Εσπερινός και Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Ραψωμανίκη. (ΦΩΤΟ)

Ekd.XristougennwnRacomanikh2018

Ekd.XristougennwnRacomanikh2018

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου το απόγευμαο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ραψομανίκης.

 

Μετά το πέρας του Εσπερινού στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού έλαβε χώρα χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε η ενορία. Την εκδήλωση άνοιξε η βυζαντινή χορωδία του κ. Ανέστη Κεφαλά ψάλλοντας Χριστουγεννιάτικους ύμνους. Στην συνέχεια το Σπίτι της Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασμένης «Γεώργιος Σεφέρης» και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων Κεφαλοχωρίου, Ξεχασμένης, Επισκοπής και Ραψομανίκης χόρεψαν και τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και μοίρασε σε όλα τα παιδιά από μία εικόνα της Γεννήσεως του Κυρίου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekd.XristougennwnRacomanikh2018 2

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

Πλησιάζουμε πρός τή μεγάλη ἑορ­τή τῆς Χριστιανοσύνης, πρός τή μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει καί μέ τή νη­στεία πού ἔχει καθορίσει ἀλλά καί μέ τούς ὕμνους της γιά αὐτήν.

Γιατί ἄν κάθε ἑορτή ἔχει ἕνα νόη­μα γιά τή ζωή μας, ἔχει ἕνα νόημα γι᾽ αὐτόν πού τήν γιορτάζει, ἡ ἑορ­τή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἔχει νόημα γιά ὅλον τόν κόσμο, γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γιατί ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό γε­γο­νός ἐκεῖνο πού ἄλλαξε τήν πο­ρεία τοῦ κόσμου· τό γεγονός πού ἔκανε τούς ἀνθρώπους νά μιλοῦν γιά τούς αἰῶνες πρίν ἀπό τή Γέν­νηση καί μετά τή Γέννηση τοῦ Χρι­­στοῦ.

Καί ἄν αὐτή ἡ τομή στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀφορᾶ καί ὅσους πιστεύουν καί ὅσους δέν πιστεύουν στόν Χριστό, γιά ἐμᾶς πού τόν πιστεύουμε ἡ Γέννηση τοῦ Χρι­στοῦ ἔχει ἕνα πιό μεγάλο καί ἕνα πιό βαθύ νόημα. 

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀπό­δει­ξη τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ἀπο­τελεῖ τήν ἀρ­χή τῆς σωτηρίας του. Διότι ὁ Χρι­στός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς ἑνώ­σει καί πάλι μέ τόν Θεό. Ἔγινε ἄν­θρωπος γιά νά φέρει καί πάλι τή χαρά καί τήν εἰρήνη στόν κόσμο.

Ἦρθε ὡς βρέφος καί γεννήθηκε σέ ἕνα φτωχικό σπήλαιο τῆς Βη­θλε­έμ, γιά νά δείξει σέ ὅλους μας ὅτι στή ζωή μας δέν πρέπει νά δί­δουμε σημασία καί ἀξία στά με­γάλα, στά πολυτελῆ καί σπουδαῖα. Ἀξία ἔχει ὅ,τι εἶναι ἀληθινό, ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τόν Θεό, ὅ,τι γίνεται γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων.

Καί αὐτό ἔκανε καί ὁ Χριστός. Ἔκρυψε τή θεότητά του κάτω ἀπό τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἦρθε στή γῆ ἀδύναμος καί ἀπροστάτευτος ἀπό στρατούς καί ἀνθρώπινες ἐξουσίες ἤ μᾶλλον διωκόμενος ἀπό αὐτές. Ἦρθε στή γῆ μέσα σέ ἕνα ταπεινό καί φτωχικό περι­βάλ­λον, γιατί δέν εἶχε ἀνάγκη νά δια­φη­μίσει τήν ἀξία του, νά δια­φη­μί­σει τό μεγαλεῖο του, νά δείξει ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Θεός. Προτίμησε νά γίνει ὅμοιος μέ τόν ἄνθρωπο γιά νά μήν τόν τρομάξει, γιά νά μήν τόν ἀναγκάσει μέ τήν αἴγλη τῆς θείας ἰδιότητός του νά τόν πιστεύ­σει καί νά τόν ἀκολουθήσει. Προ­τί­μη­σε νά γίνει ὅμοιος μέ τόν ἄν­θρωπο γιά νά τόν βοηθήσει νά κα­ταλάβει ὅτι ἦρθε στή γῆ καί ἔγινε ἄν­θρω­πος ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄν­θρωπο.

Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τό μήνυμα τῆς ἀγάπης. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς διδάξει τήν ἀγάπη ὄχι μέ τά λόγια ἀλλά μέ τό παράδειγ­μά του. 

Μέ τήν ἐνανθρώπησή του ἡ ἀγά­πη ἔλαβε ἕνα νέο περιεχό­με­νο. Καί ἐνῶ πρῶτα περιοριζόταν στή φυ­σι­κή ἀγάπη, πού ὁ κάθε ἄνθρωπος αἰσθανόταν γιά τούς δικούς του, γιά τήν οἰκογένειά του καί τά οἰ­κεῖα του πρόσωπα, ὁ Χριστός διηύ­ρυνε τήν ἔννοιά της καί μᾶς δίδα­ξε ὅτι ἡ ἀγάπη πρέπει νά ἀγκαλιά­ζει ὅλους τούς ἀνθρώ­πους, πρέπει νά ἀγκαλιάζει καί ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί ὅσους μᾶς ἀγαποῦν καί ὅσους ἀκόμη δέν μᾶς ἀγαποῦν.

Ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες πού γίνονται στίς ἡμέρες μας, ὅλες οἱ πρωτοβουλίες γιά τά παιδιά, ἰδιαι­τέρως ὅσα χρειάζονται περισσό­τε­ρη βοήθεια καί ὑποστήριξη γιά δια­φόρους λόγους, θά ἦταν ἀδια­νόητες, ἐάν δέν εἶχε ἔρθει ὁ Χρι­στός γῆ καί δέν εἶχε διδάξει τήν ἀγά­πη. Γιατί ὁ Χριστός ἦταν αὐτός πού στράφηκε πρός τά παιδιά καί τούς ἔδωσε τή σημασία καί τήν ἀξία πού δέν εἶχαν ποτέ προηγου­μένως καί τά περιέβαλε μέ τήν ἀγάπη του, δείχνοντας καί σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς μεγαλύτερους, ὅτι χρέ­ος μας εἶναι νά προστατεύ­ουμε καί νά φροντίζουμε καί νά ἀγα­ποῦμε τά παιδιά, ὄχι μόνο τά δι­κά μας ἀλλά τά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου καί περισσότερο αὐτά τά παιδιά πού, ὅπως εἶπα, ἔχουν με­γα­λύτερη ἀνάγκη τή βοήθεια καί τήν ὑπο­στή­ριξή μας. Καί εἶναι ἀξι­έ­παινοι ὅσοι ἐργάζονται γι᾽ αὐτό τόν σκο­πό καί χαρίζουν τήν ἀγάπη τοῦ Χρι­στοῦ στά παιδιά ὅλο τόν χρόνο ἀλλά καί αὐτές τίς ἑόρτιες ἡμέρες.

Καθώς, λοιπόν, πλησιάζουμε πρός αὐτές καί καθώς ἔχουμε τή χα­ρά νά παρακολουθήσουμε σέ λί­γο καί μία ἐκδήλωση γιά τά παιδιά τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς μας μέ τήν εὐκαιρία τῶν Χριστουγέννων, θά ἤθελα νά εὐχηθῶ πατρικά σέ ὅλους, μικρούς καί μεγάλους, νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί νά προσφέρουμε σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τήν ἀγάπη μας. Γιατί μόνο μέ τήν ἀγάπη μπο­ρεῖ νά γίνει καί ἡ ζωή μας καί ὁ κόσμος μας καλύτερος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ekd.XristougennwnRacomanikh2018 3