Η Εορτή της Αγίας Σκέπης και η Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

28OktwvriouVeria2019 3

28OktwvriouVeria2019 3

Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σκέπης, αλλά και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

 

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας τέλεσε την επίσημη Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

 

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως και στη συνέχεια  μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

28OktwvriouVeria2019 1

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Σέ γάρ σκέπην καί προστάτιν καί βοηθόν κεκτήμεθα βοῶντες σοι … δόξα τῇ πρός ἡμᾶς σου προμηθείᾳ ἄχραντε».

Πολλές φορές στή διάρκεια τοῦ ἔτους ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Παναγία μητέρα μας, καί οἱ πιστοί τῆς ἐκφράζουμε τόν σε­βασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅσα μᾶς προσφέρει καί μᾶς χαρίζει. 

Ἡ σημερινή ὅμως ἑορτή, ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἀφορᾶ ἰδιαι­τέ­ρως τό εὐσεβές μας Ἔθνος, καθώς συνδέεται μέ τήν προστα­σία καί τή σκέπη τῆς Παναγίας μας στό Γένος μας τόσο στό παρελθόν ὅσο καί στήν ἐποχή μας. Διότι ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης ἀποτελεῖ ἀνάμνηση ἑνός θαύματος τῆς Παναγίας, τό ὁποῖο συνέβη τήν ἐποχή τοῦ αὐτο­κράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ, τόν 9ο αἰώνα, ὅταν ἡ Παναγία ἐμφανί­σθηκε στόν ναό της, στόν ναό τῶν Βλαχερνῶν στήν Κων­σταντινού­πο­λη, καί ἐκεῖ, ἀφοῦ γονάτισε καί προσευχήθηκε, ἔβγαλε τό μαφό­ριο ἀπό τό κεφάλι της καί σκέπασε τόν λαό τῆς Κωνσταντινουπό­λε­ως, καί στή συνέχεια τό ξανα­φό­ρεσε καί ἔφυγε μέ τή συνοδεία της, ὅπως εἶχε ἔλθει.

Ἡ θαυμαστή αὐτή ἐμφάνιση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀποτελεῖ μία ὁλοφά­νερη ἀπόδειξη τῆς προστα­σίας πού παρεῖχε ἡ Παναγία στήν πόλη καί τόν λαό της, προστασία πού τήν ἔζησαν πολλές φορές οἱ Βυζαντινοί, ὅταν ἡ Ὑπέρμαχος Στρα­τηγός ἔσωζε τήν πόλη ἀπό τούς ἐχθρούς της.

Τό θαῦμα αὐτό ὅμως ἔζησαν καί οἱ πατέρες μας, πού σάν σήμερα πρίν ἀπό 79 χρόνια, μέ ἕνα στόμα, μέ μία φωνή ἀλλά κυρίως μέ μία ψυχή βροντοφώναξαν τό ὄχι στούς θρασεῖς εἰσβολεῖς, πού θέ­λησαν νά καταλάβουν τή χώρα μας, καί ὅλοι μαζί πῆραν τά ὅπλα γιά νά ὑπερασπισθοῦν κάτω ἀπό δύσκολες καί σκληρές συνθῆκες τόν στρατό μιᾶς μεγάλης χώρας πού ὑπερεῖχε ἀριθμητικά καί διέ­θετε ὑπεροπλία. 

Ὅμως οἱ πατέρες μας δέν πολε­μοῦσαν μόνοι τους. Πολεμοῦσαν ἔχοντας καί πάλι Ὑπέρμαχο Στρα­τη­γό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Πο­λε­μοῦσαν ἔχοντας ὡς σκέπη καί προστασία τήν Παναγία μας, πού ὡς νεφέλη τούς κάλυπτε καί τούς διαφύλαττε σώους ἀπό τά ἐχθρικά ὅπλα, ἀπό τίς σφαῖρες καί τίς ὀβί­δες πού ἔριχναν ἐναντίον τους οἱ ἐχθροί γιά νά κάμψουν τήν ἀντί­στασή τους καί νά τούς ἀναγκά­σουν νά ὑποχωρήσουν. 

Καί τήν ἔβλεπαν, δέν τήν ἔνιω­θαν μόνο, τή σκέπη τῆς Παναγίας μας οἱ πατέρες μας πού πολεμοῦ­σαν στά βουνά τῆς Ἠπείρου καί τῆς Μακεδονίας. 

Τήν ἔνιωθαν καί τήν ἔβλεπαν καί οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά, πού ἀνέβαιναν μεταφέροντας πυρομα­χι­κά, τρόφιμα καί ὑλικά γιά νά βοηθήσουν τόν στρατό μας. 

Τήν ἔνιωθε καί τήν ἔβλεπε τή σκέπη τῆς Παναγίας μας καί ὅλος ὁ ἑλληνικός λαός, γιατί δέν ἦταν διαφορετικά δυνατόν μία μικρή χώ­ρα σάν τήν Ἑλλάδα νά ἀντέξει μέ τίς δικές της μόνο δυνάμεις γιά τόσους μῆνες καί νά συγκρατήσει τήν προέλαση τῶν ἐχθρῶν.

Ἦταν θαῦμα τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία καί αὐτή τή φορά ἔδειξε τήν ἀγάπη της γιά τό Ἔθνος μας, γιά τόν στρατό μας καί τόν λαό μας, πού τήν εὐλαβεῖται καί ἐπικαλεῖ­ται πάντοτε τήν προστασία της.

Ἦταν θαῦμα τῆς Παναγίας μας, τό ὁποῖο παραδέχθηκαν ἐχθροί καί φίλοι, πού ὑποκλίθηκαν στήν ἀν­δρεία καί στό ψυχικό σθένος τῶν πατέρων μας.

Αὐτό τό θαῦμα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Ἔθνους μας τιμοῦμε καί ἐμεῖς σήμερα, ἐκ­φράζοντας τήν εὐχαριστία καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Ὑπέρ­μαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, γιατί ἔδειξε γιά ἄλλη μία φορά σέ μία κρίσιμη στιγμή τῆς ἱστορίας μας τήν προστασία καί τή μέριμνά της γιά τό εὐσεβές Ἔθνος μας. 

Ἐκφράζουμε ὅμως τήν τιμή καί τήν εὐγνωμοσύνη μας καί πρός τούς πατέρες μας καί πρός ὅλους ὅσους ἀγωνίσθηκαν μέ αὐτοθυσία καί αὐταπάρνηση, μέ ἀνδρεία καί γενναιότητα, γιά νά κρατήσουν ἐλεύθερη τήν πατρίδα μας, γιά νά τιμήσουν μέ τό θάρρος καί τή δύ­ναμη τῆς ψυχῆς τους τό ὄνομα τῆς Ἑλλάδος καί νά ἀποδείξουν ὅτι «ἡ μεγαλωσύνη στά ἔθνη δέν μετριέ­ται μέ τό στρέμμα», ἀλλά μετριέ­ται μέ τή φλόγα τῆς ψυχῆς, μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα.

Εὐχαριστώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς σήμερα τόν Θεό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τήν προστασία τῆς Ἁγί­ας Σκέπης της καί μνημονεύ­ο­ντας τήν ὑπέροχη θυσία τῶν πατέ­ρων μας, ἕνα χρέος ἔχουμε: νά μι­μη­θοῦμε τήν πίστη τους στόν Θεό, τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Πανα­γία μητέρα μας, τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα μας καί τή θέληση νά θυσιάσουμε καί τή ζωή μας, ἄν χρειαστεῖ, γιά τήν ἐλευθερία της, γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή της. 

Ἄς προσπαθήσουμε νά ἐκπληρώ­νου­με αὐτό τό χρέος, ὥστε νά ἔχου­με καί ἐμεῖς τήν προστασία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πάντοτε στή ζωή μας καί ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

28OktwvriouVeria2019 2