Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών και βραβεύσεις αριστούχων μαθητών στην Αλεξάνδρεια. (ΦΩΤΟ)

Esp.TriwnIerarxwnAlexandreia2020 4

Esp.TriwnIerarxwnAlexandreia2020 4

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου το απόγευμα, όπως κάθε χρόνο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό των Τριών Ιεραρχών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Στη συνέχεια ομίλησε και βράβευσε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων της Αλεξάνδρειας που αρίστευσαν στο παρελθόν σχολικό έτος.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρα­σταί συνελθόντες ὕμνοις τιμή­σωμεν», ψάλαμε ἀπόψε πρός τι­μήν τῶν τριῶν μεγίστων φωστή­ρων τῆς τρισηλίου Θεότητος, πρός τιμήν τῶν τριῶν μεγάλων Ἱεραρ­χῶν τῆς Ἐκκλησίας καί προστα­τῶν τῶν γραμμάτων καί τῆς Παι­δείας μας, τῶν προστατῶν τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύ­σεώς μας. 

Ψάλαμε ὅλοι ἐμεῖς πού συγκε­ντρω­θήκαμε ἐδῶ, στόν ναό τῆς Πα­ναγίας στήν Ἀλεξάνδρεια, γιά νά τιμήσουμε τούς τρεῖς σοφούς Ἱεράρχες, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. 

Δέν συγκεντρωθήκαμε ὅμως ἁπλῶς γιά νά ψάλουμε πρός τιμήν τους, ἀλλά γιά νά ἐπιβεβαιώσουμε συγχρόνως καί τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, μέ τόν ὁποῖο περι­γρά­φει τούς ὑμνη­τές τῶν τριῶν με­γάλων ἁγίων Πατέρων. Γιά νά ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι εἴμαστε καί ἐμεῖς «τῶν λόγων αὐτῶν ἐρα­σταί»· ὅτι ἀγαποῦμε, δηλαδή, τόν λόγο καί τή διδασκαλία τους· ὅτι ἐμπνεόμεθα ἀπό τό κήρυγμα καί τή ζωή τους. 

Γιατί οἱ τρεῖς μεγάλοι διδάσκαλοι καί φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἦταν μόνο ἐπιφανεῖς ρήτορες, πού εἵλκυαν μέ τόν λόγο τους τούς ἀνθρώπους. Δέν ἦταν μόνο φιλόσοφοι καί ἰδεολόγοι πού πρό­τειναν θεωρίες καί ἀνέπτυσ­σαν ἰδέες πού δέν εἶχαν καμία σχέση μέ τή πράξη καί τή ζωή τους, ἀλλά ἦταν ἄνθρωποι τῆς πράξεως καί τῆς ἀγάπης.

Γι᾽ αὐτό καί ὅσοι ἀγαποῦν καί ἑλ­κύονται ἀπό τούς λόγους καί τή δι­δασκαλία τους, δέν ἔχουν παρά νά μελετοῦν τή ζωή τους καί νά ἀκο­λουθοῦν τά βήματά τους. Γι᾽ αὐ­τό καί ἡ Ἐκκλησία μας τούς ὀνό­μασε ἁγίους καί ἡ Παιδεία μας τούς ἀνακήρυξε προστάτες της. Γιατί κατόρθωσαν νά κάνουν τή γνώση ζωή καί νά ἀντλήσουν ἀπό τή ζωή γνώση.

Ἀπό τίς οἰκογένειές τους ἔλαβαν τίς πρῶτες γνώσεις καί αὐτές ἦταν γνώσεις ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς ζω­ῆς. Γνώσεις πού βασιζόταν στήν πί­στη στόν Θεό καί στήν ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους. Αὐτές διδά­χθηκαν μέσα στήν οἰκογενειακή ἑστία. Καί αὐτές ἦταν τά θεμέλια ἐπάνω στά ὁποῖα οἰκοδόμησαν τίς γνώσεις τῆς ρητορικῆς, τῆς φιλο­σο­φίας, τῆς νομικῆς, τῆς κάθε ἐπι­στή­μης πού ἔλαβαν σέ ὅλες τίς πε­ρίφημες σχολές ὅπου φοίτησαν. Ἔτσι κατόρθωσαν νά μεταποιή­σουν τίς γνώσεις σέ πράξη καί τήν πράξη σέ ἀρετή. Νά τίς χρησιμο­ποιή­σουν γιά νά διαμορφώσουν προ­σωπικότητες πού δέν στηρί­ζο­νται μόνο στήν κοσμική μόρφωση ἀλλά καί στήν κατά Χριστόν παι­δεία, νά διαμορφώσουν προσωπι­κό­τητες πού δέν ἀδιαφοροῦν γιά τούς ἄλλους γύρω τους, δέν τούς περιφρονοῦν, δέν τούς ξεχωρί­ζουν ἀνάλογα μέ τήν καταγωγή ἤ τήν κοινωνική τους τάξη, ἀλλά τούς ἀγκαλιάζουν μέ ἀγάπη, τούς συντρέχουν στίς δυσκολίες, τούς συμπονοῦν καί ἐνδιαφέρονται γιά τά προβλήματα πού τούς ἀπασχο­λοῦν.

Στό πέρασμα τῶν αἰώνων πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού διακρίθηκαν γιά τίς γνώσεις τους, γιά τήν μόρφω­σή τους, γιά τήν εὐφυΐα τους. Πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού δραστη­ρι­οποιήθηκαν σέ ἔργα ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τούς ἀνθρώπους καί τόν κόσμο. Λίγοι ὅμως ἦταν ἐκεῖνοι πού κατόρθωσαν νά συν­δυάσουν καί τά δύο. Νά συνδυά­σουν μόρφωση καί πράξη. Ἀρετή καί παιδεία. Σοφία ἀνθρώπινη καί θεία. 

Οἱ τρεῖς ἑορταζόμενοι μέγιστοι Ἱεράρχες, οἱ προστάτες τῆς παι­δείας καί τῶν γραμμάτων μας, τό ἐπέτυχαν σέ μέγιστο βαθμό. Γι᾽ αὐτό καί διακρίθηκαν καί ἀνα­γνω­­ρίσθηκαν ἀπό ὅλους τούς ἀν­θρώπους. Γι᾽ αὐτό ἀναδείχθηκαν λαμπτῆρες φαεινοί πού φωτίζουν μέ τό φῶς τῆς σοφίας καί τῆς ἁγι­ό­τητός τους τή ζωή τῶν ἀνθρώ­πων καί ἰδιαιτέρως ὅσων ἐπιθυ­μοῦν νά τούς μιμηθοῦν. Γι᾽ αὐτό καί ἐποπτεύουν μέ πολλή στοργή καί ἀγάπη μαθητές καί φοιτητές, διδασκάλους καί καθηγητές, ὅσους ἀκολουθοῦν μέ συνέπεια καί ἐπιμέλεια τόν δρόμο τῆς παι­δείας καί τῆς γνώσεως καί ὅσους τούς καθοδηγοῦν στόν δρόμο αὐ­τό, καί ὅσους τούς τιμοῦν ὡς προ­στάτες τους.

Ἀπόψε ὅμως μαζί μέ τούς τρεῖς Ἱεράρχες τιμοῦμε, ὅπως κάθε χρό­νο, καί τούς μαθητές καί τίς μα­θή­τριες τῶν Γυμνασίων τῆς πό­λε­ώς μας πού ἀρίστευσαν τό περασμένο ἔτος καί διακρίθηκαν γιά τήν ἐπι­μέ­­λειά τους, γιά τίς ἐπιδόσεις τους ἀλλά καί γιά τή ἀναστροφή τους στό σχολικό περιβάλλον καί ὄχι μόνο. 

Καί ἔχουμε τή χαρά σήμερα, πα­ραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν με­γίστων Ἱεραρχῶν, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν γραμμάτων καί τῆς ἑλ­ληνοχριστιανικῆς παιδείας μας, νά τούς βραβεύουμε καί νά χαιρό­μαστε ὅλοι μαζί, οἱ γονεῖς καί οἱ οἰ­κογένειές τους, οἱ καθηγητές τους καί οἱ πνευματιικοί τους πα­τέρες, ὅλοι ὅσοι τούς ἀγαποῦν καί τούς στηρίζουν τήν προσπάθειά τους ὄχι μόνο νά κατακτήσουν τή μόρφωση ἀλλά καί νά ἀποκτή­σουν τήν ἀρετή, γιά τήν ἀριστεία πού ἐπέτυχαν καί τό καλό παρά­­δειγμα πού δίδουν καί στούς νεώτερους.

Ἡ σημερινή βράβευση ἀπό τήν το­πική μας Ἐκκλησία μας δέν εἶ­ναι ἁπλῶς μία ἐπιβράβευση γιά τούς κόπους καί τίς προσπάθειές σας. Θέλουμε νά εἶναι καί ἕνα ἔναυσμα καί μία προτροπή νά συ­νε­χίσετε αὐτόν τόν καλόν ἀγώνα τῆς μορφώσεως καί τῆς ἀρετῆς, συνδυάζοντας καί τίς δύο στήν πρά­ξη καί στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς σας, ὅπως ἔκαναν καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες. 

Καί εὔχομαι πατρικά καί ἀπό καρδίας νά ἔχετε πάντοτε τή χάρη καί τήν εὐλογία τους στή ζωή σας καί στίς σπουδές σας γιά νά προ­κό­πτετε καί νά χαίρεστε καί σεῖς γιά τήν ἐπιτυχία σας, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι σᾶς ἀγαποῦμε καί ἐν­δια­φερόμεθα γιά σᾶς, καί νά γίνεσθε ὑπόδειγμα γιά τούς νεω­τέρους συμμαθητές σας, γιά τά μι­κρότερα παιδιά πού χαίρονται μέ τή χαρά σας καί προσβλέπουν νά βρεθοῦν καί αὐτά μία ἡμέρα στή δική σας θέση. Γιατί ἔτσι θά συνεχίζετε ἡ καλή παράδοση, μία παράδοση πού τιμᾶ καί σᾶς καί τήν πόλη μας καί τήν Ἐκκλησία μας καί ὅλους ὅσους κο­πιάζουν γιά τή δική σας ἐπιτυ­χία.

Εὔχομαι οἱ ἅγιοι νά εἶναι προστάτες σας καί νά σᾶς ἐνισχύουν στόν ἀγώνα αὐτόν τόν ὁποῖον κάνετε. Παράλληλα νά χαρίζουν δύναμη καί φώτιση καί στούς καθηγητές καί στούς δασκάλους σας. Καί στούς γονεῖς σας νά χαρίζουν ὑπομονή καί ἀγάπη πολλή γιά νά σᾶς προστατεύουν καί νά σᾶς ἐνισχύουν.

Χρόνια πολλά!

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esp.TriwnIerarxwnAlexandreia2020