Η εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Παλατίτσια Ημαθίας. (φωτο)

Ag.IwannoyXrysostomoyPalatitsia.2018.jpg

Ag.IwannoyXrysostomoyPalatitsia.2018.jpg

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Παλατίτσια Ημαθίας, επί τη εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβά­των».

Λίγες ἡμέρες πρίν νά ἑορτάσει ἡ Ἐκκλησία μας τήν κοινή ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἀφοῦ ἑόρ­τασε ἤδη τή μνήμη δύο ἐξ αὐτῶν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καπ­παδοκίας καί τοῦ ἁγίου Γρη­γορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχιεπισκό­που Κωνσταντινουπόλεως, ἑορτά­ζει σήμερα τήν ἀνακομιδή τῶν ἱε­ρῶν λειψάνων τοῦ τρίτου ἀπό αὐ­τούς, δηλαδή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ­σοστόμου, ἀρχιεπισκόπου καί αὐτοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἡμέρα ὅρισε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νά διαβάζεται ἡ περικοπή ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐ­αγγέλιο, στήν ὁποία ὁ Χριστός παραλληλίζει τόν ἑαυτό του μέ τόν καλό ποιμένα πού φροντίζει καί μεριμνᾶ γιά τά πρόβατά του καί εἶναι ἕτοιμος νά θυσιασθεῖ γι᾽αὐτά.

Ὁ παραλληλισμός δέν εἶναι τυ­χαῖ­ος, γιατί ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ ἀπο­δεικνύει τήν ἀπέραντη στοργή καί ἀγάπη του γιά τόν ἄνθρωπο πού ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νά σταυρωθεῖ καί νά θυσιασθεῖ γιά τή σωτηρία του.

Ὅμως οὔτε καί ἡ ἐπιλογή τῆς πε­ρι­κοπῆς αὐτῆς γιά τή σημερινή ἑορτή εἶναι τυχαία, γιατί ὁ ἑορ­τα­ζό­μενος ἅγιος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὑπῆρξε μιμητής τοῦ καλοῦ ποιμένος Χριστοῦ καί ἡ ζωή του ἦταν μία ζωή θυσίας καί προσφορᾶς γιά τό ποίμνιό του· μία ζωή διαρκοῦς πατρικῆς μερίμνης καί φροντίδος γιά ὅλες τίς ἀνά­γκες τοῦ ποιμνίου του.

Αἰτία, ἄλλωστε, πολλῶν ἀπό τίς ταλαιπωρίες, τούς διωγμούς καί τίς ἐξορίες πού ὑπέστη ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἦταν αὐ­τή ἡ φροντίδα καί ἡ μέριμνά του γιά μία χήρα τῆς ὁποίας τό κτῆμα εἶχε οἰκειοποιηθεῖ παράνομα ἡ αὐ­τοκράτειρα Εὐδοξία. Ἡ διαμαρ­τυ­ρία του πρός τήν αὐτοκράτειρα ἦταν αὐτή πού τήν ἐξόργισε καί προ­κάλεσε τήν ἀγανάκτηση καί τό μίσος γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη, γιατί δέν μποροῦσε νά κατανοήσει πῶς ἕνας ἀρχιεπίσκοπος, πῶς ἕνας πα­τριάρχης ἦταν δυνατόν νά ἐν­δια­φέρεται καί νά ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπόθεση μιᾶς γυναίκας ἀπλῆς καί νά προ­τιμᾶ νά ὑπερασπισθεῖ τό δί­καιό της ἀδιαφορώντας γιά τήν ἀντίδραση τῆς αὐτοκράτειρας.

Αὐτό ὅμως, ἀδελφοί μου, ση­μαί­νει καλός ποιμένας, καί αὐτό ἦταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ὕψωνε πάντοτε τή φωνή του γιά νά ὑπερασπισθεῖ τό δίκαιο, τήν ἀλήθεια, τήν ἠθική, ἀλλά καί τήν ὀρθή πίστη καί τήν εὐσέβεια. Ἦταν αὐτός πού μέ τήν ἀσκητική του ζωή καί τό ἀνεπίληπτο ἦθος του, μέ τήν ἀγάπη του γιά τούς ἀδυνάτους καί γιά ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, ἀλλά καί μέ τήν τόλμη μέ τήν ὁποία ἐξέφραζε τήν ἀπόψη του καί ὑπερασπιζόταν τούς ἀν­θρώπους πού ἀδικοῦντο, χωρίς νά ὑπολογίζει ποι­ές θά μποροῦσε νά εἶναι οἱ συνέπειες γιά τόν ἴδιο, ἄφησε ἀνεξίτηλο τό ἴχνος του στήν Ἐκκλησία καί στήν ἱστορία. Ἦταν αὐτός πού μέ τή ζωή καί τό ἔργο του ἔδειξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὁ κλῆρος καί οἱ ἐπί­σκοποί της, δέν ἀσχολοῦνται μόνο μέ τά ἐκκλη­σια­στικά θέματα ἤ τά ζητήματα τῆς πίστεως, ἀλλά βρί­σκο­νται στήν πρώτη γραμμή γιά ὅλα τά θέματα καί γιά ὅλες τίς ἀνά­γκες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὑπερασπι­ζό­μενοι πάντοτε τήν ἀ­λή­θεια καί τό δίκαιο ὡς γνήσιοι πατέρες καί ποι­μένες τῶν ἀν­θρώ­πων.

Καί δέν τό κάνουν αὐτό γιά νά ἱκανοποιή­σουν προσωπικά τους συμφέροντα ἤ φιλοδοξίες οὔ­τε γιά νά ἀπο­κτή­σουν κοσμική ἤ πολι­τι­κή ἰσχύ. Τό κάνουν ἀπό ἀγά­πη γιά τούς ἀν­θρώπους καί ἀπό συναί­σθηση τῆς εὐθύνης τους ἀπέναντί τους.

Τό κάνουν, γιατί, ἐάν δέν τό ἔκα­ναν, θά ἦταν σάν τόν ποιμένα πού πε­ριέ­γραψε ὁ Χρι­­στός στό εὐαγγε­λι­κό ἀνάγνω­σμα τό ὁποῖο ἀκούσα­με σήμερα ὡς μισθωτό, καί ὁ ὁ­ποῖος δέν ἐν­δια­φέρεται γιά τά πρό­βατά του: «μι­σθωτός ἐστιν καί οὐ μέλει αὐτῷ πε­ρί τῶν προβά­των».

Τό κάνουν, γιατί αἰσθάνονται τό χρέος τους νά ὑπερασπισθοῦν τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια, νά ὑπε­ρασπισθοῦν τό ποίμνιό τους χωρίς νά ὑπολο­γί­ζουν τίς ἀντιδράσεις πού μπορεῖ τυ­χόν νά δημιουρ­γήσει ἡ στάση τους.

Τό κάνουν μέ ἀνιδιοτέλεια καί ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκ­κλησία τούς ἐμπιστεύθηκε νά ποι­μαίνουν, ὅπως ἔκαναν ἀνά τούς αἰῶνες ὅλοι οἱ πατέρες καί οἱ ἅ­γιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, τηρώντας τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ καί ἀκολου­θώ­ντας τό πα­ρά­δειγμα τῆς δικῆς του ζωῆς, ἀλ­λά καί τό παράδειγμα τῶν με­γά­λων ἱεραρχῶν, ὅπως τοῦ ἑορτα­ζο­μένου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου.

Καί χρέος ὅλων μας, ἀδελφοί μου, εἶναι νά μένουμε ἑνω­μέ­νοι μέ τήν Ἐκκλησία μας, νά ἀκοῦμε τή φωνή της καί νά ἑνώ­νουμε καί τή δική μας μέ τή δική της, παραμένοντας πιστοί στή δι­δα­σκαλία καί τίς ἀρχές της, τίς ὁποῖες μέ πολλές θυσίες μᾶς πα­ρέ­δωσαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πα­τέρες καί ὁ τιμώμενος, ἰδιαι­τέ­ρως ἐδῶ στήν ἐνορία σας, μέγας ἀγω­νιστής ἱεράρχης, ὁ ἅγιος Ἰω­άν­νης ὁ Χρυσόστομος.

Εἶναι χρέος μας, ἀδελφοί μου, νά ὑπακούουμε στήν Ἐκκλησία μας καί νά τιμοῦμε παράλληλα τούς μεγάλους αὐτούς ἁγίους τούς ὁποίους προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας ὡς ποιμένες ἀλλά καί ὡς παράδειγμα γιά ὅλους μας, καί γιά μᾶς τούς ποιμένες, τούς κληρικούς καί τούς ἀρχιερεῖς, ἀλλά καί γιά σᾶς, τό ποίμνιο· νά ἀκούετε τῆς φωνῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς φωνῆς τῶν ποιμένων, οἱ ὁποῖοι πάντοτε φροντίζουν πρωτίστως γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς σας ἀλλά καί γιά ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα μπορεῖ καί ἀγκαλιάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἔτσι τιμοῦμε, λοιπόν, σήμερα καί τόν ἅγιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ὑπέστη τόσες ταλαιπωρίες, τόσες ἐξορίες καί ἐκοιμήθη στήν ἐξορία καί ἔμεινε ἐκεῖ μέχρις ὅτου τό ποίμνιό του καί οἱ ἄρχοντες ἰδιαιτέρως κατανόησαν τήν ἀδικία καί μετέφεραν τό λείψανό του ἀπό τήν ἐξορία στήν Κωνσταντινούπολη καί τό τοποθέτησαν πανηγυρικά στόν θρόνο καί ζήτησαν νά τούς εὐλογήσει, καί αὐτό ἦταν μία συγχώρηση καί μία ἀποκατάσταση γιά αὐτά πού εἶχε κάνει ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης τοποθετήθηκε ἐκεῖ πού ἔπρεπε, ὄχι μόνο στίς καρδιές τοῦ ποιμνίου του ἀλλά καί στή θέση στήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τόν εἶχε τοποθετήσει. Ἕνας μεγάλος ἱεράρχης, ἕνας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ ὁποίου νά ἔχουμε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.IwannoyXrysostomoyPalatitsia.2018-2.jpg