Αρχιερατικός Εσπερινός στην παλαιά Ιερά Μονή της «έξω Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

Esper.MetamorfwshNaousa2020 3

Esper.MetamorfwshNaousa2020 3

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στην παλαιά Ιερά Μονή της «έξω Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάσαμε σήμερα ἕναν ἀπό τούς μεγαλυτέρους προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν προφήτη Ἠλία. Καί παρότι δέν ἔχουμε με­ταξύ τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κάποιο βιβλίο μέ τίς προφητεῖες καί τή διδασκαλία του, ὅπως ἔχουμε ἀπό ἄλλους προφῆ­τες, γνωρίζουμε πολύ καλά τή δράση καί τούς ἀγῶνες του γιά νά ἐπιστρέψει ὁ ἰσραηλιτικός λαός στήν πίστη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀπό τή λατρεία τῶν εἰδώλων, στήν ὁποία εἶχε παρασυρθεῖ, ἀπό τά βιβλία τῶν Βασιλειῶν. Καί γνω­ρίζουμε ἀκόμη τά μεγάλα θαύ­ματα πού ἐπιτέλεσε ὁ προφήτης Ἠλίας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν τιμή πού ὁ Θεός τοῦ ἐπεφύλαξε, νά τόν ἀναλάβει ἐν σώματι, πάνω σέ πύρινο ἄρμα, στόν οὐρανό. Καί ἀκόμη νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς δύο προφῆτες, πού ἦταν παρών, μαζί μέ τόν Μωυσῆ, κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυ­ρίου στό ὄρος Θαβώρ καί συνο­μιλοῦσε μαζί του, πρός ἔκπληξη καί θαυμασμό τῶν τριῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννου, πού παρακολουθοῦσαν τό θαῦμα.

Καί εἶναι, θά μποροῦσα νά πῶ, εὐτυχής συγκυρία πού μία τέτοια ἡμέρα, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ προ­φήτου Ἠλιοῦ, ἀνεβήκαμε καί ἐμεῖς, ὄχι βεβαίως στό ὄρος τῆς θείας Μεταμορφώσεως, ἀλλά ἐδῶ στήν παλαιά Ἱερά Μονή τῆς «ἔξω Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος», γιά νά τελέσουμε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί νά θαυμάσουμε καί ἐμεῖς τή μεταμόρφωσή του, νά θαυμάσουμε τή φιλότιμη προσπά­θεια πού ἔκανε ἡ Ἐπιτροπή γιά τόν καλλωπισμό καί ἐξωραϊσμό τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς γιά μεγάλο διάστημα ἦταν ἐγκαταλελειμένος καί στε­ρεῖτο τῆς φροντίδος καί μερίμνης τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν χριστια­νῶν.

Ἀξίζουν, λοιπόν, σέ ὅλους ἐσᾶς πού μέ τόσο ζῆλο καί ἀγάπη φρο­ντίσατε γιά τόν εὐπρεπισμό τοῦ ναοῦ καί ὅλου τοῦ περιβάλλοντος χώρου, θερμά συγχαρητήρια, γιά τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσφορά σας, ἡ ὁποία εἶναι ἐπαινετή ὄχι μόνο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας καί ὅσους εὐσεβεῖς θά ἔρχονται ἐδῶ γιά νά προσευχηθοῦν, νά ἀνα­παυθοῦν ψυχικά καί νά ἀπο­λαύ­σουν τή γαλήνη τοῦ τόπου, ἀλλά καί ἀπό τόν μεταμορφωθέντα Κύριο, ὁ ὁποῖος ἁγιάζει τούς ἀγα­πῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου του. 

Καί σεῖς ἀνήκετε σέ αὐτούς καί θά μνημονεύεσθε ἐσαεί σέ κάθε θεία Λειτουργία, ὄχι μόνο στόν ναό αὐτό ἀλλά καί σέ κάθε ναό, διότι ὁ λειτουργός εὔχεται σέ κάθε θεία Λειτουργία στήν ὀπισθάμ­βω­νο εὐχή πρός τόν Θεό «ἁγίασον, Κύριε, τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου». 

Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς χθεσινῆς Κυριακῆς ἀκούσαμε τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλη­σίας νά συστήνει στούς πι­στούς τά καλά ἔρ­γα. «Μανθα­νέ­τωσαν καλῶν ἔρ­γων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ», γράφει στόν μαθητή του ἐπίσκοπο Κρήτης Τίτο. Ἄς μάθουν, τοῦ λέει, ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό νά πρωτο­στατοῦν στά καλά ἔργα. 

Καί κατ᾽ ἐξοχήν καλό ἔργο εἶναι ἡ μέριμνα γιά τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, αὐτό δηλαδή τό ὁποῖο ἀναλάβατε μέ δική σας πρωτοβουλία καί ἀγα­θή διάθεση καί σεῖς, καλλω­πίζοντας αὐτόν τόν ἱερό χῶρο, τόν ναό τῆς ἔξω Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Καί εἶναι ὄντως καλό ἔρ­γο, γιατί ὁ ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι τόπος ἱερός, ἁγιασμένος ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἁγιασμένος ἀπό τή θεία Λειτουργία καί τήν κάθοδο τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καί δέν εἶναι σωστό νά τόν ἀφή­νουμε ἐγκαταλελειμένο νά φθεί­ρε­ται καί νά καταστρέφεται, κάτι πού κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν διανο­εῖ­ται νά κάνει γιά τό δικό του σπίτι.

Ἡ μέριμνα καί ἡ φροντίδα γιά τόν ναό τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπό οἶκος τοῦ Θεοῦ εἶναι καί δικός μας οἶκος, οἶκος ὅλων ὅσων πι­στεύ­ουμε στόν Θεό, δείχνει τήν ἀγά­πη μας καί τόν σεβασμό μας πρός τόν Θεό. Καί νά εἴμεθα βέ­βαιοι ὅτι ὁ Θεός ἀνταποδίδει μέ τίς πλούσιες δωρεές του αὐτή τήν ἀγάπη πού τοῦ προσφέρουμε, φρο­ντίζοντας γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου του. 

Ἐκτός ὅμως αὐτοῦ δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ μέριμνα γιά τούς ναούς καί τά παρεκκλήσια εἶναι χρέος καί καθῆκον ὅλων μας, γιατί τά ἀνίδρυσαν οἱ πατέρες μας σέ χρόνια δύσκολα μέ πολύ κόπο καί πολλή ἀγάπη γιά τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέπει νά τά ἀφήνουμε νά ἐρημώνουν ἤ καί νά βεβηλώνονται κάποιες φορές, ἀλλά πρέπει νά τά φροντίζουμε μέ σεβα­σμό καί ἀγάπη ὡς μέρος τῆς πολυτίμου καί εὐσεβοῦς παρακα­τα­θήκης πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας. 

Συγχαίροντάς σας, λοιπόν, ἀπό καρδίας καί πάλι γιά τήν πρωτο­βουλία σας καί τό ἔργο τό ὁποῖο ἀναλάβατε καί ὁλοκληρώνετε μέ τόση ἐπιτυχία, εὔχομαι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σᾶς ἀνταποδώσει τόν κό­πο καί τήν ἀγάπη σας μέ τίς πλού­σιες δωρεές του, καί ἡ προσπάθειά σας νά βρεῖ μιμητές, οὕτως ὥστε τό ἔργο αὐτό νά συνεχίζεται. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.MetamorfwshNaousa2020