29 έτη στο πηδάλιο της Αποστολικής Μητροπόλεως Βεροίας. (ΦΩΤΟ-BINTEO)

Τη 10η Ιουλίου εορτάζεται ετησίως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τριχερούσης, καθώς στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού θησαυρίζεται η Ιερά Εικόνα της, ενώ ταυτόχρονα ο εορτασμός συνδυάζεται με την επέτειο ενθρονίσεως του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1994.

Ως εκ τούτου, το πρωί της Δευτέρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, παρουσία κληρικών, πολιτικών αρχών και ευσεβών πιστών που προσήλθαν για να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη μας.

Το Ιερό Αναλόγιο διακόνησαν ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας κ. Ευάγγελος Γιοβανόπουλος και ο Ιεροδιάκονος π. Γεώργιος Φρασαριώτης, αδελφός της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστή­ρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δέ οὐ δέδοται».

Αὐτή τήν ἀπάντηση δίδει ὁ Χριστός στούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι τόν ρωτοῦν γιατί μιλᾶ στούς ἀνθρώπους μέ παραβολές. «Σέ σᾶς», τούς λέγει, «δόθηκε τό χάρισμα νά γνωρίζετε καί νά κατανοεῖτε τά μυστήρια τῆς βασι­λείας τῶν οὐρανῶν, σέ ἐκείνους ὅμως ὄχι, γι᾽ αὐτό μιλῶ μέ παρα­βο­λές».

Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ δέν εἶχαν λάβει ἀκόμη τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γι᾽ αὐτό καί δέν κατανοοῦσαν ὅλα ὅσα ἔλεγε ὁ διδάσκαλός τους. Κατανοοῦσαν ὅμως περισσότερα ἀπό ὅσα οἱ ἄλ­λοι ἀκροατές του, καί ἔτσι ὁ Χρι­στός δέν μιλοῦσε σέ αὐτούς ἀπο­κλειστικά μέ παραβολές, ὅπως ἡ παραβολή τοῦ σπορέως, τήν ὁποία λέγει στή συνέ­χεια τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώ­σμα­τος.

Ὁ Χριστός, βεβαίως, κρίνει ποιά χαρίσματα θά δώσει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, καί ἀνάλογα μέ τά χαρίσματα πού μᾶς δίδει, περιμένει καί ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνάλογους καρπούς, ὅπως λέγει καί στό τέλος τῆς παραβολῆς, ἀπό τόν ἕνα τριά­κοντα, ἀπό τόν ἄλλον ἑξήκοντα καί ἀπό τρίτο ἑκατόν, ἀνάλογα μέ τά χαρίσματα καί τίς δυνατότητες τοῦ καθενός. Τό δικό μας καθῆκον εἶναι νά ἐργαζόμεθα μέ ζῆλο γιά νά ἀποδίδουμε τό μέγιστο δυνατό, τό ὁποῖο θά πρέπει νά θεωροῦμε ὡς ἐλάχιστη ἀνταπόδοση στίς δωρεές καί τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ.

Μία τέτοια μεγάλη εὐλογία ἔλαβα κι ἐγώ πρίν ἀπό 29 χρόνια. Γι᾽ αὐτό καί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι μία ξεχωριστή ἡμέρα γιά τήν ἐλαχιστότητά μου, καθώς εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς μου στήν Ἱερά καί Ἀποστολική αὐτή Μητρόπολη, ὅταν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέ ἐλέησε καί μέ ἔφερε ἐδῶ ὡς ἐπίσκοπο καί ποιμενάρχη τῆς τοπι­κῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη μέ τή βοή­θεια τοῦ Θεοῦ προσπαθῶ νά ἀντα­ποκρίνομαι κατά δύναμη στό βαρύ καί πολυεύθυνο ἔργο τοῦ ἐπισκό­που. Ὅ,τι ἔγινε μέχρι τώρα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὅ,τι προσπά­θη­σε νά ἐπιτύχει ἡ Ἐκκλησία μας καί ὁ Ἐπίσκοπός της γιά τήν πόλη καί τήν ἐπαρχία μας, γιά τούς ἀν­θρώπους μας, δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου. Ἔγινε μέ τή συμ­πα­ρά­στα­ση καί τή βοήθεια πρωτίστως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τή βοήθεια πολλῶν ἀν­θρώπων, ἰδιαιτέρως τῶν πατέ­ρων καί συνεργατῶν μου, ἀλλά καί ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν χρόνων στή­ρι­­ξαν μέ ποικίλους τρόπους τό ἔρ­γο τῆς ἐλαχιστότητός μου καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐργά­σθη­καν μαζί μου, μοιράσθηκαν τίς ἀγω­νίες μου ἀλλά καί τούς ὁρα­μα­τισμούς μου, κοπίασαν γιά ὅλες τίς δράσεις πού ἀναλάβαμε τόσο γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν ἀνθρώπων ὅσο καί γιά τήν ἀνάδει­ξη τῆς ἱστορίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μας καί τῆς ἐπαρ­χίας μας, καί γιά τήν προβολή τῶν ἁγί­ων μας μέ πρῶτο τόν ἀπόστολο Παῦλο ἀλλά καί ὅλους τούς τοπι­κούς μας ἁγίους.

Τό ἔργο τοῦ ἐπισκόπου δέν εἶναι, ὅπως κάποιοι ἴσως νομίζουν, τιμή καί δόξα, ἀλλά εἶναι εὐθύνη, εἶναι σταυρός, εἶναι κό­πος καί διαρκής μέριμνα γιά τό κάθε τι ἀλλά κυρίως γιά κάθε ἄν­θρωπο, γιά κάθε ψυχή καί γιά κάθε πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει.

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι, λοιπόν, ἡμέ­ρα εὐχαριστίας καί ἀπείρου εὐγνω­μοσύνης καί δοξολογίας πρός τόν Ἅγιο Θεό γιά ὅλα αὐτά τά 29 χρό­νια. Εὐχαριστία καί δοξολογία γιά τήν τιμή πού μοῦ ἔκανε νά μέ κα­τα­στήσει ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλη­σίας του καί γιατί ἐπί 29 χρόνια παρά τίς ἀδυναμίες μου μέ ἀνέχε­ται νά τόν διακονῶ, ποιμαίνοντας τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό τῆς εὐλογημένης αὐτῆς ἐπαρχίας, καί ἐργαζόμενος στό γεώργιο τῆς Ἐκ­κλησίας, ὥστε νά παράγεται καρ­πός πρός σωτη­ρία τῶν ἀνθρώπων καί δόξα τοῦ ἁγίου Ὀνόματός του.

Τοῦ ὀφείλω ὅμως ἀκόμη εὐχαρι­στίες, γιατί μέ ἀξίωσε νά ἔχω ὅλα αὐτά τά χρόνια τόσους καλούς συνεργάτες, ἀπό τούς ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι μέ χαρά πολλές φορές συμμερίζονται τούς κό­πους ἀλλά καί τήν προσπάθεια τοῦ Ἐπισκόπου τους γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί συμβάλλουν καί αὐτοί μέ τόν δικό τους τρόπο, ὥστε νά προάγεται τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, νά ὠφε­λοῦνται οἱ ἄνθρωποι καί νά δοξά­ζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὅ,τι κάνουμε δέν τό κάνουμε τόσο ἡ ἐλαχιστότης μου ὅσο καί ὁ κλῆρος, ἀλλά καί οἱ πατέρες, οἱ μοναχοί, οἱ μοναχές, γιά τήν προσωπική μας προβολή ἤ εὐχαρί­στηση, ἀλλά γιά τήν Ἐκκλησία, καί ὅ,τι ἐπιτυγχάνουμε δέν εἶναι δική μας ἐπιτυχία ἀλλά εἶναι ἀποτέ­λε­σμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Εὐχαριστῶ, λοιπόν, ὅλους τούς πατέρες, τούς συνεργάτες μου, ὅλους τούς ἄρχοντες καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε σήμερα νά προ­σευχηθεῖτε γιά τόν Ἐπίσκοπό σας, ὥστε ἡ χάρη του νά μέ ἐνι­σχύει, γιά νά συνεχίσω νά ἐργά­ζομαι καί νά διακονῶ τήν Ἐκκλη­σία καί ὅλους σας γιά ὅσα χρόνια ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά διακονῶ τόν ἀμπελώνα αὐτόν τόν δικό του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ