Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Πολιούχο της Βεροίας για την εορτή του Αγίου Σωσιπάτρου του Βεροιέως

Τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας για την εορτή του Αγίου Σωσιπάτρου του Βεροιέως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο ευχήθηκε πατρικώς στον εορτάζοντα προϊστάμενο του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου και Αρχιερατικό Επίτροπο περιχώρων Βεροίας Αρχιμ. Σωσίπατρο Πιτούλια, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Καί κηρυχθήσεται τοῦτο τό Εὐ­αγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι».

Ἀπό τήν προηγούμενη ἤδη Κυρια­κή παρακολουθοῦμε τόν Χριστό, καθώς πορεύεται πρός τό Πάθος, νά προετοιμάζει τούς μαθητές του γιά ὅ,τι ἐπρόκειτο νά συμβεῖ, ἀλλά καί νά ἀπαντᾶ καί στά δικά τους ἐρωτήματα. Σέ ἕνα τέτοιο ἐρώτημα σχετικά μέ τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μας καί τή συντέλεια τοῦ κόσμου, τό ὁποῖο ὑπέβαλαν, ὅπως ἀκούσαμε στό σημερινό εὐ­αγγε­λι­κό ἀνάγνωσμα, οἱ μαθητές, ἀπαντᾶ ὁ Χριστός. Καί παρότι ὁ Ἰη­σοῦς μέ ἄλλη εὐκαιρία εἶχε πεῖ στούς μα­θητές του ὅτι κανείς δέν γνωρίζει πότε θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου καί θά γίνει ἡ μέλ­λου­σα κρίση, διότι ἀνήκει στήν ἀπό­λυτη δικαιο­δοσία τοῦ Πατέρα του, λέγοντας «οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἤ καιρούς, οὕς ὁ Πατήρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ», δέν πα­ραλείπει νά τούς προειδοποιήσει, καί μαζί μέ τούς μαθητές του καί ἐμᾶς, ὥστε νά μήν πλανηθοῦμε ἀπό κάποιους «πονηρούς καί γόη­τες», ὅπως τούς ὀνομάζει καί ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, οἱ ὁποῖοι θά ἐμ­φανίζονται καί θά προσπαθοῦν νά παραπλανή­σουν τούς πιστούς, παριστάνοντας τόν Χριστό, γιά νά τούς ἀπομα­κρύ­νουν ἀπό τήν ἀλη­θινή πίστη καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Συγχρόνως ὅμως ὁ Χριστός προ­λέγει καί κάποια πράγματα πού θά συμβοῦν μελλοντικά, ὥστε νά ἐν­θαρρύνει καί νά ἐνισχύσει τούς μα­θητές του, ἀλ­λά καί ὅσους στή διάρ­κεια τῶν αἰώ­νων θά τόν πι­στεύ­σουν, γιατί θά διαπιστώνουν ὅτι ὅσα εἶπε ὁ Κύ­ριός μας πραγμα­το­ποιοῦνται καί ἐπα­ληθεύονται. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι καί ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγ­γε­λίου του σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Οἱ μαθητές δέν γνωρίζουν καί δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει πόσο σύ­ντο­μα θά κληθοῦν νά ἀναλάβουν αὐτή τή μεγάλη ἀποστολή, νά κη­ρύ­ξουν τό εὐαγγέλιο σέ ὅλο τόν κό­σμο, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ σαράντα ἡμέρες μετά τήν ἀνάστασή του, πρίν δηλαδή νά ἀναληφθεῖ στόν οὐρανό καί ἐπι­στρέ­ψει στόν Θεό-Πατέρα του.

Καί εἶναι προφανές ὅτι, ἐφόσον δέν εἶχαν λάβει τήν ἐνί­σχυση ἐξ ὕψους, δέν εἶχαν δεχθεῖ δηλαδή τήν ἐπι­φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύ­μα­τος, δέν μποροῦν νά κατα­νοή­σουν πῶς ἦταν δυνατόν αὐτοί οἱ ταπει­νοί καί πτωχοί ἁλιεῖς νά κη­ρύ­ξουν τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλο τόν κόσμο.

Οἱ μαθητές αἰσθάνονται τήν ἀδυ­ναμία τους, αἰσθάνονται ὅτι δέν ἔχουν τίς δυνάμεις γιά ἕνα τέ­τοιο ἔργο, καί γι᾽ αὐτό ὁ Χριστός τούς ἐνισχύει ἐκ τῶν προτέρων μέ τόν προφητικό του λόγο.

Πρίν ἀκόμη νά τούς ἀναθέσει νά κη­ρύ­ξουν τόν λόγο του στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, τούς διαβεβαιώνει ὅτι αὐτός θά κηρυχθεῖ ὄντως σέ ὅλα τά ἔθνη, ὥστε νά ἀποτελεῖ μαρ­τυρία γιά ὅλους τούς ἀνθρώ­πους, πού θά πρέπει νά σταθμίζουν τή ζωή τους μέ αὐτόν, ὥστε οἱ μαθητές του νά ἀντλοῦν δύναμη στό ἔργο τους ἀπό τήν προφητεία καί τή διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου.

Δέν διαβεβαιώνει ὅμως ὁ Χριστός μόνο τούς μαθητές του πού τόν ρω­τοῦν. Διαβεβαιώνει καί ὅλους ἐμᾶς πού τόν πιστεύουμε καί τόν ἀκο­λουθοῦμε, καί μπορεῖ κάποιες φο­ρές νά ἀμφιβάλλουμε ἄν κά­νουμε τό σωστό ἤ νά παρασυρό­με­θα καί νά προβληματιζόμεθα ἐάν ὄντως βα­δίζουμε στόν δρόμο τῆς ἀλή­θει­ας.

Ἐάν ὅμως σκεφθοῦμε σέ τί βαθμό ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας καί πῶς ἀπό τούς δώ­δε­κα μα­θη­τές του καί τούς διαδό­χους τους τό εὐαγγέλιο κηρύχθηκε καί κη­ρύσ­σεται ἀκόμη καί σήμερα σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, παρά τίς δυ­σκο­λίες, τά ἐμπόδια, τούς διωγ­μούς καί τά μαρτύρια πού ὑπέμειναν οἱ ἀπό­στολοι, παρά τίς αἱρέσεις καί τά σχί­σματα πού ἀντιμετώπισαν κατά τό κήρυγμα, καί διαδόθηκε καί ἑδραιώθηκε στίς ψυχές δισεκα­τομ­μυρίων ἀνθρώπων, τότε δέν ἔχου­με κανένα ἀπολύτως λόγο νά ἀμ­φιβάλλουμε καί νά προβληματιζό­μεθα γιά τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας.

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου μας ἐπιβεβαιώνεται ἰδιαιτέρως, θά μπο­­­ροῦσα νά πῶ, στήν τοπική μας Ἐκκλησία, πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος διέτρεξε ὅλη σχεδόν τήν οἰκουμένη γιά νά κηρύξει τόν Χρι­στό, ἀλλά καί προσέφερε στή δια­κο­νία τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγε­λίου ὡς συνέκδημο ἀρχικά τοῦ ἀπο­­στόλου Παύλου, τόν Βεροιέα ἅγιο ἀπόστολο Σωσίπατρο, ὁ ὁποῖ­ος στή συνέχεια κήρυξε τό Εὐαγ­γέ­λιο στήν Κέρκυρα, «εἰς μαρτύ­ρι­ον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι».

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας κατέ­τα­ξε τόν ἅγιο Σωσίπατρο στή χο­ρεία τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί τόν τιμᾶ κατά τή σημερινή ἡμέρα, πού συμπίπτει φέτος μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Δευτέρα. Ἰδιαιτέρως βε­βαί­­ως τόν τιμᾶ ἡ τοπική μας Ἐκ­κλησία, καθώς προῆλθε ἀπό τίς τάξεις της, ἀλλά καί ὁ π. Σωσίπα­τρος, ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου καί ἀρχιερατικός ἐπί­τρο­­πος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως, πού φέρει τό ὄνομα τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Σωσιπάτρου.

Τοῦ εὐχόμεθα, λοιπόν, ὁ ἅγιος Σωσίπατρος νά τόν ἐνισχύει καί νά τόν χα­ρι­τώνει, ὥστε καί ἐκεῖνος νά κηρύτ­τει Χριστόν, ὅπως καί ὁ προστάτης του ἅγιος, μέ τόν ἴδιο ζῆλο καί τήν ἴδια ἀγάπη, καί νά δίδει τή μαρ­τυ­ρία τοῦ Χριστοῦ μέ τή ζωή καί τή δια­κονία του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ