Η εορτή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στη Σκήτη της Βέροιας.(φωτο)

33DDC4D6 C75A 4F79 8165 763FB22B5426

 33DDC4D6 C75A 4F79 8165 763FB22B5426

Την Β΄Κυριακή των Νηστειών, εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, όπου ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ασκήτευσε εντός σπηλαίου για δέκα χρόνια.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
«Πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις ἀρχήν λαβοῦσα διά τοῦ Κυρίου ὑπό τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη;». Μιά ἐρώτηση πρός τούς ἀποδέκτες τῆς ἐπιστολῆς του, ἀλλά καίπρός ὅλους μας, ἀδελφοί μου, ἀπευθύνει μέ τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος. Ἄν ὅποιοι παρήκουσαν τόν λόγοτοῦ Θεοῦ, λέγει, πού διαβιβάσθηκεστούς ἀνθρώπους διά τῶν ἁγίων ἀγγέλων «ἔλαβον ἔνδικον μισθαποδοσίαν», ἔλαβαν δηλαδή τή δίκαιη ἀνταπόδοση τῆς παρακοῆς τους, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀποφύγουμε τήν τιμωρία ὅσοι θά ἀμελήσουμε τή σωτηρία μας ἡ ὁποία ἀποκαλύφθηκε μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί παραδίδεται σέ μᾶς ἀπό ὅσους τόν ἄκουσαν; Δικαιολογημένο τό ἐρώτημα τοῦ ἀποστόλου καί ζητᾶ ἀπάντηση ἀπό τόν καθένα μας γιά τόν ἑαυτό του. Γιατί ἡ σωτηρία μας εἶναι, ἀδελφοί μου, προσωπική ὑπόθεση τοῦ καθενός μας, καί εἶναι πιό σπουδαία καί ἡ πιό σοβαρή ὑπόθεση ἀπό ὅσες ἔχουμε νά διεκπεραιώσουμε ὅλοι μας στή ζωή αὐτή, γιατί εἶναι ὑπόθεση πού δέν ἀφορᾶ μόνο τό παρόν, πού δέν ἀφορᾶ μόνο τή ζωή μας ἐδῶ στή γῆ, ἀλλά ἀφορᾶ τό αἰώνιο μέλλον μας. Καί δέν μποροῦμε νά προβάλουμε καμία δικαιολογία γιά τήν ἀποτυχία μας νά φθάσουμε στή σωτηρία, γιατί ὁ λόγος τῆς σωτηρίας, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, διδάχθηκε ἐδῶ στόν τόπο μας ἀπό τούς ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο μᾶς τόν μετέδωσαν ὡς ἱερά παρακαταθήκη ἀλλά τόν βίωσαν καί οἱ ἴδιοι καί ἀνῆλθαν δι᾽ αὐτοῦ τήν οὐρανοδρόμο κλίμακα τῆς ἀρετῆς, τῆς καθάρσεως καί τῆς θεώσεως.
Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἑορταζόμενος καί τιμώμενος σήμερα ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ θαυμ-ατουργός, ὁ μέγας αὐτός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας καί προστάτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, τήν ὁποία καί ἁγίασε «ταῖς τῶν δακρύων αὐτοῦ ροαῖς» καί διά τῆς ἐλλάμψεως τοῦ θείου φωτός πού τόν κατηύγαζε προσευχόμενο στό σπήλαιό του.Τί μᾶς λέγει, λοιπόν, γιά τή σωτηρία μας ὁ ἅγιος Γρηγόριος;
Ἕνας δρόμος, γράφει ὁ ἱερός πατήρ, ὑπάρχει γιά τή σωτηρία μας. Καί αὐτός εἶναι τό νά συνειδητοποιήσουμε καί νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἀσθένεια καί τήν ἀδυναμία μας. Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι δέν εἴμαστε τίποτε καί δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε, χωρίς τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.«Ὁ γνούς τήν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν εὗρεν ὅθεν ἄν εἰσέλθοι πρός σωτηρίαν καί ἐγγίσοι τῷ φωτί τῆς γνώσεως καί λάβοι σοφίαν ἀληθῆ καί τῷ αἰῶνι τούτῳ μή συγκαταλυομένην», γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος.
Πολλές φορές νομίζουμε πώς τό νά κάνουμε καλά ἔργα, νά ἀγωνι-ζόμασθε γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, νά νηστεύουμε, νά ἐκκλη-σιαζόμεθα, νά ἐγκρατευόμεθα, νά ἀσκούμεθα, εἶναι ἔργα πού θά μᾶς ἐξασφαλίσουν τή σωτηρία μας, καί μερικές φορές νά αἰσθανόμασθε ἀσφαλεῖς καί βέβαιοι γι᾽αὐτήν. Ὅμως, ἀδελφοί μου, παρότι ὅλα αὐτά εἶναι χρήσιμα καί ὠφέλιμα, εἶναι αὐτά πού θέλει ὁ Θεός ἀπό μᾶς καί θά μποροῦσαν νά ἀποτελοῦν συστατικά στοιχεῖα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, δέν ἀρκοῦν γιά τή σωτηρία μας. Γιατί αὐτά τά διέθεταν καί πολλοί ἄλλοι, πού μάλιστα σάν τό Φαρισαῖο τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς, τά διαφήμιζαν καίαἰσθανόταν εὐχαριστημένοι γιά ὅσα ἔκαναν· ἀλλά αὐτοί δυστυχῶς ἀπέτυχαν τῆς σωτηρίας. Ἔχασαν τόν δρόμο γιά τή σωτηρία, γιατί παρασύρθηκαν ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Νόμισαν ὅτι αὐτοί μποροῦν νά σωθοῦν, γιατί ἀκολουθοῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἡ σωτηρία μας, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι ἡ ἀνταμοιβή μας γιά τά καλά μας ἔργα, ἀλλά εἶναι ἔργο τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, πού ἐπιβλέπει ἐπί τούς ταπεινούς καί τρέμοντας τούς λόγους.
Ὁ Θεός περιμένει τά ἔργα μας ἀλλά συγχρόνως περιμένει καί τήν ταπείνωσή μας, διότι ὅπως λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός «ὅταν ποιήσητε πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν». Περιμένει ὁ Θεός νά ἀναγνωρίσουμε τήν ἀδυναμία μας καί νά ζητήσουμε τό ἔλεός του, γιά νά μᾶς ἀνοίξει τόν δρόμο τῆς σωτηρίας καί νά μᾶς ἐπιτρέψει, ὅπως γράφει καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, νά προσεγγίσουμε τό φῶς τῆς γνώσεως, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Ἀδελφοί μου, τό παράδειγμα τοῦ ἑορταζομένου σήμερα ἁγίου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος παρά τήν κατά κόσμον καί κατάΘεόν σοφία τήν ὁποία διέθετε δέν ἔπαυε ποτέ νά ζητᾶ ἀντί ὁτιδήποτε ἄλλου τήν κάθαρση τοῦ νοός του καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀπόδειξη τῆς βαθειᾶς καί εἰλικρινοῦς ταπεινώσεώς του, ἄς γίνει παράδειγμα γιά ὅλους μας. Καί ἄς προσπαθήσουμε νά βροῦμε τόν δρόμο τῆς σωτηρίας μας μέσα ἀπό τήν ἀναγνώριση τῆς ἀδυναμίας μας καί τῆς μηδαμινότητός μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνοίγει πάντοτε τή θύρα τοῦ ἐλέους του σέ ὅσους τήν κρούουν μέ ἐπιμονή καί μέ ταπείνωση.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ