Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος στην Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.IwannouElehmonos2018.jpg

Ag.IwannouElehmonos2018.jpg

Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου πανηγύρισε η ενορία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βεροίας τη μνήμη του επωνύμου Αγίου της. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο των δωρητών και μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας, και χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Στυλιανό Παμπούκα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Ag.IwannouElehmonos2018-2.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Πλοτον τόν σόν σκόρπισας τος πένησι καί τν ορανν τόν πλοτον νν πείληφας,ωάννη πάνσοφε».

Στή χορεία τν γίων τς κ­κλησίας μας συναριθμεται δι­καί­ως καί ὁ ορταζόμενος σήμερα γι­ος προστάτης τς νορίας σας, ὁ γιοςωάννης ὁ λεήμων,ρχι­ε­πίσκοπος λεξανδρείας.

Καί τόν λόγο γιά τόν ποο τόν συνα­ρί­θμη­σε μετά τν γίων της κ­κλησία τόν ποδηλώνει τό προ­­σωνύμιο τό ποο τοῦ πέ­δω­σε, τό πίθετολεήμων, τό ποο χει δώσει σέ ναν μόνο κό­μη γιό της, ὁ ποος ζησε ρ­γότερα, στόν γιο Φιλάρετο τόν λεή­μονα.

μως κόμη καί άνἡ κκλησία μας δέν πέδιδε στόν ορταζόμενο γιο ωάννη ατόν τόν τιμητικό χα­­­ρακτηρισμό, δέν θά λλαζε τί­πο­τε, διότι ὁ γιος ωάν­νηςτανν τος πράγμασι λεή­μων. Ἡ ζωή του ταν μία διαρκής λεημοσύνη, μία διαρκής προσφο­ρά στόν δελφό του, στόν πά­σχοντα, στόν πτωχό, στόν σθε­νο­ντα καί τόν δύναμο.

Ὁ γιος ωάννης προσέφερε βε­βαίως καί λόκληρη τή μεγάλη περιουσία πού κληρονόμησε πό τήν οκογένειά του στούς πτωχούς καί τούς ναξιοπαθοντες συναν­θρώ­πους του, ταν μετά τόν θά­νατο τς συζύγου του, σέ νεαρή λι­κία, ποφάσισε νά φιερωθεῖ στόν Θεό, θεωρώντας, πως λεγε, τόν αυτό του φειλέτη πρός ­λους τούς νθρώπους· δέν τανμως μόνο ατήκίνηση καί πράξη πού τόν κατέστησε λεή­μοναλλάλόκληρηζωή του. Διότι, άν ταν μόνο ατήπροσ­φορά του, προσφορά πού πίσης δέν εναι πολύ εκολο γιά τόν κα­θένα μας νά τήν κάνει, θά μπορο­σε νά σχυρισθεκανείς τι εχε τό­σα πολ­λά χρή­ματα, τά ποα μά­λιστα δέν πέ­κτησε προσωπικά λ­λά τά κλη­ρο­νόμησε, στε δέν ταν δύ­σκο­λο νά τά χαρίσει στούς πτω­χούς καί να­ξιοπαθοντες.μως δέν ταν,πως επαμε ατήπροσ­φορά πού τόν νέ­δει­ξε λε­ή­­μονα.τανκαθημε­ρινή προσ­φορά του στούς νθρώ­πους, τό ν­διαφέρον του καί γάπη του για­τούς, γιατούς εχαννά­γκη, γιατούς πού πει­νοσαν καί δι­ψο­σαν, γιατούς πού τανσθε­νες καί γιατούς πού χρεια­ζό­ταν στή­ριξη καί λλη­λεγ­γύη.

Καί προσφορά του ατήτανκφραση τςλεήμονος καρδίας του, ταν πιστή τήρηση τςντο­­­­λς τοΚυρίου πού δέν πε­ρι­ο­­­ρίζει τήν ννοια τςλεημοσύ­νης στήν προσφορά χρημάτων, λλά τήν διευρύνει, στε νά εναιφικτή σέ λους μας. Διότι ατό πού ζητΧριστός πό τούς μα­θητές του καί ατό πού θά ποτε­λέσει τό κριτήριο κατά τή μέλ­λου­σα κρίση εναι μπρακτηκφρα­ση τςγά­πης μας πρός τούς δελ­φούς μας, πως τήν δειξεκαλός Σα­μαρείτης, στήν εαγ­γε­λι­κή παρα­βολή πού κούσαμε χθές. Εναιφροντίδα καί μέ­ριμνά μας γιά τούς πεινασμέ­νους, τούς δι­ψασμέ­νους, τούς σθενες, τούς φυλακι­σμένους καί ναξιοπαθο­ντεςδελ­­φούς μας μέ ποιον τρό­πο μπο­ρεκαθένας μας: μέ τήν γάπη του, μέ τήν πίσκεψή του, μέ τόν χρόνο πού θά διαθέσει γιά νά τούς νακουφίσει καί νά τούς παρηγορήσει, κόμη καί μέ να «ποτήριο ψυχροδατος». Διότι πί­σω πό τά πρόσωπα λων α­τν τνδελ­φν μας ερίσκεταιδιοςΧρι­στός, ποος καί μς διαβεβαιώνει πώς ,τι κάνουμε στούς δελφούς μας, τό κάνουμε στόν διο, καί μςπόσχεταιςνταπόδοση τς προσφορς μας τήν οράνιο βασιλεία του. «φσονποιήσατενί τούτων τνδελφν μου τνλαχίστωνμοίποιήσατε», λέγει Χριστός καί τοποθετεσους τό καναν στούς ελογημένους τοΠατρός του.

τήρηση ατς τς μεγάλης ντο­­λς, τςμπρακτηςγάπης καί λεημοσύνης πρός τόν πλη­σί­ον, ποτελοσε καθημερινό ρ­γο τοτιμω­μένου γίουωάννου τολεήμονος,ζωή καί τό ργο τοποίου θά πρέπει νά γίνουν πα­­ράδειγμα καί γιά μς. Θά πρέ­πει νά γίνουν τό κίνη­τρο κενο πού θά μς παρακινήσει γιά νά γκαταλείψουμε τή ρα­θυ­μία καί τήν διαφορία μας γιά τούς δελ­φούς μας καί νά τούς δείξουμε μέ ποιον τρόπο μπο­ρο­με τήν γά­πη μας. Θά πρέπει νά μς παρα­κινήσει γιά νά γκατα­λεί­­ψουμε τίς ποιες δικαιο­λογίες χρησιμοποι­ο­με, στε νά πείσουμε τόν αυτό μας τι τάχα δέν χουμε τίς δυ­νατότητες νά φαρμό­σουμε ατή τήν ντολή τοΧριστο. Θά πρέ­πει νά μς παρακινήσει νά να­θεω­ρήσουμε τή στάση μας πέ­ναντι στούς δελφούς μας καί νά συνειδητοποιήσουμε τι κανείς μας δέν ξαιρεταιπό τήν μ­πρα­κτηφαρμογή τςγάπης πρός τόν πλησίον, καί διαιτέρως πρός σους τήν χουννάγκη,στε νά μή μείνουμε ξω τονυμφνος τοΚυρίου καί μή στερηθομε τς αω­νίου ζως,λλά νά ξιωθομε καί μες τν γαθν τς αωνίου βασιλείας τοῦ Θεο, τν γαθν «τοίμασενΘεός τοςγα­π­σιν ατόν» διά τν πρεσβειν τοῦ γίου ωάν­νου τοῦ λεήμονος καί τς χά­ριτος τοῦ πανοικτίρμονος Θε­οῦ τοῦ λέους.μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ag.IwannouElehmonos2018-3.jpg