Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας. Χειροθεσίες Αναγνωστών. (φωτο)

AgiosNektariosVeria2017-5.jpg

AgiosNektariosVeria2017-5.jpg

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τέθηκε σε προσκύνηση το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως από την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε τρεις νέους αναγνώστες όπου διακονούν στον Ιερό Ναό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiosNektariosVeria2017.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρε­στον τῷ Κυρίῳ».

Ἄν στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς περασμένης Κυριακῆς ἀκούσα­με, ἀδελφοί μου, τόν Χριστό νά συστήνει στόν ἄνθρωπο πού τόν πλησίασε καί τόν ρώτησε τί νά κάνει προκειμένου νά κληρονομή­σει τήν αἰώνια ζωή νά ἐφαρμόσει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί πρωτί­στως τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού καί ἐμεῖς ἔχουμε παρόμοιες ἀπορίες. Ἴσως ὄχι βέβαια γιά τήν αἰώνιο ζωή, κα­­θώς ὁ Χριστός μέ τήν ἀπάντησή του στόν πλούσιο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς καί μέ τό εὐαγγέλιό του ἀπή­ντησε στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλά γιά θέ­ματα καί κατα­στάσεις πού μπορεῖ νά μᾶς ἀπα­σχο­λοῦν στήν καθημε­ρινή μας ζωή.

Καί εἶναι φυσικό αὐτό, κα­θώς ὁ Χρι­στός οὔτε ἦταν δυνατόν νά συμ­περιλάβει στό κή­ρυγ­­μά του ἀπαντήσεις γιά ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα θά προέκυπταν στό πέρασμα τῶν αἰώνων, οὔτε βέ­­βαια ὁ σκο­πός τῆς παρουσίας καί τῆς διδα­σκα­­λίας του στόν κόσμο ἦταν νά μᾶς δώσει ἕνα κατάλογο μέ ὁδη­γίες συμπερι­φο­ρᾶς σέ ἐπιμέ­ρους θέμα­τα, ἀλλά δίνοντάς μας τίς κατευθυντή­ριες γραμμές πού μᾶς ὁδηγοῦν κοντᾶ του καί μᾶς κα­θιστοῦν καί πά­λι τέκνα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐξέλιξη ὅμως τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί ἡ καθη­με­ρινότητα τοῦ καθενός μας μᾶς κά­νουν κάποιες φορές νά διερωτώ­με­θα τί πρέπει νά κάνουμε ἤ πῶς πρέ­πει νά ἀντιμετωπίσουμε τή μία ἤ τήν ἄλλη περίπτωση στή ζωή μας, γιά τήν ὁποία δέν ὑπάρχει  συγ­κεκριμένη ἀπάντηση στό Εὐαγ­γέλιο.

Σέ ὅλες αὐτές τίς ἐρωτήσεις μας μᾶς δίνει τήν ἀπάντηση ὁ ἀπόστο­λος Παῦλος στό σημερινό ἀποστο­λικό ἀνά­γνω­­­σμα συστήνοντας πρός τούς Ἐφεσίους νά δοκιμά­ζουν «τί ἐστίν εὐάρεστον τῷ Κυ­ρίῳ».

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Τί σημαί­νει νά δοκιμάζουμε τί εἶ­ναι εὐάρε­στο στόν Θεό;

Σημαίνει νά ἐξετά­ζου­με ἐάν αὐτό πού θέλουμε νά κά­νουμε, αὐτή ἡ ἀπόφαση πού θέ­λου­με νά πάρουμε, αὐτή ἡ ἐπιλο­γή πού προκρίνουμε θά ἀρέσει στόν Χριστό. Αὐτό εἶναι τό κριτή­ριο πού μᾶς συστήνει ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος.

Καί πῶς μποροῦμε ὅμως νά τό ξέ­ρου­με αὐτό; Πῶς μποροῦμε νά τό δο­κι­μάσουμε;

Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι νά ἐξετά­σουμε ἐάν αὐτό πού θέλουμε νά κά­νουμε εἶναι σύμφωνο ὄχι μόνο μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί μέ τό πνεῦμα τῶν ἐντολῶν του. Ἐάν δέν εἶναι ἀντίθετο στήν ἀγά­πη, τήν ταπείνωση, τήν πραότητα, τήν ἁπλότητα, τήν καθαρότητα πού ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς. Καί ἀκόμη νά ἐξετάσουμε ἐάν ἡ ἐπιλ­ο­γή μας αὐτή δεν ὑπο­κι­νεῖ­ται ἀπό τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη μας, ἐάν δέν βλάπτει τόν συνάν­θρω­πό μας, ἐάν δέν ἀντίκειται στίς ἀρχές τῆς πίστεώς μας.

Ὁ δεύτερος τρόπος νά δοκιμά­σου­με ἐάν αὐτό πού θέλουμε νά κάνουμε εἶναι εὐάρεστο στόν Θεό εἶναι νά ρωτήσουμε τόν πνευ­μα­τι­κό μας καί νά κάνουμε αὐτό πού ἐκεῖνος θά μᾶς συμβουλεύσει μέ τή χάρη καί τήν πνευματική ἐμ­πει­ρία πού διαθέτει, πιστεύοντας ὅτι σέ κάθε περίπτωση ἡ ὑπακοή μας εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό.

Ὁ τρίτος τρόπος εἶναι νά ἐξετά­σουμε τίς ἐπιλογές μας καί τίς ἀπο­φάσεις μας μέ κριτήριο τή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Μελετώντας τή ζωή τους, ἀδελφοί μου, βλέπουμε πῶς πορεύθηκαν ἐκεῖνοι, πῶς ἀντιμετώπισαν τίς δυ­­σκολίες τῆς ζωῆς, πῶς συμπερι­φερόταν στήν καθημερινότητά τους καί στούς ἀνθρώπους γύρω τους, πῶς ἀντιμετώπιζαν τήν ἀδι­κία, τή συκοφαντία, τήν κακία πού συνα­ντοῦσαν· καί θά διδα­χθοῦμε πολλά ἀπό τή ζωή τους τά ὁποῖα ἔχουν τή σφραγίδα τῆς εὐαρε­στή­σεως τοῦ Κυρίου.

Αὐτό ἰσχύει γιά τούς βίους ὅλων τῶν ἁγίων, ἀλλά πολύ πε­ρισ­σό­τερο γιά τούς βίους τῶν νεω­τέρων καί συγχρόνων ἁγίων τῆς Ἐκκλη­σίας μας, πού ἔζησαν στήν ἐποχή μας καί γνωρί­ζουμε πολ­λές λεπτο­μέρειες γιά τή ζωή τους, ὅπως εἶ­ναι ὁ ἅγιος Νε­κτά­ριος, ἀρ­χι­επί­σκοπος Πεντα­πό­λεως καί προ­στά­της τῆς ἐνορίας σας, ἀλλά καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ἀρχι­ε­πίσκο­πος Συμ­φερουπόλεως, τοῦ ὁποίου τό θαυ­ματουργό λεί­ψα­νο μεταφέρα­με σήμερα στόν ναό σας πρός εὐ­λογία καί ἁγιασμό.

Καί οἱ δύο ἅγιοι ἔζησαν μέσα στόν κόσμο μιά ζωή γεμάτη δυ­σκο­λίες καί δοκιμασίες καί ἀδικίες καί ὅμως ὅλα τά ἀντιμετώ­πι­σαν μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ ζωή τους ἦταν εὐάρεστη στόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τούς ἔδωσε τόση χάρη, ὥστε νά θεραπεύουν τίς σω­ματι­κές καί ψυχικές ἀσθένειες τῶν ἀν­θρώπων.

Ἦταν εὐάρεστη ἡ ζωή τους στόν Θεό, γιατί ἔκαναν τίς ἐντολές του πράξη στήν καθημερι­νό­τητά τους. Ἔζησαν ἑνωμένοι μέ τόν Θεό καί αὐτό τούς βοήθησε νά ἀδια­φοροῦν γιά ὅσα ὑπέ­μεναν ἐξαι­τίας τῆς κα­κίας καί τῆς πονη­ρίας τῶν ἀνθρώ­πων, καί νά πράτ­τουν πάντοτε ὅσα ἦταν εὐά­ρε­στα στόν Θεό.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς συνηθί­σουμε νά μελε­τοῦ­με τή ζωή τῶν ἁγίων μας ὥστε νά διδασκό­με­θα ἀπό αὐτήν καί μέ τή βοήθεια καί τή χάρη τους νά πράττουμε στή ζωή μας ὅ,τι εἶναι ἀρε­στό στόν Θεό, γιά νά ἀξιω­θοῦμε αὐτό πού ἀξιώθηκαν καί ἐκεῖνοι. Νά ζοῦμε αἰώνια καί παντοτινά κοντά στόν Θεό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiosNektariosVeria2017-2.jpg