Η Νάουσα υποδέχτηκε το Ιερό Λείψανο της Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

YpodoxhAg.MariasMagdalhnhsNaousa2019

YpodoxhAg.MariasMagdalhnhsNaousa2019

Το Σάββατο 6 Απριλίου το απόγευμα στα προπύλαια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

 

Το ιερό λείψανο που μετέφερε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, με τη συμμετοχή αρχών, κλήρου και λαού.

 

Στη συνέχεια τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου. Στο τέλος ομίλησε ο Γέροντας Ελισσαίος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Μιμηταί Αγίων: Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και μοναχός Ιερώνυμος Σιμωνόπετρας».

 

Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι το πρωί της Τρίτης 9 Απριλίου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

«Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα ἐκ τοῦ ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου μαθήτριαι», ἔψαλαν πρό ὀλίγου πανηγυρικά οἱ χοροί τῶν ψαλτῶν μας, μεταφέροντας σέ ὅλους ἐμᾶς οἱ ὁποῖοι ἀποδυ­θήκαμε ἐδῶ καί τέσσερις ἑβδομά­δες τόν πνευματικό ἀγώνα τῆς προ­ετοιμα­σίας γιά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν ἑορτή τῆς λαμπροφόρου Ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου μας, τόν ἀγώνα γιά νά συσ­σταυρωθοῦμε μέ τόν Χριστό διά τῆς νεκρώσεως τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν μας, τό ὄντως φαιδρό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα ὅμως γιά ἐμᾶς ἐδῶ στή Νάουσα, στήν ἡρωική πόλη τῆς Νάουσας, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ούσης καί Καμπανίας, τό μήνυμα αὐτό τῆς Ἀναστάσεως ἀκούεται πιό δυνατά, πιό χαρ­μόσυνα, πιό πει­στικά, γίνεται, θά ἔλεγα, πιό χειροπιαστό, καθώς ἔχουμε τή με­γάλη τιμή καί τή μεγάλη εὐλογία νά φιλοξενοῦμε στόν ἱερό αὐτό ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτό­κου τό ἱερό καί χαριτόβρυτο λείψανο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς μαζί μέ τόν τίμιο Σταυρό, τό ὁποῖο μᾶς μετέφερε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀνταποκρινόμενος μέ πολ­λή προ­θυμία καί πολλή καλωσύνη στήν παράκλησή μας, ὁ Καθη­γού­μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, πανο­σι­ο­λο­γιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἐλισ­­­σαῖος, καί τό ὁποῖο ὑποδε­χθή­καμε μέ εὐλάβεια καί κατά­νυξη πρίν ἀπό λίγο.

Ἔχουμε τήν εὐλογία νά εὑρί­σκεται ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν τό ἱερό λείψανο τῆς χειρός τῆς θαρ­ραλέας ἐκείνης μαθήτριας τοῦ Κυ­ρίου μας, τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγ­δαληνῆς, στήν ὁποία ἀναφέ­ρε­ται καί τό ἀπολυτίκιο τῆς αὐ­ρια­νῆς Κυριακῆς. Τό χαριτόβρυτο καί θαυ­ματουργό καί ἄφθαρτο χέρι τῆς μυ­ρο­φόρου πού ἁπλώ­θη­κε πρός τόν ἀναστημένο Δι­δά­σκαλό της, ὅπως δείχνουν οἱ βυζα­ντι­νές εἰκόνες, ὅταν τόν συνά­ντη­σε στόν κῆπο τοῦ Ἰωσήφ τό πρωί τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων, καί Ἐκεῖ­νος τῆς εἶπε τό «Μή μου ἅπτου».

Εἶναι, λοιπόν, μεγάλη ἡ εὐλογία νά προ­σκυνήσουμε τό ἱερό αὐτό λείψανο, τό ὁποῖο φυλάσσεται ὡς πολύτιμος θησαυρός στήν Ἱερά Μο­νή Σίμωνος Πέτρας καί ἐπι­τε­λεῖ ἀναρίθμητα θαύ­ματα, καί νά λά­βουμε καί ἐμεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία του καί τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγ­δαληνῆς, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὄχι μόνο μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ καί μυ­ροφόρος, ἀλλά καί ἰσαπό­στο­λος, καθώς κήρυξε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τόν βίο της, στήν Αἴγυπτο, τή Συρία, τήν Παλαιστίνη, ἀλλά ἔφθασε καί μέχρι τόν αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης, ὅπως λέγει ἡ παράδοση καί δή στά Ἱεροσόλυμα, καί προσῆλθε στόν αὐτοκράτορα γιά νά τοῦ πεῖ νά ὑπερασπισθεῖ τόν Κύριο καί τήν Ἀνάσταστή του. Ἐκεῖνος τήν ἀμφισβητοῦσε. Καί τότε ἐκείνη τοῦ εἶπε, διότι περνοῦσε κάποιος μέ ἕνα καλάθι μέ αὐγά, ὅτι «αὐτά γιά νά πεισθεῖς θά γίνουν κόκκινα». Καί πράγματι ἔγιναν κόκκινα καί γι᾽ αὐτό παρουσιάζουν τήν Ἁγία κρατώντας ἕνα αὐγό κόκκινο τῆς Ἀναστάσεως.

Εἴμεθα, λοιπόν, ἐξαιρετικά εὐ­γνώ­μονες πρός τόν Ἅγιο Καθη­γού­­μενο, ὁ ὁποῖος μᾶς προ­σ­φέρει αὐ­τή τήν οὐράνια εὐλογία, μέ τή μετα­φορά τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς χειρός της ἐδῶ στή Νάουσα, καί μά­­λιστα κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁ­γίας καί Με­γάλης Τεσσαρα­κο­στῆς, πού εἶ­ναι καί γιά ἐκεῖνον μία πε­ρίο­δος μέ πολλές ὑποχρε­ώ­σεις στήν Ἱερά Μονή του καί ὄχι μόνο. 

Παρ᾽ ὅλα αὐτά ἡ ἀγάπη του ἔκανε καί τά ἀδύνατα δυνατά καί ὄχι μόνο μετέφερε αὐτοπροσώπως τό ἱερό καί θαυματουργό λείψανο τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδα­λη­νῆς, ἀλλά θά ἔχουμε σέ λίγο τή χαρά νά τόν ἀκούσουμε νά μᾶς ὁμιλεῖ στή σειρά τῶν ὁμι­λιῶν τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, τήν ὁποία ἀπό πολλῶν ἐτῶν κα­θι­έ­­ρω­σε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τά Σάβ­βατα καί τίς Κυριακές τῆς Ἁγί­ας καί Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς.

Καί καθώς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἀφιερώσει τήν αὐριανή Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν σέ ἕναν μεγάλο ὅσιο, τόν ὅσιο Ἰω­άν­νη τόν Σιναΐτη, τόν συγγραφέα ἑνός σπουδαίου ἔργου, τῆς «Κλί­μακος», τό ὁποῖο γιά αἰῶνες ἀπο­τέ­λεσε καί ἀποτελεῖ συνέκ­δη­μο καί ὁδηγό στήν πνευμα­τική τους πορεία ὄχι μόνο τῶν μοναχῶν ἀλλά καί τῶν πιστῶν χριστιανῶν πού ἀγωνίζονται στόν κόσμο γιά νά ἐπιτύχουν τήν ἁγιότητα, περι­μένουμε μέ πολύ ἐνδιαφέρον νά ἀκούσουμε ὅσα θά μᾶς πεῖ ἀπόψε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος, ἀναπτύσ­σο­ντας τό θέμα: «Μιμηταί ἁγί­ων: Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμα­κος καί μοναχός Ἱερώνυμος Σιμω­νο­πε­τρί­της». Ἕνα θέμα πού συνδυάζει τόν τιμώμενο αὔριο ἅγιο μέ μία σύγχρονη ὁσιακή μορφή πού ἔζη­σε καί ἀγωνίσθηκε στήν Ἱερά Μο­νή Σίμωνος Πέτρας καί ὄχι μόνο.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε, καί πάλιν καί πολ­­­­λάκις, καί σᾶς παρακαλῶ, ἄν ἔχετε τήν καλωσύνη, νά ἔρθετε νά λάβετε τόν λόγο καί νά εὐλογήσετε τόν εὐλογημένο λαό τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

YpodoxhAg.MariasMagdalhnhsNaousa2019 5