H Eορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Βρυσάκι. (ΦΩΤΟ)

Ag.IwannouXrusostomou2018.jpg

Ag.IwannouXrusostomou2018.jpg

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βρυσάκι επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«γώ λθον να ζωήν χωσιν καί περισσόν χωσιν».

Μέ μία οκεία καί καθημερινή ε­κόνα περιέγραψε στό σημερινό ε­αγγελικόνάγνωσμα Χριστός τή σχέση του μέ τούς νθρώπους καί τή σημασία τς νανθρωπήσεώς του καί τς παρουσίας του στόν κόσμο. Καί ατή εκόνα δέν εναι λλη πό τήν εκόνα τοκαλοποιμένος, πού εναι φυσικό νά γαπκαί νά φροντίζει τά πρό­βατά του, πού μεριμνστε νά εναι σφαλκαί προφυλαγμένα πό τούς κλέπτες πού πιβου­λεύ­ονται τή ζωή τους, λλά συγ­χρό­νως εναι καί θύρα πού πι­τρέπει στά πρόβατα νά εσέρ­χο­νται καί νά ξέρχονται πό τήν α­λή γιά νά βρον τροφή, χωρίς μως νά κινδυνεύουν. 

Χριστός μως εναι γιά τούς ν­θρώπους περισσσότερο πό ,τι εναι καλός ποιμένας γιά τά πρό­βατά του, γιατί, πως λέει διος, δέν τούς ξαφαλίζει μόνο τή ζωή λλά καί περισσότερο πό τή ζωή.

«γώ λθον να ζωήν χωσιν καί περισσόν χωσιν». 

ζωή εναι τό κατξοχήν δρο τοΘεοστόν νθρωπο. Εναι α­τό πού τοχάρισε μέ τή δημιουρ­γία του, «κ τομή ντος ες τό εναι παρα­γαγών». Εναι πνοή τοΘεοπού δίδει στήν ψυχη λη, στό νθρώπινο σμα, ψυχή καί πνοή ζως. 

μως ζωή πού χάρισε Θεός στόν νθρωπο δέν περιορίζεται στή φυσική ζωή πού διαρκεμερι­κές δεκάδες χρόνια· χει καί μία διαφορετική διάσταση καί προο­πτι­κή, τήν ποία μπορενθρω­πος νά χασε μέ τήν μαρτία καί τήν πτώση τν πρωτοπλάστων, λθε μως Χριστός στόν κόσμο καί γινε νθρωπος καί θυσιάσθηκε γιά νά μς χαρίσει καί πάλι ατή τή διαφορετική διάσταση καί προ­ο­πτική τς ζως μας. Καί ατή ε­ναι πνευματική ζωή, ν Χρι­στζωή, πού δέν τελειώνει μαζί μέ τήν πίγεια, λλά συνεχίζεται γιά σους τή ζον πό ατόν τόν κόσμο στήν αώνια καί τελεύ­τη­τη ζωή τς βασιλείας τν ορα­νν.

Ατό εναι «τό περισσόν», στό ποο ναφέρεται Κύριος. Εναι νωση μέ τόν Θεό πού προσ­φέρειΧριστός σέ σους τόν πιστεύουν καί τόν κολουθον τή δυνατό­τη­τα νά ζήσουν καί ποία δίδει περιεχόμενο καί νόημα στή ζωή τους. 

κομε καί βλέπουμε πολλές φο­ρές συνανθρώπους μας νά διερω­τνται τί νόημα χει ζωή τους, νά πογοητεύονται πό ατήν καί νά δυσανασχετον ζώντας να κε­νό μέσα τους, καί κόμη κάποιες φορές νά πιχειρον νά θέσουν πρό­ωρο τέρμα στή ζωή τους. λα ατά συμβαίνουν, ταν ζωή ε­ναι πλς μία καθημερινότητα μέ προβλήματα καί δυσκολίες πού δέν μπορομε νά ντιμετωπί­σου­με καί νά ξεπεράσουμε, εναι μία καθημερινότητα χωρίς τόν Χρι­στό, νταν ζομε μαζί μέ τή φυσική μας ζωή καί «τό περισσόν» πού μς δωσε Χριστός, ταν ζομε μέσα στήν σφάλεια τς μ­πιστοσύνης μας στήν γάπη του καί πιστεύουμε τι τιδήποτε καί άν συμβεστή ζωή μας εναι πρός φελος τς ψυχς μας, πού εναι προορισμένη νά ζήσει αώνια κο­ντά στόν Θεό· ταν ζομε μετέχο­ντας στά ερά μυστήρια τς ­κ­κλησίας μας, μεταλαμβάνοντας τό σμα του καί τό αμα του, συ­νο­μιλώντας μαζί του μέ τήν προσευ­χή καί τηρώντας τίς ντολές του, τότε ζωή μας δέν εναι κενή, δέν εναι δεια, χει νόημα καί περιε­χόμενο. Καί τό νόημα καί τό πε­ριε­χόμενό της εναι Χριστός, ε­ναι τό πιπλέον πού μς προσ­φέρει, γιά νά μήν ζομε πλς λλά γιά νά ζομε νωμένοι μαζί του.

Ατό «τό περισσόν» πού μς χά­ρι­σεΧριστός ζησε καί ορτα­ζόμενος σήμερα μεγάλος πατήρ καί εράρχης τς κκλησίας μας, γιος ωάννης Χρυσόστομος, ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό­λεως, τόν ποο τιμομε διαιτέ­ρως δστήν νορία σας. 

Γιατό καί ναδείχθηκε καί διος καλός καί στοργικός ποιμέ­νας γιά τό ποίμνιό του, πίσκοπος καί εράρχης πού ναλώθηκε στή διακονία τολαοτοΘεοκαί πε­ρασπίσθηκε τά δίκαια τν δι­κουμένων καί τν δυνάτων. ζησε ατό «τό περισσόν» τς νώ­σεώς του μέ τόν Χριστό, γιατό καί παρά τίς ντιξοότητες, τίς συκοφαντίες, τίς δικίες καί τίς ξορίες πού ντιμετώπισε στή ζωή του, κενος χι μόνο δέν δυ­σανασχέτησε ποτέ, λλά ντί­θετα εχαριστοσε καί δοξολο­γοσε τόν Θεό «πάντων νεκεν», γιά λα σα πέτρεπε κενος νά ζήσει.

μως γιος ωάννης δέν κρά­τη­σε «τό περισσόν» πού ζησε δι­ος μόνο γιά τόν αυτό του, λλά ς καλός ποιμένας φρόντισε νά τό προσφέρει μέ τούς λόγους του καί μέ τό παράδειγμα τς σκη­τικς του ζως τόσο στό ποί­μνιό του σο καί σέ λους μς, πού διδασκόμεθα πό τίς μιλίες καί τούς λόγους του λλά καί πό τήν πομονή καί τήν καρτερία του, πό τήν πίστη καί τήν μπι­στοσύνη του στόν Θεό, πό τήν γάπη του γιά τούς νθρώπους, τήν ν Χριστζωή.

Γιατό καί τιμώντας σήμερα α­τόν τόν μεγάλο εράρχη καί καλό ποιμένα, ς προσπαθήσουμε νά κολουθήσουμε τά βήματά του, ς κολουθήσουμε τό παράδειγμα τς ζως του καί τά διδάγματα τν λόγων του, τά ποα μς δη­γον μέ βεβαιότητα στόν Χριστό, στε χι μόνο νά ζομε σέ ατή τή ζωή λλά νά χουμε καί «τό πε­ρισ­σόν»· νά ζομε τήν ν Χρι­στζωή, ποία μέ τή χάρη τοΘεοκαί τίς πρεσβεες τοορτα­ζομέ­νου γίου ωάννου τοΧρυ­σο­στό­μου, θά μς βοηθήσει νά ζή­σουμε καί τή χαρά τς αωνίου ζως στή βασιλεία τν ορανν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Ag.IwannouXrusostomou2018-5.jpg