«6η Ιατρική Εβδομάδα» | Ενημέρωση για θέματα ιατρικής περίθαλψης στην εξωτερική ιεραποστολή. (ΦΩΤΟ) 

Την Πέμπτη 30 Μαΐου το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας έλαβε χώρα η δεύτερη εκδήλωση της 6ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για 6η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με όλους τους υγειονομικούς φορείς της Ημαθίας.

Νωρίτερα τελέστηκε η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και τέθηκε σε προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά που μεταφέρθηκε από τον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Ακολούθησε η εκδήλωση ιατρικής ενημέρωσης για θέματα ιατρικής περίθαλψης στην εξωτερική ιεραποστολή, κατά την οποία ομίλησαν ο Πρωτοπρ. Νεκτάριος Σαββίδης, υπεύθυνος του Γρα­φείου Εξωτερικής Ιεραποστο­λής της Ιεράς μας Μητροπόλεως και οι παιδίατροι κ. Σταυ­ρούλα Παπαχατζή και κ. Αγγελική Δημάκου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος, εφημέριος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους ομιλητές και ανέφερε μεταξύ άλλων: Τό ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι «ναός τοῦ ἐν ἡμῖν ἁγίου Πνεύματος».  Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε χρέος νά τό σεβό­μεθα καί νά φρο­ντίζουμε νά μήν τό φθείρουμε καί νά μήν τό καταστρέ­φουμε μέ τήν κακή χρήση του, πού ὀφείλεται τίς περισσότε­ρες φορές στά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας.

Ὅμως τό ἀνθρώπινο σῶμα δέν παύει νά εἶναι ὑλικό καί κατά συνέ­πεια καί φθαρτό, καί εἶναι φυσικό νά ὑπόκειται καί σέ ἐξωτε­ρι­κές ἐπιδράσεις πού προκαλοῦν τίς ἀσθένειες καί τή φθορά του.

Ὁ Θεός βεβαίως μᾶς ἔδωσε, ὅπως διαβάζουμε στή Σοφία Σειράχ, τούς ἰατρούς καί τά φάρμακα, γιά νά θε­ραπεύουν τίς ἀσθένειες μας. Ἔδω­σε ὅμως ἀκόμη στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά ἐξελίξει μέ τά πει­ράματα καί τίς ἔρευνές του τήν ἰατρι­κή ἐπιστήμη, ὥστε μέ τή βοή­θεια τῶν φαρμάκων καί τῶν ἄ­λ­λων μέσων πού ἔχει ἡ ἰατρική στή διάθεσή της, νά μπορεῖ νά θερα­πεύει τίς ἀνθρώπινες ἀσθένειες καί νά ἀνακουφίζει ἀπό τόν πόνο τούς ἀνθρώπους.

Καί τό διαπιστώνουμε ὅλοι πόσες ἀσθένειες καί πόσοι ἄνθρωποι θε­ρα­πεύονται σήμερα μέ τά σύγχρο­να μέσα, οἱ ὁποῖοι πρίν ἀπό μερικά μόλις χρόνια θά ἦταν ἀδύνατο νά θεραπευθοῦν.

Οἱ δυνατότητες ὅμως θεραπείας καί περιθάλψεως δέν εἶναι, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, οἱ ἴδιες γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Στήν πατρίδα μας ἀπολαμβάνου­με τίς περισσότερες ἀπό αὐτές, σέ ἀντίθεση μέ τίς λεγόμενες χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, στίς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι συχνά δέν ἔχουν πρόσ­βα­ση οὔτε στά στοιχειώδη μέσα οὔτε ἀκόμη καί στά ἀπολύτως ἀνα­γκαῖα φάρμακα καί ἐμβόλια.

Ἄν προσθέσει μάλιστα κανείς σέ αὐτές τίς ἐλλείψεις καί τίς πολλές αἰτίες πού προκαλοῦν διάφορες ἀσθέ­νειες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκλεί­ψει ἀπό δεκαετίες στόν δυτικό κόσμο, ὅπως ἡ ἔλλεψη βασικῶν ὑποδομῶν ὑγιεινῆς, οἱ προβλημα­τι­κές συνθῆκες διαβιώσεως τῶν ἀνθρώπων, τό κλίμα, οἱ γνώσεις σχετικά μέ τή φροντίδα τῆς ὑγείας, κατανοεῖ τίς μεγάλες ἀνά­γκες πού ὑπάρχουν στόν τομέα τῆς ὑγείας καί τῆς περιθάλψεως στίς χῶρες, κυρίως τῆς Ἀφρικῆς, ὅπου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐργάζεται ἱερα­πο­στολικά καί προσπαθεῖ νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο στούς «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημέ­νους» ἀδελφούς μας.

Στό πλαίσιο, λοιπόν, τῶν δρά­σεων τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστο­λῆς περιλαμβάνονται καί οἱ προ­σπάθειες γιά τήν ἰατρική περίθαλ­ψη τῶν ἀνθρώπων, μέ ὅποιο τρόπο αὐτό εἶναι δυνατό. Ἡ προσπάθεια αὐτή εἶναι ἀφενός φυσική καί αὐτο­νόητη, γιατί κανείς δέν μπο­ρεῖ νά ἀδιαφορεῖ γιά ἀνθρώπους πού βρίσκονται δίπλα του, στό περιβάλλον του, καί οἱ ὁποῖοι ταλαιπωροῦνται ἤ καί πεθαίνουν, γιατί τούς λείπουν κάποια φάρ­μακα ἤ κάποια ὑλικά, πού γιά μᾶς εἶναι ἐντελῶς κοινά καί συνηθι­σμέ­να, ἤ γιατί δέν ὑπάρχουν κα­τάλληλες ὑποδομές. Ἀφετέρου ὅμως ἡ φροντίδα γιά τήν περίθαλψη καί τή θεραπεία ἀνθρώπων πού πάσχουν, εἶναι φυ­σι­κή ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ἀγά­πης, τήν ὁποία διδάσκει τό Εὐαγ­γέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Δέν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, ὅτι ἡ παραβολή μέ τήν ὁποία ὁ Κύριός μας μᾶς δίδαξε τή σημασία τοῦ ὅρου «πλησίον» καί τήν ἀγάπη πού ἔχουμε χρέος νά τοῦ προσφέρουμε εἶναι ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμα­ρείτου, στήν ὁποία –ἀνεξάρτητα ἀπό τό συμβολικό της νόημα– ὁ κα­λός Σαμαρείτης περιθάλπει καί φρο­ντίζει γιά τή θεραπεία ἑνός τραυ­ματισμένου ἀπό τήν ἐπίθεση τῶν ληστῶν ἀνθρώπου.

Αὐτήν τήν ἀγάπη πρός τούς πάσχοντες προσέφερε καί προσφέ­ρει ἀκόμη καί σήμερα, θά μπο­ροῦσα νά πῶ, διά τῶν ἱερῶν του λειψάνων καί τῶν θαυμάτων του, ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ἰατρός καί θαυματουργός, τοῦ ὁποίου τά χαρι­τόβρυτα λείψανα μεταφέραμε ἀπόψε στόν ναό σας, στό πλαίσιο τῆς 6ης Ἰατρικῆς ἑβδομάδος πρός τιμήν του, γιά νά τά προσκυνήσετε καί νά λάβετε τή χάρη του.

Αὐτή τήν ἀγάπη προσφέρουν καί οἱ ὀρθόδοξοι Ἱεραπόστολοι, παρέ­χο­ντας περίθαλψη στούς ἀσθενεῖς στούς τόπους πού διακονοῦν, σώ­ζοντάς τους ἀπό τίς ἀσθένειες, ἀλλά καί διδάσκοντάς τους συγ­χρό­νως ἔμπρακτα τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος καί τήν θεωρεῖ χαρακτη­ριστικό γνώρισμα τῶν μαθητῶν του, καθώς ὁ ἴδιος λέγει: «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθη­ταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις».

Πῶς τό κατορθώνουν καί τί προ­βλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ ὀρθό­δοξοι ἱεραπόστολοι στήν προσπά­θεια αὐτή θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε στή συνέχεια ἀπό τούς δύο ὁμιλητές μας, πού θά μᾶς ἀναπτύξουν θέματα σχετικά μέ τήν ἰατρική περίθαλψη στήν ἐξωτερι­κή Ἱεραποστολή.

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο θερ­μά, καί τόν π. Νεκτάριο Σαββίδη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Γρα­φείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστο­λῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀλλά καί τήν παιδίατρο κ. Σταυ­ρούλα Παπαχατζῆ, πού θά μᾶς ὁμι­λήσουν σχετικά μέ τό θέμα πού προανέφερα.

Τούς εὐχαριστῶ καί πάλι, καί ἀναμένουμε μέ πολύ ἐνδιαφέρον νά ἀκούσουμε τίς ὁμιλίες τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ