Εγκόλπιο ημερολόγιο 2019

Εγκόλπιο ημερολόγιο 2019

Κυκλοφόρησε το εγκόλπιο ημερολόγιο 2019 της Ιεράς Μητροπόλεως μας αφιερωμένο στους συνεργούς του Αποστόλου Παύλου με την ευκαιρία του αργυρού Ιωβηλαίου των 25ων Παυλείων.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

         Μέ τά πιό τρυφερά καί πατρικά λόγια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ γιά τούς συνεργάτες του στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Τά ὀνόματά τους εἶναι πολλά καί ὀ ἴδιος δεν παραλείπει κανέναν. Ἀντίθετα, ἕναν – ἕναν τούς ἀναφέρει ὀνομαστικά στίς ἐπιστολές του, τούς ἀποστέλλει ἀσπασμούς ἤ στέλνει τούς δικούς τούς ἀσπασμούς στίς Ἐκκλησίες.

         Εἶναι πού «ὑπέρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τόν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν». Αὐτοί «πολλά ἐκοπίασαν εἰς ἡμᾶς»(Ρωμ 16,4-6). Αὐτοί «τό ὑστέρημα ὑμῶν ἀνεπλήρωσαν». Ὅλοι αὐτοί «ἀνέπαυσαν τό πνεῦμα τοῦ Παύλου» γι’ αὐτό καί συστήνει στούς χριστιανούς «ἐπιγινώσκεται οὖν τούς τοιούτους» (Α’ Κορ. 16, 17-18).

         Γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο τό ἔργο ὅλων αὐτῶν ἦταν πραγματικά μεγάλο καί ἱερό γι’ αὐτό καί ὑπενθυμίζει στούς χριστιανούς ὅτι σ’ αὐτούς ὀφείλουν ἀναγνώριση καί εὐγνωμοσύνη.

         Ὁ μέγας κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου καί ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γνωρίζει πολύ καλά ὅτι ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ σπορά τοῦ Εὐαγγελίου δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά πολλῶν, εἶναι ἔργο τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Πάντοτε στίς περιοδείες του ἔχει μαζί του ἀδελφούς, συναποστόλους και πάντοτε μιλᾶ τιμητικά γι’ αὐτούς πού ἔταξαν τή ζωή τους στίς δυσκολίες τοῦ κηρύγματος.

         Ἡ Βέροια πού εὐλογήθηκε ἀπό τό πέρασμα καί κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἴχε τήν μεγάλη εὐλογία νά φιλοξενήσει μαζί του καί νά δεχθεῖ τήν πρώτη ποιμαντική καθοδήγηση ἀπό τούς δύο συνεργούς του, Ἁγίους Σίλα καί Τιμόθεο. Στό 17ο  κεφάλαιο τῶν Πράξεων διαβάζουμε γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή Βέροια. Διωγμένος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ὁ Παῦλος καταφθάνει στή Βέροια. Ἐδῶ γίνεται δεκτός μέ εὐγένεια καί τό κήρυγμα του δεκτό «μετά πάσης προθυμίας» (Πρ 17, 11) γι’ αὐτό καί «πολλοί ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν»(Πρ 17,12), Ἰουδαίοι τῆς Βέροιας καί ἐθνικοί. Ὄμως ἡ καταδιωκτική μανία τῶν  Ἰουδαίων  τῆς Θεσσαλονίκης δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀσχοληθεῖ γιά πολύ μέ τήν νεοσύστατη Ἐκκλησία τῆς Βέροιας. Οἱ ἀδελφοί προπέμπουν ἐσπευσμένα τόν διδάσκαλο ὡς τή θάλασσα γιά νά πορευθεῖ στήν Ἀθήνα ξεφεύγοντας ἀφ’ ἑνός τόν κίνδυνο καί συνεχίζοντας ἀφ’ ἑτέρου ἐκεῖ τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ.

         Ὁ στοργικός, ὅμως, πατέρας καί διδάσκαλος δέν ἀφήνει τούς νέους χριστιανούς Βεροιεῖς ὀρφανούς. Στερεῖται τήν ἐκλεκτή συντροφιά τῶν δύο συνοδοιπόρων του τοῦ Σίλα καί τοῦ Τιμόθεου καί τήν πολύτιμη βοήθεια τους στή δυσκολία τῆς ὁδοιπορίας προκειμένου νά μείνουν κοντά στήν νεοσύστατη Ἐκκλησία τῆς Βέροιας καί νά θέσουν τά πρώτα πνευματικά θεμέλια.        

         «Ὑπέμεινον δέ ὁ τε Σίλας καί ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ» (Πρ 17, 14). Τόσο λακωνικά περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή τίς πρώτες μέρες καί τήν ἀποστολική  μέριμνα γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Βέροιας. Μέσα σ’ αὐτή τή φράση πόσα κηρύγματα,  πόσες κατηχήσεις, πόσες βαπτίσεις, πόσες λειτουργίες περικλείονται. Δυστυχῶς, αὐτές οἱ ὄμορφες καί πνευματικές μέρες γιά τή Βέροια δέν κράτησαν πολύ. Οἱ δυσκολίες τῆς ἱεραποστολῆς ἀνάγκασαν τόν Παῦλο νά τούς καλέσει στήν Ἀθήνα. Τό κήρυγμα όμως τοῦ Παύλου καί ἡ διακονία τῶν συνεργῶν του στή Βέροια ἦταν τόσο καρποφόρα πού ἀπέδωσαν πολύ γρήγορα καρπούς.

         Ἔτσι, περνῶντας ἀργότερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπό τήν Μακεδονία μέ σκοπό νά πορευθεῖ στήν Ἀσία βρέθηκε προφανῶς καί πάλι στή Βέροια καί πήρε μαζί του ὡς συνεργό, συνοδοιπόρο καί συναπόστολο τόν Σωσίπατρο ἀπό τή Βέροια (Πρ 20,4). Ἡ Βέροια πού δέχθηκε ἀπό τόν Μέγα Παῦλο τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ Βέροια πού εἴδε αὐτό τό σπόρο νά βλαστάνει καί νά ἀποδίδει τούς πρώτους καρπούς χάρη στήν ποιμαντική φροντίδα τῶν Ἀποστόλων καί συνεργῶν τοῦ Παύλου Ἁγίων Σίλα καί Τιμοθέου, ἦρθε ἡ ὥρα νά προσφέρει κι αὐτή στό ἔργο τοῦ Εὑαγγελισμοῦ τῆς οἰκουμένης. Μέ ἱερό δέος λοιπόν, προσφέρει τό ἐκλεκτό τέκνο της, τόν Ἀπόστολο Σωσίπατρο.

         Κοντά στόν Ἀπόστολο Παῦλο ὁ Σωσίπατρος ἐργάστηκε μέ αὐταπάρνηση καί τόσο ἀνέπαυσε τόν Παῦλο πού στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τόν ὀνομάζει «συγγενή» του (Ρωμ 16,21).

         Στή συνέχεια, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τήν πνευματική ποδηγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βέροιας ἀνέλαβε πρῶτος ὁ Ἀπόστολος Κάρπος καί στή συνέχεια ὁ Ἀπόστολος Ὀνήσιμος. Τό ἔργο καί ἡ διακονία τους δέν εἶναι γνωστά καθώς ἡ παρουσία τους στήν περιοχή διασώθηκε μόνο στήν παράδοση.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

         Τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τοῦ κόσμου καί τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός τό ἐμπιστεύθηκε στούς ἀποστόλους καί στή συνέχεια οἱ ἀπόστολοι στούς μαθητές τους, ὅπως εἴδαμε καί παραπάνω. Αὐτό τό ἔργο ὄμως δέν σταμάτησε στούς μαθητές τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά δι’ αὐτῶν μεταλαμπαδεύθηκε ἡ εὐθύνη του στόν ἱερό κλῆρο καί τούς συνεργάτες του. Ἔκτοτε μέχρι καί σήμερα, αὐτό τό ἔργο συνεχίζεται καί δι’ αὐτοῦ σπείρεται καί καρποφορεῖ ὁ λόγος τῆς ἀληθείας καί ἐνεργεῖται τό μυστήριο τῆς σωτηρίας.

         Στήν Ἀποστολική Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, στήν Μητρόπολη πού εὐλογήθηκε ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργῶν του ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀγωνίζεται μέσα ἀπό ποικίλες δράσεις νά συνεχίσει αὐτήν τήν ἀποστολική παράδοση τῆς διακονίας.

         Πρώτη καί κύρια μέριμνα είναι τό κήρυγμα καί ἡ τέλεση τῆς ἀναιμάκτου ἱερουργίας. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή στίς ἐνορίες καί ἱερές Μονές τελούνται ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἱερές ἀκολουθίες καί κηρύττεται ὁ θεῖος Λόγος. Γιά τούς ἱερεῖς πού δέν δύνανται νά κηρύξουν ἐκδίδεται καί ἀποστέλεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ὁ «Ἐπισκοπικός Λόγος», πού περιέχει κυριακοδρόμιο κηρυγμάτων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Τήν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν της φροντίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ τήν διοργάνωση μηνιαίων ἱερατικῶν Συνάξεων καί ἐπιμορφωτικῶν ἡμερίδων καί σεμιναρίων.

         Στίς περισσότερες Ἐνορίες λειτουργοῦν κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί Ἑσπερινά κηρύγματα. Παραλληλα, λειτουργοῦν κύκλοι ὁμιλιῶν μέ τή μορφή τῶν Ἀκαδημαϊκῶν Διαλόγων καί τῆς Σχολῆς Γονέων.

Τήν πνευματική εὐθύνη γιά τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἔχει ἀναλάβει τό Γραφεῖο Νεότητος. Στίς περισσότερες Ἐνορίες λειτουργοῦν τμήματα Κατηχητικῶν Συνάξεων τίς ὁποῖες διακονοῦν κληρικοί καί λαϊκοί κατηχητές. Κάθε χρόνο ἐκδίδεται κατηχητικό ἐγχειρίδιο καί βοήθημα κατηχητή. Κατά τή θερινή περίοδο ἡ ποιμαντική τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων συνεχίζεται στίς κατασκηνωτικές περιόδους τῆς Φιλοξενίας στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ.

         Παράλληλα, ἡ τοπική Ἐκκλησία βρίσκεται κοντά στήν προσπάθεια τῶν μαθητῶν μέ τή λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου πού λειτουργεῖ δωρεάν φροντιστηριακά τμήματα μαθημάτων γιά παιδιά γυμνασίου καί λυκείου.

         Ὁ Λόγος τοῦ Εὐαγγελίου κηρύττεται καί μέσα ἀπό τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας. Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός «Παύλειος Λόγος» στούς 90.2 FM, τό περιοδικό «Παύλειος Λόγος» καί οἱ ἱστοσελίδες imverias.gr καί imveriasblogspot.com μεταφέρουν τό καινό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας σέ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως πού ψάχνει γιά τήν ἀλήθεια στόν κυκεώνα τῆς σύγχρονης πληροφόρησης ἤ καί παραπληροφόρησης.

         Επικουρικά αλλά ὄχι καί δευτερευόντως συμβάλλει στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας τό φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν Ἱερά Μητρόπολη μας λειτουργεῖ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία σέ ὅλες τίς Ἐνορίες. Οἱ κληρικοί καί οἱ ἐθελόντριες τῶν Φιλοπτώχων σιωπηλά, φιλότιμα καί μέ ἀπόλυτη ἐχεμύθεια συμπαρίστανται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους στούς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας, ἀλλά καί σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί καταφεύγουν στήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλα, σημαντική εἶναι ἡ προσφορά τῶν δύο συσσιτίων (Τράπεζα Ἀγάπης)  σέ Βέροια καί Νάουσα, τῶν Κοινωνικῶν Παντοπωλείων καί τῶν Ὀμάδων Προνοίας Κυριῶν.

         Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐργάζεται καί στόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης μέ τή λειτουργία τοῦ Ὠδείου καί τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καθῶς καί τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, Ψηφιδογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

         Στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ πολιτισμοῦ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δηλώνει τήν πνευματική παρουσία τῆς Εὐαγγελικῆς ἀλήθειας μέ τή διοργάνωση καί διεξαγωγή κάθε χρόνο τῶν ἐκδηλώσεων ΠΑΥΛΕΙΑ. Μέ μία σειρά καλλιτεχνικῶν, πολιτιστικῶν, ἀθλητικῶν, λατρευτικῶν καί ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη τιμά τόν πάτρωνα Ἅγιο της Ἀπόστολο Παῦλο καί ἐμβολιάζει τή διδάσκαλία του σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἰδιαίτερα ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τήν ἐτήσια διεξαγωγή τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πού ἐξετάζει κάθε χρόνο θέματα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Φέτος, μάλιστα, συμπληρώνονται 25 ἔτη διοργανώσεως τῶν Παυλείων.

         Ἐπίσης, ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τή λειτουργία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλιοπωλείου «Παύλειος Λόγος», τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Γραφείου, τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου Νευρολογικῶν Προβλημάτων «Ἅγιος Λουκᾶς», τῆς Ὀμάδας Στήριξης Ἀτόμων μέ ἐξαρτήσεις, τοῦ Βλαχογιαννείου Μουσείου Νεώτερης Ἱστορίας καί Τέχνης, τοῦ Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου, τοῦ Παυλείου Πολιτιστικοῦ Κέντρου, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί πολλῶν ἄλλων κατά τόπους δράσεων καί πρωτοβουλιῶν.

         Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει ἀνάγκη, οὔτε καί πρέπει, νά διαφημίζεται. Σκοπός ὅμως τῆς παρούσης ἀναφορᾶς εἶναι νά γίνει γνωστό μέσα ἀπό τό φετινό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο σ’ ὅλα τά πιστά τέκνα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προκειμένου νά γίνουν ὅλοι συνεργοί καί συμμέτοχοι στό ἔργο πού 2000 χρόνια πρίν ἐγκαινίασε στήν περιοχή μας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

 Αὐτό τό ἔργο ὅπως εἴδαμε καί παραπάνω διακονείται καί πρέπει νά διακονεῖται ἀπό πολλούς, ἀπ’ ὅλην τήν Ἐκκλησία, καί ἐκτείνεται σ’ ὅλο τό φάσμα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Σᾶς καλοῦμε λοιπόν ὄλους νά συμμετέχετε, νά γίνεται συνοδοιπόροι τοῦ Παύλου, νά διακονήσουμε μαζί τήν Ἐκκλησία στήν ὁποία ὅλοι μας ὀφείλουμε τόσα πολλά.

 

Όποιος επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί το ημερολόγιο από το Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως καθώς και από όλους τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς.