Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο παρουσία νέων ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα. (ΦΩΤΟ)

LeitourgiaSynapanthmaSoumela2021

LeitourgiaSynapanthmaSoumela2021

Την Κυριακή 18 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

 

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν νέες και νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα με την ευκαιρία του 23ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιερού Προσκυνήματος τηρουμένων των σχετικών μέτρων υγειονομικής προφύλαξης.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Κυριακή τῶν ἁγίων καί θεοφό­ρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σήμερα, καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί τιμᾶ τή μνήμη τῶν 630 πατέρων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν στήν Χαλκηδόνα καί μέ τόν φωτισμό καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὀρθοτό­μησαν τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἐδογμάτισαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος καί στό πρόσωπό του ἑνώθηκαν «ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως» ἀλλά καί «ἀσυγχύτως καί ἀτρέπτως» ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύση. Κατε­δίκασαν τίς αἱρετικές διδασκα­λίες τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονο­φυσιτισμοῦ πού ἀμαύ­ρωναν τό ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καί κατηύγασαν μέ τό φῶς τοῦ θεαν­δρικοῦ προσώ­που τοῦ Κυρίου τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπι­βεβαιώ­θηκε ὁ λό­γος τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του, τόν ὁποῖο ἀκού­σαμε στό σημερινό εὐαγγελι­κό ἀνάγνωσμα. 

«Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Ἐσεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου, λέγει ὁ Χριστός στούς μαθητές του. Δέν τούς λέγει μπορεῖτε ἤ πρέπει νά γίνετε τό φῶς τοῦ κόσμου, ἀλλά εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου. Καί δέν τό λέγει μόνο στούς δώδεκα μα­θητές του, ἀλλά ὁ Κύριος τό ἐπαναλαμβάνει καί πρός ὅλους ὅσους διά τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔγιναν καί θά γίνουν μαθητές του. 

Πῶς ὅμως ἀνεδείχθησαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες φῶς τοῦ κόσμου; Ἀνεδείχθησαν μέ τήν ὀρθή διδασκαλία τῆς εἰς Χριστόν πίστεως. Δίδαξαν τό Εὐαγγέ­λιο τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά μετα­βάλουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία». Μετέ­δω­σαν ὅσα παρέλαβε ἡ Ἐκ­κλη­σία ἀπό τούς ἁγίους ἀποστό­λους χωρίς νά ἀλλοιώσουν τίποτε, ἀλλά ἑρμη­νεύ­οντάς τα μέ τή χάρη τοῦ Πανα­γίου Πνεύματος πρός σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 

Ἔτσι μέ τό κήρυγμά τους φώ­τισαν τίς ψυ­χές τῶν πιστῶν καί τίς ὁδή­γησαν στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος «ἑαυτόν ἐκένωσεν λαβών δούλου μορφήν», κατά τόν πρωτοκορυ­φαῖο ἀπόστο­λο Παῦλο, ἀλλά καί «μή ἐκστάς τῆς φύσεως μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος», κατά τόν ἱερό ὑμνο­γράφο, γιά νά ἀπαλ­λάξει τούς ἀνθρώπους ἀπό τά δε­σμά τῆς ἁμαρ­τίας καί νά μᾶς χαρί­σει τή σωτηρία.

Φώτισαν ὅμως οἱ ἅγιοι καί θεο­φόροι πατέρες τόν κόσμο καί μέ τήν ἁγία ζωή τους, διότι ἡ ἁγιό­τητα στήν ὁποία ἔφθασαν μέ τούς ἀγῶνες τους ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀλλά καί μέ τόν προσω­πικό τους ἀγώνα ἀποτελεῖ δωρεά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία δίδεται μόνον σέ ὅσους ἀκολουθοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί δέν διαστρέ­φουν τά θεῖα διδάγ­ματά της.

Φώτισαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνό­δου τόν κόσμο, γιατί ἡ ζωή τους ἦταν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἦταν ταυτι­σμένη μέ τόν Χριστό καί τό θέλημά του. Ἦταν ζωή μέσα στήν παρου­σία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διαβεβαίωσή του εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου. «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κό­σμου», μᾶς λέγει. Καί αὐτό τό φῶς πού εἶχαν μέσα τους ἐξέπεμπαν καί οἱ ἅγιοι πατέρες, φωτίζοντας τούς ἀνθρώπους.

Αὐτό τό φῶς πού δέν ἄλλο ἀπό τόν Κύριό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό, «τό φῶς τοῦ κόσμου», μποροῦμε νά ἀκτινοβολοῦμε ὅλοι μας, ἀρκεῖ νά θελήσουμε καί νά προσπαθή­σουμε νά ζοῦμε μέ τόν Χριστό, νά ζοῦμε ἔχοντας τόν Χριστό στήν ψυχή μας, ὄχι θεωρητικά ἀλλά πρακτικά. Νά εἶναι δηλαδή καί ἡ δική μας ζωή σύμφωνη μέ τή διδα­σκαλία του, σύμφωνη μέ τό θέλη­μά του. Νά εἶναι ἡ ζωή μας τέτοια, ὥστε ὅ,τι καί ἄν κάνουμε, ὅ,τι καί ἄν λέμε, ὅπου καί ἄν εὑρισκόμεθα νά μπορεῖ νά εἶναι μαζί μας ὁ Χρι­στός. Νά εἶναι ἡ ζωή μας τέτοια, ὥστε νά εἶναι ὁ Χριστός δίπλα καί μέσα μας, καί τά λόγια μας καί οἱ πράξεις μας νά φωτίζουν τούς ἀν­θρώπους γύρω μας μέ τό δικό του φῶς.

Αὐτό καλεῖ καί σᾶς σήμερα ὁ Χρι­στός καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μας νά κά­νετε. Ὅλους ἐσᾶς τούς νέους μας πού συμμετέχετε στό 23ο Συνα­πά­ντημα τῆς Νεολαίας τῶν Ποντια­κῶν Σωμα­τείων, πού πραγματο­ποι­εῖται αὐτές τίς ἡμέρες στό Πανελ­λήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ. Ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε ἀπό πολλά μέρη, ἀπό ὅλο τόν κόσμο καί σέ λίγες ἡμέρες θά ἐπι­στρέψετε καί πάλι στούς τόπους ὅπου ζεῖτε. 

Ὁ Χριστός καλεῖ καί σᾶς, τούς νέους ἀνθρώπους, νά γίνετε φῶς τοῦ κόσμου, ἀκτινοβο­λώντας τό δικό του φῶς μέσα ἀπό τή ζωή σας καί μέσα ἀπό τήν πα­ρουσία σας. Σᾶς καλεῖ νά γίνετε «φῶς» σέ ἕναν κόσμο πού ζεῖ στό ἡμίφως τῆς ἀβε­βαιότητος, τῆς ἀγω­νίας καί τοῦ ἄγχους πού προ­καλοῦν τά προβλή­ματα καί οἱ ἀγωνίες τῆς καθημερι­νότητος. Νά γίνετε φῶς στό σκο­τάδι πού δημι­ουργοῦν οἱ ἀνισό­τη­τες καί οἱ  ἀντι­παραθέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Νά γίνετε φῶς πού χαρίζει ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία σέ ἕναν κόσμο πού ἀπελπίζεται, γιατί δέν ἔχει πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Νά γίνετε φῶς πού δεί­χνει τόν δρόμο μέσα ἀπό τά ἀδιέ­ξοδα πού προ­καλοῦν ἡ ἀδικία καί ἡ κακία, ὁ ἐγωισμός καί τά πάθη τῶν ἀνθρώ­πων. Νά γίνετε φῶς γιά τούς ἀν­θρώ­πους γύρω σας πού ἀναζη­τοῦν τό φῶς μακριά ἀπό τόν Χρι­στό καί τήν Ἐκκλησία. 

Αὐτό ἄς εἶναι καί ἕνα μήνυμα πού θά μεταφέρετε καί στούς συνομι­λήκους σας ἀπό τό 23ο Συνα­πά­ντη­μα τῆς Νεολαίας τῶν Ποντια­κῶν Σωματείων. Καί ὅταν ἐσεῖς σκορπί­ζετε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ μέ τή ζωή σας, τότε θά ἔχετε καί τή χάρη του, μαζί μέ τή χάρη τῆς Πα­ναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, ἡ ὁποία θά σᾶς ἐνισχύει στή ζωή σας, γιά νά κρα­τᾶ­τε τίς παραδόσεις, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό πού κλη­ρονο­μή­σατε ἀπό τούς προγόνους σας, ἀλλά καί γιά νά ἀγωνίζεσθε γιά τά δίκαια τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι­σμοῦ. 

Αὐτή εἶναι καί ἡ ἐλπίδα ἡ δική μας, καί τῆς ἐλαχιστότητός μου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου καί τῶν μελῶν καί τοῦ Σωματείου καί τοῦ Προσκυνήματος, καί αὐτή εἶναι καί ἡ προσευχή μας στόν Θεό καί στήν Παναγία: οἱ νέοι ἄνθρωποι πρωτίστως νά ἔχουν μέσα τους τόν Χριστό καί μετά νά συνεχίζουν αὐτή τή λαμπρή παράδοση, τήν παράδοση τοῦ τόπου, τῆς πατρίδος, μέ τά τραγούδια, μέ τούς χορούς, μέ τή γλώσσα, μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς παραδόσεις, οἱ ὁποῖες μᾶς κάνουν πιό ἀνθρώπους, μᾶς φέρνουν πιό κοντά τόν ἕνα στόν ἄλλο καί γεμίζουν τή ζωή μας μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

LeitourgiaSynapanthmaSoumela2021 3