ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λ’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Βέροια, 26 – 28 Ιουνίου 2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(Βέροια, 26 – 28 Ἰουνίου 2024)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

APOSTLE PAUL AND THE LITURGICAL LIFE OF THE CHURCH

 (Veria, June 26 – 28, 2024)

ΤΕΤΑΡΤΗ  26  ΙΟΥΝΙΟΥ   WEDNESDAY, JUNE 26th

(Χῶρος Τεχνῶν Δήμου Βεροίας Cultural Center )

18:00 – 19:30  Ἐπίσημη ἔναρξη  Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Pauls hymns

Χαιρετισμοί  Greetings

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

Α’ Συνεδρία  1st SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιῶρος

Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

19:30 – 20:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ

Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ συνεισφορά του στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. (Εἰσαγωγική Ὁμιλία).

Apostle Paul and his contribution to the liturgical life of the Church.

(Introductory Speech).

20:00 – 20:20  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ

Διατελέσας Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Θεῖες Λειτουργίες στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Divine Liturgies in the tradition of the Church.

20:20 – 20:40   Συζήτηση  Discussion

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ   THURSDAY, JUNE 27th       

(Χῶρος Τεχνῶν Δήμου Βεροίας Cultural Center)

09:00 – 09:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

Β΄  Συνεδρία  2nd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Μιχαήλ Χατζηγιάννης

Διευθυντής Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἐταιρείας

09:20 – 09:40  Μητρ. Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ἀν.  Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Λειτουργική ζωή καί Ὑμνογραφία.

Liturgical life and Hymnography.

09:40 – 10:00  Συζήτηση Discussion

10:00 – 10:20  ΜΟΣΧΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ

Ἀν.  Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί τό εὐχαριστιακό δεῖπνο τῆς χριστιανικῆς κοινότητας.

Apostle Paul and the Lord’s Supper of the Christian community.

10:20 – 10:40  Συζήτηση Discussion

10:40 – 11:00   Ἀρχιμανδρίτης ΣΥΜΕΩΝ ΠΙΝΤΕΑ

Λέκτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Κλούζ-Ναπόκα 

Ἡ χρήση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στή λατρευτική παράδοση τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας.

The use of the Old Testament in the liturgical tradition of the Romanian Church.

11:00 – 11:20  Συζήτηση  Discussion

11:20 – 11:50  Διάλειμμα  Break

Γ’ Συνεδρία  3rd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ἀν. Καθηγητής Μόσχος Γκουτζιούδης

11:50 – 12:10  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΡΠΟΣ

Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ λειτουργική ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.

Apostle Paul and the liturgical life of the Εarly Church.

12:10 – 12:30  Συζήτηση  Discussion

12:30 – 12:50  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.

Τό Γαλ 3,26-28 καί ἡ ὑπέρβαση τῶν διαφορῶν στήν Ἐκκλησία.

The Galatians 3:26-28 and the overcoming of differences within the Church.

12:50 – 13:10  Συζήτηση  Discussion

13:10 – 13:30  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

18:00 – 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages – Greetings

(Ἀντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνῶν Antoniadios Cultural Center)

Δ΄  Συνεδρία  4th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ἐπ. Καθηγητής Τιμολέων Γαλάνης

18:20 – 18:40  Πρωτ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ

Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τό μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης.

Ὁ εκκλησιολογικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου καί ἡ σύνδεσή του μέ τή Θεία Εὐχαριστία.

The Sacrament of Confession. The ecclesiological character of the sacrament and its connection with the Eucharist.

18:40 – 19:00  Συζήτηση  Discussion

19:00 – 19:20  Ἀρχιμ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ

Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Τιμ. Προδρόμου (Σκήτη) Βεροίας

Ἡ τιμή τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

The honor of Apostle Paul in the liturgical life of the Church.

19:20 – 19:40  Συζήτηση  Discussion

19:40 – 20:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

20:15 – 22:00   «Χαῖρε Κύπρος ἀδούλωτη». Καλλιτεχνική ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στα 50 χρόνια τοῦ Κυπριακοῦ Γολγοθᾶ. (Χῶρος Τεχνῶν Δήμου Βεροίας)  

“Hail Cyprus unenslaved”. Musical performance dedicated for the 50 years of Cypriotic Golgotha. (Cultural Center)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ   FRIDAY, JUNE 28th 

(Χῶρος Τεχνῶν Δήμου Βεροίας Cultural Center)

Ε΄  Συνεδρία  5th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Διατ. Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς

09:30 – 09:50  ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ λειτουργική ζωή καί ἡ λογοτεχνία.

Liturgical life and literature.

09:50 – 10:10  Συζήτηση Discussion

10:10 – 10:30  ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Διδάκτωρ Ἀρχαιολογίας – Διευθύντρια Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων

Ἡ Λειτουργική ζωή καί ἡ βυζαντινή τέχνη.

Liturgical life and Byzantine art.

10:30 – 10:50  Συζήτηση Discussion

10:50 – 11:20  Διάλειμμα  Break

Στ΄  Συνεδρία  6th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἀνέστης Κεσελόπουλος

11:20 – 11:40  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣ

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ Λειτουργική ζωή στήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.

Liturgical life in the period of the Turkish rule.

11:40 – 12:00  Συζήτηση

12:00 – 12:20  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τριάντα χρόνια ΠΑΥΛΕΙΑ.

Thirty years PAVLEIA.

12:20 – 12:40  Συζήτηση Discussion

12:40 – 13:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

13:00 – 13:15 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΘ’ Παυλείων (Ἰούνιος 2023)

Presentation of the Proceedings of the 29th Pavleia (June 2023) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ   FRIDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας μέ τή συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Great Hierarchichal Vespers in the old Cathedral of Veria with the participation of Hierarchs – Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Matins and Hierarchical Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral of Veria with the participation of the Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

19:00 – 21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέτή συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί ΑὐτοκεφάλωνἘκκλησιῶν.

Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchichal Vespers with the participation of Hierarchs – Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMIC COMMITEE

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Τιμολέων Γαλάνης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Βασίλειος Τζέρπος, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Πατρίκας

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ CONGRESS SUPPORT TEAM

Ἀρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος,

Ἀρχιμ. Θεόδωρος Ἀναγνώστου,

Διακ. Κοσμᾶς Καραγιάννης,

Διακ. Γεώργιος Φρασαριώτης, Διακ. Θεοδόσιος Μπούσκας,

Μον. Γεράσιμος Μπεκές, Μον. Αντώνιος Σισμανίδης

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E, Παύλειος Λόγος 90,2 FM