ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ἀρ. Πρωτ.: 191 

Βέροια, 5 Ἀπριλίου 2023

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας θά ἀντηχήσει καί φέτος στά μήκη καί στά πλάτη τοῦ κόσμου. Θά ἀντηχήσει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι προετοιμασμένοι καί ἔχουν διάθεση νά τό δεχθοῦν. Θά ἀντηχήσει ὄχι ὡς ἀνάμνηση ἑνός θαυμαστοῦ γεγονότος πού συνέβη πρίν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες ἀλλά ὡς μία διαρκής πραγματικότης, στήν ὁποία καλούμεθα ὅλοι νά μετέχουμε, ὄχι ἐφάπαξ ἀλλά καθημερινά καί σέ ὅλη μας τή ζωή.

«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι νίκη κατά τοῦ θανάτου. Εἶναι νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας, τῆς κακίας, τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν, πού νεκρώνουν τήν ψυχή καί τό σῶμα μας, πού ψύχουν τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, πού ἀλλοιώνουν τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα μας.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι νίκη ἔναντι ὅσων πίστευσαν ὅτι σταυρώνοντας καί θανατώνοντάς τον τόν νίκησαν. Ὅμως ἀστόχησαν, ὅπως ἀστόχησαν καί ὅσοι τούς πίστευσαν καί τούς πιστεύουν, γιατί δέν ὑπολόγισαν τήν Ἀνάσταση, γιατί, παρότι εἶδαν τόν Χριστό νά ἀνασταίνει νεκρούς, νόμισαν ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά ἀναστηθεῖ καί ὁ ἴδιος καί νά γίνει «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν», νά γίνει ἡ ἀπαρχή τῆς νέας ἀνθρωπότητος,

Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνο νίκη κατά τοῦ δικοῦ του θανάτου, ἀλλά εἶναι καί νίκη κατά τοῦ θανάτου ὅσων πιστεύουν στήν Ἀνάστασή του. Εἶναι νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας, πού προκαλεῖ τόν θάνατο, νίκη γιά ὅλους ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό. Γιατί μόνο αὐτοί μποροῦν νά δοῦν καί νά ζήσουν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Τόν Ἀναστάντα Κύριό μας δέν τόν εἶδαν οἱ φύλακες τοῦ τάφου, δέν τόν εἶδαν οἱ γραμματεῖς καί οἱ φαρισαῖοι. Τόν εἶδαν ὅμως οἱ μαθητές του καί οἱ μυροφόρες γυναῖκες. Τόν εἶδαν καί τόν βλέπουν ὅσοι τόν πιστεύουν καί τόν ἀγαποῦν, ὅσοι σπεύδουν κοντά του καί ἀγωνίζονται νά νικήσουν μέ τή δύναμή του τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες τους.

Καί ἄν δέν ἐμεῖς βλέπουμε τόν Χριστό μέ τά σωματικά μας μάτια, μποροῦμε νά τόν δοῦμε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας. Μποροῦμε νά τόν αἰσθανθοῦμε ἀναστημένο καί νικητή. Μποροῦμε νά τόν αἰσθανθοῦμε νικητή καί στή δική μας ζωή. Μποροῦμε νά τόν αἰσθανθοῦμε ψάλλοντας καί ἐμεῖς τόν νικητήριο παιάνα τῆς Ἀναστάσεώς του, «Χριστόν ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Μέ αὐτή τή βεβαιότητα καί μέ τή χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἄς πορευθοῦμε στή ζωή καί ἄς ἀγωνισθοῦμε νά νικήσουμε καί ἐμεῖς μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς του τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, γιά νά ζοῦμε πάντοτε μέσα στή χαρά καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἀναστημένοι καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν Ἀναστάντα Σωτήρα καί Λυτρωτή μας.

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης

 Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων