Μητροπολίτης Βεροίας: «Πῶς συντελεῖ τό ἅγιο βάπτισμα στήν ἐν Χριστῷ ζωή». (ΒΙΝΤΕΟ)  

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Πῶς συντελεῖ τό ἅγιο βάπτισμα στήν ἐν Χριστῷ ζωή».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στόν πρῶτο λόγο τῆς πραγματείας του «Περί τήν ἐν Χριστῷ ζωῆς» ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας μᾶς ἐξήγησε γιά ποιόν λόγο τά τρία μυστήρια πού ἀνέφερε, τό ἅγιο βάπτισμα, τό ἅγιο χρίσμα καί ἡ θεία εὐχαριστία, ἀποτελοῦν τά ἀπαραίτητα συστατικά στοιχεῖα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, χωρίς τά ὁποῖα δέν εἶναι δυνατόν αὐτή νά ὑπάρξει.

Στήν ἀρχή τοῦ δευτέρου λόγου μᾶς καλεῖ ὁ ἱερός Πατήρ νά παρακολουθήσουμε μέ ποιόν τρόπο τό κάθε ἱερό μυστήριο μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή, πῶς δηλαδή τό κάθε μυστήριο μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τόν σκοπό τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἄς ἀρχίσουμε, λοιπόν, ἀπό τό πρῶτο ἀπό τά τρία μυστήρια, τό ἅγιο βάπτισμα.

Βαπτιζόμαστε, γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, γιά νά γίνουμε κοινωνοί τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Χριόμεθα, γιά νά γίνουμε μέτοχοι στή θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς του. Ἐσθίουμε τόν ἅγιο Ἄρτο, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί κοινωνοῦμε τό πανακήρατο Αἷμα του, καί μέ τόν τρόπο αὐτό συναπτόμαστε μέ τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή μας, ὁ ὁποῖος σαρκώθηκε γιά χάρη μας καί θέωσε τήν ἀνθρώπινη φύση πού ὁ ἴδιος προσέλαβε γιά τή σωτηρία μας.

Γιατί ὅμως δέν ἀκολουθοῦμε τή σειρά τήν ὁποία ἀκολούθησε ὁ Χριστός καί ξεκινοῦμε ἀντίστροφα; ρωτᾶ ὁ ἅγιος Νικόλαος.  Ὡς γνωστόν ὁ Χριστός πρῶτα σαρκώθηκε καί στή συνέχεια ἀπέθανε καί ἀνέστη, ἐνῶ ἐμεῖς πρῶτα μετέχουμε μέ τό βάπτισμα στόν θάνατο καί τήν ἀνάστασή του καί στή συνέχεια κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός του μέ τή θεία εὐχαριστία.

Ἀκολουθοῦμε τήν ἀντίστροφη σειρά, ἐξηγεῖ ὁ ἱερός Πατήρ, διότι ὁ Χριστός κατῆλθε στή γῆ, προκειμένου νά ἀνέλθουμε ἐμεῖς στόν οὐρανό. Καί ἐνῶ πρόκειται στήν οὐσία γιά τόν ἴδιο δρόμο, αὐτόν δηλαδή ὁ ὁποῖος ἑνώνει τή γῆ μέ τόν οὐρανό, ἡ δική μας κατεύθυνση εἶναι ἡ ἀντίστροφη ἀπό τοῦ Χριστοῦ. Γιά Ἐκεῖνον ἦταν κάθοδος, ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, ἐνῶ γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους εἶναι ἄνοδος, καθώς θέλουμε νά ἀνέλθουμε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Τή δυνατότητα αὐτή μᾶς τήν ἔδωσε βεβαίως ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐνανθρώπησή του ἄνοιξε αὐτόν τόν δρόμο καί δημιούργησε τή νοητή αὐτή σκάλα ἀπό τήν ὁποία κατῆλθε. Τό τελευταῖο σκαλοπάτι αὐτῆς τῆς κλίμακος γιά τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος κατήρχετο, ἔγινε γιά μᾶς τό πρῶτο σκαλοπάτι γιά νά ἀνεβοῦμε. Ἔτσι μποροῦμε νά κατανοήσουμε γιατί ἀκολουθοῦμε ἀντίστροφη πορεία σέ σχέση μέ τόν Χριστό.

Μποροῦμε ὅμως νά προσθέσουμε καί κάτι ἀκόμη γιά νά κατανοήσουμε τή σειρά τῶν ἁγίων μυστηρίων καλύτερα. Δέν ἦταν δυνατόν, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Νικόλαος, νά γίνει διαφορετικά, νά μετάσχουμε στά μυστήρια μέ τήν ἀντίστροφη σειρά. Τό βάπτισμα ἀποτελεῖ γιά τόν ἄνθρωπο μία γέννηση πνευματική, τό χρίσμα μᾶς δίδει τή δυνατότητα νά ἐνεργοῦμε καί νά κινούμεθα, ἐνῶ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα κοινωνοῦμε διά τῆς θείας Εὐχαριστίας, εἶναι βρώση καί πόση ἀληθινή. Πῶς θά ἦταν, λοιπόν, δυνατόν νά τραφεῖ ἤ νά κινηθεῖ ἕνας ἄνθρωπος, ἐάν δέν ἔχει προηγουμένως γεννηθεῖ; Κάτι τέτοιο εἶναι φύσει ἀδύνατον.                                   

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἐπιπλέον λόγος, τόν ὁποῖο ἀναφέρει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, γιά νά μᾶς ἐξηγήσει γιατί τό βάπτισμα εἶναι τό πρῶτο ἀπό τά τρία μυστήρια. Τό βάπτισμα, γράφει, ὡς τό σύμβολο τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ὁποία ἐπισφραγίσθηκε ἡ σωτηρία μας, εἶναι αὐτό τό ὁποῖο μᾶς συμφιλιώνει μέ τόν Θεό. Τό χρίσμα μᾶς κάνει μετόχους τῶν θείων δωρεῶν καί ἡ θεία εὐχαριστίας κοινωνούς τοῦ Χριστοῦ. Μποροῦμε νά φαντασθοῦμε, λοιπόν, ὅτι θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά παρακαθίσουμε στήν ἱερή Τράπεζα τῆς θείας εὐχαριστίας, χωρίς νά ἔχουμε προηγουμένως συμφιλιωθεῖ μέ τόν Θεό; Ἀνεπιφύλακτα ὄχι, θά ἀπαντούσαμε ὅλοι. Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς καί πρῶτα βαπτιζόμαστε καί ἔπειτα χριόμεθα, ὥστε καθαροί καί κατάλληλα προετοιμασμένοι νά πλησιάσουμε τήν ἱερή Τράπεζα, τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας.

Τό ἱερό βάπτισμα εἶναι, λοιπόν, τό πρῶτο μυστήριο, διότι σηματοδοτεῖ τήν κατά Χριστόν γέννησή μας. Μέ τό βάπτισμα λαμβάνουμε τήν ἴδια τήν ὕπαρξη καί τήν ὑπόστασή μας, διότι προηγουμένως βρισκόμασταν στήν πνευματική ἀνυπαρξία, καθώς μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα εἴχαμε χωρισθεῖ καί ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν Θεό.