Αγρυπνία επί τη εορτή των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης. (ΦΩΤΟ)

AgrypniaAg.AkulaPriskillhsVeria2019 3

AgrypniaAg.AkulaPriskillhsVeria2019 3

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης.

 

Της Ιεράς Αγρυπνίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

 

Στην Ιερά Αγρυπνία συμμετείχαν οι συνεργάτες του ποιμαντικού, φιλανθρωπικού και πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

 

Νωρίτερα τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη, ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgrypniaAg.AkulaPriskillhsVeria2019 4

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Παύλου δέ τοῦ φωστρος συ­νερ­­γοί καί προστάται· διό ατούς τι­μήσωμεν καί μιμησώμεθα».

κολουθώντας τήν προτροπή τοῦ εροῦ μνογράφου τιμομε καί μες τό ερό ζεγος τν γίων ποστόλων καί συνεργν τοῦ πρω­τοκορυφαίου ποστόλου, τν γίων κύλα καί Πρίσκιλλας, τν ποί­ων τή μνήμη ορτάζει  ἡ γία μας κ­κλησία σήμερα. 

Καί τούς τιμομε διαιτέρως φέ­τος μέ ατή τήν ­γρυ­­πνία πού τε­λέσαμε πόψε γιά τούς συνερ­γά­τες τοῦ ποιμαντικο, πνευ­μα­τικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ργου τς ερς μας Μητρο­πόλεως, καθώς χουμε φιερώσει τό τος ατό, κατά τό ποο ορ­τάζουμε τό ργυρό ω­βη­­λαο τν Παυλείων, στούς συ­νερ­γούς τοῦ ποστόλου Παύ­λου.

Συνεργοί, λοιπόν, οἱ τιμώμενοι γιοι, πό τούς πιό στενούς καί τούς πιό γαπητούς τοῦ μεγάλου ποστόλου, πως φαίνεται πό τόν τρόπο μέ τόν ποο μιλᾶ για­τούς ὁ μέγας πόστολος, πού δέν διστάζει νά κφράσει τήν ­γά­πη καί τήν εγνωμοσύνη του γιά σα προσέφεραν καί στόν διο προ­σωπικά λλά καί στήν κ­κλη­σία τοῦ Χριστο.

Τούς συνάντησε γιά πρώτη φορά στήν Κόρινθο καί σαν μάλιστοι Πόντιοι τό γένος. Καί κενοι νοιξαν καί τό σπίτι τους καί τήν καρδιά τους στόν πόστολο τοῦ Χριστο, καί πό τότε συνέδεσαν τή ζωή τους μαζί του.

Χαρακτηριστικό ατς τς σχέ­σε­ως ἡ γάπη καί ἡ φοσίωσή τους στόν πόστολο Παλο, λλά καί ἡ γάπη κείνου πρός τούς κλε­κτούς συνεργάτες του, τν ποί­ων να­γνώ­ριζε τή θυσιαστική προσ­φορά, στε νά μολογεῖ τι καί «τόν αυτν τράχηλον πέ­θη­καν πέρ τς ψυχς» του, προσέ­φεραν δηλαδή καί τόν αυτό τους γιά χάρη του.

Καί ατό κριβς εναι τό στοι­χεο πού κανε ατούς τούς συ­νερ­­γάτες τοῦ ποστόλου Παύλου, τούς γίους κύλα καί Πρίσκιλλα, νά μνημονεύονται νά τούς αἰῶ­νες πό τήν κκλησία. ταν ἡ νι­­διοτελής καί θυσιαστική προσ­φορά τους  γιά τόν πόστολο Πα­λο, πού δέν τόν βλεπαν μό­νο ς διδά­σκαλο καί πνευ­­ματικό τους πα­τέρα λλά ς πόστολο καί ρ­γάτη τοῦ Ε­αγ­γελίου καί τς κ­κλησίας. 

Οἱ γιοι κύλας καί Πρί­σκιλλα ασθανόταν τήν κ­κλη­σία ς σ­μα Χριστοῦ καί τούς αυ­τούς τους ς μέλη ατοῦ τοῦ σώ­ματος. Καί πως τό να μέλος δέν μπορεῖ νά διαφορεῖ γιά τό λλο, λλά τό φροντίζει καί τό βοηθᾶ καί τό προ­στατεύει, στω καί ν κινδυ­νεύ­σει τό διο, ατό καναν καί οἱ δύο ατοί κλεκτοί συνεργάτες τοῦ ποστόλου Παύλου. 

Ἡ προσφορά τους ταν νιδιο­τε­λής, ταν καρπός τς γάπης τους, καί γιατό καί οἱ διοι πο­λάμβαναν τή χαρά τς προσφορς τους, λλά καί δεχόταν μέ ταπεί­νωση τήν εγνωμοσύνη τοῦ πο­στόλου. Θεωροσαν τιμή τους νά ργάζονται γιά τήν κκλησία καί γιά τόν πρωτοκορυφαο πό­στο­λο Παλο, νά τοῦ συμπαραστέκονται στίς νάγκες του καί νά τόν ναπαύ­ουν μέ τήν γάπη τους πό τούς κόπους καί τίς ταλαιπωρίες, να­λαμβάνοντας οἱ διοι τό βάρος πού μποροσαν γιά νά τόν νακου­φί­σουν, χωρίς νά ζητον οτε ν­ταλ­­λάγματα οτε εχαριστίες οτε πρωτοκαθεδρίες οτε προβο­λή. 

«Ἡ γάπη οὐ ζητεῖ τά αυτς», θά γράψει ὁ πόστολος Παλος στόν μνο τς γάπης του, πού πε­ρι­λαμβάνεται στήν πρώτη πιστο­λή του πρός τούς Κορινθίους. Καί μπορεῖ οἱ γιοι κύλας καί Πρί­σκιλ­λα νά μήν βρίσκονται πλέον στήν Κόρινθο, λλά μαζί του, κα­θώς τούς ναφέρει νάμεσα σέ α­τούς πού σπάζονται τούς Κο­ριν­θίους, μως εναι πολύ πιθα­νόν τι χει κατά νον καί τή δική τους γάπη, ταν γράφει ατόν τόν στίχο.  

Μνημονεύοντας πόψε τούς δύο ατούς κλεκτούς συνεργάτες τοῦ μεγάλου ποστόλου Παύλου, τοῦ δρυτοῦ τς ποστολικς μας κ­κλη­σίας, συνεργοί καί σες στό γε­ώρ­­γιο πού κενος φύτευσε καί μες οἱ κληρικοί συνεχίζουμε μέ τή χάρη του καί τίς πρεσβεες του νά καλλιεργομε καί νά ποτίζουμε μέ τίς σθενες μας δυνάμεις, ς κούσουμε τή φωνή τοῦ ε­ροῦ μνογράφου πού μς λέγει: «τιμή­σωμεν ατούς καί μιμησώ­μεθα». Καί ς μήν πε­ριορισθομε στήν τι­μή πού τούς προσφέραμε πόψε, λλά ς προ­σπα­θήσουμε νά μι­μη­θο­με καί τό παράδειγμα τς γά­πης καί τς προσφορς τους στήν κκλησία, τό παρά­δειγ­μά τους πού μς δείχνει τι λοι μπορο­με, άν γαπομε τήν κ­κλησία καί τούς ργάτες της, νά προσφέ­ρουμε. νδρες καί γυνα­κες, οκο­γε­νειάρχες καί παγγελ­ματίες, λοι μπορομε, ρκεῖ νά τό θέ­λουμε, ρκεῖ νά χουμε τή διάθεση νά θέσουμε στήν διακονία τς κ­κλησίας τόν χρόνο μας, τίς δυνά­μεις, τίς κανότητές μας, ,τι χει καί μπορεῖ ὁ καθένας μας. Καί μπο­ρομε νά τό κάνουμε, άν α­σθα­νόμαστε καί μες μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστο

Καί τότε νά ε­με­θα βέβαιοι τι ὁ Χριστός θά μς ντα­ποδώσει τήν γάπη μας καί τήν προσφορά μας μέ τή χάρη καί τήν ελογία του.

Θά θελα ατή τήν μέρα πού τιμομε ατούς τούς συνεργάτες τοῦ ποστόλου Παύλου ταπεινς νά εχαριστήσω καί γώ πό καρδίας λους τούς συνεργάτες, πρωτίστως τούς κληρικούς μας, πού λοι τους εναι συναρμολογημένοι μέ τόν πίσκοπο ς χορδές μις κιθάρας, καί συνεργαζόμεθα πρός δόξα Θεοῦ καί διακονία τν νθρώπων. 

Νά εχαριστήσω τά κκλησιαστικά Συμβούλια, τά Συμβούλια τν Φιλοπτώχων Ταμείων, λες κενες τίς κυρίες πού διακονον στά συσσίτια τς ερς μας Μητροπόλεως, τούς κατηχητές, τίς κατηχήτριες, τούς κυκλάρχες, τίς κυκλάρχισσες, πού λοι διακονον μέ τόση γάπη να σμα, πως επα, τό σμα τς κκλησίας, καί λοι μαζί πρός δόξα Θεοῦ καί διακονία τν δελφν μας.

πό καρδίας εχομαι διά πρεσβειν τοῦ ποστόλου Παύλου καί τν συνεργατν του, κύλα καί Πρίσκιλλας, νά χαρίζει ὁ Θεός πλούσια τήν ελογία του καί στή Μητρόπολή μας λλά καί στόν καθένα σας ξεχωριστά. Ὁ Θεός νά σς ελογε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgrypniaAg.AkulaPriskillhsVeria2019 6