Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ανατολικού Θεσσαλονίκης. (φωτο)

Ag.NikolaosAnatoliko.2017-3.jpg

Ag.NikolaosAnatoliko.2017-3.jpg

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ανατολικού Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ».

Μία σειρά ἀπό προτροπές ἀκού­σα­με νά ἀπευθύνει στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτο­κο­ρυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου, ἀλλά καί κατ᾽ ἐπέκταση πρός ὅλους τούς πιστούς. «Πάρτε δύ­ναμη ἀπό τόν Κύριο καί ἀπό τή δι­κή του ἰσχύ», μᾶς συστήνει ὁ ἀπό­στολος. Καί δέν εἶναι δική του ἡ ἰδέα, δέν εἶναι δική του ἡ πρω­το­βουλία νά μᾶς προτρέψει νά πά­ρουμε δύναμη ἀπό τόν Χριστό. Γιατί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὑποσχέ­θη­κε στούς μαθητές του ὅτι θά λά­βουν δύναμη ἐξ ὕψους μέ τήν ἐπι­φοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἀλ­λά καί σέ ὅλους ὅσους τόν πιστεύ­ουν ὅτι μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνό­ματός του θά κάνουν ὅ,τι ἔκανε καί ὁ ἴδιος καί ἀκόμη μεγαλύτερα.

Μέ αὐτή ἀκριβῶς τήν πίστη καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἐνθαρ­ρύ­νει νά ἀντλοῦμε δύναμη ἀπό τή δύ­ναμη τοῦ Χριστοῦ.

Γνωρίζει ὁ ἀπόστολος ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπιζητοῦν καί ἐπιδιώ­κουν νά ἔ­χουν δύναμη, γιά νά ἀντιμετωπίσουν ὅσα συμ­βαίνουν στή ζωή τους καί συχνά καί γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν μεγα­λύ­τερη δύναμη ἀπό αὐτούς. Γι᾽ αὐτό καί πολλές φο­ρές στρέφονται καί τήν ἀνα­ζητοῦν σέ ἄλλους ἀνθρώπους, στρέ­φονται καί τή ἀναζητοῦν στό χρῆ­­μα, στήν κοινωνική θέση, στή δόξα, στίς διασυνδέσεις, κάποιες φο­ρές ἀκόμη καί σέ σκοτεινές καί περίεργες συμμαχίες.

Ὅμως ὁ ἀπόστολος γνωρίζει ὅτι ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες συνή­θως ἀποτυγχά­νουν καί ἀπογοη­τεύ­ουν τούς ἀνθρώπους, γιατί ἡ ἀνθρώπινη δύναμη εἶναι πεπερα­σμέ­νη καί ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀν­θρώ­πων πρόσκαιρη. Γνωρίζει ὅ­μως καί κάτι ἀκόμη, ὅτι δηλαδή ὁ ἄνθρωπος δέν χρειάζεται δύ­να­μη μόνο γιά νά ἀντιπαλαίσει τά ἀν­θρώπινα πράγματα, ἀλλά γιατί ἔχει νά ἀντιμετωπίσει καί ἕναν πνευματικό πόλεμο, γιά τόν ὁποῖο δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνθρώπινη δύναμη. «Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κο­σμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰ­ῶνος τούτου, πρός τά πνευμα­τικά τῆς πονηρίας». Ἔχει νά ἀντιμε­τω­πίσει ὁ πιστός, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, τίς ἐπιθέσεις καί τόν πό­λε­­μο τοῦ διαβόλου πού θέλει νά τόν παρασύρει καί νά τόν ἀπο­μα­κρύνει ἀπό τόν Θεό, πού θέλει νά τόν μετατρέψει σέ ὑποχείριό του καί νά τοῦ στερήσει τή σωτηρία καί τήν αἰώνιo ζωή.

Καί αὐτόν τόν πόλεμο τοῦ δια­βό­λου, τόν ὁποῖο τόν ὑφίστανται ὅλοι οἱ πιστοί, δέν μπορεῖ νά τόν ἀντιμετωπίσει κα­νείς μόνος του, μέ τίς δικές του δυ­νάμεις. Xρεια­ζόμασθε ὅλη τή δύ­ναμη καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία μπο­ροῦμε νά νική­σουμε τόν διά­βο­λο καί νά κερδί­σουμε αὐτό τόν πόλεμο.

Πῶς ὅμως, ἀδελφοί μου, μπο­ροῦ­με νά ἔχουμε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ μέ τό μέρος μας; Μᾶς τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος. Ἔχουμε μαζί μας τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐν­δυθοῦμε τήν πανοπλία πού μᾶς προσ­φέρει γι᾽ αὐτό τόν σκοπό. Ὅταν εἴμαστε ἀσφαλισμένοι μέ τόν θώρακα τῆς πίστεως, μέ τή μάχαιρα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔχουμε στά χέρια μας τήν ἀλήθεια του καί ζοῦμε σύμφωνα μέ τό εὐ­αγ­γέλιό του. Ὅλα αὐτά εἶναι τά πνευματικά ὅπλα πού θέτει στή διά­θεσή μας ὁ Χριστός καί μέ τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀποκρούσουμε «τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονη­ροῦ» καί νά ἀποφύγουμε τούς θα­νάσιμους τραυματισμούς.

Ἔχουμε ἀκόμη τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἴμασθε ἑνωμένοι μαζί του, ὅταν βρισκόμασθε κοντά του καί δέν ἀπομακρυνόμασθε ἀπό τήν προστασία του. Καί βρισκό­μα­σθε κοντά του, ὅταν ζοῦμε ἐφαρ­μό­ζο­ντας τό θέλημά του, γιατί αὐτό μᾶς βοηθᾶ νά πλη­σιά­ζουμε τόν Θεό καί τοῦ ἐπιτρέπει νά ἐνοι­κεῖ στήν ψυχή μας καί νά ἀπο­τρέ­πει μέ τή χάρη του τίς προσ­βολές τοῦ πονηροῦ.

Ἔχουμε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ὅταν εἴμασθε ἑνωμένοι μαζί του μέ τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλη­σίας μας καί κυρίως μέ τό μυστή­ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, μέ τό ὁποῖο κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί γινόμασθε σύσσωμοι καί σύναιμοί του, ὥστε μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε ὁποιαδήποτε ἐπίθεση τοῦ διαβό­λου, γιατί ἔχουμε μέσα μας τόν Χριστό.

Μέ τή δύναμη, ἄλλωστε, τοῦ Χρι­στοῦ, κατόρθωσαν νά ἀντιπα­λαί­­σουν τίς ἐναντίες δυνάμεις ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ὁ προστάτης τῆς ἐνορίας σας, πού τιμήσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέ­ρες, ὁ ἅγιος Νικόλαος καί ὁ ἅγιος Χαράλαμπος, τοῦ ὁποίου ἔχει ἱερό λείψανο ἡ ἐνορία σας, καί νά θρι­αμ­βεύσουν καί ἔναντι τοῦ δια­βό­λου ἀλλά καί ἀπέναντι στούς κάθε εἴδους διῶκτες τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἄς ἀκολου­θή­σουμε τήν προτροπή τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, καί ἀντί νά ἀνα­ζητοῦμε ἀλλοῦ βοήθεια καί δύνα­μη, ἄς ἐμπιστευθοῦμε τή δύναμη τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ μένοντας πάντοτε ἑνωμένοι μαζί του, ἐφαρ­μόζοντας στή ζωή μας τίς ἐντολές του καί μετέχοντας στά ἱερά μυ­στή­ρια τῆς Ἐκκλησίας μας, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται ἡ χάρη καί ἡ δύναμή του, τίς ὁποῖες χρειαζόμασθε ὅλοι μας γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς τῆς ζωῆς μας καί γιά νά ἀγωνιζόμασθε νά εἴμασθε καθαροί στήν ψυχή, μετέχοντας καί στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, ὥστε νά εἴμασθε πάντοτε ἕτομοι νά μεταλαμβάνουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὄχι μόνο ὡς ἐφόδιο γι᾽αὐτή τή ζωή ἀλλά καί ὡς ἐφόδιο ζωῆς αἰωνίου. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.NikolaosAnatoliko.2017-2.jpg