Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosKoinFrontistMhtrVerias2022 1

AgiasmosKoinFrontistMhtrVerias2022 1

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εθελοντές καθηγητές και προς τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριο Μπακλαγή, οι οποίοι με πολ­λή αγάπη προσφέρουν και διακονούν στο σπουδαίο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

  

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἐγκαινιάζουμε σήμερα, μέ τόν Ἁγιασμό, τόν ὁποῖο τελέσαμε πρό ὀλίγου, τή λειτουργία τοῦ Κοι­νωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μέ τό ὁποῖο ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη θέλει νά συμπα­ρα­σταθεῖ ἔμπρακτα στίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν της, τῶν μαθητῶν καί μα­θητριῶν τῶν σχολείων τῆς π­ό­λεως καί τῆς ἐπαρχίας μας, καί κατά τή νέα σχολική χρονιά.

Βεβαίως, ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται καθημερινά «ὑπέρ τῆς μαθητιώσης καί σπου­δα­ζούσης νεολαίας» ἐπικαλούμε­νη τόν φωτισμό καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τήν προκοπή καί τήν πρόο­δό σας στά μαθήματα. Δέν πε­ριο­ρίζε­ται ὅμως μόνο στήν προ­σευχή. Ἐπι­­θυμεῖ καί προσπαθεῖ νά σᾶς συμπαρασταθεῖ ἔμπρακτα στή με­λέ­τη σας, νά σᾶς βοηθήσει νά ἀντι­μετωπίσετε τίς τυχόν δυσκο­λίες σας στά μαθήματα καί νά προοδεύ­σετε στή γνώση. Γιατί οἱ σπουδές σας καί ἡ πρόοδος στά μαθήματα εἶναι μέσα στή μέριμνα καί τή φρο­ντίδα τῆς Ἐκκλησίας, πού ὡς στορ­γι­κή μητέρα νοιάζεται γιά τά παι­διά της καί θέλει νά τά βοηθήσει μέ κάθε τρόπο.

Αὐτή τή φροντίδα γιά σᾶς καί γιά τά θέματα πού σᾶς ἀπασχολοῦν, καί τό σχολεῖο εἶναι ἕνα σημαντικό θέμα γιά σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία μέ τό Κοινωνικό Φροντιστήριο καί τή βοήθεια καί τή στήριξή σας στόν ἀγώνα σας. 

Καί θέλει νά σᾶς προσ­φέ­ρει αὐτή τή βοήθεια σέ ἕνα ἀσφαλές περι­βάλλον, ὅπως εἶναι τό περιβάλλον τῆς Ἐκκλησίας, χω­ρίς τούς πειρα­σμούς καί τούς κινδύνους πού κά­ποιες φο­ρές ἀπειλοῦν ἐσᾶς τά παι­διά καί τούς νέους σέ ἄλλους χώ­ρους, ἀλλά καί συγχρόνως νά σᾶς προσφέρει τήν εὐκαιρία μέσα νά γνωρίσετε καί νά συνδε­θεῖτε καί μέ ἄλλους μαθητές καί μαθήτριες πού ἔχουν τά ἴδια ἐνδια­φέροντα καί τίς ἴδιες ἀνησυχίες καί ἀγωνίες μέ σᾶς, πού ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία ὅπως καί σεῖς, ἔτσι ὥστε παράλληλα μέ τά φροντιστηριακά μαθήματα πού σᾶς προσφέρει ἡ Ἱερά μας Μητρό­πολη νά ἔχετε τή δυνατότητα νά βοηθη­θεῖτε καί γιά τή ζωή σας καί γιά τό μέλλον σας, νά νά ἀκού­σε­τε μιά καλή συμβουλή ἤ νά ζητή­σετε τή γνώμη τῶν καθηγητῶν σας καί τῶν ὑπευθύνων τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως.

Ὅπως καί τόν περασμένο χρόνο ἔτσι καί φέτος τελέσαμε τόν Ἁγια­σμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημά­των τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστη­ρίου σέ ἕναν τόπο ἱερό, πού ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, στό Βῆμα τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, ἐδῶ ἀπό ὅπου ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας μας κήρυξε γιά πρώτη φορά τό Εὐαγγέλιο στούς Βεροιεῖς. Καί ὅπως ἴσως γνω­­ρίζετε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐκτός ἀπό μέγας ἀπόστολος, ἦταν καί ἕνας καλός μαθητής. Κατ᾽ ἀρ­χήν τοῦ διδασκάλου του Γαμα­λ­ιήλ, ὅταν ἦταν ἀκόμη Ἰουδαῖος, ἀλλά καί ἄλλων δασκάλων, ἀπό τούς ὁποίους, ἄν καί Ἰουδαῖος, ἔμαθε τόσο καλά τά ἑλληνικά γράμματα καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό, καί στή συνέχεια ἦταν ἕνας ἄρι­στος μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πού ὄχι μόνο ἔμαθε ἄριστα τή διδασκαλία του, ἀλλά καί τή μετέδωσε σέ χιλιά­δες ἀνθρώπους σέ ὅλο τόν κόσμο καί ἐδῶ στή Βέροια, καί ἀναδείχθηκε μέγας μέ τήν προσπά­θειά του καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Μιμηθεῖτε καί ἐσεῖς τόν ἀπόστολο Παῦλο, τόν ζῆλο του, τήν ἐμπιστο­σύνη στόν Θεό, καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι μέ τόν φωτισμό καί τή χάρη του, θά ἀξιοποιήσετε ὅσα θά μαθαί­νετε καί στό σχολεῖο σας καί στά μαθήματα τοῦ φροντιστηρίου μας, καί μέ τή συμπαράσταση καί τῶν καθηγητῶν σας καί τῶν γονέων σας καί ὅλων ὅσων σᾶς ἀγαποῦν καί ἐνδιαφέρονται γιά σᾶς καί τήν πρόοδό σας, θά ἐπιτύχετε τούς στόχους σας καί θά προοδεύσετε καί στά μαθήματά σας καί στή ζωή σας. Καί αὐτό εὔχομαι πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη σέ ὅλους σας.

Θά ἦταν παράλειψη νά μήν εὐχα­ρι­στήσω καί ὅλους ἐκείνους μέ τή βοήθεια τῶν ὁποίων λειτουργεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τό Κοινω­νι­κό Φροντιστήριο, τούς καθηγητές καί τίς καθηγήτριες, οἱ ὁποῖοι μέ πολλή ἀγάπη καί προθυμία προσ­φέ­ρουν τόν χρόνο τους, τίς γνώ­σεις τους γιά νά σᾶς διδάξουν καί γιά νά στηρίξουν τό τόσο σπουδαῖο αὐτό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ἀλλά καί τόν π. Δημήτριο ὁ ὁποῖος συντονίζει καί ἐπιβλέπει αὐτό τό ἔργο.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καί ὅλες ἀπό καρδίας γιά τήν προσφορά σας πρός τά παιδιά μας καί εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ πλούσια καί νά σᾶς ἐνισχύει καί σ᾽ αὐτό τό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε μέ τόση ἀγάπη καί στή ζωή σας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AgiasmosKoinFrontistMhtrVerias2022 2