Μητροπολίτης Βεροίας: «Ὁ Σταυρός πηγή χαρᾶς». (ΒΙΝΤΕΟ)       

Το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ὁ Σταυρός πηγή χαρᾶς».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Πρίν ἀπό τρεῖς περίπου ἑβδομάδες ἡ Ἐκ­κλησία μας μᾶς ἐκάλεσε νά ἀναλάβουμε ἕνα πνευματικό ταξίδι, νά διαπλεύσουμε τό «μέγα πέλαγος» τῆς νηστείας. Καί τό ἔκανε ὄχι ἔχοντας τήν πεποίθηση ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ταξίδι ἀναψυχῆς, ὅπως τά ταξίδια πού κά­νουμε συχνά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, οὔτε ὑποσχόμενη ὅτι τό ταξίδι αὐ­τό θά εἶναι εὔκολο καί ἄνετο, ἀλλά γιατί γνωρίζει πόσο μεγάλη εἶναι ἡ πνευματική ὠφέλεια πού προκύπτει γιά τόν καθένα μας ἀπό αὐτό τό ταξίδι.

Καί ὅπως σέ κάθε ταξίδι ὑπάρχουν σταθμοί ἀνεφοδιασμοῦ, ἔτσι καί στό πνευματικό ταξίδι τῆς νηστείας ἡ Ἐκκλησία μας φρόντισε νά μᾶς προσφέρει ἀνάλογες εὐκαιρίες ἀναψυχῆς καί ἐνισχύσεως, γιά νά μήν ἀποκάμουμε ἀλλά νά φθάσουμε στό ποθητό τέλος.

Γι᾽ αὐτό τόν λόγο ὅρισαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τήν τρίτη Κυ­ριακή τῶν Ἁγίων Νη­στει­ῶν, στό μέσο δηλαδή τῆς κατανυ­κτι­κῆς αὐτῆς περιόδου, νά τίθεται σέ προσκύνηση ὁ τίμιος Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, ὥστε προσκυνώντας τον νά λαμβάνουμε δύναμη, νά ἐνι­σχυ­όμεθα στόν ἀγώνα μας καί νά συνεχίζουμε τήν πορεία μας ὑπό τή σκέπη καί τήν εὐλογία του.

Μᾶς καλεῖ ὅμως συγχρόνως ἡ Ἐκ­­κλησία μας νά ἐμβαθύνουμε καί στό νόη­μα τοῦ Σταυροῦ, ὥστε νά κα­τα­­λάβουμε ἐπακριβῶς καί ποιό εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς μας, ἐφό­σον ἡ ζωή μας ὡς Χριστι­α­νῶν, εἶναι ζωή σταυ­ρο­φό­ρος, εἶ­ναι ζωή ἡ ὁποία χαρα­κτηρίζεται κατ᾽ ἐξοχήν ἀπό τήν παρουσία τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας σέ αὐ­τήν.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἄλλωστε, θέτει ὡς προϋπόθεση γιά νά τόν ἀκολουθήσει κάποιος, νά ἄρει τόν σταυρό του. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν», λέγει, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ».

Ἀκολουθῶ ὅμως τόν Χριστό, ση­μαίνει καί κάτι ἀκόμη. Σημαίνει ὅτι βαδίζω ἀκριβῶς τόν ἴδιο δρό­μο μέ ἐκεῖνον.Ὅταν ἀκολουθεῖς κάποιον, σημαί­νει ὅτι περπατᾶς ἀκριβῶς τόν ἴδιο δρόμο πού περπάτησε καί αὐτός. Καί σέ αὐτό ἔγκειται τό γνώ­ρισμα τοῦ μαθητοῦ. Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο ἔγινε καί ὁ Χριστός ἄνθρωπος, γιά νά μᾶς δείξει τόν δρόμο τῆς σωτη­ρί­ας, βαδί­ζο­ν­τας πρῶτα ὁ ἴδιος αὐ­τόν τόν δρό­μο, «ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ», ὅπως γράφει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος.

Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος νά ὁ­μοιάσουμε στόν Δεσπότη Χριστό κατά χάριν, νά ἀποκτήσουμε ἦθος Χρι­στοῦ, τήν τελειότητα αὐ­τή τήν ὁποία ὁ Κύριος προσέ­δω­σε στήν ἀνθρώπινη φύση μέ τήν σάρ­κωση καί μέ τήν ἀνά­στασή του.

Διά τοῦ Σταυροῦ ἔρχεται ἡ χαρά σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι τό σημεῖο τῆς πραγματικῆς χαρᾶς, γιατί στόν ὑπέρ Χρι­στοῦ θάνατον εὑρίσκει κανείς τήν ὄντως ζωή. Στή σταυρική πο­ρεία ἀνακαλύπτει ὁ ἄνθρωπος τό μυ­στι­κό τῆς ζωῆς του, ἀνακα­λύ­πτει ὁ ἄνθρωπος ὅτι θά χαρεῖ πραγ­μα­τικά καί θά ζήσει πραγμα­τικά, ὅταν μπεῖ σέ αὐτό τό νόημα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου.

Ἄς τό ἔχουμε, λοιπόν, πάντοτε αὐτό κατά νοῦν καί ἄς ἀγωνιζόμεθα νά ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό, σηκώνοντας τόν δικό μας σταυρό, μέ τή δύναμη καί τήν εὐλογία πού θά ἀντλοῦμε ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας.