Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Βρυσάκι Ημαθίας. (φωτο)

Vrysaki.2017.jpg

Vrysaki.2017.jpg

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βρυσακίου επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται».

Θέλοντας, ἀδελ­φοί μου, ὁ Χρι­στός νά ἐξηγήσει στούς μαθητές του ποιός ἦταν, περιγράφει μέ διά­φορους τρόπους τόν ρόλο του καί τή σχέση του μέ τούς ἀνθρώ­πους. Ἔτσι ἄλλοτε αὐτοπροσ­διο­ρί­ζεται ὡς «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή», ἄλλοτε ὡς σπορέας καί γεωρ­­γός, καί ἄλλοτε πάλι ὡς ὁ καλός ποι­μέ­­νας. Καί σήμερα τόν ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­­σμα νά συνδυάζει τήν ἰδι­ό­τη­τά του ὡς καλοῦ ποιμένος μέ μία ἄλλη, καί νά ὀνομάζει τόν ἑαυτό του θύρα, καλώντας συγχρόνως τούς ἀνθρώπους νά εἰσέλθουν δι᾽ αὐτῆς γιά νά ἐξασφαλί­σουν τή σω­τηρία.

«Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται».

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ἀδελφοί μου, ὁ σκοπός τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ὁ Χριστός ἦλθε στή γῆ γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπό τήν κατα­δυναστεία τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας. Ἦλθε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά ἀνοίξει στόν ἄν­θρωπο καί πάλι τήν πύλη τῆς βα­σι­λείας τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὁ ἴδι­ος εἶχε κλεί­σει μέ τήν παρακοή του καί τήν ἔξω­σή του ἀπό τόν πα­­ράδεισο.

Πῶς ὅμως μπορεῖ νά βρεῖ ὁ ἄν­θρω­πος τόν δρόμο πρός τή βασι­λεία τοῦ Θεοῦ καί πῶς μπορεῖ νά τήν κερδίσει;

Μπορεῖ, ἀδελφοί μου, ἐάν στή ζωή του μείνει μακριά ἀπό τίς ἐπι­θέ­σεις τοῦ νοητοῦ λύ­κου, τοῦ δια­βόλου, πού ἐπιδιώκει νά ἀπομα­κρύ­νει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. Μπορεῖ, ἐάν ἀποφασίσει νά ἀκο­λου­θήσει τόν δρόμο πού τοῦ ὑπο­δεικνύει ὁ Χριστός. Μπο­ρεῖ, ἐάν ἐπιλέξει τήν ἀσφάλεια πού τοῦ προσ­φέρει ἡ αὐλή τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐκκλησία, στήν ὁποία ὅσοι βρί­σκο­νται εἶναι προστατευμένοι ἀπό τίς ἁρπακτι­κές διαθέσεις τοῦ δια­βόλου καί τῶν ὀργάνων του.

Θύρα αὐτῆς τῆς αὐλῆς εἶναι ὁ ἴδι­ος ὁ Χριστός, διότι αὐτός εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος εἰσάγει σ᾽ αὐτήν ὅσους τόν πιστεύουν.

Θύρα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χρι­στός, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἐπί­­γειο τμῆμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει ὡς σκοπό καί στόχο νά ὁδηγήσει τά μέλη της στόν οὐ­ρανό, νά τά βοηθήσει νά περάσουν ἀπό τήν ἐπί γῆς στρατευομένη Ἐκ­κλησία στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμ­βεύ­ουσα.

Ἄν ὅμως ὁ Χριστός εἶναι ὡς ἀρ­χη­­γός καί κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶ­ναι ἡ κατ᾽ ἐξοχήν θύρα, διά τῆς ὁποίας ὁ εἰσερχόμενος σώζεται, θύ­­ρα τῆς θείας αὐλῆς εἶναι καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες καί οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰ­­ῶνες συνέχισαν τό ἔργο τοῦ Χρι­στοῦ. Συνέχισαν νά εἶναι γιά τούς ἀνθρώπους ἐκεῖνοι πού δείχνουν τόν δρόμο πρός τή σωτη­ρία· ἐκεῖ­νοι πού τούς προστατεύ­ουν ἀπό τούς βαρεῖς λύκους τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά τούς πα­ρα­σύρουν· ἐκεῖνοι πού τούς τρέ­φουν μέ τή διδασκαλία τους, πού τούς δροσίζουν μέ τόν λόγο τους, πού τούς ἐμπνέουν μέ τό παρά­δειγμα τῆς ζωῆς τους.

Καί ἕνας τέτοιος ἦταν καί ὁ ἑορ­ταζόμενος σήμερα μέγας ἱε­ράρχης καί ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό­λεως.

Εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό­στο­μος ἡ θύρα πού ὁδήγησε καί συ­νεχίζει νά ὁδηγεῖ τούς πιστούς στή σωτηρία μέ τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τῶν πιστῶν καί τῆς Ἐκκλη­σίας· μέ τίς προσπάθειές του νά ὑπε­ρασπίσει τή θεόσδοτη πίστη ἀπό τή μανία τῶν αἱρετιζόντων· μέ τό κήρυγμά του, μέ τό ὁποῖο προσείλ­κυε τούς ἀνθρώπους στόν Χριστό καί στήν ἐν Χριστῷ ζωή· μέ τήν ἀγάπη του μέ τήν ὁποία σκέ­παζε καί προστάτευε ὅσους εἶχαν ἀνά­γκη· μέ τό θάρρος καί τήν παρ­ρη­σία του νά ὑπερασπίζεται τό δί­καιο καί τό ἀγαθό χωρίς νά ὑπο­λο­­­γίζει τίποτε· μέ τήν ἀσκητική του ζωή καί τήν καθαρότητα τοῦ βίου του ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε πα­ρά­­δειγμα φωτεινό γιά ὅλους ὅ­σους τόν ἔβλεπαν καί τόν παρα­κο­λουθοῦσαν· μέ τήν ὑπομονή του στούς διωγμούς καί τήν καρτερία του στίς ἐξορίες· μέ τή διαρκῆ δο­ξο­­λογία τοῦ Θεοῦ γιά ὅλα ὅσα ἐπέ­τρεπε νά ἀντιμετωπίσει στή ζωή του, ἀκόμη καί γιά τίς ἀδικίες καί τίς συκοφαντίες.

Αὐτή ἡ ἱερή μορφή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πού προ­βάλ­λει σήμερα καί ἐνώπιόν μας ἡ Ἐκ­κλη­σία καί τιμοῦμε ἐδῶ στήν ἐνορία σας, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι γιά τή σωτηρία μας δέν ἀρκεῖ μόνο μία θεωρητική καί ἀπροσ­διό­ριστη πίστη στόν Θεό. Χρειάζεται νά εἰ­σέλ­θουμε καί ἐμεῖς εἰλικρινά καί οὐ­σιαστικά διά τῆς θύρας, διά τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων του, στήν αὐλή του, στήν Ἐκκλησία μας, καί νά μένουμε μέσα σ᾽ αὐτήν ὄχι ἀνε­νεργοί, ὄχι ἄπρακτοι, ἀλλά ἀγωνι­ζό­μενοι νά βαδίσουμε στά ἴχνη τῶν ἁγίων καί νά μείνουμε στα­θεροί καί ἀκλόνητοι στήν πίστη, τήν ὁ­ποία μᾶς παρέδωσαν διά τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί τήν ἀλή­θεια τῆς ὁποί­ας ἀπέδειξαν μέ τούς ἀγῶνες τους καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς τους.

Καί ἐάν ἐμεῖς ἀγωνιζόμασθε στό μέτρο τῶν δυνάμεών μας νά ἀκο­λουθοῦμε τό παράδειγμα τῶν ἁγί­ων μας, νά ἀκολουθοῦμε τό πα­ρά­δειγμα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάν­νου τοῦ Χρυσοστόμου, τό παρά­δειγ­μα τῆς ὑπομονῆς του, τῆς ἀγά­πης του, τῆς γενναιότητός του, τῆς ἀσκητικότητός του, τότε θά μᾶς συνοδεύουν καί θά μᾶς ἐνι­σχύ­ουν καί οἱ πρεσβεῖες του, ὥστε δι᾽ αὐτῶν νά ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς τή σωτηρία μας, νά εἰσέλθουμε διά τῆς πύλης, πού εἶναι ὁ Χριστός, διά τῆς πύλης πού εἶναι οἱ ἅγιοί μας, καί μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Vrysaki.2017-2.jpg