Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές. (ΦΩΤΟ)

LeitourgiaMathhtwnVeria2019

LeitourgiaMathhtwnVeria2019

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν τον αγώνα στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος διάβασε στους υποψηφίους ειδική περιστασιακή ευχή και μοίρασε σε όλους συμβολικά από ένα στυλό με τις ευχές του. 

 

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Μία σχολική χρονιά ἔφθασε ἤδη στό τέλος της. Καί ὅπως σέ κάθε τέλος κάνουμε ἕναν ἀπολογισμό, ἐξετάζουμε τί κάναμε, τί μάθαμε, τί ἐπιτύχαμε, ὥστε νά διορθώ­σου­με λάθη καί συμπληρώσουμε ἐλ­λείψεις καί παραλείψεις, ἔτσι καί σεῖς καλεῖσθε νά κάνετε ἕναν ἀπο­λογισμό ὅλης τῆς σχολικῆς χρο­νιᾶς, ὅλης τῆς πορείας σας στόν χρόνο πού πέρασε. Καί συγχρόνως καλεῖσθε νά ἀποδείξετε στούς κα­θηγητές σας, στούς γονεῖς σας καί ἐν τέλει καί στόν ἑαυτό σας ὅτι προ­σπαθήσατε ὅσο ἔπρεπε, ἀγω­νι­σθήκατε ὅσο μπορούσατε γιά νά προοδεύσετε στή γνώση καί στίς σπουδές σας καί νά μπορεῖτε τήν ἑπόμενη χρονιά νά συνεχίσετε στήν ἑπόμενη τάξη ἤ στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἔλεγχος, ἡ ἐξέταση, δέν εἶναι σχεδόν πο­τέ μία εὔκολη ἤ εὐχά­ριστη διαδικασία. Συνήθως εἶναι μία πραγματικό­τη­τα πού μᾶς προκαλεῖ ἀνη­συ­χία καί μᾶς δημιουργεῖ ἀγω­νία, καθώς δέν γνωρί­ζου­με πιό θά εἶναι τό ἀπο­­τέ­λεσμα τῆς κρίσεως. 

Γι᾽αὐτό καί κατανοοῦμε τήν ἀγω­νία σας, συμμεριζόμαστε τήν ἀνη­συχία σας, συμπαραστεκόμαστε στήν προσπάθειά σας γιά τό κα­λύ­τερο ἀποτέλεσμα, προσευχόμαστε μαζί σας καί ἐπικαλούμεθα τή χά­ρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ,  μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ πο­λιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, ἀλλά καί μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, τοῦ ὁποίου προσκυνήσατε τήν τιμία κάρα, πού ἦταν νέος σάν καί σᾶς, λίγο μεγαλύτερος, πού ἦταν γιατρός, σπούδασε, ἀλλά εἶχε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι μέ αὐτή τή χάρη κατόρθωσε καί τούς ἀνθρώπους νά βοηθήσει ἀλλά καί ὁ ἴδιος νά ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ του, δηλαδή νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό. 

Καί ἀπόψε προσευχηθήκαμε ὅλοι μαζί γιά σᾶς, προσευχηθήκαμε γιά τήν ἐπιτυχία σας, πού γνωρίζουμε ὅτι θά σᾶς δώσει χαρά, γιατί θά ἐπιβραβεύσει τούς κόπους καί τίς προσπάθειές σας. Προσευχηθήκα­με ὅμως καί γιά νά σᾶς δώσει ὁ Θεός ψυχική ἠρεμία καί ψυχραι­μία, νά σᾶς δώσει καθαρό νοῦ καί νά σᾶς φωτίσει, ὥστε νά γράψετε ὅλα ὅσα διδαχθήκατε ὅλο τόν χρό­νο ἀλλά καί ὅσα μελετήσατε αὐτές τίς ἡμέρες καί νά ἐπιτύχετε τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα. Προσευ­χη­θήκαμε μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὅποιος ζητᾶ τή βοή­­θεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων του, αὐτός τήν ἔχει. Γιατί ὁ Θεός ἀπαντᾶ στή φω­νή τῶν παιδιῶν του, ὅπως ἡ στορ­γική μη­τέρα, πού καταλα­βαίνει τό αἴ­τη­μα τοῦ παι­διοῦ της καί πρίν ἀκό­­μη ἐκεῖνο νά τό διατυ­πώσει, ἐκείνη εἶναι πρόθυμη νά ἀνταποκριθεῖ.

Δέν θά πρέπει νά ξεχάσετε ὅτι ἡ ἐπιτυχία δέν εἶναι πά­ντοτε δια­σφα­­λισμένη, ὅσο καί ἄν ἔχετε προ­σπαθήσει, ἀλλά καί ὅτι δέν ἐξαρ­τῶ­­νται ὅλα στή ζωή σας ἀπό αὐτές τίς ἐξετάσεις. Αὔριο μπορεῖ ὁ Θεός νά ἔχει κάτι ἄλλο γιά σᾶς πού νά εἶναι πιό ἐπιτυχημένο, μπορεῖ νά ἔχει ἕνα ἄλλο πρόγραμμα γιά σᾶς, ὥστε ἡ ζωή σας νά εἶναι εὐτυχισμένη καί εὐλογημένη.

Αὐτό δέν σημαίνει, βέ­βαια, ὅτι δέν θά προσ­πα­θήσετε ὅσο μπορεῖ­τε, ἀλλά σημαίνει ταυτόχρονα ὅτι θά ἔχετε τό θάρρος καί τήν ψυ­χραιμία γιά νά ἀντιμε­τω­πίσετε ὅ,τι συμβεῖ, καί τίς τυ­χόν δυσκολίες τοῦ πρώ­­του μαθήματος ἀλλά καί ὅ­λων τῶν ἐξετάσεων μέχρι τά ἀπο­τελέσματα.

Ἐάν ἔτσι ἀντιμετωπίσετε τίς ἐξε­τάσεις σας καί ἐάν ἐμπιστευθεῖτε τόν ἑαυτό σας καί τό μέλλον σας στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τότε νά εἶστε βέβαιοι ὅτι καί ἡ ἐπι­τυχία θά ἔρθει καί ὅ,τι καί ἐάν κάνετε στή ζωή σας θά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί θά σᾶς κάνει εὐτυχι­σμένους.

Ἐμεῖς, οἱ γονεῖς σας, οἱ καθηγητές σας, καί ὅλοι ἐμεῖς, οἱ κληρικοί μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπο, πού σᾶς ἀγαποῦμε καί ἐν­δια­φερόμαστε γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐ­τυ­χία σας θά προσευχό­μαστε γιά σᾶς ὅλες τίς ἡμέρες καί θά σᾶς συντροφεύουμε μέ τή σκέ­ψη καί τήν ἀγάπη μας, ἀλλά καί τήν ὁλόθερμη εὐχή νά ἐπιτύχετε στίς ἐξετάσεις σας, γιά νά χαροῦμε μαζί σας τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

LeitourgiaMathhtwnVeria2019 2