Η εορτή του Αγίου Βλασίου στον Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

AgiouVlasiouVeria2019

AgiouVlasiouVeria2019

Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστείας.

 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Πανήγυρις έλαβε χώρα στον Μητροπολιτικό Ναό, λόγω εκτεταμένων εργασιών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στον Ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου (14ουαιώνος), το οποίο αποτελεί Παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες βρίσκονται στο στάδιο της αποπερατώσεως του Ιερού Ναού.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«ς περφυῆ κλίμακι τῷ αματι, Μάρτυς, πιβάς, τάς νω μονάς κατέλαβες». 

Μέ ατή τήν ποιητική μεταφορά περιγράφει ὁ γιος ωσήφ ὁ μνο­γράφος τήν πορεία τοῦ ορταζο­μένου σήμερα γίου ερομάρτυρος Βλασίου πρός τόν ορανό.

Χρησιμοποιώντας τό αμα σου, λέγει, σάν μιά θαυμαστή καί νυ­πέρβλητη κλίμακα, φθασες στίς ο­ράνιες μονές, φθασες στή βασι­λεία τοῦ Θεο.

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εναι ὁ κοι­νός προορισμός λων τν νθρώ­πων, καί κείνων πού τό γνωρί­ζουν καί τό ντιλαμβάνονται, λλά καί κείνων πού τό γνοον ἤ καί τό μφισβητον. Ὁ Θεός μς πλασε γιά νά ζομε μαζί του καί, άν μετά τήν πτώση τν πρωτο­πλάστων δέν μς κατέστρεψε καί δέν μς ξαφάνισε, εναι γιατί ντως πιθυμεῖ νά ζεῖ μαζί μας καί νά ζομε μαζί του πολαμ­βά­νοντας τή μακαριότητα τήν ποία τοίμασε γιά μς. 

τσι μς δωσε ατή τήν ε­και­ρία τς πιγείου ζως, προκει­μέ­νου νά προετοιμασθομε γιά νά πι­στρέψουμε καί νά ζήσουμε κο­ντά του. Γιατό καί ἡ βασιλεία του εναι ὁ κοινός προορισμός λων τν νθρώπων. 

σφαλς ὁ Θεός δέν πιέζει κα­νέναν νά τόν φθάσει, άν δέν τό θέλει, λλά βοηθᾶ σους πιθυ­μον νά πιτύχουν τόν στόχο τς ζως τους καί νά φθάσουν στόν τελικό προορισμό τους.

Ὁ Θεός δέν ρνεται τι ἡ πορεία τοῦ νθρώπου πρός ατόν τόν προ­ορισμό εναι δύ­σκολη. Ὁ Χρι­στός μς τό λέγει τι εναι «στενή καί τεθλιμμένη ἡ δός πά­γουσα ες τήν ζωήν», εναι στενός καί γεμάτος θλίψεις ὁ δρόμος πού δηγεῖ στή ζωή, καί γιατό πολ­λές φορές παρομοιάζεται μέ νη­φορικό δρόμο καί νοδική πορεία, καθώς ατά παιτον μεγαλύτερη προσπάθεια καί κόπο πό τήν κα­θοδική πορεία καί τήν κατηφόρα.

Καί πως, ταν θέλουμε νά νε­βομε κάπου ψηλά, χρησιμοποιο­με συχνά μία σκάλα, τσι καί γιά τήν πνευματική μας νοδο πάρ­χουν διάφορες πνευματικές κλί­μα­κες πού μς βοηθον, πως ἡ κλίμακα τς προσευχς, ἡ κλί­μακα τς μετανοίας, ἡ κλίμακα τν ρετν καί τς σκητικς ζω­ς, τήν ποία περιγράφει ὁ γι­ος ωάννης τς Κλίμακος, λλά καί ἡ κλίμακα τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ αματος, στήν ποία ναφέρ­θηκε σήμερα ὁ ερός μνογράφος, καί τήν ποία νέβηκε ὁ γιος ε­ρομάρτυς Βλάσιος.

ζησε στά δύσκολα χρόνια τν διωγμν τς κκλησίας καί ταν ατρός, πού θεράπευε τούς πάσχο­ντες δωρεάν καί μάλιστα τούς προ­σέφερε κτός πό τή δική του βοήθεια καί χρήματα γιά τή νοση­λεία τους. Συγχρόνως μως ταν καί πίσκοπος στήν πόλη τς Σε­βαστείας, τήν δια ποχή μέ τούς γίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες, οἱ ποοι μαρτύρησαν στήν παγωμέ­νη λίμνη της. 

Ἡ πίστη του στόν Χριστό ταν α­τή πού κανε τόν Ρωμαο παρ­χο γρικόλα νά τόν συλλάβει καί νά τόν ποβάλλει σέ φρικτά βασα­νι­στήρια.μως ὁ γιος Βλάσιος τά πέμενε λα διαμαρτύρητα θεωρώντας τα ς βαθμίδες, ς σκα­λοπάτια, τς κλίμακος πού τόν δηγοσε πιό κοντά στόν Χριστό. Καί ταν λα ατά δέν φέλησαν καί ὁ γιος Βλάσιος δέν θελε γιά κανένα λόγο νά ρνηθεῖ τήν πίστη του, ετε τοῦ ποσχόταν θέσεις καί χρήματα καί λικά γαθά, ετε τόν πειλοσαν μέ σκληρότερες τιμω­ρίες, τότε τόν ρριξαν δεμένο σέ να βαρύ ξύλο μέσα στή λίμνη τς Σεβαστείας γιά νά πνιγε

Ὁ Θεός μως τόν σωσε μέ θαυ­μα­­στό τρόπο, γιά νά δείξει στούς δικτες του πόσο προστατεύει σους τόν πιστεύουν καί τόν μο­λο­γον. Καί κενοι ργισμένοι πο­φάσισαν νά τόν ποκεφαλί­σουν γιά νά μήν μπορεῖ νά ξε­φύ­γει τόν θάνατο καί γιά νά παλ­λαγον πό τήν παρουσία του.

μως ατό πού ὁ Ρωμαος παρ­χος θεώρησε σχάτη ποινή, ὁ γιος Βλάσιος τό θεώρησε μεγά­λη εκαιρία καί μεγάλη τιμή, γιατί ξερε τι τσι θά κέρδιζε τή βα­σιλεία τοῦ Θεοξερε τι τσι θά ξιωνόταν νά εσέλθει νικητής καί θριαμβευτής στόν ορανό. 

Καί ατό συνέβη «ς κλίμακι τῷ αματι πιβάς, τάς νω μονάς κα­τέλαβες», χοντας ς κλίμακα τό αμα του, νέβηκε στόν ορανό, γιά νά τιμται καί νά δοξάζεται αω­νίως πό τόν Θεό καί τήν κ­κλησία του.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα καί μες τόν γιο ερομάρτυρα Βλά­σιο, ς προσπαθήσουμε νά τόν κο­λουθήσουμε στήν πορεία του πρός τόν κοινό μας προορισμό, πού εναι ὁ Θεός. Καί άν κενος πέτυχε μέ τήν κλίμακα τοῦ μαρ­τυρίου νά φθάσει στόν ορανό, μες ς ναζητήσουμε τή δική μας κλίμακα γιά νά νεβομε. ς ναζητήσουμε τή δική μας κλί­μα­κα στήν προσευχή, στόν πνευμα­τικό γώνα γιά τήν κάθαρση τς ψυχς μας πό τίς δυναμίες καί τίς μαρτίες καί τήν πόκτηση τν ρετν, ς τήν ναζητήσουμε στά ερά μυστήρια καί στήν ν Χρι­στζωή. Δέν χει σημασία ποιά κλίμακα θά πιλέξει ὁ καθέ­νας μας καί ποιόν δρόμο θά κο­λουθήσει γιά νά φθάσει στόν προ­ορισμό του, ρκενά μήν ξεχνο­με ποιός εναι προορισμός μας. ρκεῖ νά μήν ξεχνομε τι ὁ προ­ορισμός μας εναι ὁ Θεός καί νά τόν παρακαλομε, διά πρεσβειν καί τοῦ γίου ερομάρτυρος Βλα­σίου, νά μς ξιώσει νά τόν πι­τύ­χουμε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiouVlasiouVeria2019 2