Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Καστανιά (φωτο)

Kastania.2017-61.jpg

Kastania.2017-61.jpg

Την Κυριακή 30 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς.


Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος βγήκε αναμνηστική φωτογραφία με τους ιερόπιαδες που διακονούν το Ιερό Βήμα του Ναού.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν, δό­τε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν».

Ἕνα ἀπό τά πιό ἐντυπωσιακά θαύματα τοῦ Χριστοῦ μᾶς παρου­σία­σε, ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή εὐ­­αγγελική περικοπή, τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων καί τοῦ χορτασμοῦ τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων πού εἶχε μείνει μέχρι ἀργά τό βράδυ κοντά στόν Χριστό ἀκούοντας τή διδασκαλία του.

Δέν μᾶς τό παρουσίασε ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά μᾶς ἐντυ­πω­σιάσει ἀλλά γιά νά μᾶς διδάξει. Δέν μᾶς τό παρουσίασε γιά νά δεί­ξει πόσα μεγάλα καί θαυμαστά πράγ­ματα ἔκανε ὁ Χριστός, ἀλλά γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι ἐκτός ἀπό τήν ὑλική τροφή ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη καί τήν πνευματική τρο­φή, ἡ ὁποία εἶναι σπουδαιό­τερη ἀπό τήν πρώτη.

Ὁ Χριστός δέν ὑποτιμᾶ τίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ὡς Θεάν­θρωπος μετέχει τῆς ὑλικῆς τρο­φῆς, πεινᾶ καί διψᾶ, συντρώγει μέ τούς μαθητές του καί ζητᾶ ἀπό τή Σαμαρείτιδα νά τοῦ δώσει ἀπό τό νερό πού ἀντλοῦσε γιά νά ξεδι­ψά­σει. Γνωρίζει καί κατανοεῖ αὐτές τίς σωματικές ἀνάγκες τοῦ ἀν­θρώ­­που, ἀφοῦ αὐτός τόν ἔπλασε ἀλλά καί αὐτός δημιούργησε ὅλη τήν κτίση, προκειμένου ὁ ἄν­θρωπος νά μή στερεῖται τροφῆς.

Ἡ ἀποστολή του ὅμως στόν κό­σμο δέν ἦταν νά παράσχει στόν ἄν­θρωπο τή φυσική καί ὑλική τροφή, ἀλλά τήν πνευματική, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

«Ἐμόν βρῶμα ἐστί, ἵνα ποιῶ τό θέ­λημα τοῦ πέμψαντός με Πα­τρός», θά πεῖ ὁ Χριστός στούς μα­θητές του, ὅταν διερωτῶνται μή­πως τοῦ ἔφερε κά­ποιος νά φάει, στό διάστημα πού ἐκεῖνοι ἔλειπαν.

Τροφή μου εἶναι νά κάνω τό θέ­λημα τοῦ Πατέρα μου, πού μέ ἔ­στει­λε στόν κόσμο γιά νά δώσω στούς ἀνθρώπους πού θά πιστεύ­σουν αὐτήν ἀκριβῶς τήν πνευμα­τική τροφή πού ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπό τήν ὑλική. Γιά νά τούς δώσω τό «ὕδωρ τό ζῶν» τοῦ θείου λόγου, πού ὅποιος τό πιεῖ δέν θά διψάσει στόν αἰώνα, ὅπως διαβεβαιώνει τή Σαμαρείτιδα.

Γι᾽ αὐτό καί στή σημερινή εὐαγ­γε­­λική περικοπή βλέπουμε τόν Χρι­στό νά μήν «ἀπολύει τούς ὄ­χλους», προκειμένου νά ἀναζητή­σουν τρόφιμα, γιατί θεωρεῖ ὅτι ἡ πνευματική τροφή τοῦ λόγου πού τούς προσφέρει καί αὐτοί λαμβά­νουν, ἔχοντας ξεχάσει ἔστω καί προ­σωρινά τίς σωματικές τους ἀνά­γκες, εἶναι πολυτιμότερη καί σπουδαιότερη ἀπό τήν ὑλική.

Ἡ μέριμνά του βεβαίως καί γιά τήν ὑλική τροφοδοσία τους καί τό θαῦ­μα πού ἐπιτελεῖ πολλαπλασιά­ζο­ντας μία ἀσήμαντη ποσότητα τρο­φῆς προκειμένου νά τραφεῖ ἕνα μεγάλο πλῆθος ἀνθρώπων, ἀπο­δει­­κνύει τήν ἀγάπη καί τή συγ­κα­τά­βασή του στήν ἀνθρώπινη φύ­ση, στήν ἀνθρώπινη ἀσθένεια, πα­ρέ­χει ὅμως συγχρόνως καί τή δια­βεβαίωση ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκα­τα­λείπει ποτέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θέ­τουν ὡς προτεραιότητα στή ζωή τους τό θέλημα καί τόν λόγο του, σύμφωνα καί μέ τόν γνωστό στίχο τοῦ ψαλμωδοῦ «πλούσιοι ἐ­πτώ­­χευ­σαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζη­τοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλατ­τω­θήσονται παντός ἀγαθοῦ».

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς, ὅσο καί ἐάν οἱ μέριμνες καί οἱ φρο­ντίδες γιά τήν διασφάλιση τῆς ὑλι­κῆς τροφῆς εἶναι φυσικό νά μᾶς ἀπασχολοῦν, καί πολλές φο­ρές μάλιστα πολύ, καθώς διερχό­μασθε μιά περίοδο οἰκονομικῆς κρί­­­σεως, κατά τήν ὁποία ὑπάρ­χουν ἀδελφοί μας πού δυσκολεύ­ονται νά καλύψουν αὐτές τίς ἀνάγκες τους, δέν θά πρέπει νά παρα­μελοῦμε καί τήν ἀναζήτηση τῆς πνευ­μα­τικῆς μας τροφῆς, ἀκο­λουθώ­ντας τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ «ἐργάζεσθε μή τήν βρῶ­σιν τήν ἀπο­­λυμένην, ἀλλά τήν βρῶσιν τήν μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον». Μήν ἀσχολεῖσθε, δη­λα­δή, μόνο μέ τήν ὑλική τροφή πού χάνεται, ἀλλά μέ αὐτή πού μένει καί ἐξα­σφα­λίζει στόν ἄνθρωπο τήν αἰώ­νια ζωή.

Ἄς φροντίζουμε, λοιπόν, ἀδελ­φοί μου, νά μήν ἀφήνουμε τήν ψυ­­­­χή μας χωρίς πνευματική τρο­φή. Ἄς προσπαθοῦμε νά τήν τρο­φο­δοτοῦμε μέ ὅλους τούς πρόσ­φο­ρους τρόπους μέ τόν λόγο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ τή με­λέτη τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς καί ἄλλων πνευματικῶν ἀνα­γνωσμάτων, μέ τήν προσευχή καί τήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, μέ τή συμμετοχή μας στή θεία Λειτουρ­γία καί στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας καί στίς ἱερές Πα­ρακλήσεις πού θά ἀρχίσουν σέ λίγες ἡμέρες, ἀλλά καί μέ ὅποιον ἄλλο τρόπο μποροῦμε. Καί ἄς ἔ­χουμε πάντοτε ὡς προτε­ραι­ότητα στή ζωή μας τήν πνευματική τρο­φή, χωρίς τήν ὁποία δέν εἶναι δυ­νατόν νά ζήσει ἡ ψυχή μας, ἀλλά καί τή βεβαιότητα ὅτι, ἐάν ἐμεῖς ἐπιδιώκουμε τήν πνευματική τρο­φή, ὁ Κύριος δέν θά μᾶς στερήσει καί τήν ὑλική, ὅπως δέν τή στέ­ρη­σε καί στούς ἀκροατές του στή ση­μερινή εὐαγγελική περικοπή, πολ­λαπλασιάζοντας γιά χάρη τους τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθύες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Kastania.2017.jpg