Κατάμεστος ο πολιούχος της Βεροίας για την υποδοχή του νέου έτους 

Στις 11:30 μ.μ. της Κυριακής, 31ης Δεκεμβρίου, παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε με την ευκαιρία της εισόδου του νέου έτους και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε χρόνο, στον κατάμεστο Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Στο τέλος της Ιεράς Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τη βασιλόπιτα και ευχήθηκε για το νέο έτος 2024, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ βρισκόμα­­στε καί φέτος αὐτή τήν ὥρα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χρόνου ὑπό τή σκέπη τοῦ πολιούχου μας, ὁσίου Ἀντω­­νίου τοῦ νέου. Βρισκόμαστε ἐδῶ γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν δωρεο­­δότη Θεό γιά τόν χρόνο πού φεύ­­γει ἀλλά καί γιά τόν νέο χρόνο πού μᾶς χαρίζει καί μᾶς ἀξιώνει νά ὑποδεχθοῦμε. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ὁ χρόνος δέν εἶναι δικός μας, οὔτε ἕνα λεπτό του, πολύ περισσότερο μάλιστα τό κάθε νέο ἔτος πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός. Καί ἄν τοῦ ὀφείλουμε εὐχα­­ριστία καί εὐγνωμοσύνη γιά τόν χρόνο πού μᾶς χάρισε καί γι᾽ αὐ­­τόν πού θά μᾶς χαρίσει, τοῦ ὀφεί­­λουμε ἀκόμη μεγαλύτερη εὐχαρι­­στία καί εὐγνωμοσύνη, γιατί δέν μᾶς χαρίζει ἁπλῶς ἕναν χρόνο, ἀλλά μᾶς τόν χαρίζει γεμάτο ἀπό τίς δωρεές καί τίς εὐλογίες του, μᾶς τόν προσφέρει γεμάτο ἀπό εὐκαιρίες τίς ὁποῖες καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε πρός τό συμφέρον μας καί πρός ὠφέλεια τῆς ψυχῆς μας.

Καί ἡ ἀξιοποίηση ὅλων αὐτῶν, καί τῶν εὐχαρίστων καί τῶν κατ᾽ ἄνθρωπον δυσαρέστων ἤ καί θλι­­βε­­ρῶν, εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά ἐκφράσουμε τήν εὐχαριστία μας πρός τόν Θεό. Διότι μέ τήν ἀξιοποίησή τους δείχνουμε ὅτι δέν ἀδιαφοροῦμε γιά τά δῶρα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί γιά τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ζωῆς μας, ὁ ὁποῖος εἶναι νά πλησιάσουμε τόν Θεό καί νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας.

Καί ὅταν ἀξιοποιοῦμε τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ, ὅταν καλλιεργοῦμε τά τάλαντα πού μᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ ὁ Θεός, τότε μᾶς δίδει καί Ἐκεῖνος πολλαπλάσια, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μέ τήν παραβολή τῶν τα­­λάντων. Ἀλλά καί ἐμεῖς ἔχουμε περισσότερο θάρρος νά ζητήσουμε τήν εὐλογία του καί τή χάρη του γιά τή ζωή μας.

Ἄς εὐχαριστήσουμε, λοιπόν, αὐ­­τή τήν ὥρα τόν Θεό γιά τίς δωρεές καί τίς εὐλογίες πού μᾶς προσέ­­φερε τόν χρόνο πού κλείνει. Γιά ὅλες ὅσες δέχθηκε ὁ καθένας μας προσωπικά ἀλλά καί γιά ὅλες ἐκεῖ­­νες πού δεχθήκαμε ὅλοι μας.

Ὁ χρόνος πού κλείνει ἦταν, βε­­βαίως, γιά πολλούς ἀδελφούς μας, ἕνας χρόνος δύσκολος, ἕνας χρό­­νος δοκιμασίας. Πολλοί συνάν­­θρω­­ποί μας σέ διάφορες περιοχές τῆς πατρίδος μας δοκιμάσθηκαν ἀπό τίς πυρκαϊές πού κατέστρεψαν τά σπίτια καί τά ὑπάρχοντά τους, πού κατέστρεψαν δασικές ἐκτά­­σεις καί καλλιέργειες, πού ἀπείλη­­σαν ζωές.

Ἄλλοι πάλι δοκιμάσθηκαν καί δοκιμάζονται ἀπό τίς πλημμύρες πού ἔπληξαν φέτος γιά πρώτη φο­­ρά σέ τόσο μεγάλη ἔκταση τή χώρα μας καί ἰδιαιτέρως τή Θεσ­­σα­­λία, μέ ἀποτέλεσμα νά κατα­­στρα­­φοῦν ἑκατοντάδες σπίτια καί μεγάλο τμῆμα τοῦ ζωικοῦ καί φυτικοῦ κεφαλαίου τῆς περιοχῆς, καί νά βρεθοῦν χιλιάδες ἀδελφοί μας σέ ἀπόγνωση.

Οἱ καταστροφές αὐτές πού προ­­κά­­λεσαν τόσο πόνο καί στούς συναν­­θρώπους μας πού τίς ὑπέ­­στη­­σαν, ἀλλά καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού τίς παρακολουθήσαμε, ἄς γί­­νουν ἀφορμή γιά νά συνειδητο­­ποι­­ήσουμε ὅλοι τήν ἀνθρώπινη ἀδυ­­ναμία μας ἀλλά καί τήν ἀνά­­γκη νά προστατεύουμε τό περι­­βάλλον καί τή φύση, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Θεός γιά νά τήν φρο­­ντίζουμε, ὥστε νά ζοῦμε ἁρμονικά μέσα σ᾽ αὐτήν καί νά ἀπολαμβά­­νουμε τούς καρπούς της, καί ὄχι γιά νά τή διαχειριζόμεθα ἀπερί­­σκε­­­­πτα καί μέ πλεονεξία, ἀδιαφο­­ρώντας γιά τίς συνέπειες πού ἔχουν οἱ πράξεις μας ὄχι μόνο στό παρόν ἀλλά καί στό μέλλον τό δικό μας καί τῶν παιδιῶν μας.

Ἀνάλογες σκέψεις γιά τίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους μᾶς δημιουργοῦν καί οἱ πολεμικές συγκρούσεις πού δυστυχῶς σο­­βοῦν στήν περιοχή μας, καί ἰδιαι­­τέρως αὐτή τήν ἐποχή στή Μέση Ἀνατολή καί στούς Ἁγίους Τό­­πους. Ἀλλά ἀκόμη καί οἱ συγκρού­­σεις μεταξύ ὁμάδων ἤ καί μεμο­­νω­­­­μένων προσώπων πού τελευ­­ταῖα αὐξάνονται ἐπικίνδυνα στήν πατρίδα μας μέ ἀποτέλεσμα τήν ἄδικη ἀπώλεια συνανθρώπων μας.

Γιά ὅλα αὐτά δέν ἀρκεῖ νά ἐκ­­φράζουμε μόνο τή θλίψη ἤ τήν ἀπο­­γοήτευσή μας, ἀλλά θά πρέπει νά τά δοῦμε ὡς ἀφορμή νά ἀνα­­θεωρήσουμε τή ζωή καί τή στάση μας ἀπέναντι σέ ἀρχές καί ἀξίες πού παραμελήσαμε καί ἐξορίσαμε ἀπό τήν οἰκογένειά μας, ἀπό τήν παιδεία μας καί ἀπό τήν κοινωνία μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας θέλοντας νά μᾶς στηρίξει καί νά μᾶς βοηθήσει μᾶς προσέφερε καί φέτος πολλές εὐκαιρίες, ἀνάμεσα σέ αὐτές καί τά θετικά παραδείγματα τῶν ἁγί­­ων της καί μάλιστα τῶν συγχρό­­νων.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη εἶχε τή μεγάλη εὐλογία νά ἑορτάσει φέτος τήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Γερα­­σίμου τοῦ Ὑμνογράφου, τοῦ Μι­­κρα­­γιαννανίτου, νά προβάλλει μέ ποικίλους τρόπους τήν ἱερή μορ­­φή του, τήν ὁσιακή βιοτή του καί τό τεράστιο ὑμνογραφικό του ἔρ­­γο, καί ἀκόμη νά τιμήσει πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες γιά πρώτη φορά τή μνήμη του.

Καί μπορεῖ ὁ νέος ἅγιος, ὁ ὅσιος Γεράσιμος, νά ἔζησε ὡς ἀσκητής, ἀλλά ἡ σχέση του καί ἡ ἀγάπη του γιά τούς ἀνθρώπους, ἡ εὐαισθησία του καί τό ἐνδιαφέρον του γιά ὅλη τήν κτίση καί γιά τά ἄλογα ζῶα, ἡ εὐγένεια τῆς ψυχῆς καί τῆς συμ­­πε­­ριφορᾶς του πρός τούς ἀνθρώ­­πους, ἡ ἁπλότητα καί ἡ ταπεινο­­φροσύνη του, ἡ μεγάλη ὑπομονή του στίς δυσκολίες πού ἀντιμετώ­­πισε, τόν καθιστοῦν ὑπόδειγμα ζω­­ῆς ὄχι μόνο γιά τούς μοναχούς ἀλλά καί γιά τόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς πού ζοῦμε μέσα στόν κόσμο.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπο­­λη ἀφιέρωσε τό ἐγκόλπιο Ἡμερο­­λόγιο τοῦ 2024 στόν ὅσιο Γεράσιμο τόν Μικραγιαννανίτη, τόν νέο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε τό παράδειγμα του νά μᾶς ἐνισχύει καί οἱ εὐχές του νά μᾶς ἐνδυνα­­μώνουν στόν ἀγώνα μας κατά τό νέο ἔτος.

Ἀδελφοί μου, καθώς εἰσερχόμεθα στόν νέο χρόνο ἄς  παρακαλέ­­σου­­με τόν Θεό νά δώσει τή χάρη καί τήν εὐλογία του τόσο σέ μᾶς πού εἴμαστε ἐδῶ στόν ναό τοῦ πολιού­­χου μας ἁγίου Ἀντωνίου, ὅσο καί στούς οἰκείους μας, σέ ὅσους δέν μπόρεσαν νά ἔλθουν καί σέ ἐκεί­­νους οἱ ὁποῖοι παρακολου­­θοῦν τήν ὥρα αὐτή ἀπό τόν Ραδιο­­φω­­νικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς μας Μη­­τροπόλεως «Παύλειος Λόγος» καί ἀπό τά κοινωνικά δίκτυά της.

Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς προστατεύει καί νά μᾶς ἐνισχύει, νά ἐπισκεφθεῖ μέ τή χάρη του τούς ἀσθενεῖς καί ὅσους εὑρίσκονται σέ ἀνάγκη καί ἀντιμετωπίζουν δυσ­­χέ­­ρειες. Νά σκέπει καί νά φυλάσ­­σει τήν πατρίδα μας, νά χαρίζει τήν εἰρήνη στόν κόσμο καί νά μᾶς ἀξιώσει τόν νέο χρόνο νά ζήσουμε πιό κοντά του, ἀκολουθώντας πάντοτε τό θέλημά του.

Μέ αὐτές τίς πατρικές σκέψεις εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ Θεός νά σᾶς χαρίσει πλούσιες τίς εὐλο­­γίες του, διά πρεσβειῶν τοῦ πολι­­ούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ὑμνο­­γράφου καί νά δώσει σέ ὅλους μας ἕνα πλούσιο καί καρποφόρο πνευ­­ματικά νέο ἔτος.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά! Χρό­­νια πολλά!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ