Αρχιερατικό συλλείτουργο στη Βέροια για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος. Χειροτονία διακόνου και νέος Αρχιδιάκονος ο π.Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ. (ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

OnomasthriaLeit.2017-203.jpg

OnomasthriaLeit.2017-203.jpg

Με την ευκαιρία της εορτής του αγίου Παντελεήμονος, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, τελέστηκε στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του εορτάζοντος αγίου Βεροίας.

Στον όρθρο χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ενώ στο αρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος και Κίτρους κ. Γεώργιος ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβ.Μητροπολίτης Κιλκισίου κ.Εμμανουήλ.

Στη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο σεβασμιώτατος τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του μοναχού Θεοδώρου Αναγνώστου, ο οποίος είναι αδελφός της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος προχείρησε σε Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τον Διάκονο π. Παντελεήμονα Παπαεμμανουήλ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

OnomasthriaLeit.2017-202.jpg 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου κατά την χειροτονία του π.Θεοδώρου εις διάκονο :

«Σήμερον ἐξέλαμψε τοῦ Ἀθλο­φό­­ρου ἡ μνήμη· δεῦτε πιστοί πνευ­ματικῶς εὐφρανθῶμεν».

Ἀνταποκρινόμενοι καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, στήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου τιμοῦμε σήμε­ρα τή λαμπρά καί φωτοφόρο μνή­μη τοῦ ἀθλοφόρου καί μεγαλο­μάρ­­τυρος ἁγίου Παντελεήμονος, τοῦ ἰαματικοῦ, «ἐν ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς», καί συγ­χρό­νως εὐφραινόμεθα πνευματικά, διότι οἱ ἑορτές τῶν ἁγίων μας ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς πιστούς ἀφορμές πνευμα­τι­κῆς εὐφροσύνης, καθώς ἡ ἐπί γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία συνα­γάλ­­­λεται μαζί μέ τήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα καί συμπανηγυρίζει γιά ἐκεῖνα τά ἐκλεκτά της πού κατε­τρόπωσαν τόν ἀρχέκακο διά­βολο καί τά ὄργανά του, γιά ἐκεῖ­να τά ἐκλεκτά της τέκνα, τά ὁποῖα «τόν δρόμον τετέλεκαν καί τήν πί­στιν τε­τήρηκαν» καί ἔλαβαν ἐκτός ἀπό τόν στέφανο τοῦ μαρ­τυ­ρίου καί τόν στέφανο τῆς δικαι­ο­σύνης ἀπό τόν ἀγωνοθέτη καί ἀθλοθέτη Χρι­στό.

Καί ἕνας τέτοιος εἶναι χωρίς ἀμ­φι­βολία ὁ ἑορταζόμενος καί δικαί­ως τι­μώ­μενος ἅγιος μεγα­λο­μάρ­τυς Παντελεήμων, ὁ γενναῖος ὁ­πλί­­της τῆς παρατάξεως Κυρίου, ὁ φιλάνθρωπος ἰατρός, ὁ πιστός καί ἀφοσιωμένος διάκονος τοῦ Δε­σπό­­­του, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε τά πά­ντα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἔγινε μάρτυς τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου του, ὁ ὁποῖος «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώ­μενος». Ἔγινε ὅμως καί μάρτυς γιά τήν ἀγά­πη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «το­σοῦτον ἠγάπησε τόν κόσμον», ὥστε ὄχι μόνο θυσιά­σθη­κε γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή καί τό προνόμιο, διαιωνί­ζο­ντας καί ἀνα­νεώ­νοντας μέσα ἀπό τό μυστή­ριο τῆς θείας Εὐ­χαριστίας τή θυσία του, νά δι­αι­ω­νίζουμε καί νά ἀνανεώ­νουμε τήν ἀνάμνησή του.

Διάκονό του σέ αὐτό τό μυστήριο τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης καλεῖ καί σένα ἀπό σήμερα ὁ Χριστός διά τοῦ Ἐπισκόπου σου. Σέ καλεῖ, γνω­­­ρίζοντας τήν ἀγάπη σου παι­διό­θεν γιά τήν Ἐκκλησία καί τή δια­κονία της, ἀγάπη πού διδά­χθη­κε μέσα στήν εὐσεβῆ οἰκογένειά σου ἀλλά καί μέσα στούς κόλπους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Σέ κα­λεῖ γνωρίζο­ντας τόν ζῆλο καί τήν ἀγαθή διά­θεσή σου. Σέ καλεῖ ἐπιφυλάσ­σο­ντάς σου μία μεγάλη τιμή ἀλλά καί μία ἐξίσου μεγάλη εὐ­θύνη. Γιατί ἡ ἱερωσύνη, ὅπως γνω­ρίζεις, καί στόν πρῶτο ἀκόμη βαθμό της δέν εἶναι μόνο τιμή, ἀλλά εἶναι καί σταυρός, εἶναι καί ἀγώνας, εἶναι καί προσπάθεια διαρ­­κής, γιά νά ἀνταποκριθεῖς στήν τιμή, γιά νά φανεῖς ἄξιος τῆς δωρεᾶς καί ἄξιος τοῦ εὐεργέτου σου, Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ.

Καί δέν σέ ἀφήνει μόνο καί ἀβο­ή­­θητο στόν νέο δρόμο τῆς δια­κο­νίας πού σοῦ ἀνοίγει ἀπό σή­με­ρα ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία. Σέ καθο­δηγεῖ στόν δρόμο αὐτό μέ τούς λό­γους τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου του καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας πρός τόν μα­θητή του ἀπόστολο Τιμόθεο.

«Οὐδείς στρατευόμενος ἐμπλέ­κε­ται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ».

Ἀπό σήμερα στρατεύεσαι στή δια­κονία τοῦ Χριστοῦ. Θά εἶσαι διά­κονός του. Καί γιά νά ἐπιτύχεις σ᾽ αὐτή τήν ἀποστολή, γιά νά ἀντα­ποκριθεῖς στήν κλήση τῆς δια­κο­νίας του, θά πρέπει νά εἶσαι ἀπό­λυτα ἀφοσιωμένος σ᾽ Αὐτόν. Θά πρέπει νά μήν ἀσχολεῖσαι μέ τά γήινα καί ὑλικά, μέ τά ἀνθρώπινα καί τά χοϊκά, ἀλλά νά εἶσαι προ­ση­λωμένος στή διακονία τοῦ Χρι­στοῦ. Νά φροντίζεις καί νά ἀγω­νί­ζεσαι διαρκῶς νά προάγεσαι πνευ­ματικά, ὥστε νά εἶσαι κατά τό δυ­νατόν ἄξιος διάκονος τῆς Ἐκ­κλη­σίας. Νά ἀγωνίζεσαι μέ σκοπό καί στόχο ὄχι νά ἀρέσεις καί νά εἶσαι εὐχάριστος στούς ἀνθρώ­πους ἀλ­λά νά ἀρέσεις καί νά εἶσαι εὐχά­ριστος στόν Θεό. Καί αὐτό εἶναι ἕνας μεγάλος καί διαρκής ἀγώνας, πού ἔχουμε ὅμως ὅλοι χρέος νά κάνουμε, γιατί ζοῦμε στόν κόσμο, διακονοῦμε τόν κό­σμο, ἀλλά δέν θά πρέπει νά κά­νου­με κέντρο τῆς ζωῆς μας καί τῶν ἐνδιαφερόντων μας τόν κό­σμο, ἀλλά τόν Χριστό.

Θά πρέπει, λοιπόν, καί σύ, νά ἀγω­­νίζεσαι καθημερινά μέ τήν τα­πείνωση, μέ τήν ὑπακοή, μέ τή με­λέτη, μέ τήν προσευχή, νά δια­τη­ρεῖς τόν ἑαυτό σου «ἁγνόν ἀπό τοῦ κόσμου», ὥστε ὁ νοῦς σου νά εἶναι προσηλωμένος στόν Χριστό, νά εἶναι προσηλωμένος στή δια­κο­νία του, νά εἶναι προσηλωμένος σέ ὅ,τι εἶναι «εὐάρεστον τῷ Κυ­ρίῳ».

Στόν ἀγώνα σου αὐτόν θά σέ συ­νοδεύουν οἱ εὐχές καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου σου, καί ὅλων τῶν συλλειτουργούντων σήμερα στή χα­ρά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, καί ἰδιαιτέρως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τροπολίτου Κίτρους κ. Γεωρ­γίου, πλησίον τοῦ ὁποίου διακό­νησες ἐπί πολλά ἔτη στόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ Καθηγου­μένου, τῶν συμ­προ­σευχομέ­νων κλη­ρικῶν καί λαϊ­κῶν, τῶν εὐ­σε­βῶν σου γονέων καί τῶν κατά σάρκα καί πνεῦμα ἀδελ­φῶν σου· καί εὔχομαι ὁλόψυχα διά πρε­σβειῶν τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαμα­τι­κοῦ Παντελεήμονος καί τοῦ προ­στά­του σου ἁγίου μεγαλομάρ­τυ­ρος Θεοδώρου, νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος διάκονος τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἐκ­κλησίας του καί καλός στρα­τιώ­της Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί νά εὐ­αρεστεῖς πάντοτε τόν Θεό, ὁ ὁ­ποῖ­ος σοῦ ἐμ­πιστεύεται αὐτή τή με­γάλη τιμή, τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, γιά νά ἀξιωθεῖς ἐν καιρῷ καί τοῦ δευτέρου βαθμοῦ, ὡς καλός διά­κο­νός του.

OnomasthriaLeit.2017-204.jpg

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ