Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών και απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μαθητές της Αλεξανδρείας. (ΦΩΤΟ)

Esper.TriwnIerarxwnAlexandreia2019 3

Esper.TriwnIerarxwnAlexandreia2019 3

Το εσπέρας της Τρίτης 29 Ιανουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό των Τριών Ιεραρχών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας και στη συνέχεια μίλησε στην εκδήλωση απονομής τιμητικών διακρίσεων σε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων της Αλεξάνδρειας που αρίστευσαν στο παρελθόν σχολικό έτος.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.TriwnIerarxwnAlexandreia2019 2

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Καί ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σο­φούς, καί ἐπιστήμονας, καί συ­νε­τούς, καί κατέστησα αὐτούς ἡγεῖ­σθαι ἐφ᾽ ὑμῶν». Καί πῆρα ἀπό σᾶς κάποιους ἄν­δρες σοφούς καί ἐπι­στή­μονες καί συνετούς καί τούς ἔβαλα νά εἶναι οἱ ἡγέτες σας.

Αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ προφήτου Μωϋ­σέως, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λί­γο στό ἀνάγνωσμα ἀπό τό βι­βλίο τοῦ Δευτερονομίου, βρίσκουν τήν ἐφαρμογή τους καί στούς ἑορ­ταζομένους «τρεῖς μεγίστους φω­στῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος». Βρίσκουν τήν ἐφαρμογή τους στούς τρεῖς Ἱεράρχες, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, γιατί καί οἱ τρεῖς τους συνδυάζουν τά τρία χαρακτη­ρι­στικά, τίς τρεῖς ἀρετές πού ἀνα­φέρει ὁ ἱερός συγγραφέας, ὡς τά κρι­τήρια βάσει τῶν ὁποίων ἐπέ­λε­ξε τούς ἄνδρες ἐκείνους πού θά τόν βοηθοῦσαν καί θά ἡγοῦντο μαζί μέ τόν ἴδιο τῶν Ἰσραηλιτῶν στήν πορεία τους πρός τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας.

Ποιά εἶναι αὐτά τά χαρακτηρι­στι­κά πού ἀποτελοῦσαν προϋπό­θε­ση γιά τήν ἐπιλογή τους; «Καί ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄν­δρας σο­φούς, καί ἐπι­στήμονας, καί συ­νε­τούς», λέγει ὁ προφήτης. Ἦταν, δηλαδή, ἡ σο­φία, ἡ ἐπιστημοσύνη καί ἡ σύ­νεση.

Ἡ σοφία εἶναι τό φυσικό χάρισμα πού ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό καί τόν ὁδηγεῖ στή γνώση καί στήν κατανόηση τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου. Ἡ ἐπιστημοσύνη εἶ­ναι ἡ μετοχή στή γνώση τήν ὁποία ἐπιτυγχάνει ὁ ἄνθρωπος μέ τή με­λέτη, μέ τήν ἄσκηση, μέ τή σπου­δή. Καί ἡ σύνεση εἶναι σω­φρο­σύ­νη, εἶναι ἡ ἰδιότητα τοῦ ἀν­θρώ­που, ὁ ὁποῖος σκέπτεται καί ἐνερ­γεῖ μέ λογική καί αὐτοσυγ­κρά­τη­ση.

Καί τά τρία αὐτά χαρακτηριστικά, καί τίς τρεῖς αὐτές ἀρετές, τίς διέ­θε­ταν σέ ἀπόλυτο βαθμό οἱ τρεῖς φωτισμένοι Ἱεράρχες καί πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ὁ Θεός τούς εἶχε προκίσει μέ νοῦ καί σοφία, ἐκεῖνοι ὅμως δέν ἀρ­κέ­σθηκαν στό τάλαντο τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπαναπαύθηκαν στίς φυσικές ἱκα­νό­τητές τους. Ἐργάσθηκαν, μελέ­τη­­σαν, κοπίασαν, ἀφοσιώθη­καν στίς σπουδές τους, δέν ἀρκέ­σθη­καν σέ ἕνα μόνο σχολεῖο, ἀλλά φοίτησαν σέ πολλές καί σπουδαῖες σχολές τῆς ἐποχῆς τους, σέ ὅλα τά μεγάλα κέντρα τῆς Παιδείας, στήν Ἀλεξάνδρεια, στήν Ἀθήνα, στήν Κωνσταντινούπολη, καί δέν ἀκο­λού­θησαν τήν ἀρχή τῆς ἥσσο­νος προσπαθείας, ἀλλά μελέτησαν ὅλα τά πεδία τῆς γνώσεως καί ἔγιναν πραγματικοί ἐπιστήμονες.

Δέν τούς ἦταν ὅμως μόνο ἡ γνώ­ση καί ἡ ἐπιστήμη ἀρκετές γιά νά ὁλοκληρώσουν τήν προσωπι­κό­τη­τά τους. Παράλληλα μέ αὐτές ἀσκή­θηκαν καί στήν ἀρετή τῆς συ­νέ­σεως. Ἄσκησαν τόν ἑαυτό τους νά μήν παρασύρεται ἀπό ἐξω­­­τερι­κές ἐπιδράσεις καί ἐσω­τε­ρι­κές πα­ρορμήσεις, νά μήν ἄγεται καί φέ­ρεται ἀπό ἐπιθυμίες καί ἀδυ­­να­μί­ες, νά κρίνει μέ βάση τό ὀρθό καί τό δίκαιο, μέ βάση αὐτό πού εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, σύμ­φω­να μέ τίς ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες.

Καί ἔτσι κατόρθωσαν ὄχι μόνο νά διακριθοῦν ἀνάμεσα στούς συμμα­θη­τές τους, ἀνάμεσα σέ ὅ­λους τούς σοφούς καί ἐπιστή­μονες τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλά καί νά φω­τί­σουν τίς ἑπόμενες γενεές πού μέ σεβασμό καί θαυμασμό ἐνέ­σκυ­ψαν στό ἔργο τους καί προ­σπά­θη­σαν νά τούς μιμηθοῦν.

Ὑπῆρξαν καί ἄλλοι σοφοί, ὑπῆρ­ξαν καί ἄλλοι μεγάλοι ἐπιστήμο­νες, ὑπῆρξαν καί ἄλλοι συνετοί, ἐλάχιστοι ἦταν ὅμως ἐκεῖνοι πού συγκέντρω­ναν καί τίς τρεῖς αὐτές ἰδιότητες σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε αὐτοί νά ξεχωρίζουν ἀπό ὅλους καί νά θαυ­μάζονται ἀπό ὅλους.

Αὐτοί εἶναι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ τρεῖς μεγάλοι πατέρες πού τιμᾶ σή­μερα ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Παιδεία μας, οἱ τρεῖς προστάτες τῶν Γραμ­μάτων μας καί δικοί σας προ­στά­τες, τῶν μαθητῶν καί τῶν ἐκπαι­δευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως. 

Καί ἀποτελεῖ με­γά­­­λη τιμή, γιατί οἱ προστάτες σας δέν εἶναι μόνο κάποιοι διακεκρι­μέ­νοι λόγιοι καί ἐπιστήμονες, ἀλλά κατέχουν ἡγε­τι­κή θέση τόσο στήν Παιδεία ὅσο καί στήν κοινω­νία. Γιατί οἱ προ­σω­πικότητες πού συνδυάζουν τή σοφία, τήν ἐπι­στη­μοσύνη καί τή σύνεση μπο­ροῦν καί γίνονται ἡγέ­τες, σύμφωνα καί μέ τόν λόγο τοῦ προφήτου Μωϋ­σέως. 

Ἡγέτες ὄχι γιά νά ἡγεμο­νεύ­ουν ἀλλά γιά νά ἀνοίγουν δρό­μους καί νά ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώ­πους, δί­δοντας ἔτσι καί σήμερα τό πρότυ­πο τοῦ ἀληθινοῦ ἡγέτη. Δί­δο­ντας ἕνα πρότυπο τό ὁποῖο ἀναζητᾶ ἡ σύγχρονη κοινωνία, πού ζητᾶ ἡγέ­τες γιά νά τήν βγά­λουν ἀπό τό τέλ­μα στό ὁποῖο βρί­σκεται, πού ζητᾶ ἡγέτες γιά νά τῆς ἀναπτερώ­σουν τό ἠθικό, γιά νά τῆς ἐμπνεύ­σουν καί πάλι ἰδανικά καί ἀξίες.

Συχνά βέβαια ἡ ἀναζήτηση τῶν ἀνθρώπων γιά ἡγέτες στρέφεται σέ ἄλλους χώρους, ἀναζητεῖται μέ ἄλλες μεθόδους καί συστήματα, πού περίσσευσαν στίς ἡμέρες μας, καί δέν ἀναζητεῖται στό δοκιμα­σμέ­νο πρότυπο τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν, δέν ἀναζητεῖται μέ βά­ση τά τρία κριτήρια πού ἀναφέ­ρα­με: τή σοφία, τήν ἐπιστημοσύνη καί τή σύνεση, τά ὁποῖα πληροῦ­σαν οἱ ἅγιοι προστάτες σας, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες.

Σήμερα, λοιπόν, πού μέ τήν εὐ­και­ρία τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱε­ραρχῶν καί τῆς Παιδείας, τι­μοῦμε καί βραβεύουμε ἐδῶ στόν ναό τῆς Παναγίας, τούς μαθητές καί τίς μα­­­θήτριες τῆς Ἀλεξανδρείας καί τῆς Ἀρχιερατικῆς της περιφερείας πού διακρίθηκαν στίς σπουδές στό Λύκειο καί ἀρίστευσαν στίς ἐπι­δό­σεις τους, θά ἤθελα πρωτίστως νά σᾶς συγχαρῶ ἐγκάρδια καί πατρι­κά γιά τήν ἐπιτυχία σας. Νά σᾶς συγχαρῶ γιατί ἐργασθήκατε, μελε­τή­σατε, κοπιάσετε καί σεῖς, ὅπως οἱ τρεῖς προστάτες σας, μέ συνέ­πεια καί ἀφοσίωση, καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ κατορθώσατε νά ἐπιτύ­χε­τε αὐτό πού ἐπιθυμούσατε καί ἐπιδιώκατε. Κατορθώσατε νά ἐπι­τύ­­χετε τόν σκοπό σας καί αὐτό σᾶς δίδει χαρά. 

Δίδει ὅμως χαρά καί σέ ὅλους ὅσους σᾶς παρακολουθοῦσαν μέ στοργή καί ἀγάπη, ἀγωνιοῦσαν γιά τήν πορεία σας καί γιά τήν ἔκ­βα­ση τῆς προσπάθειάς σας καί προ­­σευχόταν γιά σᾶς. Ἡ ἐπιτυχία καί ἡ διάκρισή σας δίδει χαρά στούς γονεῖς σας, στούς καθηγητές σας, στούς οἰκείους σας, καί σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς ἱερεῖς μας καί τόν Ἐπίσκοπό σας, πού σᾶς εἴχαμε πάντοτε στή σκέψη μας καί στήν προσευχή μας.

Ἡ βράβευσή σας τή σημερινή ἡμέρα εἶναι, θά ἤθελα νά σᾶς πῶ, μία ἀφορμή γιά νά αἰσθανθεῖτε τούς τρεῖς Ἱεράρχες ὄχι μόνο ὡς προστάτες σας, ἀλλά καί ὡς πρό­τυ­­­πα γιά τίς σπουδές σας καί τή ζωή σας. 

Ἔχετε καί σεῖς τό χάρισμα ἀπό τόν Θεό, τό ὁποῖο καλλιεργεῖτε φι­λό­πονα μέ τή μελέτη σας καί μέ τήν ἐπιμέλειά σας στό σχολεῖο, ὥστε νά κατακτήσετε καί σεῖς σέ λίγα χρόνια τό δεύτερο χαρακτη­ρι­στικό τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρ­χῶν, τήν ἐπιστημοσύνη.

Παράλληλα ὅμως μέ αὐτά τά δύο χαρακτηριστικά ἀγωνισθεῖτε καί γιά τό τρίτο, ἀγωνισθεῖτε γιά νά ἀποκτήσετε τή σύνεση. Ὁ ἀγώνας δέν εἶναι εὔκολος, γιατί τό χαρα­κτη­ριστικό τῆς νεότητος εἶναι ἡ παρορμητικότητα, εἶναι ἡ διάθεση τοῦ νέου νά ἀφήνει τόν ἑαυτό του ἐλεύθερο χωρίς ὅρια. Μήν παρα­συρ­θεῖτε ὅμως ἀπό αὐτή τήν τάση. Ἀπολαῦστε τήν ἐλευθερία σας, χω­­ρίς νά ξεπερνᾶτε τά ὅρια τῆς λο­γικῆς καί τῆς συνέσεως, τά ὅρια πού ὁ Θεός ἔθεσε ὄχι γιά νά μᾶς περιορίσει ἀλλά γιά νά μᾶς προ­φυ­λάξει στόν πραγματικό χῶρο τῆς ἐλευθερίας πού Ἐκεῖνος χαρί­ζει.

Μιμηθεῖτε τό παράδειγμα τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν καί στίς σπουδές σας καί στή ζωή, ὥστε νά μπορεῖ ἡ Ἀλεξάνδρεια, ἡ Ἠμαθία, ἡ πατρίδα μας νά βρεῖ στά πρόσωπά σας στά χρόνια πού ἔρχονται τούς νέους ἡγέτες σέ ὅλους τούς τομεῖς. 

Σᾶς συγχαίρω, λοιπόν, καί πάλι γιά τήν ἐπιτυχία σας καί εὔχομαι μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί σέ σᾶς πού ἀριστεύσατε καί βρα­βεύ­εσθε σήμερα ἀλλά καί σέ ὅλους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων μας καί τούς ἐκπαι­δευτικούς μας οἱ ἅγιοι τρεῖς Ἱε­ράρ­χες νά εὐλογοῦν τίς προσπά­θειές σας καί νά χαριτώνουν τή ζωή σας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.TriwnIerarxwnAlexandreia2019 2