ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 † ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ὄμβρους εἰρηνικούς πρός καρποφορίαν τῇ γῇ δώρησαι· τούς ἀέρας ὑγιεινούς … κατασκεύασον· δός ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ … διελθεῖν».

Στήν ἀρχή ἑνός νέου ἔτους εὑρισκόμεθα γιά ἀκόμη μία φορά, ἀδελφοί μου, ἑνός νέου ἔτους τό ὁποῖο μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη καί ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, πού παρατείνει τό ἔλεός του γιά χάρη μας καί γιά τό συμφέρον τῶν ψυχῶν μας.

Τόν εὐχαριστοῦμε καί τόν εὐγνωμονοῦμε γιά τή μεγάλη του δωρεά, γιατί δωρεά τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ζωή μας. Δωρεά τοῦ Θεοῦ εἶναι καί ἡ συμμετοχή μας στήν πρώτη αὐτή θεία Λειτουργία μέ τήν ὁποία ἁγιάζουμε τήν εἴσοδό μας στό νέο ἔτος. Δωρεά τοῦ Θεοῦ εἶναι καί τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ὄχι μόνο μᾶς χαρίζει αὐτή τή νέα χρονιά, ἀλλά δέχεται καί τά αἰτήματά μας γι᾽ αὐτήν.

Καί μπορεῖ, ἀδελφοί μου, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά γνωρίζει τί ἔχουμε ἀνάγκη καί νά μᾶς τό προσφέρει, ἀλλά καί ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά τοῦ ζητοῦμε καί νά τόν παρακαλοῦμε γιά ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι ὅτι ἀπό Ἐκεῖνον προέρχεται «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον».

Θά πρέπει νά ἔχουμε πάντοτε κατά νοῦν ὅτι ὅσα ἀγαθά ἔχουμε ἐμεῖς στή ζωή μας δέν εἶναι οὔτε αὐτονόητα οὔτε μόνιμα. Τό διαπιστώνουμε, ἄλλωστε, ἐάν ρίξουμε μία ματιά γύρω μας. Πόσοι ἀδελφοί μας στεροῦνται ἀγαθά, τά ὁποῖα ἐμεῖς ἀπολαμβάνουμε. Πόσοι ἀδελφοί μας βρίσκονται σέ ἀνάγκη. Πόσοι στεροῦνται τό ἀγαθό τῆς εἰρήνης ἤ δοκιμάζονται ἀπό τίς συνέπειες τῶν πολέμων. Πόσοι συνάνθρωποί μας εἶδαν τόν χρόνο πού μᾶς πέρασε τά σπίτια καί ὅλα τά ὑπάρχοντά τους νά καταστρέφονται ἀπό τίς πυρκαϊές ἤ ἀπό τίς πλημμύρες. Πόσοι ἀδελφοί μας ὑποφέρουν ἀπό διάφορα φυσικά φαινόμενα ἤ ταλαιπωροῦνται ἀπό ἐπιδημίες καί ἀσθένειες. Καί ὅλα αὐτά δέν συμβαίνουν κάπου μακριά μας, γιά νά ἰσχυριζόμαστε ἐγωιστικά ὅτι δέν μᾶς ἀφοροῦν ἤ δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν, ἀλλά συμβαίνουν πολύ κοντά μας καί πρέπει νά μᾶς ἀπασχολοῦν.

Ἄλλωστε ὁ Θεός δέν μᾶς χαρίζει μόνο τή ζωή, μᾶς χαρίζει τό περιβάλλον καί τή γῆ ὅπου ζοῦμε, τά ὁποῖα ἔχουμε χρέος, καί ἔναντι τοῦ Θεοῦ πού μᾶς τά ἐμπιστεύθηκε ἀλλά καί ἔναντι τῶν παιδιῶν μας καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων, νά τά διαχειριζόμαστε μέ χρηστό τρόπο, νά τά χρησιμοποιοῦμε μέ συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας ἀλλά καί μέ τήν ἀγάπη πού ἀπαιτεῖται, καθώς ὅλα αὐτά εἶναι δημιουργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ἐμεῖς, καί ἀπό αὐτά ἐξαρτᾶται καί ἡ δική μας ζωή καί εὐτυχία.

Ἡ Ἐκκλησία εὐχόταν καί εὔχεται πάντοτε γιά τό περιβάλλον καί τήν κτίση καί προσπαθεῖ νά διδάξει καί ἐμᾶς τή σημασία πού ἔχει νά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Δημιουργός τῆς κτίσεως, νά μᾶς χαρίζει «ὄμβρους εἰρηνικούς» καί «ἀέρας ὑγιεινούς», νά μᾶς προστατεύει ἀπό ἀκραῖα καί ἐπικίνδυνα καιρικά φαινόμενα πού διαταράσσουν τή ζωή μας, ὥστε νά μποροῦμε νά ζοῦμε εἰρηνικά καί μέ ὁμόνοια τή ζωή μας.

Ἀδελφοί μου, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἔχει ἀφιερώσει τό ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιό της γιά τό νέο ἔτος 2024 στόν ὅσιο Γεράσιμο τόν Ὑμνογράφο, τόν Μικραγιαννανίτη, τόν νέο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ὁ ὅσιος ὁ ὁποῖος συνέθεσε τήν πρώτη Ἀκολουθία γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, τήν ὁποία τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἔχει καθιερώσει ὡς ἡμέρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ἀφιέρωση αὐτή μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουμε τή ζωή καί τό σπουδαῖο ὑμνογραφικό ἔργο τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου, ἀλλά καί νά ζητοῦμε διά τῶν πρεσβειῶν του ἀπό τόν Θεό νά μᾶς προστατεύει ἀπό τούς κινδύνους τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς πού ἀπειλοῦν τόν κόσμο μας.

Αὐτή εἶναι καί ἡ δική μου πατρική εὐχή πρός τόν Θεό γιά ὅλους σας, ἀδελφοί, μαζί μέ τήν εὐχή ὁ Θεός νά χαρίζει πλούσιες τίς εὐλογίες καί τίς δωρεές του γιά τή νέα χρονιά καί σέ σᾶς καί στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο μας.

Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν εὐχέτης

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων