Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

Ag.MhnaNaousa2019 105

Ag.MhnaNaousa2019 105

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο κατά το οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

 

Στην Θεία Λειτουργία εκκλησιάστηκαν ο Κυβερνήτης και το πλήρωμα του αντιτορπιλικού πλοίου «Βέλος», ενώ στο τέλος ο Κυβερνήτης προσέφερε στον Σεβασμιώτατο την πλακέτα με το ομοίωμα του πλοίου και του ευχήθηκε με την ευκαιρία της εορτής του Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

«Τόν ἀριστέα τοῦ Χρι­στοῦ, Μη­νᾶν τόν ἀοί­δι­μον, συνελθόντες οἱ πι­στοί ἐγκωμίοις μαρ­τυ­­ρι­κοῖς καί ᾠδαῖς πνευ­­ματικαῖς εὐφημή­σω­­­μεν».

Ἀκολουθῶντας καί ἐ­μεῖς τήν προτροπή τοῦ ἱε­ροῦ ὑμνογράφου συν­ήλ­θαμε σήμερα ὅλοι ἐδῶ στόν περικαλλῆ αὐτό ναό γιά νά τι­μή­σουμε τόν γεν­ναῖο μάρτυρα τοῦ Χρι­­στοῦ, τόν ἀθλοφόρο Μηνᾶ, καί νά ψάλλου­με πρός τιμήν του ψαλ­μούς καί ὕμνους καί ὠδές πνευ­ματικές.

Συνήλθαμε γιά νά τιμή­σουμε τόν ἅγιο πού μέ τή ζωή καί τό μαρ­τύριό του τίμησε τόν Χρι­στό· πού μέ τή ζωή καί τό μαρτύριό του ἀπέδειξε τήν ἀλή­θεια τῆς πίστεώς μας· πού μέ τή ζωή καί τό μαρ­τύριό του ἀνέδειξε τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλη­σίας μας.

Aὐτό τό μεγαλεῖο της συνεχίζει νά ἀνα­δει­κνύ­ει καί μέ τή ση­με­­ρι­νή λειτουργική σύ­να­ξη, μέ τή ση­μερινή θεία Λει­­τουργία, πού τε­λοῦ­­με στόν πάνσεπτο ἱερό ναό του ἐπί τῇ μνήμῃ του. Διότι αἰῶνες με­τά τό μαρτύριό του ὁ ἅγιος Μηνᾶς, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ­κλησίας μας, συνεχίζουν νά συγ­­­κεντρώνουν τούς πι­στούς, συνε­χίζουν νά καλλιεργοῦν τήν ἑνό­τη­­τά τους, συνεχί­ζουν νά ἀποτελοῦν τόν σύν­δε­σμο μεταξύ τῆς στρα­τευ­ο­μένης καί τῆς θρι­αμβευούσης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Καί αὐτή ἀκριβῶς ἡ πραγματικό­της, ἡ πραγ­­μα­τικό­της τῆς πάν­­­­δη­μης συμ­μετοχῆς τοῦ πι­στοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στήν πανήγυρη τοῦ ἁγί­ου, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ ἄν­θρωποι, ἀπορρο­φημέ­νοι ἀπό τά προβλήματά τους, ἀπα­σχολημένοι ἀπό τίς μέ­ριμνες τοῦ κό­σμου, πα­ρασυρμένοι ἀπό τίς σύγ­­χρονες σει­ρῆ­νες, ἀδι­α­φοροῦν γιά ὅ,τι δέν τούς προσφέρει βραχυ­πρόθεσμα κέρδος, κω­φεύ­ουν σέ κάθε πνευ­μα­τική πρόσκλη­ση, ἀ­πορ­­ρίπτουν κάθε τι πού ἀφορᾶ τό μέλ­λον τῆς ψυχῆς τους, καί ἑλκύ­ονται μό­νο ἀπό ὅσα λάμπουν, δίνει μιά ἠχη­ρή ἀπάντηση. 

Καί ἡ ἀπάντηση αὐτή ἀπευθύνε­ται σέ ὅ­λους αὐ­τούς πού θρι­αμ­βο­λο­γοῦν γιά τήν ἀ­πνευ­μά­τιστη κοι­νω­νία πού δη­μιούργησαν· σέ ὅλους αὐ­τούς πού ἐπαί­ρονται γιά τόν ἄν­­­θρω­πο πού ἔχει δῆ­θεν ἀπο­δεσμευ­θεῖ ἀπό τόν Θεό. 

Σέ ὅλους αὐ­τούς ὁ ἑ­ορ­ταζόμενος σήμερα ἅ­γιος Μηνᾶς δίνει τή δι­κή του ἀπάντηση, καί μαζί του καί ὅλοι ἐ­μεῖς, πού συγκεντρω­θή­καμε σήμερα στόν ναό του γιά νά τόν τιμή­σουμε.

Καί ἡ ἀπάντηση αὐτή εἶναι ὅτι ἡ παρουσία καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἑλ­κύ­ουν τόν ἄνθρωπο. Μέ­­­σα σ᾽ αὐ­τήν ἔζησαν οἱ ἅγιοι πού τιμοῦμε· μέ­­σα σ᾽ αὐτήν ἔζησε ὁ ἅγιος Μη­νᾶς, καί προ­κει­μένου νά μήν τή στε­­ρηθεῖ ὑπέμεινε τό μαρ­τύριο καί δέχθηκε τόν θά­να­το.

Αὐτή τήν παρουσία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ μεταφέρουν οἱ ἅγιοι καί στή δική μας ζωή, γιατί ἡ δική τους πα­ρουσία μέσα στήν Ἐκ­κλησία εἶναι ἀπόδειξη τῆς παρου­σίας καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἐφό­σον δέν ὑπάρχουν ἅγιοι χωρίς Θεό, καί ἐφόσον δέν ὑπάρχει ἁγιό­τητα χωρίς τόν Θεό. 

Ἡ ὕπαρξη τῶν ἁγίων καί ἡ τιμή τους ἀπό τούς πιστούς καί τήν Ἐκκλησία ἀπο­δει­κνύει τήν ἀλή­θεια τῆς πί­στε­ως, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ πίστη μας στόν Θεό δέν εἶναι κάτι νε­κρό ἤ ξε­περασμένο, ἀλ­λά εἶναι ζῶ­σα καί ἐνεργή. Εἶναι ἡ δύ­ναμη πού κινεῖ τούς ἀν­θρώπους, ἡ δύ­ναμη πού μεταμορ­φώ­νει τούς πι­στούς καί τούς μετα­βάλ­­λει σέ ἁγί­ους, ἡ δύ­ναμη πού κάνει τούς τα­πεινούς σπουδαίους καί τούς ἀδύ­ναμους ἰ­σχυ­­ρούς. Εἶναι ἡ δύ­να­μη πού ἀναδεικνύει τούς μάρ­τυ­ρες καί πού μετατρέπει τά ἱερά λεί­ψα­νά τους σέ ἀκένωτη πηγή ἰαμάτων καί θαυ­μάτων. Εἶναι ἡ δύ­ναμη πού συγκρατεῖ τόν θε­σμό τῆς Ἐκ­κλησίας, πού συνδέει τούς πι­στούς μέ τούς ἁγίους, πού ζυμοῖ ὅλο τό φύ­ραμα τῆς κοινωνίας καί τοῦ κό­σμου.

Ἀδελφοί μου, αὐτή τή δύναμη τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ἡ δύνα­μη τῆς πίστεως καί ἡ δύ­ναμη τῶν ἁγίων, πού εἶναι ἡ δύναμη τῆς χά­ριτος καί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, δια­κηρύσσει σήμερα πρός ὅλους μας ὁ ἑορταζό­με­νος ἅγιος μεγαλομάρτυς Μηνᾶς ὁ θαυματουργός.

Μέ αὐτή τή δύναμη, ἡ ὁποία ἐνίσχυσε καί ἐ­κεῖ­νον στή ζωή καί στό μαρτύριο, μᾶς καλεῖ νά ἀγω­νισθοῦμε καί ἐμεῖς τόν ἀγώνα τῆς παρού­σης ζωῆς· ὄχι γιά νά ἀν­τι­με­τωπίζουμε μέ ὑπε­ρο­ψία τούς ἀδελ­φούς μας πού βρί­σκονται μα­κράν τῆς Ἐκ­κλησίας· ὄχι γιά νά τήν οἰκειο­ποι­ούμεθα γιά τήν προ­σω­πική μας ἱκα­νοποίη­ση καί προ­βο­­λή, ἀλλά γιά νά προ­αγόμεθα δι᾽ αὐτῆς στήν ἐν Χρι­στῷ ζωή, γιά νά αὐξά­νουμε τήν ἀγά­πη μας πρός τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς μας, γιά νά γινόμαστε πιό ἀποφασιστι­κοί στήν ὁμολογία, ὥστε νά ἀξι­ω­θοῦμε καί ἐμεῖς, ὅπως καί ἐκεῖνος, νά ζοῦ­με καί ἐδῶ στή γῆ ἀλλά καί στόν οὐρανό μέσα στή χαρά τῆς πα­ρου­σίας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτή τή χαρά προγευθήκαμε καί ἐμεῖς μέ τή πολυαρχιε­ρα­τική θεία Λειτουργία γιά τή σημερινή ἑορτή, καθώς σέ κάθε θεία Λειτουργία εἶναι παρών ὁ Θεός καί δίδει τή χάρη του σέ ὅσους μετέχουν καί τιμοῦν δι᾽ αὐτῆς τούς ἁγίους.

Καί τή χαρά μας αὐτή σήμερα ἐπηύξησε καί ἡ παρουσία τῶν Σεβασμιω­τά­των ἁγίων Ἀρχιερέων, τοῦ Σεβα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδι­κείας κυρίου Θεοδωρήτου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τροπολίτου Τρίκκης κυρίου Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι ἀπό χθές λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους τήν πανήγυρή μας καί γι᾽ αὐ­τό θά ἤθελα νά τούς εὐχαρι­στή­σω ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ νά τούς εὐχαριστήσω γι᾽ αὐτή τους τή συμμετοχή ἐδῶ, στήν ἡρωική πόλη τῆς Ναούσης, καί μάλιστα σ᾽ αὐτή τή λαμπρά πανήγυρη τοῦ ἁγίου Μηνᾶ πού τόσο τόν τιμᾶ ἡ πόλη μας καί νά εὐχηθῶ ἀπό καρδίας νά εἶναι πλούσια ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Μηνᾶ καί σέ ἐκείνους ἀλλά καί σέ ὅλους ἐμᾶς. Ἐάν πραγματικά θέλουμε νά τιμήσουμε τόν ἅγιο, νά μιμηθοῦμε τήν ὁμολογία τῆς ζωῆς του. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.MhnaNaousa2019 107