Η Βεργίνα εόρτασε τον προστάτη της, Άγιο Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τίμησε με το μετάλλιο της Ιεράς μας Μητροπόλεώς τον κ. Αθανάσιο Τάτση, ο οποίος διακονεί είκοσι έτη αφιλοκερδώς το Αναλόγιο της ενορίας.

Στην ομιλία του ο Ποιμενάρχης μας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμό­τροπος καί τῆς οἰ­κου­μένης δι­δάσκαλος τῷ δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε, Φώ­τιε».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε τούς τρεῖς μεγίστους οἰκουμενι­κούς διδασκάλους, τούς τρεῖς Ἱε­ράρ­χες, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Καί σήμερα ἑορτάζουμε καί πανηγυρί­ζουμε τή μνήμη ἑνός ἄλλου οἰκου­μενικοῦ διδασκάλου, τοῦ ἁγίου Φω­τίου, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ ἐνορία σας πού τόν ἔχει προστάτη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε διάδοχος στόν πατριαρ­χικό θρόνο τῆς Κων­σταντινουπό­λεως τοῦ ἁγίου Γρη­γο­ρίου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Γιατί ὅμως ὀνομάζει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος τόν ἅγιο Φώτιο οἰκουμενι­κό διδά­σκα­λο ἀλλά καί ὁμότροπο τῶν ἀπο­στό­­λων;

Οἰκουμενικός διδάσκαλος ὀνομά­ζεται ὁ ἅγιος καί μέγας Φώτιος γιατί διακρίθηκε καί αὐτός, ὅπως καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, γιά τή σοφία καί τή γνώση του τόσο τήν κοσμι­κή ὅσο καί τή θεία. Ὑπῆρξε σοφός καί πανεπιστήμων, ὅπως ἀπο­δεικνύε­ται ἀπό τά συγγράμ­μα­τά του, μέ τά ὁποῖα μετέδωσε τή γνώση στούς συγ­χρό­νους του ἀλλά τήν μεταδί­δει καί σέ ὅλους ὅσους τά μελετοῦν μέχρι σήμερα. Τήν μετέδωσε ὄχι μόνο μέσα στά ὅρια τοῦ Βυζαντίου ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτά, σέ Ἀνα­τολή καί Δύση.

Ὅμως ὁ τιμώμενος ἅγιος, ὁ Μέ­γας Φώτιος, δέν δίδαξε μόνο τήν κοσμική γνώση ἀλλά καί τήν θεία, μέ τήν ἀποστολή τῶν Θεσ­σαλονι­κέων ἀδελ­φῶν, τῶν ἁγίων Κυρίλ­λου καί Μεθοδίου, στούς σλαβι­κούς λαούς γιά νά τούς διδάξουν τό Εὐαγγέλιο καί νά τούς φωτί­σουν μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος χαρα­κτη­ρίζει τόν τιμώμενο ἅγιο καί ὁμότροπο τῶν ἀπο­στόλων, τούς ὁποίους μιμήθηκε, ὅπως καί τούς τρεῖς Ἱεράρχες, ὄχι μόνο στόν ζῆλο, ἀλλά καί στό θάρρος καί στήν παρρησία γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας.

Καί ἄν στήν ἐποχή τους οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ὑπερασπίσθηκαν τήν ὀρ­θό­τητα τῆς πίστεως, τήν ὁποία προ­σέβαλαν καί πολεμοῦσαν οἱ διά­φοροι αἱρετικοί καί κυρίως οἱ πνευματομάχοι· καί ἄν ἀκόμη οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀγωνιζόταν γιά νά διασφαλίσουν τά δίκαια τῆς Ἐκ­κλη­σίας ἔναντι τῆς κρατικῆς ἐξου­σίας, ὁ ἅγιος Φώτιος ὑπερασπί­σθη­κε τό ὀρθόδοξο δόγμα γιά τήν ἐκ­πόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύμα­τος, τό ὁποῖο εἶχε ἀλλοιώσει ἡ Ἐκ­κλησία τῆς Ρώμης, καί ἀκόμη ὑπε­ρασπί­σθη­κε τά δικαιώματα τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Κωνσταντινουπό­λεως ἔνα­ντι τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία ἐπενέβη στά ἐσωτερικά της, ἐπι­διώ­κοντας νά ἐπιβάλλει τή δική της βούληση. Χάρη ὅμως στή σθε­ναρή ἀντίσταση τοῦ ἁγίου Φω­τίου κατόρθωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κων­σταντινουπό­λεως νά μήν πα­ρα­συρ­θεῖ ἀναγκα­στι­κά στήν καινο­το­μία τῆς πί­στε­ως, τήν ὁποία εἶχε εἰσαγάγει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, καί νά ὀρθο­τομεῖ μέχρι σήμε­ρα «τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τῆς πίστε­ως.

Δίκαια, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέγραψε τόν ἅγιο Φώτιο στό Ἁγιο­­λόγιό της καί ἡ ἱστορία τόν ὀνόμασε μέγα, παρά τίς ἀντίθετες προσπά­θειες ὁρισμένων, πού πάντοτε ὑπάρχουν, οἱ ὁποῖοι ἐνοχλη­μέ­νοι ἀπό τήν παρρησία του καί ἀπό τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν συκοφάντησαν, τόν κατηγόρη­σαν καί δέν θέλησαν νά ἀναγνωρί­σουν τήν προσφορά του καί στήν Ἐκκλησία καί στόν ἐκ­χριστιανισμό τῶν σλαβικῶν λαῶν ἀλλά καί στά γράμματα καί τήν παιδεία.

Γιά ἐμᾶς ὅμως πού τόν τιμοῦμε ὡς ἅγιο καί μέγα διδάσκαλο τῆς ἀλη­θείας, ὁ ἅγιος Φώτιος ἀποτελεῖ πρό­τυπο ὀρθοδόξου πίστεως, τό ὁποῖο ἔχουμε χρέος νά ἀκολουθοῦ­με, ἀφενός ἀγωνιζόμενοι νά ζοῦμε σύμφωνα μέ αὐτή τήν πίστη, τήν ὁποία μέ πολλούς ἀγῶνες διεφύ­λαξαν καί μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέ­ρες μας, γιατί εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία μπορεῖ νά μᾶς σώσει, καί ἀφετέρου νά τήν ὑπερασπιζόμεθα ὅποτε πλήτ­­τεται ἤ καί ἀλλοιώνεται.

Καί αὐτό συμβαίνει ἐμμέσως καί στίς ἡμέρες μας, καθώς ἐπιχειρεῖ­ται ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐννοίας καί τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μυστήριο γιά τήν Ἐκ­κλη­σία μας, μέ τή σχεδιαζόμενη ψή­φι­ση τοῦ νέου νόμου, ὁ ὁποῖος θά καθιερώνει τόν γάμο μεταξύ ἀτό­μων τοῦ ἰδίου φύλου καί θά θεωρεῖ αὐτή τήν παράνομη καί ἀθέ­μιτη ἕνωση δύο ἀνθρώπων ὡς «οἰ­κογέ­νεια», πού μπορεῖ μάλιστα νά ἀπο­κτήσει καί παιδιά.

Δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀντίθετος πρός τόν νόμο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πλήττει τήν οἰκογένεια καί θά ἔχει ἀνεπανόρθωτες συνέπειες γιά τό μέλλον καί τῆς οἰκογενείας καί τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος μας.

Ἄς τό γνωρίζουμε αὐτό, ἄς ἐνη­μερώνουμε καί ὅσους δέν τό γνω­ρίζουν καί ἄς προσευχόμεθα ὁ Θεός νά μᾶς προστατεύσει ἀπό αὐτόν τόν πειρασμό, δι᾽ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί τοῦ ἁγίου Βουκόλου, ἐπισκόπου Σμύρνης, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει σήμερα. Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές τους, ἄς ἔχουμε τήν προστασία τους καί ἄς μᾶς χαρίσουν τή σοφία τους, ὥστε καί ἐμεῖς νά πράττουμε ὅπως πρέπει μέσα στήν Ἐκκλησία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ