Η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. (φωτο)

SoumelaTriakala2017-8.jpg

SoumelaTriakala2017-8.jpg

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης κ. Χρυσοστόμου, μετέφερε την ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά στα Τρίκαλα γιά την πανήγυρη του Mητροπολιτικού Iερού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Η υποδοχή έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης και ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον ιερό ναό όπου τελέστηκε αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Βεροίας κ. Παντελεήμονος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Κατά τη διάρκεια του εσπερινού απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο του Σωματείου Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιο Τανιμανίδη ο οποίος συνόδευσε τον Σεβασμιώτατο επικεφαλής μελών του ΔΣ του Σωματείου.

Αμέσως μετά ακολούθησε δεύτερος αρχιερατικός εσπερινός στον ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, όπου φυλάσσεται η τιμία κάρτα της Αγίας Βαρβάρας, χοροστατούντος επίσης του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελημονος, ενώ το θείο λόγο εκήρυξε ο επιχώριος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

SoumelaTriakala2017-2.jpg

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος στον Εσπερινό :

Ἐάν οἱ ἑορτές τῶν ἁγίων τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας ἀποτελοῦν σταθμούς ἀνεφοδιασμοῦ στήν πορεία τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος ἀλλά καί εὐκαιρίες ψυχικῆς προετοιμα­σίας γιά τίς μεγάλες δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές τίς ὁποῖ­ες ἐξαιρέτως τιμᾶ καί πανηγυρίζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ μεταφορά καί ἡ τιμητική προσκύνηση ἱερῶν λειψάνων καί θαυματουργῶν εἰ­κό­νων ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας, ἀδελ­φοί μου, μία ἐπιπλέον ἐνίσχυ­ση καί ἐνθάρρυνση στόν καθ᾽ ἡμέ­ρα ἀγώνα μας· ἀποτελεῖ εὐ­και­ρία εὐλογίας καί ἁγιασμοῦ, ὥστε μέ πε­ρισσότερο ζῆλο καί με­γα­λύ­τε­ρη διάθεση νά τρέ­χουμε «τόν προκεί­με­νον ἡμῖν ἀ­γῶ­να», μι­μούμενοι τό παράδειγ­μα τῶν πρό ἡμῶν κα­λῶς ἀθλη­σάντων καί ἐν πίστει τε­λειω­θέντων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἀνταποκριθή­καμε καί ἐμεῖς μέ πολλή χαρά στήν εὐγενῆ πρόσκληση καί τήν εὐλαβῆ παρά­κληση τοῦ Σεβασμιω­τάτου Μητρο­πολίτου Τρίκκης καί Στα­γῶν καί προσφιλοῦς ἀδελφοῦ κυρίου Χρυ­σοστόμου, ὁ ὁποῖος στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς του με­ρί­μνης γιά τήν πνευματική ἐνίσχυση τοῦ εὐ­σε­βοῦς κλήρου καί λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ζήτησε νά μεταφέρουμε τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Πανα­γίας Σουμελᾶ, τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, στήν πόλη σας καί τήν Ἱερά Μητρόπολή σας, μέ τήν εὐ­και­ρία τοῦ ἑορ­τασμοῦ τῆς μνή­μης τῆς ἁγίας με­γαλομάρτυρος Βαρ­βά­ρας καί τῆς πανηγύρεως τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ ἀφιε­ρω­μένου εἰς τόν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Νικόλαο, τόν ἀρχιεπίσκοπο Μύ­ρων τῆς Λυκίας καί θαυμα­τουρ­γό.

Ἔτσι μεταφέραμε καί ἐμεῖς πρό ὀλίγου τήν ἱερά καί χαρι­τόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμε­λιώ­τισ­σας λιτα­νευ­τι­κά, ὅπως προ­φη­­τι­κά περιέ­γρα­ψε καί ὁ ψαλμω­δός Δαβίδ λέ­γοντας: «τό πρόσω­πόν σου λιτα­νεύ­­σουσιν οἱ πλού­σιοι τοῦ λαοῦ σου».

Καί πλούσιοι δέν εἶναι, ἀδελ­φοί μου, αὐτοί πού ἔχουν χρή­ματα καί ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι ἔχουμε τόν θη­σαυ­ρό τῆς πί­στεως «ἐν ὀστρακί­νοις σκεύεσιν»· ὅλοι ἐμεῖς πού ἔ­χουμε τόν πλοῦτο τῶν ἁγίων μας· ὅλοι ἐμεῖς πού εἴ­μασθε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χρι­στοῦ, μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁ­ποία περιβάλλεται ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵ­ματα τῶν μαρτύ­ρων της, καί κο­σμεῖ­­ται ἀπό τόν ἀνε­­κτίμητο θη­σαυ­ρό τῶν χαρι­το­βρύ­­των λειψά­νων τους καί τῶν θαυματουργῶν εἰ­κόνων τους.

Ἐμεῖς εἴμαστε, ἀδελφοί μου, οἱ πλούσιοι στούς ὁποίους ἀναφέ­ρε­ται ὁ ψαλμωδός Δαβίδ, ὅσοι πι­στεύ­ουμε στόν Χριστό, ὅσοι σεβό­μαστε καί τιμοῦμε τήν Παναγία Μη­­­­­τέρα του, ὅσοι ἀγαποῦμε καί τιμοῦμε τούς ἁγίους μας, ἀλλά καί ὅσοι ἔχουμε συναίσθηση τῆς ἀξίας τῆς ἀθανάτου ψυχῆς πού μᾶς χά­ρι­σε ὁ Θεός, ἡ ὁποία εἶναι πο­λυ­τι­μότε­ρη ἀπό ὅ,τι ὅλος ὁ κόσμος καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά κερ­δί­­σουμε τή σωτηρία μας.

Σέ αὐτή τή λιτανεία τῆς ἱστο­ρι­κῆς καί θαυματουργοῦ εἰ­κόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ ὅμως δέν εἴ­μα­σταν μόνοι μας, ἀδελφοί μου. Εἴχαμε οὐρά­νιους συνοδούς καί συνοδοιπό­ρους τούς ἑορταζο­μέ­νους αὔριο ἁ­γίους μας, τήν ἁγία μεγαλομάρ­τυ­ρα Βαρβάρα καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό.

Εἴχαμε τήν ἁγία Βαρβάρα, ὡς «νεά­νιδα λαμπαδηφόρο», πού ἀκο­­λούθησε τά ἴχνη τῆς ἀνυμ­φεύ­του νύμφης, τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου, στή ζωή της καί ἐπέλεξε τό μαρ­τύ­ριο, προ­κειμένου νά μήν μο­λύνει τήν ψυ­χή καί τό σῶμα της ἀλλά νά τά πα­ραστήσει καθαρά καί ἁγνά στόν Νυμφίο της Χριστό.

Εἴχαμε καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμα­σκη­νό πού ὡς γλυκύφθογγη λύρα τοῦ πνεύματος καί θεοκίνη­τη κι­νύ­ρα ὕμνησε τά μεγαλεῖα καί τίς ἀρετές της ἀλλά καί ἔγινε δια­πρύσιος κήρυκας τῶν θαυμάτων της, ὡς ἀποδέκτης καί ὁ ἴδιος τῆς θαυμαστῆς ἐπεμβάσεώς της γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ χεριοῦ του, προκειμένου νά συνεχίσει νά ὑπε­ρα­σπί­ζε­ται μέ τά συγγράμματα καί τούς λόγους του τίς ἱερές εἰ­κόνες καί τήν τιμη­τι­κή προσκύνη­σή τους.

Ἀδελφοί μου, ἔχοντας καί ἐμεῖς τήν εὐλογία νά εὑρισκόμεθα ἐνώ­πιον τῆς ἱστορικῆς καί θαυμα­τουρ­­γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σου­μελᾶ, τῆς εἰκόνος πού ἡ εὐλά­βεια τῶν πατέρων μας διέσωσε καί μετέφερε ἀπό τό ἱστορικό μονα­στή­­ρι τῆς Τραπεζοῦντος στό νέο κα­τοικητήριό της, στό Βέρμιο τῆς Ἠμαθίας, ὅπου παραμένει ὑπό τή διαρκῆ καί ἄγρυπνη φροντίδα τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βου­λίου τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος «Πα­­­­ναγία Σουμελᾶ» καί τοῦ ὁμω­νύ­μου Ἱδρύματος, ἄς τῆς ἀποθέ­σου­με τόν υἱκό ἀσπασμό τῆς εὐλα­βείας καί τῆς εὐγνωμοσύνης μας· ἄς τῆς ἐμπιστευθοῦμε ὅλα τά αἰτή­ματα τῶν καρδιῶν μας καί ἄς τήν παρακαλέσουμε νά μᾶς εὐλογεῖ καί νά μᾶς ἁγιάζει μέ τή χάρη της καί νά μᾶς προστατεύει πάντοτε ἀπό παντός κακοῦ.

Καί εὔχομαι ταπεινά, εὐχαριστώ­ντας γιά ἄλλη μία φορά τόν Σε­βασμιώτατο ποιμενάρχη σας κύριο Χρυσόστομο γιά τή φιλάδελφη πρόσκλησή του, ἡ εὐλογία τῆς θαυ­­­ματουργοῦ εἰκόνος της, τήν ὁποία εὐ­­λα­βεῖται ὑπερβαλλόντως, νά τόν συνοδεύει καί νά τόν ἐνισχύει πά­ντοτε στή θεοφιλῆ διακονία του, καί νά ἀποτελεῖ ἡ Παναγία μας γιά τόν καθένα σας ξεχωριστά καί γιά  τήν πόλη σας ὁλόκληρη σκέπη καί κρα­ταιά προστασία.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

SoumelaTriakala2017-5.jpg