Η εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην τοπική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

PanagiasAgGewrgiosVeria2021 4

PanagiasAgGewrgiosVeria2021 4

Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην τοπική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

Ἀποδίδει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο­τόκου καί ἑορτάζει καί τιμᾶ Αὐτήν στήν ὁποία ἔχει ἀφιερώσει ὁλό­κλη­ρο τόν μήνα Αὔγουστο. Ἑορ­τά­ζει καί τιμᾶ τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο, τήν «ἀειμακάριστον μητέ­ρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν», γιατί κανένας ὕμνος καί κανένας μακαρισμός δέν εἶναι ἀρκετός γιά τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο, γιατί καμία ἔκφραση ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός Ἐκείνη δέν μπορεῖ νά ἀνταποδώσει τήν ἀγά­πη πού προσφέρει ἡ Παναγία μας στούς ἀνθρώπους, πού προσ­φέρει στά εὐσεβῆ τέκνα της.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέχεται μέ χαρά τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό μας, δέχεται μέ εὐχαρί­στηση καί τούς ὕμνους καί τίς προσευχές μας καί τά ἐγκώμιά μας, ὅπως δέχεται καί τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας καί ἀνταποδίδει τή χάρη καί τήν εὐλογία της σέ ὅσους τήν τιμοῦν μέ ὅλους αὐτούς τούς τρόπους. Ὅμως αὐτό τό ὁποῖο τήν εὐχαριστεῖ καί τήν χαροποιεῖ περισσότερο ἀπό ὅλα ὅσα τῆς προσφέρουμε εἶναι αὐτό, τό ὁποῖο ἀκούσαμε νά λέγει σή­μερα ὁ Υἱός της καί Κύριός μας πρός τήν ἄγνωστη ἐκείνη γυναίκα, ἡ ὁποία τόν ἄκουε καί ὕψωσε τή φω­νή της γιά νά μακαρίσει τή Μη­τέρα του λέγοντας: «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας». 

Τί ἀπήντησε ὅμως ὁ Χριστός σ᾽ αὐ­τόν τόν μακαρισμό αὐτῆς τῆς ἁπλῆς γυναίκας πρός τήν Πανα­γί­α Μητέρα του; «Μακάριοι οἱ ἀκού­οντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυ­λάσ­­σοντες αὐτόν». 

Δέν ἀμφισβητεῖ ἀσφαλῶς ὁ Χρι­στός τόν μακαρισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκο, οὔτε τήν εὐλαβῆ διάθεση τῆς γυναίκας πού τήν μακαρίζει, τόν διευρύνει ὅμως καί γιά ἐκεί­νους οἱ ὁποῖοι θά κάνουν στή ζωή τους ὅ,τι ἔκανε καί ἡ Παναγία Μη­τέρα του, ἡ Κυρία Θεοτόκος. Μακά­ριοι εἶναι, λέγει, ὅσοι ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν τηροῦν καί τόν ἐφαρμόζουν στή ζωή τους.

Αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε σέ ὅλη τή ζωή της ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἄκουε καί τηροῦσε τόν λόγο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. 

Ἀπό τήν παιδική της ἡλικία, ὅταν εἰσῆλθε τριετίζουσα στόν ναό, ἔμα­θε νά μελετᾶ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔμαθε νά προσεύχεται, ἀλλά καί νά ἀγωνίζεται γιά νά ζεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ἔτσι προετοιμάσθηκε γιά τή με­γάλη πρόσκληση τοῦ Θεοῦ πού τῆς μετέφερε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Καί ὅπως μέχρι τότε ὑπήκουε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι δέν ἦταν δυνατόν καί κατά τήν ὥρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της νά κάνει κάτι διαφορετικό, παρά νά πεῖ ἐκεῖνο τό ὑπέροχο «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου».

Καί ἄν αὐτή ἡ ἀποδοχή τῆς προσ­κλήσεως τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑπακοή της στό θέλημά του τήν ἀξίωσε νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, τήν ἀξίωσε νά δανείσει τήν ἀνθρώπινη σάρκα στόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, τήν ἀξίωσε νά κρατήσει στή μητρική της ἀγκά­λη τόν Χριστό, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος συνέχισε σέ ὅλη τή ζωή της νά ἀκούει καί νά φυλάσσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἱεροί εὐαγ­γελιστές ἀρχικά γιά τά προφητικά λόγια τοῦ Συμεών τοῦ πρεσβύτου καί στή συνέχεια γιά τούς λόγους τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά ὅσα τῆς εἶπε δω­δεκαετής στόν ναό τοῦ Σολο­μῶντος, ἀλλά καί ἀργότερα στόν γάμο τῆς Κανᾶ καί μέχρι τήν ὥρα τῆς σταυρικῆς του θυσίας. Ὅλα αὐτά τά ἄκουε ἡ Παναγία καί τά φύλασσε, ὅπως φύλασσε καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἐφαρμόζοντας μέ πιστότητα τίς ἐντολές του καί ἀκολουθώντας πάντοτε τό θέλημά του. 

Γι᾽ αὐτό καί ἀπηύλασε τόση τιμή καί τόση δόξα καί στή γῆ καί στόν οὐρανό. Τιμήθηκε ἀπό τόν Υἱό της, πού ἀνέλαβε μετά τήν Κοίμησή της καί τό σῶμα καί τήν ψυχή της στόν οὐρανό γιά νά τήν ἔχει δίπλα του, δίπλα στόν θρόνο του ὡς Πλατυ­τέρα τῶν οὐρανῶν, ὡς Δέσποινα τοῦ κόσμου, ὡς τιμιωτέρα τῶν χε­ρουβείμ καί ἐνδοξωτέρα τῶν σερα­φείμ, ὡς μεσίτρια καί πρέσβειρα τῶν ἀνθρώπων. 

Γι᾽ αὐτήν τήν ὑπακοή της στό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ δέν μακαρίσθηκε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μόνο ἀπό τή γυναίκα ἐκείνη πού ἄκουε τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά μακαρί­ζεται στούς αἰῶνες ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους. 

Γι᾽ αὐτό ὅμως καί Ἐκείνη, ἡ Ὑπε­ραγία Θεο­τόκος, ἀγαπᾶ καί προστα­τεύει ἰδιαιτέρως ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο ἀκοῦν, ἀλλά καί ἐφαρ­μόζουν στή ζωή τους τό θέλη­μα τοῦ Υἱοῦ της. Ἄλλωστε, ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ διαθήκη τήν ὁποία ἄφησε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀφήνουν κάποια διαθήκη, ποιά ἦταν; Ἦταν τά λόγια πού εἶπε στόν γάμο τῆς Κανᾶ στούς διακονητές. Τί τούς εἶπε; «Πάντα ὅσα ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε». Ὅ,τι σᾶς λέγει ὁ Υἱός μου νά τό κάνετε. Αὐτό λέγει καί σέ ὅλους ἐμᾶς, ἀδελφοί μου. Νά τηροῦμε τό θέλημα τοῦ Υἱοῦ της.

Ἄς προσέξουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς. Διότι μπορεῖ νά ἐπαναπαυόμεθα κά­ποιες φορές καί νά νομίζουμε ὅτι κάνουμε τό καθῆκον μας, ἐπει­δή ἐρχόμεθα στήν Ἐκκλησία, ἐπει­δή ἀκοῦ­­­με τό κήρυγμα ἤ ἄλλες πνευματικές ὁμιλίες ἤ δια­βάζουμε κάποια βιβλία. Δέν ἀρκοῦν ὅμως μόνο αὐτά. Πρέπει ὄχι μόνο νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί νά τόν φυλάττουμε, δηλαδή νά τόν τηροῦμε, νά ἀγωνιζόμεθα γιά νά τόν τηροῦμε. Διότι, ὅταν γνωρί­ζου­με τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί δέν τόν τηροῦμε, τότε ἡ εὐθύνη μας εἶναι μεγαλύτερη, καί ὄχι μόνο δέν εἴμεθα ἄξιοι τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά εἴμεθα καί ὑπό­λογοι ἐνώπιον του. Τί λέγει πάλι ἡ Γραφή; «Ὁ γνούς καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς». Αὐτός πού τά γνωρίζει, τά ἀκούει στήν ἐκκλησία, ἀλλά δέν τά τηρεῖ, αὐτός θά τιμωρηθεῖ αὐστηρά ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, σήμερα καί πάλι τήν Παναγία μας, ἄς προσπα­θή­σουμε νά μιμηθοῦμε τήν ὑπακοή της στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλο­γία της καί στόν ἀγώνα μας τόν πνευματικό ἀλλά καί στή ζωή μας.

Ἡ ἐνορία σας τιμᾶ ἰδιαιτέρως τήν Παναγία μας καί μάλιστα, ὅπως λέμε, στά ἐννιάμερα, σήμερα δηλαδή ἰδιαιτέρως τιμᾶτε τήν Παναγία μας. Δέν φθάνει ὅμως νά ἀνάψουμε τά κεριά ἤ νά φέρουμε τά πρόσφορα ἤ ἀκόμη καί νά ἐκκλησιασθοῦμε, ἐάν δέν κάνουμε αὐτό πού ζητᾶ ἡ Παναγία ἀπό ὅλους μας, πρῶτα ἀπό ἐμένα καί μετά ἀπό ὅλους σας. Ζητᾶ νά τηροῦμε αὐτά τά ὁποῖα ζητᾶ καί λέγει ὁ Υἱός της. Τότε νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά ἔχουμε τήν Παναγία κοντά μας, τήν εὐλογία, τή χάρη της, τήν ὁποία θά μᾶς μεταφέρει ἀπό τόν Υἱό της, καί τότε πράγματι θά ἀνήκει καί σέ μᾶς αὐτός ὁ μακαρισμός τοῦ Χριστοῦ: «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

PanagiasAgGewrgiosVeria2021 5