Η ακολουθία των Εγκωμίων της Παναγίας στην Αλεξάνδρεια. (ΦΩΤΟ)

PanagiaAlexandreia.2018.jpg

PanagiaAlexandreia.2018.jpg

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου το εσπέρας τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας εόρτιος εσπερινός και στη συνέχεια η ακολουθία των εγκωμίων προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθέος,  ενώ έλαβαν μέρος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος και ο οικείος Ιεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Μετά την ακολουθία των εγκωμίων έγινε λιτανεία του επιταφίου της Παναγίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

«Ἡ γῆ πανηγυρίζει, ὁ οὐρανός χορεύει, σοῦ ἄνω αἰρομένης».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ὁ ἱερός ποιητής τῶν Ἐγκωμίων τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου, πού θά ψάλουμε μέ κατάνυξη ἀπόψε, ἐδῶ στόν ἱερό ναό τῆς Κοιμήσεώς της, περι­γράφει τό παράδοξο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας, τήν ὁποία πα­νη­γυ­ρί­σαμε σήμερα.

Καί εἶναι παράδοξο, γιατί γῆ καί οὐρανός πανηγυρίζουν γι᾽ αὐτό τό γεγονός. Ἡ  γῆ πανηγυρίζει καί ὁ οὐρανός χο­ρεύει, καθώς ἡ παναμώμητη Κόρη καί Παναγία Παρθένος ἀνέρχεται ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω.

Γιατί ὅμως πανηγυρίζει ἡ γῆ, ἀφοῦ στερεῖται τήν παρουσία τῆς Πανα­γίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, στε­ρεῖται τήν παρουσία αὐτῆς πού μέ τήν ὑπακοή της, δάνεισε τήν ἀν­θρώπινη σάρκα στόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί ἀξιώθηκε νά γίνει «πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν»;

Πανηγυρίζει, ἀδελφοί μου, γιατί ἕνας ἄνθρωπος, μία γυναίκα, πού γιά τήν ταπείνωσή της ἀξιώθηκε τόσο μεγάλης τιμῆς, γίνεται μόνι­μος κάτοικος τοῦ οὐρανοῦ, χωρίς νά ἐγκαταλείψει τή γῆ.

Πανηγυρίζει ἡ γῆ, γιατί ἀνεβαί­νει στόν οὐρανό μία γυναίκα, ἡ Πα­να­γία μας, πού κατόρθωσε νά ἀνοί­ξει τόν οὐρανό, αὐτόν πού εἶ­χε κλείσει μέ τήν παρακοή της ἡ Εὔα, γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Πανηγυρίζει ἡ γῆ, γιατί ἕνας ἐκ­πρό­σω­πός της, ἡ Παναγία μας, κα­τόρ­θωσε νά γίνει πλατυτέρα τῶν οὐ­ρα­νῶν, καί νά γίνεται τώρα πά­ρε­δρος τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της, ὥστε νά πρεσβεύει διηνεκῶς ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων καί τῆς σωτηρίας τους.

Χορεύει ὅμως καί ὁ οὐρανός, γιατί ὑποδέχεται τήν Παναγία ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Τήν ὑποδέχεται ὡς ὑπόδειγμα ταπεινώσεως ἡ ὁ­ποία, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Θε­οῦ, ὑψώνει τούς ἀνθρώπους.

Χορεύει ὁ οὐρανός, γιατί ἡ Πα­να­γία, τήν ὁποία ὑποδέχεται, ὑπερέ­βη τά μέτρα τῆς φύσεως στή ζωή της καί ἀξιώθηκε νά γίνει αὐτή τό ὄχημα πού κατέβασε τόν Θεό στή γῆ ὡς ἄνθρωπο γιά χάρη τῶν ἀν­θρώπων, καί τώρα ἀνεβά­ζει στό πρόσωπό της τόν ἄνθρωπο, θεω­μένο μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Πανηγυρίζει ἡ γῆ καί χορεύει ὁ οὐρανός, γιατί παρότι στό πρό­σω­πο τῆς Παναγίας Παρθένου φαί­νε­ται νά διασαλεύεται ἡ τάξη τῆς φύ­σεως, ἐφόσον ἡ Ὑπεραγία Θεο­τόκος ἦταν παρθένος καί πρίν καί μετά τή γέννηση τοῦ Κυρίου, καί τώρα, ἄν καί ἐγκαταλείπει τή γῆ, κατά τό ἀνθρώπινο, δέν ἐγκα­τα­λείπει τόν κόσμο, στήν πραγμα­τι­κό­τητα ἡ τάξη ἀποκαθίσταται. Γιατί ἡ Παναγία λαμβάνει τήν ὑψη­λότερη θέση πού θά μποροῦσε νά λάβει ποτέ ἄνθρωπος, γίνεται πρέσβειρα καί μεσίτρια τῶν ἀν­θρώ­πων, στόν οὐρανό, καί ἀσφα­λής ὁδηγός πρός τή σωτηρία. Γίνε­ται περισσότερο ἀπό αὐτό γιά τό ὁποῖο εἶχε πλάσει ὁ Θεός τόν ἄν­θρωπο.

Πανηγυρίζει ἡ γῆ καί χορεύει ὁ οὐρανός, γιατί ἡ Παναγία κεκα­θαρ­μένη ἀπό τό προπατορικό ἁ­μάρ­­τημα, ἀναδεικνύεται «καθα­ρω­­τέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν» καί ἀξιώνεται νά γίνει κυρία τῶν Ἀγγέλων, «τιμιωτέρα τῶν Χε­ρου­βείμ καί ἐνδοξωτέρα ἀσυγκρί­τως τῶν Σεραφείμ».

Πανηγυρίζει ἡ γῆ καί χορεύει ὁ οὐρανός, γιατί παρά τή μεγάλη τι­μή καί δόξα πού ἀπολαμβάνει ἡ Παναγία στόν οὐρανό, συνεχίζει νά παραμένει κοντά στούς ἀνθρώ­πους καί νά μεριμνᾶ γι᾽ αὐτούς μέ μητρική στοργή καί ἀγάπη.

Νά, γιατί, ἀδελφοί μου, θά ψάλουμε καί ἐμεῖς ἀπόψε, τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Πα­να­γίας μας, θριαμβευτικά καί δο­ξολογικά στή χάρη της: «Ἡ γῆ πα­νηγυρίζει, ὁ οὐρανός χορεύει, σοῦ ἄνω αἰρομένης». Γιατί ἡ χαρά τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ εἶναι καί δι­κή μας χαρά, χαρά τῶν πιστῶν τέ­κνων της. Εἶναι καί δική μας χαρά, γιατί θά τήν ἔχουμε ἀρωγό δίπλα μας, σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας, ἀλλά συγχρόνως καί μεσίτρια γιά μᾶς στόν οὐρανό.

«Ἡ γῆ πα­νηγυρίζει, ὁ οὐρανός χο­ρεύει, σοῦ ἄνω αἰρομένης».

Ἀδελφοί μου, ὁ κύκλος τοῦ Δεκα­πενταυγούστου ἔκλεισε σήμερα μέ τήν πανηγυρική ἄνοδο τῆς Πανα­γίας Παρθένου στόν οὐρανό. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει καθόλου ὅτι διακόπτεται ὁ σύνδεσμός μας μαζί της. Σέ αὐτήν θά πρέπει νά ἔχουμε διαρκῶς τήν ἀναφορά μας. Αὐτήν θά πρέπει νά ἐπικαλούμεθα καί νά ἱκετεύουμε στά εὐχάριστα καί στά δυσάρεστα τῆς ζωῆς μας. Σέ αὐτήν θά πρέπει νά καταφεύγουμε γιά νά ἔχουμε τήν ἀσφάλεια ὅτι βαδίζου­με τόν σωστό δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Υἱό της. Σέ αὐτήν θά πρέπει νά ἐμπιστευόμεθα τή ζωή μας καί τή σωτηρία μας καί τίς δικές της μητρικές συμβουλές νά ἀκολου­θοῦ­με γιά νά τήν ἐπιτύχουμε.

Ἡ Παναγία μας εἶναι πάντοτε κοντά μας γιά νά μᾶς βοηθήσει ἀλλά κκαί γιά νά μᾶς σώσει. Ἄς τήν ἀκολου­θοῦ­με καί ἄς τῆς ἐκφράζουμε τήν ἀγάπη μας καί τόν σεβασμό μας ὑπακούοντας στίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, ὥστε νά ἔχουμε πάντοτε τή χάρη της καί τήν εὐλογία της στή ζωή μας.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη ἀπό καρδίας νά εὐχαριστήσω τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Φαναριοφερσάλων ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τήν ἐπαρχία του, τά δικά του πανηγύρια πού εἶναι πολλά, καί εἶναι κοντά μας, καί χθές καί σήμερα στήν Παναγία Σουμελᾶ, καί σήμερα ἐδῶ στήν Ἀλεξάνδρεια καί αὔριο στήν Παναγία στό Σέλι. Αἰσθάνομαι, Σεβασμιώτατε, βαθύτατα ὑποχρεωμένος στήν ἀγάπη σας, διότι γνωρίζω τήν ἀγάπη σας, ἀλλά γνωρίζω καί τόν κόπο τόν ὁποῖο κάνετε γιά νά εἶσθε αὐτές τίς Θεομητορικές ἑορτές κοντά μας, κοντά στό ποίμνιό μας, γιά νά μεταφέρετε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία σας.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης καί τόν Ἅγιο Θερμῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀδελφός ἐν Κυρίῳ. Χρόνια πολλά ἐδῶ στή Μητρόπολή μας μᾶς συμπαραστέκεται, μᾶς βοηθᾶ, λειτουργεῖ, κηρύττει καί ἁγιάζει τό ποίμνιό μας. Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων στήν ἀγάπη του. Ἡ Παναγία ἄς μᾶς σκέπει καί ἄς μᾶς διαφυλάττει.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ