Την 107η επέτειο της απελευθέρωσης της εόρτασε η Νάουσα. (ΦΩΤΟ)

EleytheriaNaoyshs2019 3

EleytheriaNaoyshs2019 3

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης με την ευκαρία του εορτασμού της 107ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλεως.

 

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και ακολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως και κατάθεση στεφάνων.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Σκιρτᾶ καί ἀγάλλεται ἡ ἡρωική καί μαρτυροτόκος πόλη τῆς Να­ού­σης, ἑορτάζοντας σήμερα τά ἐλευ­θέριά της. Χαίρει καί πανη­γυ­ρίζει, τιμώντας τήν ἐπέτειο τῆς ἀπελευ­θε­ρώσεώς της ἀπό τούς Τούρκους τό 1912. Εὐφραίνεται καί δοξάζει τόν Θεό, γιατί ἀπολαμβάνει τό μέ­γα δῶρο τῆς ἐλευθερίας, αὐτό γιά τό ὁποῖο οἱ πατέρες μας ξε­ση­κώ­θηκαν τό 1822 καί ἀγω­νίστηκαν μέ τόλμη καί γενναιό­τη­τα καί δέν δίστασαν νά θυσιάσουν καί τή ζωή τους ἀκόμη, εἴτε ὑπερασπιζόμενοι τήν πόλη τους ἀπό τούς Τούρκους πού εἶχαν εἰσβάλει γιά νά κατα­πνί­ξουν τήν ἐπανάσταση, εἴτε ὁμολο­γώ­ντας θαρραλέα τήν πίστη τους ἐνώπιον τοῦ Τούρκου πασᾶ στό Κιόσκι.

Ἡ ἐπέτειος αὐτή τῆς ἀπελευθε­ρώ­σεως τῆς πόλεώς μας μετά ἀπό αἰ­ῶ­­νες πικρῆς σκλαβιᾶς καί ἡ προσ­δοκία τῶν πατέρων μας γιά τήν ἡμέρα πού θά ἀπολάμ­βα­ναν ἐπιτέ­λους τήν ἐλευθερία τους, εἶναι ἀσφα­λῶς ἡμέρα μνήμης καί τιμῆς, εἶναι ἡμέρα εὐγνωμοσύνης πρός ἐκεί­νους πού ἀγωνίσθηκαν καί θυ­σιά­­σθηκαν γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σή­μερα ἐλεύθεροι, ἀλλά εἶναι καί μία ἡμέρα ἀτομικοῦ καί συλλογικοῦ προβληματισμοῦ. 

Τί κάνουμε ἐμεῖς γιά αὐτή τήν ἐλευ­θερία, τήν ὁποία μέ κόπους καί μέ θυσίες μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας; Πόσο ἕτοιμοι καί πρό­θυμοι εἴμαστε νά τήν διατη­ρήσου­με καί νά τήν στερεώσουμε; 

Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά ἐρω­τήματα στά ὁποῖα καλούμεθα νά ἀπαντήσουμε μέ εἰλικρίνεια καί ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος. Διότι ἡ εἰρήνη, αὐτό τό μεγάλο καί σπου­δαῖο ἀγα­θό γιά τόν ἄνθρωπο, δέν εἶναι δυ­στυχῶς μόνιμο στή ζωή του. Πολ­λοί εἶναι αὐτοί πού τήν ἐπο­φθαλ­μιοῦν. Πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἀνα­πτύσσουν ὑπερβο­λι­κές φιλοδοξίες καί ἐπεκτατικές τά­σεις καί ἀδιαφο­ροῦν γιά τά δικαιώ­ματα καί τά δί­καια τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. 

Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνά­γκη νά ἀγρυ­πνοῦμε καί νά ἀγωνι­ζόμαστε γιά τήν ἐλευθερία μας, γιατί ἡ ἀδια­φορία μας γιά τήν πα­τρίδα καί τό κοινό καλό ἤ ἀκόμη ἡ προσ­κόλ­λησή μας στό ἀτομικό μας συμφέ­ρον θέτει σέ κίνδυνο τήν ἐλευ­θε­ρία, ἐφόσον κανείς δέν τήν ὑπε­ρα­σπίζεται καί κανείς δέν εἶναι πρό­θυμος νά θυσιάσει κάτι ἔστω ἀπό τό προσωπικό του συμφέρον γιά νά τήν διαφυλάξει.

Ἄν ἀνατρέξουμε στήν Ἱστορία καί ἐξετάσουμε μέ ποιόν τρόπο στερηθήκαμε τήν ἐλευθερία μας ἀλλά καί ποιά ἦταν τά βασικά ἐμπόδια ἐξαιτίας τῶν ὁποίων κιν­δυνεύσαμε νά χαθεῖ ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευθερία καί νά παραμεί­νου­με ὑπόδουλοι στούς Τούρκους, δέν θά δυσκολευθοῦμε νά ἀναγνω­ρί­σουμε τόν ρόλο τῆς ἰδιοτελείας καί τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος, τά ὁποῖα εἶναι συχνά καί οἱ αἰτίες τῆς διχόνοιας καί τοῦ ἀλληλοσπαραγ­μοῦ, πού ἀνοίγουν διάπλατα τίς κερ­κόπορτες στόν ἐχθρό καί σφε­τεριστή τῆς ἐλευθερίας μας.

Καί αὐτά δέν ἀφοροῦν μόνο τό ἱστορικό παρελθόν. Δέν ἀφοροῦν μόνο τούς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας ἐναντίον τοῦ Τούρκου δυνα­στοῦ. Ἀφοροῦν καί τό σήμερα. Γιατί καί σήμερα κινδυνεύει ἡ ἐλευ­­θερία μας, ὅπως καί τότε. Κινδυνεύει ὄχι μέ τόν τρόπο πού κιν­δύνευε πρίν ἀπό μερικούς αἰῶ­νες, ἀλλά μέ τούς ὕπουλους τρό­πους πού χρησιμοποιοῦν διάφοροι γιά νά περιορίσουν τήν ἐλευθερία μας ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος, καί τούς ὁποίους ἐμεῖς διευκολύνουμε πολλές φορές μέ τήν ἀπερίσκεπτη συμπεριφορά μας, πού περιορίζε­ται μόνο σέ ὅ,τι μᾶς συμφέρει καί μᾶς διευκολύνει ἀτομικά, ἀδιαφο­ρώ­ντας γιά τίς συνέπειες πού ἔχει αὐτή ἡ ἐπιλογή μας γιά τήν ἐλευ­θερία καί τήν ἀνεξαρτησία μας ὡς ἔθνος καί ὡς κοινωνία καί μακρο­πρόθεσμα καί ὡς ἄτομα.

Ἄς εἴμαστε, λοιπόν, προσεκτικοί καί ἄς ἐπαγρυπνοῦμε γιά νά μήν πέ­σουμε στίς παγίδες ὅσων θέλουν νά μᾶς στερήσουν τήν ἐλευθερία μας, θέλουν νά περιορίσουν τά δι­και­­ώ­ματά μας, θέλουν νά συρ­ρι­κνώ­σουν τήν ἐθνική μας ἰδιοπρο­σωπία, ὑποδουλώνοντάς μας ὄχι ἐδαφικά, ἀλλά πνευματικά.

Ἄς εἴμαστε προσεκτικοί καί ἄς ἐπαγρυπνοῦμε γιά νά μήν πέσουμε στίς παγίδες τῶν ἀδυναμιῶν μας καί τῶν παθῶν μας, τά ὁποῖα πε­ρι­ο­ρίζουν τήν ἐλευθερία μας καί μᾶς κάνουν ἄτομα ἐξαρτημένα πού δέν μποροῦν νά ἀπο­λαύσουν τή φυσι­κή ἐλευθερία.

Καί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ στέ­ρηση τῆς ψυχικῆς καί νοητικῆς ἐλευθε­ρίας καί ἡ πνευματική ὑπο­δούλωση τῶν ἀνθρώπων εἶναι πιό βαρειά καί πιό δυσβάστακτη ἀπό τή στέ­ρηση τῆς φυσικῆς ἐλευθερίας.

Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε χρέος νά προ­σπα­­θοῦμε, καί ὡς ἄτομα καί ὡς ἔ­θνος, νά εἴμαστε ἀπαλλαγμένοι ἀπό τίς μικρότητες καί τίς ἀδυνα­μίες πού μᾶς δεσμεύουν καί μᾶς ὑποδουλώνουν. Καί νά εἴμαστε ἕτοι­­­μοι καί πρόθυμοι γιά κάθε θυσία προκειμένου νά διατηρή­σου­με τήν ἐλευθερία μας, τήν ὁποία μέ τόσους κόπους καί τόσες θυσίες μᾶς χάρισαν οἱ πατέρες μας, ὥστε νά τούς τιμοῦμε ἐπάξια.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaNaoyshs2019