Επίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου κ. Παύλου και ομιλίες στη Νάουσα και τη Βέροια. (φωτο και βίντεο)

Siatistisi2017 1

Siatistisi2017 1

Το απόγευμα του Σαββάτου 25 Μαρτίου επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο οποίος χοροστάτησε στον αναστάσιμο εσπερινό στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και στη συνέχεια ομίλησε αναλύοντας την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου «Κύριε και Δέσποτα».

 

 Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ήταν κύριος ομιλητής στην εόρτια εκδήλωση μουσικής και λόγου με τίτλο «Διπλός Ευαγγελισμός» της Ιεράς Μητροπόλεως με την ευκαιρία της διπλής εορτής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής μας επετείου, που πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.
Στην εόρτια εκδήλωση μουσικό πρόγραμμα παρουσίασε η νεανική χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Πέτκου

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Σάββατο τῆς τετάρτης ἑβδομά­δος τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μας ἑόρτασε σήμερα τή μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεο­τό­κου, ἀναπτερώνοντας στίς ψυ­χές τῶν εὐλαβῶν τέκνων της τήν ἐλ­πί­δα τῆς λυτρώσεως καί τῆς σω­τη­ρίας, τό μήνυμα τῆς ὁποίας μετέ­φερε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν κεχαρι­τω­μένη Κόρη τῆς Να­ζαρέτ.
Ἡ ἐλπίδα αὐτή τῆς λυτρώσεως καί τῆς σωτηρίας ἀποτελεῖ γιά μᾶς τούς πιστούς τήν κινητήριο δύνα­μη, ὥστε νά τρέχουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, νά τρέχουμε «τόν προ­­κείμενον ἡμῖν ἀγῶνα» γιά νά ἐπιτύχουμε τόν στόχο μας, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν κά­θαρσή μας καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε τή λαμπροφόρο Ἀνά­στα­ση τοῦ Κυ­ρίου μας «ψυχαῖς κα­θαραῖς» καί «κεκαθαρμέναις δια­νοίαις».
Προϋπόθεση ὅμως γιά τήν κά­θαρ­ση αὐτή εἶναι ἡ ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ συνειδητοποίηση τῶν σφαλμάτων μας καί τῶν πα­θῶν μας, ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομο­λό­γηση. Καί ὅλα αὐτά εἶναι ἐφι­κτά, ὅταν προσέχουμε τόν ἑαυ­τό μας καί ἐξετάζουμε τίς πράξεις μας, χωρίς νά ἀσχολού­μεθα μέ τό τί κάνουν οἱ συνάνθρωποί μας καί χωρίς νά συγκρίνουμε τόν ἑαυτό μας μέ ἐκείνους, μέ ἀποτέλεσμα ἀντί νά κατακρίνουμε τόν ἑαυτό μας γιά τίς ἀδυναμίες του νά κα­τα­κρί­νου­με τούς ἀδελφούς μας καί νά χάνουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἡ σημασία τῆς συνειδητοποιή­σεως τῶν λαθῶν μας καί τῶν πα­θῶν μας ἀποδεικνύεται ἀπό τό γε­γο­νός ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς προσευχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου τήν ὁ­ποία ἀκοῦμε στίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας αὐτή τήν περίοδο.
«Δός μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταί­σματα».
Αὐτό εἶναι καί τό θέμα τοῦ ἐκλε­κτοῦ ὁμιλητοῦ μας ἀπόψε, τοῦ Σε­βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισα­νίου καί Σιατίστης κυρίου Παύλου, διακεκριμένου ἱεράρχου τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας καί ἀγαπητοῦ ἐν Χρι­στῷ ἀδελφοῦ, τόν ὁποῖο ἔχουμε τή χαρά καί τήν τιμή νά εἶναι ὁ ὁμι­λητής στή σειρά τῶν ἑσπερι­νῶν ὁμι­λιῶν τῶν Σαβ­βάτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σα­ρακο­στῆς ἐδῶ στή Νάουσα.
Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας, διότι παρά τίς πολλαπλές του ὑπο­χρεώσεις ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή εἶχε τήν καλωσύνη νά ἀντα­ποκριθεῖ στήν παράκλησή μας καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς πα­ρου­­σίας του στήν ἀποψινή ἑορ­τα­στική ἐκδή­λω­ση τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως γιά τόν Εὐαγγε­λι­σμό τῆς Θεοτό­κου ἀλλά καί γιά τήν ἀπελευ­θέ­ρωση τοῦ Γένους μας στό Παύλειο Πο­­­λιτιστικό Κέντρο τῆς Βεροίας, δέχθηκε νά εἶναι καί ὁ ὁμιλητής μας ἐδῶ στή Νάουσα.
Ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμο­σύ­νῃ πολλῇ τόν εὐχαριστῶ τόν Σε­βα­σμιώτατο καί τόν παρα­καλῶ νά λάβει τόν λόγο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σπάνια στήν ἱστορία τῆς ἀνθρω­πότητος συμπίπτουν δύο μεγάλα γεγονότα τήν ἴδια ἡμέρα.
Γιά ἐμᾶς ὅμως πού πιστεύουμε στόν Χριστό τί­ποτε δέν ὀφείλεται σέ σύμπτω­ση, τίποτε δέν εἶναι τυ­χαῖο στή ζωή μας. Καί αὐτό ἰσχύει πολύ περισσότερο, ὅταν πρόκειται γιά γεγονότα σπουδαῖα καί σημα­ντικά πού καθορίζουν τή ζωή μας καί τήν ἐξέλιξή της εἴτε ὡς ἀτό­μων εἴτε ὡς κοινωνίας εἴτε ὡς ἔθνους.
Γι᾽ αὐτό καί ἡ σύμπτωση τῶν δύο μεγάλων γεγονότων πού ἑορτά­σαμε σήμερα, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ εὐ­αγγελισμοῦ τοῦ Γένους μας, μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας ἀπό τόν σκληρό τουρκικό ζυ­γό, μόνο σύμπτωση δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ.
Εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού οἰκο­νόμησε τά πράγματα μέ αὐτό τόν τρόπο, δείχνοντας τήν ἀγάπη του καί τήν εὔνοιά του πρός τό εὐ­σε­βές Γένος μας πού πάντοτε ἦταν πι­στό στίς ἐντολές του καί ἐμπι­στευόταν τήν προστασία του στή στοργική σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου.
Αὐτή τή διπλῆ ἑορτή τῆς εὐδο­κί­ας τοῦ Θεοῦ πρός τό ἀνθρώπινο Γένος καί πρός τό δικό μας Ἔθνος θέλησε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας νά τι­μήσει ἀπόψε μέ τήν ἑορταστική αὐτή ἐκδήλωση στό Παύλειο Πο­λι­τιστικό Κέντρο, ἀναγράφοντας στόν Θεό καί στήν Παναγία μη­τέ­ρα μας «τά νικητήρια» καί ἐκφρά­ζοντας τήν εὐγνωμοσύνη μας στούς προγόνους μας πού θυσιά­σθη­καν γιά τήν ἐλευθερία μας.
Ὡς ὁμιλητή ἔχουμε τή χαρά καί τήν τιμή νά ὑποδεχόμασθε στήν ἑόρτιο ἐκ­­δήλωσή μας, τόν Σεβα­σμιώ­τατο Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατί­στης κύριο Παῦλο, δια­πρε­πῆ καί συνετό ἱεράρχη τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος πού δια­κρί­νεται γιά τόν μεστό καί ἄμεσο λό­γο του.
Τόν εὐχαριστοῦμε θερμότατα πού μᾶς τιμᾶ μέ τήν παρουσία του καί μᾶς προσφέρει τή χαρά νά ἀκού­σουμε τή δική του προσέγ­γι­ση γιά τή σημερινή διπλῆ ἑορτή.
Εὐχαριστοῦμε θερμά καί τή Νεα­νική Χορωδία τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Να­ού­σης καί Καμπανίας, ἡ ὁποία ὑπό τή διεύθυνση τῆς κυρίας Μαρίας Πέτ­κου συμμετέχει στήν ἑόρτιο ἐκ­δή­λω­σή μας μέ ἐπίκαιρους ὕ­μνους καί τραγούδια.
Καί πρίν νά παραχωρήσω τό βῆ­μα θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε γιά νά τι­μᾶτε μέ τήν παρουσία σας καί αὐτή τήν ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ