Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας και τα ονομαστήρια της Γερόντισσας Φιλοθέης στην Ι. Μ. Αγίας Κυριακής Λουτρού. (ΦΩΤΟ)

Ag.FilothehsVeria2019 2

Ag.FilothehsVeria2019 2

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας, επί τη εορτή της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στην Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Φιλοθέη για την ονομαστική της εορτή και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του Μακαριστού  Μητροπολίτου Γλυφάδoς, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κυρού Παύλου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

 

«μοί δέ λίαν τιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὁ Θεός».

κολουθώντας καί μες σήμερα τό παράδειγμα τοῦ προφητά­να­κτος καί ψαλμωδοῦ Δαβίδ τιμομε μία φίλη τοῦ Θεο, τιμομε τήν γία σιομάρτυρα Φιλοθέη τήν θη­­ναία. Καί τήν τιμομε γιατί δέν εναι μόνο κατνομα φίλη τοῦ Θεολλά γιατί γάπησε τόν Θεό καί ποδείχθηκε μέ τή ζωή καί μέ τό μαρτύριό της ντως φί­λη τοῦ Θεοντως γαπητή στόν Θεό, ντως οκεία πρός τόν Θεό.

Ὁ Θεός, δελφοί μου, μπορεῖ νά εναι ναρχος καί αώνιος, υλος καί πε­ρίγρα­πτος, μπορεῖ νά εναι δια­φορετι­κός ς πρός τή φύση πό μς τούς χοϊκούς νθρώ­πους, πού ε­μα­στε δημιουργήματα καί πλά­σμα­τά του, μως δέν συμ­περιφέρεται ς Κύριος καί Δεσπό­της. ς Θεός τς γάπης καί Πατέ­ρας μας μς περιβάλλει μέ τήν γά­πη του, βρίσκεται κοντά μας καί θέλει νά εμαστε καί μες κο­ντά του γιά νά πολαμβάνουμε τήν γάπη του. Εμαστε τέκνα του, λλά μς προσφέρει τή δυνατό­τη­τα νά γίνουμε καί φίλοι του, νά χουμε μαζί του τήν οκειότητα πού χει ὁ φίλος πρός τόν φίλο του, νά τοῦ μιλομε καί νά μς μι­λπως βλέπουμε νά συμβαί­νει μέ τόν προφήτη Μωυσῆ στήν Πα­λαιά Διαθήκη, που συχνά δια­βά­ζουμε τι μιλοσε μέ τόν Θεό «ς τις λαλεῖ πρός τόν αυτοῦ φί­λον».

Στή σχέση ατή τς φιλίας τοῦ ν­θρώπου μέ τόν Θεό ναφέρεται καί ὁ Χριστός μιλώντας πρός τούς μαθητές του. Τούς νομάζει φί­λους, γιατί τούς επε λα σα ­κου­σε πό τόν Θεό Πατέρα του· «­μς δέ ερηκα φίλους τι πάντα ἅ κουσα παρά τοῦ Πατρός μου γνώρισα μν». Σς νομάζω φί­λους, λέει, γιατί σα κουσα πό τόν Πατέρα μου σς τά ποκά­λυ­ψα. Καί ατό δέν σχύει μόνο γιά τούς δώδεκα μαθητές του, λλά σχύει καί γιά λους μς, οἱ ­ποοι διά τν γίων μαθητν καί ποστόλων του γνωρίσαμε σα πο­κάλυψε ὁ Χριστός στούς μα­θη­τές του.

Ἡ φιλία ατή μως δέν εναι πλς σχμα λόγου, λλά ὁ Χρι­στός τήν ννοεῖ πραγματικά καί τήν ποδεικνύει μέ τή σταυ­ρι­κή του θυσία, γιατί, πως λέγει, κα­νείς δέν χει με­γα­λύτερη γάπη πό ατήν, στε νά θυσιάσει τόν αυτό του πέρ τν φί­λων του.

Τί ζητᾶ μως ὁ Χριστός ναντι α­τς τς φιλίας πού μς προσφέ­ρει; Καί πότε μπορομε νά εμαστε καί μες πράγματι φίλοι του;

«μες φίλοι μου στέ άν ποι­­τε σα ντέλλομαι μν». Θά εστε φίλοι μου, λέγει ὁ Χριστός, άν ­κο­λουθετε τίς ντολές μου, άν κάνετε σα σς λέω, άν φαρ­μό­ζε­τε στή ζωή σας τούς λόγους μου.

Ατή εναι, δελφοί μου, ἡ προ­ϋ­π­όθεση γιά νά εμαστε φίλοι τοῦ Χριστο, φίλοι τοῦ Θεο. Νά κο­με τί μς λέει καί νά τό κο­λου­θομε στή ζωή μας, ζώντας σύμ­φω­να μέ τίς ντολές του.

Καί ατό κανε ἡ ορταζόμενη σή­μερα γία σιομάρτυς Φιλοθέη. φάρμοσε πό μικρό παιδί στή ζωή της τίς ντολές τοῦ Θεο, δεί­χνοντας γάπη πρός λους τούς ν­θρώπους, φροντίζοντας στά δύ­σκολα χρόνια τς σκλαβις νά βοηθήσει σους εχαν νάγκη. Καί κόμη πέμεινε μέ καρτερία να δύστροπο σύζυγο, τόν ποο νυμ­φεύθηκε πό πακοή στούς γονες της, οἱ ποοι νόμιζαν τι μέ τόν γάμο ατό θά τήν προστάτευαν πό τή μανία τν Τούρκων. 

Καί στή συνέχεια, μετά τόν θάνα­τό του, φιέρωσε τήν περιουσία της καί τή ζωή της στόν Θεό, δρύ­ο­ντας να μοναστήρι καί ζώντας τήν πόλυτη φοσίωση στό θέλη­μα καί τίς ντολές του, μαζί μέ σες κοπέλες θέλησαν νά τήν κο­λουθήσουν, συνεχίζοντας συγχρό­νως καί τά ργα τς γά­πης πρός τούς νδεες δελ­φούς της.

Καί λη ατή τήν γάπη στόν Χριστό τήν πιβεβαίωσε καί τήν πισφράγισε ἡ γία Φιλοθέη μέ τήν μολογία καί τό μαρτύριό της. Προτίμησε τόν θάνατο πό τόν χωρισμό της πό τόν Χριστό καί μεινε πιστή καί φοσιωμένη στίς ντολές του μέχρι τέλους, στε δικαίως χι μόνο νά εναι, πως επα, στό νομα φίλη τοῦ Θεοῦ λλά καί στήν πράξη.

μως ἡ τιμή πού τς ποδίδουμε σή­με­ρα ποτελεῖ φορμή νά ξιο­ποιήσουμε τήν προσφορά τς γά­πης τοῦ Χριστοῦ καί νά θελήσουμε νά γίνουμε καί μες φίλοι του. 

Ὁ Θεός δέν μς ζητᾶ κάτι περ­βο­­λικό. Δέν μς ζητᾶ στήν πραγ­μα­­τικότητα τίποτε πε­ρισ­σότερο πό ,τι μς ζητον οἱ νθρωποι γιά νά γίνουμε φίλοι τους, νά ντα­ποκρινόμαστε δηλαδή σέ σα μς ζητον. Καί ν μες σπεύ­δουμε καί κανοποιομε σα μς ζη­τον οἱ νθρωποι γιά νά πα­ρα­μείνουμε φίλοι τους, μέ πόση με­γαλύτερη προθυμία καί ζλο θά πρέ­πει νά σπεύδουμε γιά νά φαρ­μό­ζουμε σα μς ζητᾶ ὁ Θεός, γνωρίζοντας μάλιστα τι ατά πού μς ζητᾶ δέν εναι νθρώ­πι­νες πιθυμίες λλά εναι οἱ σω­τήριες ντολές του.

Γιατό ορτάζοντας σήμερα τή μνήμη τς γίας σιομάρτυρος Φι­λοθέης λλά καί τά νομαστή­ρια τς Γερόντισσας Φιλοθέης, ἡ ­ποία σέ λη της τή ζωή κολου­θεῖ τό παράδειγμα τς προστάτι­δός της γίας καί ζεῖ φαρμό­ζο­ντας πιστά τίς ντολές τοῦ Θεος προ­σπαθήσουμε, κο­λουθώντας τόν διο δρόμο, τόν δρόμο τν ντολν τοῦ Θεο, νά γίνουμε γνήσιοι φίλοι τοῦ Χρι­στοῦ καί νά πολαύσουμε τή χαρά τς αωνίου ζως μαζί μέ τήν γία Φιλοθέη, τήν προστάτιδα τς Μο­νς, τήν γία Κυριακή, λλά καί λους τούς φίλους τοῦ Θεο.

Καί εχόμεθα καί στή Γερόντισσα Φιλοθέη ὁ Θεός νά τς ντα­πο­δί­δει τήν γάπη της χαρίζοντας της γεία καί δύναμη γιά νά συ­νε­χίσει νά τόν διακονεῖ καί νά ζεῖ σύμφω­να μέ τό θέλημα καί τίς ντολές του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ag.FilothehsVeria2019

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας και τα ονομαστήρια της Γερόντισσας Φιλοθέης στην Ι. Μ. Αγίας Κυριακής Λουτρού. (ΦΩΤΟ)

Ag.FilothehsVeria2019 2

Ag.FilothehsVeria2019 2

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας, επί τη εορτή της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

(περισσότερα…)