Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ι.Μ.Αγίας Κυριακής Λουτρού. (φωτο)

XeirotoniaAg.Kyriakh2017-2.jpg

XeirotoniaAg.Kyriakh2017-2.jpg

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Κατά την διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε και την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του πατρός Αριστείδη Στόιου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην χειροτονία:

«Οὐκέτι ἐστέ ξένοι καί πάροικοι ἀλλά συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ».

Εἰσήλθαμε, ἀδελφοί μου, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες στήν περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, στήν περίοδο τῆς προετοιμασίας γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως· καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει μέ πολλούς τρόπους προκειμένου νά κατανοή­σουμε τό μέγα μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας, νά ὑποδεχθοῦμε καί ἐμεῖς στίς ψυχές μας τόν δι᾽ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέρα σωτηρία ἐναν­θρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναγεννηθοῦμε στή νέα ζωή, τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τήν ὁποία Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρει.

Αὐτό ἀκριβῶς τό θαῦμα πού συν­τελεῖται μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, τό θαῦμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς περιέγραψε μέ παραστατικό τρόπο στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο γιά νά ἀποκαταστήσει τήν εἰρήνη με­ταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἦρθε γιά νά καταργήσει τήν ἔχθρα πού εἶχε δημιουργήσει ἡ παρακοή τῶν πρωτοπλάστων. Ἦρθε γιά νά γκρε­μίσει τόν μεσότοιχο πού εἶχε ὑψώσει ἡ ἁμαρτία ἀνάμεσα στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους καί τούς ἐμπόδιζε ἀνθρώπους νά ἐπικοινω­νή­σουν μέ τόν Θεό, τούς ἐμπόδιζε νά ἐπιστρέψουν κοντά του καί νά ἀποκαταστήσουν τή σχέση τους μα­ζί του.

Ἀλλά ὁ Χριστός μέ τήν ἐναν­θρώ­πησή του δέν ἀρκέσθηκε ἁπλῶς στό νά καταργήσει ὅ,τι ἀρνητικό εἶχε δημιουργήσει ὁ ἄνθρωπος μέ τήν πτώση του. Προχώρησε ἕνα βῆ­μα πιό πέρα. Ἀποκατέστησε τόν ἄνθρωπο στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τοῦ ἔδωσε τή δυνατότητα νά γίνει καί πάλι παιδί τοῦ Θεοῦ, νά γίνει κληρονόμος τῆς βασιλείας του. Τοῦ ἔδωσε τή δυνατότητα νά αἰ­σθά­νεται ὅτι δέν εἶναι ξένος καί πάροικος σ᾽ αὐτό τόν κόσμο, δέν εἶναι ξένος καί πάροικος στή βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ πού τόν ἀναμένει, ἀλλά ὅτι εἶναι οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ Πατρός, εἶναι συμπολίτης τῶν ἐκλε­κτῶν δούλων του, τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ.

Πόση τιμή καί πόση δόξα μᾶς ἐπε­φύλαξε, ἀδελφοί μου, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού ἔστειλε στή γῆ τόν Υἱό του ὡς ἄνθρωπο γιά νά κάνει καί πάλι οἰκείους, γιά νά μᾶς δι­κούς του· ὄχι γιά νά κερδίσει κάτι Ἐκεῖνος ἀλλά γιά νά κερδίσουμε ἐμεῖς τήν αἰώνια ζωή καί βασιλεία του.

Καί ἐάν γιά κάθε ἄνθρωπο ὁ Θεός ἐπιφυλάσσει αὐτή τήν τιμή καί αὐτή τή δόξα, γιά σένα ἐπιφυλάσ­σει μία ἀκόμη μεγαλύτερη τιμή, καθώς σέ λίγο μέ τή χάρη τοῦ Πα­ναγίου του Πνεύματος θά σέ κατα­στήσει ὄχι μόνο οἰκεῖο του ἀλλά καί οἰκονόμο τῶν μυστηρίων του, ἀναβιβάζοντάς σε στόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, στόν βαθμό τοῦ πρεσβυτέρου, γιά νά συνε­χίσεις τό ἔργο τῆς θείας οἰκονο­μίας, τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία του, γιά νά βοηθήσεις τούς ἀνθρώπους νά γίνουν μέ τή χάρη τῶν μυστη­ρί­ων τῆς Ἐκκλησίας οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ καί συμπολίτες τῶν ἁγίων.

Ἡ τιμή πού σοῦ κάνει ὁ Θεός εἶ­ναι ὄντως μεγάλη καί οὐράνια, γι᾽ αὐτό φρόντισε μέ ὅλες σου τίς δυ­νάμεις νά ἀνταποκριθεῖς σέ αὐτήν, διακονώντας στό ἑξῆς μέ ἀκόμη μεγαλύτερη προθυμία καί ταπεί­νω­ση καί ἀγάπη καί ὑπακοή στήν Ἐκκλησία καί στόν Ἐπίσκοπό σου, μέ ἀκόμη περισσότερο ζῆλο καί διάθεση προσφορᾶς καί θυσίας πρός τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Προσπάθησε νά διατηρεῖς ὅσο μπορεῖς καθαρώτερο τόν ἑαυτό σου ἀπό τοῦ κόσμου, ὥστε νά προ­σέρ­χεσαι ἀκαταγνώστως καί ἀπρο­σκόπτως στό ἅγιο θυσιαστήριο καί νά τελεῖς τά μυστήρια, καί ἰδίως τό μέγα καί φοβερό μυστήριο τῆς θεί­ας Εὐχαριστίας, διότι μέσω αὐ­τοῦ οἰκειώνεται ὁ ἱερεύς μέ τόν Θεό καί μπορεῖ νά ἑλκύσει καί τούς πιστούς καί νά τούς ὁδηγήσει στή σωτηρία.

Προσπάθησε νά καλλιεργήσεις ἀκόμη καί τήν οἰκείωση μέ τούς ἁγίους μέσα ἀπό τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκ­κλησίας μας, γιά νά τούς ἔχεις συμ­παραστάτες στό ἔρ­γο σου καί πρέσβεις στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί γιά σένα καί γιά τούς ἀνθρώπους τούς ὁποίους θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ποι­μά­νεις, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖς στή μεγάλη τιμή πού σοῦ κάνει ὁ Χρι­στός καί νά φανεῖς ἄξιος τῆς εὐ­θύνης πού σοῦ ἀναθέτει ἡ Ἐκκλη­σία.

Στήν προσπάθειά σου δέν θά εἶ­σαι μόνος. Θά ἔχεις ἐκτός ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς συνοδοι­πό­ρους καί ὅλους τούς κλη­­ρικούς τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως μέ πρῶτο τόν Ἐπίσκοπό σου καί τόν πνευματικό σου πατέρα, ἀλλά καί  ὅσους συμ­προ­σεύχο­νται σή­μερα, στή χαρμό­συνη αὐτή ἡμέ­ρα γιά σένα καί τήν οἰκογένειά σου. Θά ἔχεις ἀσφαλῶς καί τή συμ­πα­ρά­στα­ση τῆς εὐλαβοῦς συζύγου σου καί ὅλων τῶν οἰκείων σου, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖς στό ὑψηλό λει­τούργημα τῆς ἱερωσύνης πού ἀνα­λαμβάνεις ἀπό σήμερα, καί διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θερα­πεύει τά ἀσθενῆ καί ἀναπληρώνει τά ἐλλείποντα, καί τίς πρεσβεῖες τοῦ προστάτου σου ἁγίου Ἀριστεί­δου καί τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς νά ἀναδειχθεῖς συ­νε­τός καί ἄξιος οἰκονόμος τῶν μυ­στη­ρίων τοῦ Θεοῦ. 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

XeirotoniaAg.Kyriakh2017.jpg