Η πανήγυρις του Αγίου Νικάνορος στην Αγκαθιά Ημαθίας. (φωτο)

Agkathia.2017.jpg

Agkathia.2017.jpg

Την Δευτέρα 7 Αυγούστου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στην Αγκαθιά του Δήμου Αλεξάνδρειας επι τη μνήμη του Αγίου Νικάνορος.

Λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Κατά το διήμερο της πανηγύρεως τέθηκαν σε προσκύνηση των πιστών ιερά Λείψανα του Αγίου Νικάνορος καθώς και του Αγίου Λουκά του Ιατρού απο την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Τήν γάρ πατρίδα λιπών τήν ἐπί­γειον, τῆς οὐρανίου οἰκήτωρ γεγέ­νησαι».

Χθές, ἀδελφοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας, τήν ἀποκάλυψη δηλα­δή τῆς αἴγλης καί τῆς δόξης τοῦ θείου προσώπου του στούς τρεῖς μαθητές του ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ, δίνοντας τους ἔτσι μία εἰκόνα τῆς θέας καί τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πού θά ἀπολαύσουν οἱ καθαροί τῇ καρ­­δίᾳ, τούς ὁποίους μακάρισε ὅτι «τόν Θεόν ὄψονται».

Αὐτός ὁ μακαρισμός τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελεῖ, ἀδελφοί μου, μία ὑπό­σχεση χωρίς ἀντίκρισμα, ἀλλά μία πραγματικότητα τήν ὁποία ἀξι­ώ­­θηκαν καί ἀξιώνονται νά ζή­σουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἑορ­ταζόμενος σήμερα ὅσιος Νικά­νωρ.

Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ κοί­μη­σή του συνέπεσε μέ τήν ἑπομένη τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας, στήν ὁποία εἶχε ἀφιερώσει τή μονή τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει στό ὄρος Καλλίστρατο, στίς ἀπότομες ὄχθες τοῦ Ἀλιά­κ­μο­να. Ἄλλωστε τή μεταμόρφωση εἶχε πάντοτε κατά νοῦ ὁ ἅγιος Νι­κάνωρ. Τή μεταμόρφωση τοῦ ἑαυ­τοῦ του σέ ἄνθρωπο τοῦ Χρι­στοῦ, σέ ἄνθρωπο πού θά ζεῖ σύμ­φωνα μέ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, καθαί­ρο­ντας τήν ψυχή καί τό σῶ­μα του μέ τήν ἄσκηση καί τή νη­στεία, μέ τήν προσευχή καί τήν ἐγκράτεια, μέ τήν ἀγρυπνία καί τήν ὑπακοή καί τήν ἀποκοπή τῶν παθῶν.

Σέ αὐτή τή μεταμόρφωση ἀπέ­βλε­πε ὁ ἅγιος Νικάνωρ, ὅταν ἐγ­κα­τέλειψε τόν κόσμο καί τήν πα­τρί­δα του, τή Θεσσαλονίκη, καί ἦρ­θε πρῶτα ἐδῶ, στήν περιοχή μας, στή Σκήτη τῆς Βεροίας, ὅπου ἀσκήτευσε μερικά χρόνια, πρίν νά ἀποφασίσει νά προχωρήσει πιό βα­θειά στόν ροῦ τοῦ Ἀλιά­κμο­νος γιά νά βρεῖ ἐκεῖ περισσσότερη ἡσυ­χία καί μόνωση καί νά ἐργα­σθεῖ μέ πε­ρισσότερη ἔνταση γιά τήν κά­θαρ­ση καί τή μεταμόρφωση τοῦ ἑαυ­τοῦ του, ὥστε νά γίνει ἄξιος πο­­­λίτης τῆς οὐρανίου πατρίδος, τῆς ἐπουρανίου Ἱερουσαλήμ, χά­ριν τῆς ὁποίας ἐγκατέλειψε τήν ἐπί­γεια πατρίδα του, ὅπως ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος· νά γίνει ἄξιος τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου «μα­κά­ριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ» καί νά δεῖ καί αὐτός τήν αἴγλη καί τή λαμπρότητα τοῦ θείου προσώ­που στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Καί δέν ἀστόχησε σ᾽ αὐτή του τήν προσπάθεια ὁ ἅγιος Νικάνωρ. Μέ τόν προσωπικό του ἀγώνα καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπέτυχε τή με­τα­μόρφωσή του, ὥστε νά εὐ­φραί­νεται σήμερα στόν οὐρανό ὡς «οἰ­κήτωρ τῆς οὐρανίου πατρίδος» μέσα στή λάμψη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ μεταμόρ­φωση, τήν ὁποία ἐπέτυχε ὁ ἑορτα­ζόμενος ἅγιος, δέν εἶναι προνόμιο μόνο τῶν ἁγίων, ἀλλά εἶναι μία δυνατότητα τήν ὁποία ἔχει δώσει σέ ὅλους μας ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος καί περιμένει νά ἀκολου­θήσουμε τήν κλήση του καί νά μεταμορ­φω­θοῦμε καί ἐμεῖς γιά νά γί­νουμε ἄξιοι τῆς οὐρανίου βασι­λείας του.

Μερικές φορές οἱ ἄνθρωποι προ­σπα­θοῦμε νά μεταμορφω­θοῦμε. Ἀλ­λά προ­σπαθοῦμε νά ἀλ­λάξουμε τήν ἐξωτερική μας ἐμφάνιση μέ διά­φορους τρόπους καί μέσα πού ὑπάρχουν σήμερα καί νά γίνουμε πιό ἑλκυστικοί στούς συνανθρώ­πους μας ἤ νά ἱκανοποιήσουμε τή φιλοδοξία μας καί τή ματαιο­δοξία μας.

Τό ζητούμενο ὅμως, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι ἡ μεταμόρ­φωση τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἀλλά τοῦ ἔσω ἀνθρώ­που. Γιατί ἡ ἐξω­τε­ρική μας μετα­μόρφωση ὅσο ἐπιτυ­χημένη καί ἄν εἶναι, δέν μᾶς ὠφε­λεῖ οὐσιαστικά καί εἶναι πρόσκαι­ρη.

Αὐτή πού θά πρέπει νά ἔχουμε κατά νοῦν καί αὐτή τήν ὁποία θά πρέπει νά ἐπιδιώκουμε εἶναι ἡ ἐσωτερική μας μεταμόρφωση, ἡ με­ταμόρφωση τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ μας· ἡ μεταμόρφωση πού ἀρ­χί­­­­ζει μέ τήν κάθαρση καί τήν ἀπαλ­­λαγή μας ἀπό τίς ἁμαρτίες, τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες, πού μο­λύνουν τήν ψυχή μας, καί συ­νεχίζεται μέ τήν ἀνακαίνιση τοῦ νοῦ μας διά τῆς ἐναρμονίσεως τῆς ζωῆς μας μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως συστήνει καί ὁ πρωτο­κορυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος: «μή συ­σχη­ματίζεσθε τῷ αἰῶνι τού­τῳ, ἀλ­λά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνα­και­νώ­σει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τό δοκι­μά­ζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ», μᾶς λέει.

Αὐτή τή μεταμόρφωση θά πρέπει νά ἔχουμε ὡς πρώτιστο καί κύριο σκοπό τῆς ζωῆς μας καί ὡς καθη­μερινό μας ἀγώνα, γιατί δέν εἶναι κάτι πού ἐπιτυγχάνεται σέ λίγες ἡμέρες ἤ σέ λίγα χρόνια, ἀλλά διαρκεῖ σέ ὅλη μας τή ζωή. Ἀξίζει ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ προσπάθεια καί ὁ ἀγώνας, γιατί τό κέρδος τους δέν εἶναι πρόσκαιρο ἀλλά αἰώνιο, εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἶναι ἡ οὐράνια πατρίδα, στήν ὁ­ποία εὑρίσκεται καί ὁ ἅγιος Νικά­νωρ καί στήν ὁποία μᾶς ἀναμένει γιά νά ἀπολαύσουμε μαζί του τήν αἰώνια μακαριότητα πού χαρίζει ὁ Χριστός.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Agkathia.2017-2.jpg