Εκδήλωση με θέμα «Θεομητορικές απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης οικογενείας» στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». (ΦΩΤΟ)

EkshlwshPanagiaNaousa2018-2.jpg

EkshlwshPanagiaNaousa2018-2.jpg

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως ενός περίπου χρόνου από τα εγκαίνια του πολυδύναμου Μητροπολιτικού Κέντρου Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» Ναούσης, και της ενάρξεως της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Θεομητορικές απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης οικογενείας».

Την εκδήλωση άνοιξε βυζαντινή χορωδία υπό την διεύθυνση του Διευθυντή του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας κ. Γεωργίου Ορδουλίδη, η οποία απέδωσε ύμνους προς τιμήν της Παναγίας. Στην συνέχεια o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχαριστίες στους συντελεστές.

Στην συνέχεια ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης  π. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, Ιερατικός Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ανέπτυξε το θέμα «Θεομητορικές απαντήσεις στα προβλήματα της σύγχρονης οικογενείας».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

 

Πρίν ἀπό ἕνα περίπου μήνα συμ­πληρώθηκε ἕνας χρόνος ἀπό τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Μητρο­πολιτικοῦ μας  Κέντρου «Παντά­νασ­σα». Ἕνας χρόνος μέσα στόν ὁποῖο πραγματοποιήθηκαν μέ τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ καί ὑπό τή στορ­γι­κή σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τό­κου τῆς Παντανάσσης πολλές καί ποικίλες ἐκδηλώσεις, συνέδρια, ὁμιλίες, μουσικές καί θεατρικές πα­­­ρα­στάσεις, παρουσιάσεις βι­βλί­ων, ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, τίς ὁποῖες ἀπολαύσαμε καί ἀπό τίς ὁποῖες ὠφεληθήκαμε ὅλοι, καί ἰδιαιτέρως ἐσεῖς πού ἔχετε πλέον αὐτή τήν εὐλογία νά ἀπολαμβά­νε­ται τόσες εὐκαιρίες χάρη στό πολυδύναμο αὐτό Κέντρο πού δη­μι­ούργησε μέ πολλές προσπά­θειες καί πολλούς κόπους ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολή μας ἐδῶ στή Νάουσα, στήν ἐνορία τῆς Παναγίας μας.

Γι᾽ αὐτό καί ὑμνοῦμε καί δοξά­ζουμε τήν Ὑπε­ρα­γία Θεοτόκο, τήν Πα­ντά­νασσα, καί γι᾽ αὐτή τή δω­ρεά της καί ἐκφράζουμε τίς ὁλο­­κάρδιες εὐχαριστίες καί τήν εὐ­­γνω­μοσύνη μας στή μητρική της ἀγάπη.

Ἡ πνευματική δράση τοῦ Μη­τρο­πολιτικοῦ μας Κέντρου ὅμως συ­νε­χίζεται καί φέτος, καί τό νέο ἐκ­κλησιαστικό ἔτος στό ὁποῖο εἰ­σήλ­θαμε ἤδη ἀπό τήν πρώτη Σε­πτεμ­βρίου.

Καί ἀπόψε ἔχουμε τή χαρά νά ἐγκαινιάσουμε τή νέα αὐτή πε­ρίο­δο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔρ­γου στό Κέντρο μας μέ μία διπλή ἐκδή­λω­ση. Μέ τήν ὁμιλία τοῦ πανο­σιο­λο­γι­ωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Ἀρ­σε­νίου Χαλδαιόπουλου, ἱερατικῶς προϊσταμένου τῆς ἐνορίας τῆς Πα­να­γίας Ναούσης, ὁ ὁποῖος ἔχει καί τήν εὐθύνη τῆς λειτουρ­γίας τοῦ Μη­τροπολιτικοῦ Κέντρου «Παντά­νασ­σα», καί μέ τή συμμετοχή τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ τῆς ἐνορίας ὑπό τή διεύθυνση τοῦ ἄρχοντος Μαΐ­στορος τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκκλησίας καί Διευθυντοῦ τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμ­πα­νίας καί πρωτοψάλτου τοῦ ἱε­ροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, τοῦ κ. Γεωργίου Ὀρ­δουλίδη, ὁ ὁποῖος θά ψάλλει βυζαντινούς ὕμνους πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας.

Τό θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Ἀρ­σε­νίου πού θά ἀκούσουμε ἀπόψε εἶναι ἕνα θέμα θεολογικό καί συγ­χρόνως πρακτικό, ἕνα θέμα πού μᾶς ἀφορᾶ καί μᾶς ἐνδιαφέρει ὅλους, γιατί ὅλοι ζοῦμε μέσα σέ μία οἰκογένεια καί ὅλοι ψάχνουμε ἀπαντήσεις καί λύσεις γιά τά προ­βλήματα πού τήν ἀπασχολοῦν.

Τό ἀποψινό, λοιπόν, θέμα εἶναι «Θεομητορικές ἀπαντήσεις στά προ­­βλήματα τῆς σύγχρονης οἰκο­γέ­­νειας».

Ἴσως κάποιοι διερω­τη­θοῦν τί ἀπα­ντήσεις μπορεῖ νά μᾶς δώσει ἡ Παναγία μας, ἐφόσον ἐλά­χιστοι εἶν­αι οἱ λόγοι της τούς ὁ­ποίους μᾶς παραδίδουν οἱ ἱεροί εὐαγ­γελι­στές.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐλάχιστοι λόγοι τῆς Παναγίας μας εἶναι γνω­στοί. Ὅμως, ἀδελφοί μου, οἱ ἀπαντήσεις δέν δίδονται ἀπο­κλει­στικά μέ τά λόγια, δίδο­νται καί μέ τή σιωπή, δίδονται καί μέ τή στά­ση καί τή συμπεριφορά μας.

Καί ἐάν αὐτό ἰσχύει γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, ἰσχύει καί γιά τήν Πα­ναγία μας, ἡ ὁποία μπορεῖ νά διῆλ­θε τή ζωή της μέ τα­πεί­νω­ση, στή σκιά, θά λέγαμε, τοῦ Υἱοῦ της, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ στά­ση της, ἡ παρουσία δίπλα στόν Υἱό της, τόσο πρίν νά ἀρχίσει τή δημό­σια δράση του, ὅσο καί στή συνέ­χεια μέχρι τή σταυρική του θυσία καί τήν ἀνάστασή του, δέν ἀπο­τελεῖ πηγή ἀπαντήσεων στά θέμα­τα πού ἀπασχολοῦν τήν οἰκο­γέ­νεια κάθε ἐποχῆς.

Μπορεῖ βέβαια ἐμεῖς μέ τά χοϊκά μάτια μας, μέ τίς περιορισμένες ἱκα­νό­τητές μας, νά μήν μποροῦμε νά ἀποκρυπτογραφήσουμε τίς ἀπα­­ντή­σεις πού μᾶς δίδει, τό κάνουν ὅμως γιά μᾶς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, οἱ ὁποῖοι διερ­μη­νεύουν τή στάση της, ὥστε νά ἀποτελεῖ πα­ρά­δειγμα καί πρότυπο καί γιά μᾶς.

Αὐτές ἀκριβῶς τίς ἑρμηνεῖες καί τίς ἀπόψεις τῶν Πατέρων γιά τό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ, θά μᾶς μεταφέρει καί θά μᾶς ἀναπτύξει στήν ὁμιλία του ὁ π. Ἀρσένιος, ὀ ὁποῖος μελετᾶ συστηματικά καί στό πλαίσιο τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν τίς ἀπόψεις τῶν Πα­τέρων τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο, ἔτσι ὥστε νά τίς γνωρίζουμε καί νά τίς ἀξιο­ποιή­­σου­με στή ζωή μας προκει­μέ­νου νά ἀντιμετωπίσουμε τά προ­βλή­ματα τῆς οἰκογενείας πού κα­λού­μεθα ὁ καθένας ἀπό τή δική του πλευρά νά λύσει μέ τή δική της βοήθεια καί τή δική της χάρη.

Τόν εὐχαριστῶ, λοιπόν, θερμά γιά τήν ὁμιλία πού ἑτοίμασε, ὅπως καί τόν κ. Ὀρδουλίδη καί τόν βυ­ζα­ντινό χορό του, γιά τούς ὕμνους πού θά μᾶς ψάλουν, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε στήν ἀπο­ψινή ἐκδήλωση, τήν πρώτη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους στό Μη­τροπολιτικό Κέντρο «Παντά­νασσα», καί εὔχομαι μία εὐλογη­μένη καί καρποφόρα πνευματικά χρονιά.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EkshlwshPanagiaNaousa2018.jpg