Ἐγκύκλιον σημείωμα πρός ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον, Μοναχούς καί Μοναχάς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

EgkykliosMhtr.Verias8 4 2020

EgkykliosMhtr.Verias8 4 2020

 

EgkykliosMhtr.Verias8 4 2020 2

 

Ἐν Βεροίᾳ τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2020

Ἀριθμ. Πρωτ.: 188

 

 

EΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον, Μοναχούς καί Μοναχάς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Σᾶς κάνω γνωστό  ὅτι, στό Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), δημοσιεύθηκε ἡ ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020». 

Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω  Κ.Υ.Α. καθώς καί τῆς σχετικῆς ἐγκυκλίου (ὑπ. ἀριθμ. 3018/07.04.2020) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Σᾶς κάνω γνωστό ὅτι: 

1) Ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τό διάστημα ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων (12 Ἀπριλίου) μέχρι τή Δευτέρα τῆς Διακαινισήμου  (20 Ἀπριλίου) θά εἶναι οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό Τυπικό καί θά τελοῦνται λιτά καί κατανυκτικά στίς προβλεπόμενες ὧρες. 

A) τό ἱερό Εὐχέλαιο νά τελεσθεῖ τό πρωΐ τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀντί τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, καί ὄχι τό ἀπόγευμα.

Β) ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τή Μεγάλη Παρασκευή θά τελεσθεῖ ἀποκλειστικά ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ καί 

Γ) ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν συνηθισμένη ὥρα (12 τά μεσάνυκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου) καί θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

2) Ἡ χρῆσις τῶν καμπανῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητη κατά τήν ἔναρξη τῶν ἀκολουθιῶν.  Θά πρέπει ὅμως νά ἠχήσουν τήν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς πένθιμα καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», χαρμόσυνα καί πανηγυρικά.

3) Οἱ ἐξώπορτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κλειστές κατά τήν διάρκειαν ὅλων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Οἱ ἐξώπορτες θά ἀνοίγουν τουλάχιστον δύο ὧρες μετά τό πέρας τῶν πρωϊνῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, δηλαδή ἀπό 11:00 π.μ.  μέχρι 1ην μ.μ., ἐκτός της Μεγάλης Παρασκευῆς ποῦ θά ἀνοίξουν  ἀπό 1 μ.μ. μέχρι 5 μ.μ.

4) Οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά πραγματοποιηθοῦν ἀποκλειστικά ἀπό τόν ἱερέα ἤ τούς ἱερεῖς (ὅπου ὑπάρχουν περισσότεροι) καί τό ἀναγκαῖο βοηθητικό προσωπικό (ὅπως ἱεροψάλτης καί  νεωκόρος), καί ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν ὁποίων δέν θά ὑπερβαίνει τούς τέσσερις (4) γιά ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, καί μέ τήν προϋπόθεση τήρησης: α) τῆς ἀναλογίας ἑνός ἀτόμου ἀνά 15 τ.μ. ἐπιφανείας μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση τά δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς καί β) τῶν θεσπισθέντων προληπτικῶν μέτρων ὑγιεινῆς γιά τήν ἀποφυγή μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19. Οἱ πόρτες εἰσόδου καί ἐξόδου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ θά παραμένουν κλειστές καί ὁ ἱερέας εἶναι ὑπεύθυνος νά λαμβάνει ὅλα τά προσήκοντα μέτρα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ὅτι κανένα πρόσωπο δέν εἰσέρχεται στόν χῶρο λατρείας κατά τή διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν. 

4) Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ χρήση μεγαφώνων ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου μέσου γιά τήν ἐξωτερική μετάδοση τῶν ἀκολουθιῶν.

5) Οἱ ἴδιες ἀπαγορεύσεις καί ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καί τούς χώρους λατρείας πού βρίσκονται ἐντός δημοσίων, δημοτικῶν, φιλανθρωπικῶν, κοινωφελῶν ἤ  ἄλλων ὑπηρεσιῶν, καταστημάτων καί ἐγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων, γηροκομείων, κοιμητηρίων κλπ).

6) Οἱ Ἱερές Μονές, τά Μοναστήρια, τά Ἡσυχαστήρια δέν θά δέχονται κοινό καί πιστούς σέ ὀργανωμένες ἤ ἀτομικές προσκυνηματικές ἐπισκέψεις. Ἡ λατρευτική ζωή τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Μοναστηριῶν καί τῶν Ἡσυχαστηρίων μπορεῖ νά συνεχίζεται, κατά τήν κρίση τοῦ Ἡγουμένου ἤ τῆς Ἡγουμένης καί κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Μητροπολίτη, μέ τήν αὐστηρή προϋπόθεση ὅτι δέν συμμετέχει κανένας ἄλλος πλήν τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας καί μέ ἀνώτατο ὅριο τά δέκα (10) μέλη τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας, τηρώντας τόν κανόνα ἑνός ἀτόμου ἀνά 15 τ.μ. ἐπιφανείας μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καί ἐφόσον τηροῦνται ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς πού ἔχουν θεσπίσει οἱ δημόσιες ἀρχές γιά τήν ἀποφυγή μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19.

7) Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή μόνο τοῦ ἱερέα, τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος καί τῶν προσώπων πού ἐπιμελοῦνται τῆς ταφῆς, τηρουμένων αὐστηρῶς τῶν λοιπῶν προληπτικῶν μέτρων προστασίας καί ὁδηγιῶν τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν. 

Ἐφιστῶ τήν προσοχή Σας στήν πιστή καί εὐλαβική τήρηση τῶν ἀνωτέρω, γιατί ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ μή ἐφαρμογή τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης ἐπιφέρει νομικές συνέπειες (πρόστιμο κλπ κυρώσεις) δέν θά πρέπει νά δώσουμε σέ ὁποιονδήποτε τήν ἀφορμή γιά σχολιασμό καί κατηγορία τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μᾶς τονίζει «τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν αὐτῶν, ἤτις τυγχάνει ἀπαραίτητος καί ὡς πρός τήν διασφάλισιν τῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἀποφάσεως διά τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱερᾶς Μονάς, ἔστω πρός καιρόν καί κατ’ ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ήν Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὅποτε λήγει ἡ ἰσχύς τῆς Κ.Υ.Α.» Οἱ  Ἐφημέριοι, συνεχίζει ἡ Δ.Ι.Σ.  «ὀφείλουν νά γνωρίζουν ὅτι ὑπό τοιαύτας κρισίμους στιγμᾶς, καθ’  ἅς διακυβεύεται ἡ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, δέν ὠφελοῦν τάσεις αὐτονομήσεως ἀπό τῆς κοινῆς πορείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς νηός, ἄλλ’ ἀπαιτεῖται πιστή ὑπακοή εἰς τάς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων, συνεχεῖς καί θερμές προσευχές, ὡς καί εἰλικρινής καί ἔμπρακτος μετάνοια».

 

Καλή Μεγάλη Ἐβδομάδα καί Καλή Ἀνάσταση

Μετά τῶν ἐν Κυρίῳ Εὐχῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† O Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων