Η εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.AnastasiasVeria2019

Ag.AnastasiasVeria2019

Tην Κυριακή 22 Δεκεμβρίου το πρωί, εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. 

 

Στην συνέχεια στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού τα παιδιά από τα κατηχητικά τμήματα του Ιερού Ναού έψαλλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Σεβασμιώτατο και τον ευχαρίστησαν λέγοντας του: «Σας ευχαριστούμε για τα 25 χρόνια αρχιερατείας και συνεχούς διακονίας στη μητρόπολη μας. Σας ευχαριστούμε που μας αγιάζετε και μας χαρίζετε το δώρο του κατηχητικού σχολείου, στο οποίο ακούμε τον λόγο του Θεού. Ευχόμαστε ο Κύριος να σας χαρίζει δύναμη, υγεία και θεία φώτιση για να καθοδηγείτε το ποίμνιο του για ακόμα 25 και παραπάνω χρόνια. Ζητούμε την ευλογία σας και την ευχή σας, να πορευόμαστε στη ζωή μας με το Χριστό και τα φετινά Χριστούγεννα να νιώσουμε την ταπεινή παρουσία του νεογέννητου Σωτήρα στη μικρή φάτνη της καρδιάς μας». 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AnastasiasVeria2019 7

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος τά περί Γεδεών, Βαράκ τε καί Συμεών καί Ἰεφθάε, Δαβίδ τε καί Σαμουήλ καί τῶν προφητῶν, οἱ διά πίστεως κατηγωνίσαντο βα­σιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν …».

Δύο ἱερές ἁλυσίδες προσώπων πού σχετίζονται μέ τόν Χριστό καί τή Γέννησή του μᾶς παρουσίασαν τά σημερινά ἀναγνώσματα. Ἡ μία εἶναι τῶν προπατόρων τοῦ Χρι­στοῦ, αὐτή πού μᾶς ἀνέφερε ὁ ἱε­ρός εὐαγγελιστής Ματθαῖος, καί περιλαμβάνει ὅλους ἐκείνους πού ἀνῆκαν στό γένος τοῦ Δαβίδ καί συνεδέοντο γενεαλογικά μέ τήν Πα­ναγία Παρθένο καί τόν προστά­τη της Ἰωσήφ. 

Ἡ δεύτερη ἁλυσίδα εἶναι αὐτή τήν ὁποία περιγράφει ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος καί περιλαμβάνει ὅσους συνδέθηκαν καί συνδέονται μέ τήν πίστη στόν Θεό καί κατόρθωσαν μέ αὐτή νά πολεμήσουν ἐνάντια στούς βασι­λεῖς καί τούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου καί νά ὑπερισχύουν ὅλων τῶν βα­σανιστηρίων καί τῶν θηρίων καί τῶν μέσων πού χρησιμοποίησαν ἐκεῖνοι γιά νά τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τή ζωή τῆς εὐσεβείας καί τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Καί ἔτσι συνέχι­σαν νά ζοῦν τήν εὐσεβῆ ζωή τους καί νά δίδουν τή μαρτυρία τῆς πί­στεώς τους στόν κόσμο, διακηρύσ­σο­ντας μέ τόν τρόπο αὐτό καί τή δύναμη τῆς πίστεως καί πόσο με­γά­λα εἶναι ὄντως τά κατορθώματά της.

Καί ὁ λόγος πού οἱ θεῖοι Πατέρες ἐπέλεξαν τά δύο αὐτά ἀναγνώ­σμα­τα γιά τή σημερινή Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως εἶναι γιά νά μᾶς δείξουν πώς ὅλοι μας συνδεόμεθα μέ κάποιον τρόπο μέ τόν Χριστό. 

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀπευ­θυ­νόμενος στούς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους δηλώνει τή «σαρ­κική» σχέση πού ἔχουν μέ τόν Χρι­στό, καθώς πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού καταγόταν «ἐξ οἴκου καί πα­τρι­ᾶς Δαβίδ». 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάλι, πα­ρότι τό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε προέρχεται ἀπό τήν πρός Ἑβραί­ους ἐπιστολή του, διευρύνει τόν κύκλο συμπερι­λαμβάνοντας αὐ­τούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν πνευματική σχέση μέ τόν Χριστό «διά πίστε­ως», καί ἀκόμη καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι θά πιστεύσουν σέ αὐτόν μέ­χρι συντελείας τοῦ αἰῶνος. 

Γιά νά τονίσει μάλιστα ὅτι αὐτή ἡ πνευματική σχέση ἀφορᾶ καί ὅσους πρόκειται νά πιστεύσουν στόν Χριστό καί ἀνήκουν σέ μία ὁμάδα, σέ μία οἰκογένεια πνευμα­τι­κή, δηλώνει ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐπέτυ­χαν τά κατορθώματα τῆς πίστεως τούς ἀναμένουν «ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσι».

Σέ αὐτή τή δεύτερη ὁμάδα συγκα­τα­ριθμεῖται καί ἡ ἑορταζομένη σή­μερα ἁγία Ἀναστασία ἡ φαρμακο­λύτρια. 

Συνδέθηκε μέ τόν Χριστό μέ τήν πίστη καί διά τῆς πίστεώς της κα­τόρθωσε, παρά τά ἐμπόδια πού συναντοῦσε ἐξαιτίας τοῦ εἰδωλο­λάτρου συζύγου της καί τῶν ἀπα­γορεύσεων καί τῶν διωγμῶν τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορος, νά κάνει σπουδαῖα καί θαυμαστά πράγματα. Κατόρθωσε νά εἰσέρχεται στίς φυ­λακές, νά περιποιεῖται τούς μάρ­τυρες τῆς πίστεως καί νά τούς ἐνι­σχύει τό φρόνημα. Κατόρθωσε νά διατρέξει ὅλο τό Ἱλλυρικό καί νά φθάσει μέχρι τή Θεσσαλονίκη κη­ρύσσοντας τό εὐαγγέλιο τοῦ Χρι­στοῦ καί ὁδηγώντας κυρίως γυ­ναῖ­κες στήν πίστη, ἀλλά ἀκόμη κατόρθωσε νά ὑπομείνει μέ καρ­τερία καί γενναιότητα τά πολυώ­δυνα βάσανα τοῦ μαρτυρίου στό ὁποία τήν ὑπέβαλε ὁ αὐτοκράτο­ρας Διοκλητιανός καί νά λάβει ἀπό τόν Θεό τή χάρη τῶν θαυμά­των, ὥστε νά θεραπεύει ὄχι μόνο τίς ἀσθένειες τῶν σωμάτων ἀλλά καί τῶν ψυχῶν.

Γι᾽ αὐτό τήν τιμοῦμε καί τή γε­ραί­ρουμε σήμερα καί ἐπικαλού­μεθα τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες της πρός τόν Χριστό, τοῦ ὁποίου σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε τή θεία Γέννηση. 

Καί τήν παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως νά δέεται γιά νά αὐξήσει μέσα στή ψυχή μας ὁ Θεός τήν πίστη. Διότι συχνά ἐπαναπαυόμεθα νομίζοντας ὅτι, ἐπειδή ἔχουμε βαπτισθεῖ, ἐπει­δή ἐκκλησιαζόμεθα καί μετέχουμε τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σίας μας, ἔχουμε καί τήν ἀπαιτού­μενη πίστη. Ὅμως, ἄν φέρουμε στόν νοῦ μας ὅλα ὅσα ἀπαριθμεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὡς κατορ­θώ­ματα τῆς πίστεως, καί ἄν θυμη­θοῦμε ὅτι ὁ Χριστός διαβεβαίωσε τούς μαθητές του ὅτι, ἄν ἔχουν πίστη ὅση ὁ κόκκος τοῦ σινάπεως, θά μποροῦν νά μετακινήσουν ἀκό­μη καί ὄρη, τότε θά συνειδητο­ποι­ήσουμε πόσο ἀπέχει ἡ δική μας πίστη ἀπό τήν πίστη ὅλων ὅσων τά ὀνόματα ἀκούσαμε σήμερα.

Βεβαίως τό ζητούμενο δέν εἶναι νά κάνουμε ὅλοι θαύματα, ἀλλά νά ἔχουμε περισσότερη πίστη, διό­τι ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού μᾶς συν­δέει μέ τόν Χριστό, καί ὅσο περισ­σότερη πίστη ἔχουμε, τόσο περισ­σότερο συνδεδεμένοι εἴμεθα μαζί του.

Ἄς ἀγωνιζόμεθα, λοιπόν, γιά νά καλ­λιεργοῦμε τήν πίστη στήν ψυ­χή μας καί ἄς παρακαλοῦμε τόν Χριστό νά μᾶς τήν αὐ­ξά­νει, γιά νά παραμένουμε ἄρ­ρη­κτα συνδεδεμέ­νοι μαζί του καί ἀνεπη­ρέ­αστοι ἀπό τήν ἀπιστία πού δυστυ­χῶς ἐπικρα­τεῖ στίς ἡμέρες μας καί στόν κόσμο μας, διότι διά τῆς πίστεως συντε­λεῖται καί τό με­γαλύτερο θαῦμα γιά τόν ἄνθρωπο, ἡ σωτηρία μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.AnastasiasVeria2019 7