Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινών Τεχνών της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

Ag.SxolhByzantinwnTexnwn2018.jpg

Ag.SxolhByzantinwnTexnwn2018.jpg

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινών Τεχνών στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας και απηύθυνε πατρικούς λόγους.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος είχε την χαρά να συνομιλήσει και να ενημερωθεί για την πρόοδο της Σχολής από τους Υπευθύνους και από τους Καθηγητές, καθώς και να θαυμάσει το παιδικό τμήμα της Σχολής.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.SxolhByzantinwnTexnwn2018-3.jpg

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὑπό τήν σκέ­πη τῆς ὁποίας λειτουργεῖ ἀπό τό 1996 ἡ Σχολή Βυζαντινῶν Τεχνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, ξεκινᾶ ἀπό σήμερα, μέ τόν Ἁγια­σμό πού μόλις τελέσαμε, ἐπίσημα τό νέο ἔτος διδασκαλίας τῶν δια­φό­ρων τμημάτων της, στά ὁποῖα καί φέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, ἡ συμ­μετοχή καί νέων καί μεγα­λυ­τέ­­ρων μαθητῶν εἶναι μεγάλη, γε­γο­νός πού μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέ­ρως.

Καί μᾶς χαροποιεῖ, γιατί οἱ ἱερές αὐτές τέχνες τῆς Ἁγιογραφίας, τῆς ψηφιδογραφίας, τῆς ξυλογλυπτι­κῆς καί τῆς ὑαλογραφίας ἀποτε­λοῦν ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς πα­ρα­δό­σεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, καί φέρνουν ὅσους τίς διδάσκουν καί ὅσους τίς μαθαίνουν καί τίς ἐξα­σκοῦν πιό κοντά στούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καί στή θεία Λα­τρεία, ἀλλά συγχρόνως καί πιό κο­ντά τούς ὑπέροχους ἐκείνους τε­χνί­τες, μοναχούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι γιά αἰῶνες στό Βυζάντιο ἀλλά καί ἀργότερα συνδύαζαν μέ ὑπομονή καί μέ προσευχή τά χρώ­ματα, συνταίριαζαν τίς ψηφί­δες, σκάλιζαν τό ξύλο καί χρωμάτιζαν τό γυαλί γιά νά δημιουργήσουν τίς μορφές τῶν ἁγίων, γιά νά δη­μι­ουρ­­γήσουν εἰκόνες ἀρρήτου κάλ­λους, γιά νά κατασκευάσουν ἀρι­στουργήματα πού θαυμάζουμε ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος, ἔργα τέ­χνης πού μᾶς συγκινοῦν καί μᾶς κατανύγουν.

Εἶναι ἕνας πλοῦτος αὐτές οἱ τέ­χνες, ἕνας πλοῦτος ἀνεκτίμητος καί μοναδικός. Εἶναι μία κλη­ρο­νο­μία πού ἔχουμε χρέος νά συντη­ροῦ­­με καί νά ἀξιοποιοῦμε. Εἶναι μία παράδοση πού πρέπει νά δια­τηρήσουμε καί νά συνεχίσουμε.

Καί αὐτό προσπαθεῖ νά κάνει καί ἡ Σχολή Βυζαντινῶν Τεχνῶν τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας ἀλλά καί σεῖς πού φοιτᾶτε σέ αὐτήν καί δι­δάσκεσθε τίς ἱερές αὐτές τέχνες, μέ ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα, ὅ­πως ἔχουμε τή χαρά νά διαπι­στώ­νου­με καί στίς ἐκθέσεις τῶν ἔρ­γων τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς πού διοργανώνονται κάθε χρόνο στό πλαίσιο τῶν Παυλείων. Γι᾽ αὐτό καί μέ μεγάλη χαρά σή­μερα ἐγκαι­νιάζουμε τήν ἔναρξη τοῦ νέου κύκλου μαθημάτων.

Εὔχομαι, λοιπόν, πατρικά καί ἀπό καρδίας καί ἡ νέα χρονιά νά εἶναι, μέ τήν ἐπιμελῆ συμμετοχή ὅλων σας καί μέ τόν ζῆ­λο πού θά πρέπει νά σᾶς δια­κρί­νει στήν ἐκ­μάθηση τῆς βυζα­ντινῆς τέχνης μέ τήν ὁποία ὁ καθένας σας ἐπέλεξε νά ἀσχοληθεῖ ὑπό τήν καθοδή­γη­ση τῶν ἐκλεκτῶν καθη­γητῶν μας, δημιουργική καί καρποφόρα.

Καί πιστεύω ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν προ­σπάθεια πού καταβάλλουν τό­σο ὁ π. Ἀντώνιος ὅσο καί ὁ κ. Ἐμμανουήλ Τσιτού­ρας καί ὅλοι οἱ καθηγητές γιά τήν ἄρτια λει­τουρ­γία τῆς Σχολῆς, γιά τήν ὁποία καί τούς εὐχαριστῶ θερ­μά, θά εἶναι ὄντως καί καρπο­φόρα καί δημιουργική.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.SxolhByzantinwnTexnwn2018-2.jpg