Αγιασμοί επί τη ενάρξει του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως και του κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής. (φωτο)

Agiasmoi2017.jpg

Agiasmoi2017.jpg

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Βέροια τέλεσε τους Αγιασμούς επί τη ενάρξει του κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής της κ. Βασιλικής Κώστα καθώς και του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής :

Μέ πολλή χαρά ἐγκαινιάζουμε σή­με­­­ρα μία νέα δραστηριότητα τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας στόν το­μέα τοῦ πνευματικοῦ ἔργου, τόν κύκλο με­λέτης ἁγίας Γραφῆς, τοῦ ὁποίου τήν εὐθύνη θά ἔχει ἡ πολύ γνωστή σέ ὅλους μας ἀπό τή μα­κρο­­χρόνια συνερ­γασία της μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τήν προσ­­φορά της στό ἰατρεῖο χρο­νίων νευρολογικῶν παθήσεων «ὁ ἅγιος Λουκᾶς», καθηγήτρια τῆς Ἰα­­τρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστο­τε­λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νί­κης κυρία Βασιλική Κώστα, τήν ὁποία καί εὐχαριστοῦμε θερμά καί γιά αὐτή τήν προσφορά της στό πνευματικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ὁ κύκλος αὐτός μελέτης τῆς Ἁγί­ας Γραφῆς ἀπευθύνεται πρωτί­στως σέ σᾶς, τίς κυρίες τῶν Φιλο­πτώχων ἐνοριακῶν ταμείων τῆς Βε­ροίας, πού προσφέρετε ἀνιδιο­τελῶς καί μέ πολλή ἀγάπη σέ ἕνα ἄλλο τομέα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔρ­­γου, στόν φιλανθρωπικό το­μέα. Καί ἀποτελεῖ ἀφενός ἕνα εἶδος ἀντα­ποδώσεως τῆς Ἐκκλη­σίας μας γιά τήν προσφορά σας καί ἀφετέρου ἕνα μέσο στηρίξεως καί ἐνισχύ­σεώς σας στό ἔργο πού ἐπι­τε­λεῖτε μέσα στήν Ἐκκλησία ἀλλά καί στήν προσωπική σας καί οἰκο­γε­νει­ακή σας ζωή.

Ἡ μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀναγκαία γιά ὅλους μας, ὅσο καί ἄν νομίζουμε ὅτι τήν γνωρίζουμε, ὅσο καί ἄν τήν ἔχουμε διαβάσει πολ­λές φορές, γιατί εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού τρέφει τήν ψυχή μας καί τή ζωογονεῖ. Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού πέφτει σάν σπόρος, ὅπως θά ἀκούσουμε τήν ἄλλη Κυ­ριακή στήν παραβολή τοῦ σπο­ρέως, καί βλαστάνει καί δίδει μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος καρ­πούς ἀρετῶν. Καί ὅπως τό χω­ράφι μας ἤ τόν κῆπο μας δέν τόν σπέρ­νουμε μία μόνο φορά, ἀλλά τόν σπέρνουμε ἐπανειλημμένα, ἔτσι καί τόν σπόρο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δέν ἀρκεῖ νά τόν ἀφήσουμε νά πέ­σει μία μόνο φορά στήν ψυχή μας ἀλλά ὅσο τό δυνατόν συχνότερα. Καί αὐτό τό ἐπιτυγχά­νουμε μέ τή συχνή μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς εἴτε κατ᾽ ἰδίαν εἴτε ὁμαδικά, ὅπως θά γίνεται στή συνάντησή σας αὐ­τή, στήν ὁποία θά ἔχετε τήν εὐ­και­ρία ὄχι μόνο νά διαβάζετε ἀλλά καί νά ἀναλύετε τόν λόγο τοῦ Θε­οῦ πιό συστημα­τικά μέ τή βοήθεια καί τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἀκόμη λόγος γιά τή μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς. Εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό. Εἶναι ἡ εὐκαιρία μας νά ἀκούσουμε τή φωνή του μέσα μας, γιά νά μᾶς ἀπαντήσει στά ἐρωτήματα πού μπορεῖ νά ἔχουμε, γιά νά μᾶς πεῖ ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη. Καί συμβαίνει πολλές φορές νά διαβάζουμε τήν ἴδια περικοπή, ἀλ­λά ἀνάλογα μέ τήν ψυχική μας κατάσταση νά στεκόμαστε σέ ἄλλο ση­μεῖο πού μπορεῖ νά μήν εἴχαμε προσέξει προηγουμένως καί νά παίρ­νουμε ἄλλο μήνυμα.

Αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά εἶ­ναι ἐπέμβαση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἐνεργεῖ κάθε φορά διαφορετικά μέσα στήν ψυχή μας ὁ λόγος του, ἐφόσον βεβαίως τόν ἀκοῦ­­με μέ ἀγάπη καί διάθεση ὑπα­κοῆς.

Γι᾽ αὐτό καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ὠφεληθεῖτε πολύ ἀπό τόν κύκλο με­λέτης τῆς ἁγίας Γραφῆς, ὁ ὁποῖ­ος εὔχομαι μέ τόν καιρό νά διευ­ρυνθεῖ καί μέ ἄλλες κυρίες.

Θέλω, λοιπόν, νά εὐχαριστήσω καί σᾶς γιά τήν ἀνταπόκρισή σας, ἀλλά καί πολύ περισσότερο τήν κυρία Κώστα, ἡ ὁποία καί μέ αὐτό τόν τρόπο θά προσφέρει καί φέτος στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καί νά εὐχηθῶ ὁ Θεός νά εὐλογεῖ καί αὐτή τήν προσπάθεια ὥστε νά ἀποδώσει πλούσιους πνευ­μα­τικούς καρπούς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ