Προβολή του ντοκυμαντέρ «30 Χρόνια Διακονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου» στο «Εκκοκιστήριο Ιδεών» στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ekkokistirio Patriarch 2022 1

Ekkokistirio Patriarch 2022 1

Το ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΣ της ΒΕΡΟΙΑΣ και το Εκκοκκιστήριο Ιδεών ΑΜΚΕ οργάνωσαν την παρουσίαση – προβολή του ντοκυμαντέρ «30 Χρόνια Διακονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου» που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 23 Οκτωβρίου 2022 στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών στη Βέροια.

Ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, διάβασε το μήνυμα του Παναγιωτάτου προς όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες στην εκδήλωση του φόρου τιμής στο πρόσωπό του.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων χαιρέτισε την εκδήλωση ομιλώντας για την προσωπικότητα του Πατριάρχη μας.

Ο Δήμαρχος της πόλης μας κ. Βοργιαζίδης απευθύνοντας χαιρετισμό αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο και τις μεγάλες πρωτοβουλίες στα μεγάλα θέματα της ανθρωπότητας στα οποία ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης αγωνίζεται με σθένος και πνεύμα ειρήνης.

Τέλος, η Δρ Βυζαντινολόγος και έφορος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών κυρία Φλώρα Καραγιάννη, εκ των βασικών συντελεστών της δημιουργίας αυτού του ντοκυμαντέρ – αφιερώματος, περιέγραψε την ατμόσφαιρά και την μεγάλη προσπάθεια της δημιουργίας του ντοκυμαντέρ, του οποίου το δυσκολότερο σημείο ήταν το να περιγραφούν όλες οι πολυάριθμες πρωτοβουλίες και εργασίες του Πατριάρχη μας και το οποίο για να κατορθωθεί χρειάστηκε περί τον ένα χρόνο ώστε να καταφέρουν μέσα από μελέτες, συνεντεύξεις διεθνών προσωπικοτήτων και καταγραφή τόπων και συνατήσεων με τον Πατριάρχη να δημιουργηθεί το ντικυμαντέρ που είδαμε.

Το σύνολο των ανθρώπων, Κληρικών και Λαϊκών που κατέκλυσαν τον χώρο του Εκκοκκιστηρίου έζησε μια βραδιά Ιερότητας και Πίστης κάτι που εμφανίσθηκε στα χαρούμενα πρόσωπα όλων των παρευρισκομένων.

Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά με την σοπράνο και μαέστρο Ελένη Αναγνώστου, η οποία ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο και με συνοδεία πιάνου μια σειρά από ξεχωριστά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους Νίκου Γκάτσου και Λίνας Νικολακοπούλου.

Με κρασί και μοναστηριακό λουκούμι έκλεισε η βραδυά, με όλους να συζητούν την συγκίνηση που ένοιωσαν από την όλη ατμόσφαιρα που πρόσφερε η παρουσίαση.

Ο Σεβασμιώτατος κατά τον χαιρετισμό του τόνισε:

Στίς 22 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1991 ἐξελέγη στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ Οἰκου­μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος. Διακοσιοστός ἑβδομηκοστός διάδοχος τοῦ πρωτοκλήτου ἀπο­στό­λου Ἀνδρέου κλήθηκε ἀπό τόν Θεό νά κρατήσει στιβαρά τό πη­δάλιο τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλη­σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως σέ καιρούς δύσκολους καί γεμάτους προκλήσεις.

Κλήθηκε γιά νά ἐνισχύ­σει καί νά ἐνδυναμώσει μέ τά πολλά τάλαντα πού τοῦ ἐμπι­στεύ­θηκε ὁ Θεός τή φλόγα στή λυχνία τοῦ Φαναρίου, γιά νά μήν λάμπει μόνο «τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ», ἀλλά νά ἀκτινοβολεῖ στά πέρατα τοῦ κόσμου.

Κλήθηκε γιά νά δώσει τή μαρ­τυ­ρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν», γιά νά δώσει τή μαρτυρία τοῦ ἀκαινοτομήτου λό­γου τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ κάθε ἄνθρωπο κα­λῆς θελήσεως.

Ἀπό τούς Ἁγίους Θεοδώρους τῆς Ἴμβρου στό ἀειφεγγές Φανάρι, μέ μία σειρά ἐνδιαμέσων σταθμῶν στή Χάλκη, τή Ρώμη καί τό Μόνα­χο, ὅπου σπούδασε ὁ νεαρός Δημή­τριος Ἀρχοντώνης καί, ὡς διάκο­νος, Βαρθολομαῖος, καί στή συνέ­χεια βοηθός Σχο­λάρ­χης στή Θεο­λο­γική Σχολή τῆς Χάλκης ὡς Ἀρχι­μανδρίτης, Μητροπολίτης Φιλα­δελ­­φείας καί Χαλκηδόνος, εἰς δια­δοχή τοῦ Γέροντός του Μητροπ­ο­λίτου Μελίτωνος Χατζῆ, ἀλλά καί Διευ­θυντής ἀπό τό 1972 τοῦ ἰδιαι­τέρου Γραφείου τοῦ ἀοιδίμου Πα­τρι­άρ­χου Δημητρίου, προετοιμαζό­ταν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, χωρίς νά τό γνωρίζει ἤ νά τό ἐπι­διώκει, μέ τόν τρόπο ὅμως πού ἡ θεία Πρόνοια γνώριζε, γιά τό ὕψι­στο ἀξίωμα, τό ὁποῖο θά καλεῖτο νά διακονήσει.

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν τόν περασμένο χρόνο ἀπό τήν ἐπέ­τειο τῆς ἀναρρήσεως του στόν κλει­νό ἀλλά μαρτυρικό θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινου­πό­λεως, στόν Οἰκουμενικό θρόνο τῆς κατ᾽ Ἀνατολάς Μεγάλης τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκκλησίας.

Τριάντα χρόνια μέ ἀναρίθμητες δράσεις, πράξεις, λόγους, ἀκροά­σεις, συναντήσεις, ἱεραποδημίες, πα­τριαρχικές ἐπισκέψεις, πόνο, κό­πο, δάκρυα, χαρές.

Τριάντα χρόνια πάντοτε μέ τόν ἴδιο στόχο, «τήν οἰκοδομή τοῦ σώ­μα­τος τοῦ Χριστοῦ» καί τήν «τῶν πάντων ἑνότητα», μένοντας ἑδραῖ­ος καί ἀμετακίνητος στήν πίστη, ἀλλά μέ εὐαισθησία καί ἐνσυναί­σθηση γιά τίς ἀλλαγές πού συνέ­βησαν καί συμβαίνουν στόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά ἀντα­ποκρίνεται στίς ἀνάγκες τους.

Στά τριάντα αὐτά χρόνια διαρ­κοῦς, κοπιώδους ἀλλά καί ἀκατα­πό­νητης διακονίας τοῦ Παναγιω­τά­του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἶναι ἀφιερω­μένο τό ντοκυμαντέρ πού ἑτοίμασε γιά τή σημαντική αὐτή ἐπέτειο τό Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν μέ τή σύμπραξη διακε­κριμένων διεθνῶν προσωπικοτή­των.

Ἄν καί εἶναι δύσκολο νά ἀναδει­χθοῦν στά 45 λεπτά τοῦ ντοκυ­μα­ντέρ οἱ ἀμέτρητες πτυχές τῶν τριάντα χρόνων διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου, ἡ παραγωγή του ἀποτελεῖ ἀναμφί­βολα ἐκδήλωση τιμῆς, σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τό σεπτό πρόσωπό του καί τήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία, στόν κόσμο, στόν ἄν­θρωπο καί στήν οἰκουμένη.

Οἱ περιορισμοί ἐξαιτίας τῆς παν­δημίας δέν ἐπέτρεψαν τήν ἐπίκαι­ρη προβολή του τόν περασμένο χρόνο. Ἔτσι μετά ἀπό τήν προβολή του πρό μηνῶν στή Θεσσαλονίκη, ἔχουμε ἀπόψε τή χαρά νά προ­βάλλεται καί στήν πόλη μας, ἡ Ἐκ­κλησία τῆς ὁποίας ἔχει τήν πνευ­μα­τική ἀναφορά της στό Οἰκου­μενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐκφράζο­ντας καί ἐμεῖς καί μέ αὐτό τόν τρό­πο τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν Οἰκουμενικό μας Πατρι­άρ­χη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύ­ματος Πατερικῶν Μελετῶν καί συνδιοργανώνεται ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, τόν Δῆμο Βεροίας καί τό Ἐκκοκκιστήριο ἰδεῶν.

Εὐχα­ριστῶ ἰδιαιτέρως τόν Θεοφι­λέ­στατο Ἐπίσκοπο Ἀμορίου κ. Νι­κη­φόρο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πα­τρι­αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων καί Πρόεδρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος γιά τήν τιμητική παρουσία τους καί ὅλους τούς συνδιοργανωτές τῆς τιμητι­κῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως γιά τόν κόπο τους, καί ὅλους τούς παρό­ντες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ