Πλήθος κόσμου στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Το εσπέρας της Τρίτης, 30ης Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον κατάμεστο Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου τέθηκαν σε προσκύνηση τεμάχια των Ιερών τους Λειψάνων.

Όπως κάθε Τρίτη απόγευμα στην Ιερά Ακολουθία τέθηκαν σε προσκύνηση και τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα του Θαυματουργού Αγίου Λουκά, ενώ πλήθος κόσμου προσήλθε από την ευρύτερη περιοχή για να ζητήσει τη χάρη την ευλογία των Αγίων και να ευχαριστήσει τον Άγιο Λουκά για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί καθημερινά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του απευθυνόμενος προς το πλήθος των προσκυνητών ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάσαμε σήμερα τούς τρεῖς με­γίστους φωστῆρες, τούς τρεῖς οἰ­κου­μενικούς διδα­σκά­λους, τούς τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας καί προστάτες τῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας μας καί ἀπόψε ἔχουμε τή μεγάλη εὐλογία νά προσκυνήσουμε ἐκτός ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ ὁποίου ψάλαμε ὅπως κάθε Τρίτη τήν Παράκληση, καί ἀποτμήματα τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ ἁγίου Γρη­γορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Ἡ κοινή αὐτή ἑορτή τῶν με­γά­λων πατέρων καί διδασκάλων, τούς ὁποίους ἰδιαιτέρως τιμοῦσε καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, μᾶς ὑπεν­θυμίζει τό χρέος πού ἔ­χου­με ἀπέ­ναντι στά παιδιά, τήν εὐ­θύνη πού ἔχουμε νά προσφέ­ρουμε τή σωστή παιδεία καί ἀγω­γή, εἴτε ὡς γονεῖς εἴτε ὡς ἐκπαι­δευτικοί εἴτε ὡς κληρικοί εἴτε γενικότερα ὡς μέλη τῆς κοι­νω­νίας.

Ἡ εὐθύνη μας αὐτή ἀπορ­ρέει ἀπό τήν ἐντολή τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του: «ὁρᾶτε μή κατα­φρονή­σητε ἑνός τῶν μικρῶν τού­των». Ἄς ἀκούσουμε ὅμως τί γράφει σχετικά μέ τήν εὐθύνη μας αὐτή καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος ὡς πατέρας τεσσάρων παιδιῶν ἀλλά καί ὡς καθηγητής καί ὡς ἱε­ράρ­χης ἀσχολεῖτο μέ νέους ἀν­θρώ­πους.

«Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο­μος», γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «ἀπαγ­­γέλει πολύ φο­βερά λόγια γιά τούς γονεῖς πού δέν φροντί­ζουν νά δώσουν στά παιδιά τους σω­στή χρι­στιανική ἀγωγή. “Αὐ­τούς τούς πα­τέρες θά χαρακτή­ριζα”, γράφει, “χειρότε­ρους καί ἀπό τούς ἴδιους τούς παι­δοκτό­νους, διότι, ἐκεῖνοι μέν χωρίζουν τό σῶμα ἀπό τήν ψυχήν, αὐτοί δέ, φέροντες τήν ψυ­χήν μαζί μέ τό σῶ­μα, τήν ρίπτουν εἰς τό πῦρ τῆς κολάσεως”».

Ἀντίθετα, συνεχίζει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, «στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς πού μα­­θαίνουν στά παιδιά τους τήν εὐ­σέβεια».

Μέ ποιόν τρόπο ὅμως διδά­σκου­με τήν εὐσέβεια στά παιδιά; Τήν ἀπά­ντηση μᾶς τήν δίνει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς λέγοντας: «Ἔτσι ὅπως τό ἔκαναν οἱ χριστιανοί τῶν πρώτων αἰώ­νων. Ἀπό πολύ μικρή ἡλικία μά­θαι­ναν τά παιδιά τους νά προ­σεύ­χονται, νά ἀγαπᾶνε τήν Ἐκ­κλη­­σία, νά νηστεύουν καί νά συμ­με­τέχουν στά μυστήρια. Τά γράμ­μα­τα τά μά­θαιναν τά παιδιά ἀπό τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ποτέ δέν ἐπέτρεπαν οἱ γονεῖς στά παι­διά τους νά καθή­σουν στό τρα­πέζι χωρίς προσευχή. Προσπα­θοῦσαν νά μάθουν τά παι­διά τους ὅτι κάθε ἔργο τους, κάθε βῆμα, ὁ χριστια­νός πρέπει νά τό κάνει μέ σταυρό καί προσευχή.

Δέν φρόντιζαν μόνο νά ἔχουν τά δικά τους παιδιά τήν ἐγκύκλιο παι­δεία, νά ἔχουν γνώσεις φιλο­σο­­φι­κές καί νά γνωρίζουν τή μου­σική καί τήν τέχνη. Ὄχι, προκει­μένου νά δώσουν στά παιδιά τους τή σω­στή ἀγωγή εἶχαν πάντα μπρο­­στά τους οἱ γονεῖς χριστιανοί τήν ἑξῆς ἀρχή· δυστυχισμένος εἶ­ναι αὐτός πού δέν γνωρίζει τόν Θεό καί μα­κάριος ἐκεῖνος πού τόν γνωρίζει ἀκόμη καί ἄν δέν ἤξερε τίποτα ἄλ­λο.

Μήν νομίζετε ὅμως», συνεχίζει ὁ ἅγιος, «ὅτι μ᾽ αὐτό σᾶς ἀπαγορεύ­ε­ται νά παρέχετε στά παιδιά σας τή θύραθεν παιδεία. Μέ κανέναν τρό­πο. Οἱ μεγάλοι Πατέρες καί διδά­σκαλοι τῆς Ἐκκλησίας στά νεανι­κά τους χρόνια μέ πολύ ζῆλο ἀσχο­λοῦνταν μέ φιλοσοφικά καί ἄλλα μαθήματα. Οἱ μεγάλοι ἱεράρ­χες, ὅπως οἱ ἅγιοι Βασίλειος ὁ Μέ­γας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰω­άν­νης ὁ Χρυσόστομος ἦταν ἄν­θρωποι μέ μεγάλη μόρφωση. Καί τά δικά σας παιδιά πρέπει νά εἶναι μορ­φω­μένα», συστήνει ὁ ἅ­γιος Λου­κᾶς. «Μόνο νά μήν περιο­ρί­ζε­ται ἡ μόρ­φω­ση καί ἡ ἀγωγή τους στήν ἔξω­θεν σοφία, στή σο­φία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Νά μαθαί­νουν ταυτόχρο­να τήν ἄνωθεν σο­φία καί τήν ἀνώ­τατη ἀλήθεια. Νά μα­θαίνουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, νά μα­θαί­νουν τήν εὐλά­βεια, πῶς νά ἔχ­ουν πάντα τή μνή­μη τοῦ Θεοῦ καί τή σωστή χριστια­νική ὁδό. Μόνο τότε δέν θά χαθοῦν τά παι­διά σας στίς ὁδούς τῆς ἀν­θρω­πί­νης σοφίας, μόνο τότε πάνω ἀπό ὅλα θά ἔχουν τή χριστιανική σο­φία, τή γνώση τοῦ Θεοῦ. Μέ αὐ­τό τόν τρόπο, λοι­πόν, πρέπει νά διαπαιδαγω­γοῦ­με τά παιδιά μας.

Μέ ποιόν τρόπο νά τό κάνετε;» συ­νεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «Πρῶ­τα-πρῶτα μέ τό δικό σας παρά­δειγ­μα, διότι μέ τό παράδειγμα τῶν γο­νέων διαπαιδαγωγοῦνται τά παι­διά. Ὅποιο λόγο καί νά πεῖς, ὅσο καλός παιδαγωγός καί νά εἶσαι, αὐτό δέν εἶναι τίποτε μπροστά στό πα­ράδειγμα πού βλέπουν τά παι­διά στούς γονεῖς τους. Πέστε μου, ὅταν θά μεγαλώσουν, μπο­ροῦν νά γί­νουν καλοί ἄνθρωποι ἐκεῖνα τά παι­διά πού βλέπουν στούς γονεῖς τους τό κακό παρά­δειγ­μα;»

Ἀσφαλῶς ὄχι. Γι᾽ αὐτό ἄς φροντί­ζουμε νά δίνουμε τό καλό παρά­δειγ­μα καί ἄς προσέχουμε τί κά­νουμε καί τί ζητοῦμε ἀπό τά παι­­διά μας. «Κάποιες μητέρες», συ­νε­χίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «λένε· “μι­κρά παι­διά εἶναι, τί νά ζητᾶμε ἀπό αὐτά.” Ἀλλά ὁ Κύριος θά ζη­τή­σει».

Θά πρέπει, λοιπόν, «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων νά ἀρχίζουμε τήν ἀγωγή, διότι μόνο σέ πολύ μικρή ἡλικία τά παιδιά ἀποδέχονται μέ εὐκολία νου­θεσίες καί προτροπές. … Οἱ χρι­στι­ανοί τῶν πρώτων αἰώνων ἀπό νωρίς μάθαιναν τά παιδιά τους νά προσεύχονται καί νά διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή. Καί σήμερα λένε· “Τά παιδιά ἀσχολοῦνται μέ προ­σευ­­χές καί ψαλμούς; Γιά μοναχούς εἶναι αὐτά. Τά παι­διά θέλουν παι­χνίδια, θέλουν χα­ρά.”

Αὐτό ὅμως δέν ἰσχύει, γιατί τά παιδιά χρειάζονται ἀγωγή, καί ὁ Θεός θά ζητήσει λόγο ἀπό ὅλους μας γιά τήν ἀγωγή αὐτή.

Λοιπόν», καταλήγει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, «ὁρᾶτε μή καταφρονή­σητε ἑνός τῶν μικρῶν τούτων. Νά φρο­ντίζετε τά παιδιά σας, νά εἶστε γι᾽ αὐτά παράδειγμα τῆς γνησίας χρι­στια­νικῆς ζωῆς καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων θά εἶναι σέ ὅλους ἐσᾶς καί στά παιδιά σας».

Αὐτά λέγει ὁ ἅγιος Λουκᾶς γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Τί θά ποῦμε ὅμως σήμερα στά παιδιά, ὅταν τά πράγματα, ὅπως βλέπουμε, ἀλλάζουν καθημερινά. Βλέπετε προτείνεται τώρα νόμος γιά νά παντρεύονται ἄνδρες μέ ἄνδρες καί γυναῖκες μέ γυναῖκες. Τί παιδιά θά μεγαλώσουν δίπλα σέ αὐτούς τούς δῆθεν γονεῖς; Γιατί δέν εἶναι γονεῖς. Γονεῖς καί ἀνδρόγυνο εἶναι ἄνδρας καί γυναίκα. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι παράνομα, εἶναι ἀντίθετα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Τί θά ποῦμε στά παιδιά; Ἤ τί θά δοῦν τά παιδιά μέσα σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον, μέσα σέ μία τέτοια «οἰκογένεια»; Τί θά δοῦν, τί θά διδαχθοῦν ἀλλά καί τί θά γίνουν αὐτά τά παιδιά;

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, πρέπει ἰδιαίτερα νά προσευχηθοῦμε, ἀφενός νά μήν περάσει αὐτός ὁ νόμος, ὁ παράνομος νόμος πρός τό θέλημα καί τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, διότι ὅλα αὐτά εἶναι κατασκευάσματα ἀνθρώπων, πού εἶναι ἀντίθετα μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἄν θέλουμε τά παιδιά μας καί νά φτιάξουμε οἰκογένειες σωστές, πρέπει νά εἶναι ὅπως τά εἶπε τόσο ὡραῖα ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ἀλλά ὅπως τά λέγει καί ὁ νόμος καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικά θά ζήσουμε, δυστυχῶς τό λέγω αὐτό, ἄσχημες ἡμέρες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ