E΄ Κατανυκτικός Εσπερινός και ομιλία από τον Ιερομόναχο π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτη στη Βέροια. (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

EKatanyktikosEsperinosVeria2019 3

EKatanyktikosEsperinosVeria2019 3

Την Κυριακή 7 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον E΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

 

Στο τέλος του εσπερινού ομίλησε ο ιερομόναχος π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης με θέμα: «Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και η Κλίμαξ».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

 

«Τόν χρόνον τῆς νηστείας νῦν ὑπερ­μεσάσαντες … εἰς τέλος ἐνα­ρέ­του πολιτείας φθάσαι θερ­μῶς σπεύσωμεν».

Τό στιχηρό τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μᾶς ὑπενθύμισε πρό ὀλί­γου ὅτι ἔχουμε ὑπερβεῖ ἤδη τό μέσον τῆς νηστείας καί μᾶς κάλε­σε συγχρόνως νά σπεύσουμε μέ ζῆλο καί διάθεση νά συνε­χί­σουμε τόν ἀγώνα μας γιά νά φθά­σουμε στό τέλος καί νά ὁλο­κλη­ρώσουμε τήν προσπάθειά μας.

Βέβαια ὁ πνευματικός ἀγώνας, τόν ὁποῖο κάνουμε παράλληλα μέ τή νηστεία, δέν τελειώνει στό τέ­λος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σα­ρακοστῆς, ἀλλά συνεχίζεται καί πρέπει νά συνεχίζεται σέ ὅλη μας τή ζωή. Ἡ περίοδος ὅμως αὐτή τῆς Νηστείας, πού ἔχει μία ἀρχή καί ἕνα τέλος, μᾶς βοηθᾶ γιά νά ὀρ­γα­νώ­σουμε καλύτερα τήν προσπά­θειά μας. Μᾶς βοηθᾶ νά βάλλουμε μία ἀρχή ἀλλά καί νά ἔχουμε ἕνα στόχο, καί ἔτσι νά μποροῦμε νά ἀγω­νι­ζόμαστε πιό συστηματικά καί πιό ἀποδοτικά.

Μέ τόν ἴδιο σκοπό συνέγραψε καί ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας τίμησε σήμερα, Δ´ Κυριακή τῶν Νη­στει­ῶν, τό περίφημο ἔργο του πού ὀνο­­­μάζεται «Κλίμαξ», δηλαδή σκά­­­λα, καί ἀπό τό ὁποῖο ὀνο­μά­σθη­­κε καί ὁ ἴδιος Ἰωάννης τῆς Κλί­­­μακος. 

Τό βιβλίο αὐτό πα­ρο­μοιάζει τόν πνευματικό ἀγώνα τῶν μοναχῶν ἀλλά καί τῶν πι­στῶν γενικότερα μέ μία σκάλα, μέ μία οὐρανοδρόμο κλίμακα, μέ τρι­ά­­ντα σκαλοπάτια, τά ὁποῖα βοη­θοῦν ὅποιον τό δια­βάζει καί θέλει νά ἀκολουθήσει τίς συμ­βου­λές τοῦ ὁσίου πατρός, νά προ­χω­ρήσει στόν ἀγώνα του καί νά προ­ο­­δεύσει πνευματικά.

Καί καθώς, ὅπως εἶπα, ἡ Ἐκ­κλη­σία μας μνημονεύει αὐτή τήν Κυ­ριακή τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλί­μακος, δέν θά ὑπῆρχε ἴσως καταλ­λη­λότερο θέμα ἀπό τό θέμα πού ἐπέ­λεξε ὁ ἀποψινός μας ὁμιλητής, ὁ σεβαστός καί ἀγαπητός ἀρχιμαν­δρί­της π. Ἐφραίμ Σιμωνοπετρίτης, ὁ ὁποῖος μᾶς δίδει τή χαρά νά τόν ἔχουμε ὁμιλητή στή σειρά τῶν ὁμι­­λιῶν τῶν Κατ­α­νυκτικῶν Ἑσπε­ρι­νῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σαρακοστῆς, ἐδῶ στή Βέροια, στόν ναό τοῦ πολιού­χου μας ὁσίου Ἀντω­­νίου τοῦ νέου.

Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του, τήν ὁποία ἀναμένουμε μέ μεγάλο ἐν­δια­φέρον, καθώς ὁ π. Ἐφραίμ ἔχει μακρά ἐμπειρία μοναστικῆς καί Ἁγιο­ρειτικῆς ζωῆς, εἶναι «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καί ἡ Κλί­μαξ».

Εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας τόσο τόν ἴδιο, γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑπε­βλήθη γιά νά εὑρίσκεται σήμερα κοντά μας, ὅσο καί τόν Καθηγού­μενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐ­λογία τοῦ ὁποίου εἶναι σήμερα ὁ Γέροντας κοντά μας, καί τόν πα­ρα­καλῶ νά λάβει τόν λόγο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EKatanyktikosEsperinosVeria2019 2