Eορταστικό μήνυμα και ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος για το νέο έτος. Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ἀρ. Πρωτ.: 637

Βέροια, 16 Δεκεμβρίου 2020

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

  

«Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ ἐλέει Σου τῷ ἀπείρῳ, Οἰκτίρμον».

 

Ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά εἰσέλθουμε ἀπό σήμερα σέ ἕνα νέο ἔτος. Μᾶς ἔδωσε μιά νέα εὐκαιρία καί ἕνα νέο δῶρο. Γιατί δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ζωή μας καί εὐκαιρία, τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη Του εἶναι ἡ κάθε ἡμέρα καί ὁ κάθε χρόνος πού μᾶς προσφέρει, γιά νά ζήσουμε.

Ὁ χρόνος πού πέρασε ἦταν ἕνας χρόνος δύσκολος, ἕνας χρόνος δοκιμασίας καί πόνου, ἕνας χρόνος πού μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπό τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα καί ἴσως μᾶς στέρησε κάποια ἀπό αὐτά. Ὅμως ἦταν καί αὐτός μία δωρεά τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας καί τή φθαρτότητα τῆς φύσεώς μας, τήν ἀνάγκη νά ἐμπιστευόμεθα τή ζωή καί τό μέλλον μας στή θεία του Πρόνοια, τήν ἀνάγκη νά Τόν πλησιάσουμε ἐν μετανοίᾳ καί νά ζητήσουμε τή βοήθειά Του καί τήν προστασία Του. Γιατί ὅλα ὅσα ἀντιμετωπίζουμε στή ζωή μας, ὅλα ὅσα συναντοῦμε στήν καθημερινότητά μας δέν εἶναι τυχαῖα. Εἶναι μέσα στό σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά κατανοοῦμε καί νά ἀξιοποιοῦμε τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μήν καταφεύγουμε κοντά Του γιά λίγο καί στή συνέχεια, ὅταν νομίσουμε ὅτι περάσει ὁ κίνδυνος, νά ἀπομακρυνόμεθα ἀπό Ἐκεῖνον καί νά ζοῦμε, ἀδιαφορώντας ὑπεροπτικά γιά τό θέλημα καί τίς ἐντολές Του.

Ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, στό ὁποῖο εἰσερχόμεθα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, μᾶς προσφέρει μία διπλῆ εὐκαιρία. Εὐκαιρία δοξολογίας τοῦ Θεοῦ γιά τή νέα δωρεά Του, γιά τή δωρεά τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας πού μᾶς χάρισε. Εὐκαιρία νά Τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί μᾶς δίδει μία νέα παράταση χρόνου γιά νά Τόν γνωρίσουμε περισσότερο, γιά νά Τόν ἀγαπήσουμε περισσότερο, γιά νά Τόν πλησιάσουμε περισσότερο, γιά νά ζήσουμε πιό οὐσιαστικά σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς δίδει μέ τόν νέο χρόνο καί μία εὐκαιρία μετανοίας, ὥστε δι᾽ αὐτῆς νά ἀξιοποιήσουμε τό νέο ἔτος γιά τή σωτηρία μας. Νά συναισθανθοῦμε τά λάθη καί τίς παραλείψεις μας. Νά συνειδητοποιήσουμε πόσο εὔκολα παρασυρόμασταν μέχρι τώρα ἀπό τίς ἀνάγκες καί τό ἄγχος τῆς καθημερινότητος, πόσο εὔκολα ἐνδίδαμε στή φυσική ροπή μας πρός τό κακό καί τήν ἁμαρτία, πόσο εὔκολα ἐγκαταλείπαμε τόν Θεό, ὅταν οἱ ἐπιθυμίες μας δέν συμβάδιζαν μέ τό θέλημά Του. Καί ἀκόμη πόσο εὔκολα καλλιεργούσαμε στόν ἑαυτό μας μία ψευδαίσθηση εὐσεβείας καί οἰκειότητος μέ τόν Θεό, χωρίς ὅμως πνευματικό βάθος καί ἀληθινή βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Τό νέο ἔτος, στό ὁποῖο εἰσερχόμεθα ἀπό σήμερα, μᾶς προσφέρει τήν εὐκαιρία νά μετανοήσουμε εἰλικρινά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας. Ἡ ἀληθινή μετάνοια δέν εἶναι μία παροδική συγκίνηση, ἀλλά μία συνεχής προσπάθεια νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας καί νά τήν μετατρέψουμε μέ τή χάρη Του σέ ζωή σύμφωνη μέ τό θέλημά Του, σέ κατά Χριστόν ζωή, σέ ἀληθινή ζωή, πού θά ἑλκύσει τό ἔλεός Του καί θά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία. Γιατί ἔτσι μόνο θά μπορέσουμε νά ἀξιοποιήσουμε τόν νέο χρόνο πού χαρίζει ὁ Θεός καί γιά τόν ὁποῖο σήμερα Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί Τόν ἱκετεύουμε νά τόν εὐλογήσει.

Ἄς ζητήσουμε τό ἔλεός Του καί τή χάρη του, γιά νά ὑπερβοῦμε τόν πειρασμό τῆς πανδημίας πού πλήττει τόν κόσμο καί τήν πατρίδα μας.

Ἄς τόν παρακαλέσουμε γιά ὅλους τούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάσθηκαν καί δοκιμάζονται ἀπό τίς συνέπειες τῆς ἀσθενείας καί γιά ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται γιά τήν προστασία μας ἀπό αὐτήν, τούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές, τό ὑγιειονομικό προσωπικό, ἀλλά καί τούς ἐρευνητές καί τούς εἰδικούς πού πασχίζουν, γιά νά βροῦν τά φάρμακα πού θά μᾶς προφυλάξουν ἀπό τόν ἰό καί θά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τόν κίνδυνο.

Ἄς ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας, τούς προσφιλεῖς μας, τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο στήν ἀγάπη καί τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς ἀξιώσει νά διέλθουμε τόν νέο χρόνο μέ ὑγεία καί κυρίως σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τό θέλημά Του. 

 

Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπον καί δωρεοδότην Θεόν εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων