Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Αρχάγγελο Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

ArxaggelwnVerias2021 2

ArxaggelwnVerias2021 2

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου το πρωί  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο χωριό Αρχάγγελος Ναούσης.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εἰ γάρ ὁ δι᾽ ἀγγέλων λαληθείς λόγος ἐγένετο βέβαιος καί πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;»

Ἑορτή τῶν ἁγίων ἀγγέλων σήμερα, ἑορτή τῶν παμμεγίστων ταξιαρχῶν καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, καί ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς ὑπενθυμίζει τή μεγάλη ἀναγκαιότητα τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τή σωτηρία μας.

Κάποιοι ἴσως θά διερωτηθοῦν ποιά εἶναι ἡ σχέση τῶν ἁγίων ἀγγέλων μέ τή δική μας σωτηρία, καί γιά ποιόν λόγο μᾶς θυμίζει τήν ἀναγκαιότητά της ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τους.

Ἡ σχέση τῶν ἁγίων ἀγγέλων μέ τή σωτηρία μας εἶναι διττή. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι εἶναι, σύμφωνα μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο, «λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν». Εἶναι, δηλαδή, ἐντεταλμένοι ἀπό τόν Θεό νά ἐργάζονται μέ κάθε τρόπο, ὥστε νά φθάσουμε ἐμεῖς στή σωτηρία. 

Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι εἶναι αὐτοί στούς ὁποίους ἔχει ἐμπιστευθεῖ ὁ Θεός τή μέριμνα καί τή φροντίδα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας. Εἶναι αὐτοί στούς ὁποίους ἔχει ἀναθέσει τήν προστασία μας ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς. Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐντεταλμένοι νά μᾶς καθοδηγοῦν, ἐφόσον τούς τό ἐπιτρέπουμε, στόν δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι βλέπουν, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, διά παντός τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί ἀναφέρουν σ᾽ αὐτόν τά ἀποτελέσματα τῆς διακονίας τους γιά τή σωτηρία μας, πρεσβεύοντας καί μεσιτεύοντας γιά χάρη μας. Καί ἀκόμη, εἶναι αὐτοί πού συνοδεύουν τήν ψυχή μας στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου. 

Ἡ ζωή μας, λοιπόν, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν παρουσία τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Καί καθώς ἡ πορεία μας πρός τή σωτηρία δέν εἶναι μία εὔκολη διαδρομή, ἡ δική τους συμπαράσταση, βοήθεια καί προστασία μᾶς εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητες.

Ἡ ἑορτή ὅμως τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων μᾶς ὑπενθυμίζει καί πόσο προσεκτικοί θά πρέπει νά εἴμεθα στό θέμα τῆς σωτηρίας μας. Διότι ἡ σημερινή ἑορτή ἀποτελεῖ ἀνάμνηση τῆς συναθροίσεως τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων μετά τό τραγικό γεγονός τῆς πτώσεως ἑνός ἀγγελικοῦ τάγματος, τοῦ τάγματος τοῦ Ἑωσφόρου, καί τήν ὁριστική ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν Θεό. Ἡ πτώση αὐτή εἶχε ὡς συνέπεια τή μετατροπή τους ἀπό ἀγγέλους φωτός σέ ἀγγέλους τοῦ σκότους, δηλαδή σέ δαίμονες, σέ ἐχθρούς καί τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τότε τό τάγμα αὐτό ἀντί νά μᾶς βοηθᾶ νά σωθοῦμε, προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά ἀπομακρύνει καί ἐμᾶς ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τή σωτηρία μας.

Ἄν σκεφθοῦμε ποιά ἦταν ἡ αἰτία τῆς πτώσεως τοῦ Ἑωσφόρου καί τῶν ἀγγέλων του, τότε θά κατανοήσουμε καί ποιός εἶναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τή σωτηρία μας. 

Ἡ αἰτία τῆς πτώσεως τοῦ Ἑωσφόρου ἦταν ἡ ὑπερηφάνεια καί ἀλαζονεία. Ἤθελε ὁ Ἑωσφόρος νά στήσει τόν θρόνο του ψηλότερα ἀπό τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ξεχνώντας ὅτι αὐτός εἶναι τό δημιούργημα καί ὁ Θεός ὁ δημιουργός του. Μέ τήν ὑπερηφάνειά του ὅμως αὐτή ὄχι μόνο ἐξέπεσε καί καταστράφηκε ὁ ἴδιος ὁ Ἑωσφόρος, ἀλλά παρέσυρε καί ὅσους ἄλλους ἀγγέλους δέν ἄκουσαν τήν προτροπή τοῦ ἀρχαγγέλου, «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», τήν ὁποία ἐπαναλαμβάνει καί ὁ διάκονος κατά τή θεία Λειτουργία, καί τόν ἀκολούθησαν στήν πτώση.

Καί ὅπως ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ ἀλαζονεία κρήμνισε τόν Ἑωσφόρο καί τόν ἀπομάκρυνε ὁριστικά ἀπό τόν Θεό, ἔτσι κινδυνεύουμε καί ἐμεῖς ἀπό τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀλαζονεία μας νά στερηθοῦμε τή σωτηρία μας. Διότι ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ ἀλαζονεία μᾶς ὁδηγοῦν στό νά μήν ἐφαρμόζουμε τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, μᾶς κάνουν νά μήν ἀκοῦμε τί μᾶς διδάσκει καί τί μᾶς συμβουλεύει ἡ Ἐκκλησία. 

Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτές πού μᾶς ὁδηγοῦν στή σωτηρία, καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀποτελεῖ τήν κιβωτό τῆς σωτηρίας. 

Ἄν, λοιπόν, ἐμεῖς, ἀντί νά βαδίζουμε στή ζωή μας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ ὅσα μᾶς ὑποδεικνύει ὁ Θεός διά τῆς Ἐκκλησίας του, ἐπειδή νομίζουμε ὅτι ἐμεῖς γνωρίζουμε καλύτερα τί πρέπει νά κάνουμε, τότε θά βρεθοῦμε μακριά ἀπό τόν Θεό καί θά χάσουμε τή σωτηρία μας.

Γι᾽ αὐτό, ἄς ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς ὑπακοῆς τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγέλλων, τή Σύναξη τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε σήμερα, καί ἄς τούς παρακαλοῦμε πάντοτε νά μᾶς βοηθοῦν καί νά μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας, ἀλλά καί νά μᾶς προστατεύουν ἀπό κάθε κίνδυνο καί ἀπό κάθε τί πού μᾶς ἀπειλεῖ, ἰδιαιτέρως τήν περίοδο αὐτή τήν τόσο δύσκολη καί ἐπικίνδυνη ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐφόσον καί ἐμεῖς βεβαίως κάνουμε τό καθῆκον μας καί προστατεύουμε τόν ἑαυτό μας μέ τά μέσα πού ἔχει θέσει στή διάθεσή μας ἡ ἐπιστήμη, γιά νά εἴμεθα καί ἐμεῖς ὑγιεῖς ἀλλά καί γιά νά προστατεύουμε καί τήν ὑγεία τῶν συνανθρώπων μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ArxaggelwnVerias2021 3